Nyckeltalsanalys

Kurs i Nyckeltalsanalys

Nyckeltalsanalys, finansiell sådan, är att beräkna och jämföra nyckeltal som härrör från informationen i ett företags finansiella rapporter. Nivån och historiska trender för dessa förhållanden kan användas för att dra slutsatser om ett företags finansiella ställning, dess verksamhet och attraktionskraft vid bedömning inför en investering.

Nyckeltalsanalys ger stöd i beslutssituationer

De vanligaste nyckeltalen är soliditet, kassalikviditet, avkastningsgrad och avkastning på eget kapital, men nyckeltalen kan egentligen se ut hur som helst, det viktiga är att de är till nytta för företaget och ger hjälp och stöd i olika beslutssammanhang.  Den här kursen koncentrerar sig på de finansiella nyckeltalen och du får genomföra en kvalificerad nyckeltalsanalys på det egna företaget.  Resultatet tar du med dig och använder sedan som stöd för beslut på hemmaplan.

Nyckeltalanalys vid branschjämförelser

Kursen hjälper dig förstå hur du ska ta fram relevanta nyckeltal för din bransch. Du kan sedan använda dessa för att:

 • jämföra med andra företag inom samma verksamhetsområde eller t ex inom en viss region
 • få kunskap om era styrkor respektive svagheter i förhållande till andra
 • få ett försprång genom att veta vad ni eventuellt behöver förbättra

 

Nyckeltalsanalys bäddar för bättre beslutsunderlag och hjälper till att öka lönsamheten. Kursen ger godkända aktualitetstimmar för SRF.


Kurs i Nyckeltalsanalys | Innehåll:

Att förstå ekonomiska rapporter

 • Hur ställs den externa resultaträkningen (RR) upp och vilka poster ingår?
 • Hur ställs balansräkningen (BR) upp och vilka poster ingår?

Nyckeltalsanalys – begrepp och definition

 • Vad kännetecknar nyckeltal och varför bör vi använda oss av dem?
 • Finansiella nyckeltals uppbyggnad och vad de egentligen mäter
 • Nyckeltalens 4 olika avsnitt som mäter företagets: lönsamhet och tillväxt, finansiella styrka, betalningsförmåga och kapitalutnyttjande

Nyckeltalsanalys – på det egna företaget

 • Att utföra en kvalificerad nyckeltalsanalys på det egna företaget
 • Lär dig se ditt företags starka och svaga sidor
 • Nyckeltalsanalys som beslutsunderlag
 • Diskussion om vilka nyckeltal som är relevanta för ditt företag för kontinuerlig uppföljning och som tillgångsparametrar i beslutsfattandet

Nyckeltalsanalys – externa intressenter

 • Leverantörer (risker)
 • Kunder (betalningsförmåga)
 • Konkurrenter (svaga sidor)
 • Branschanalyser kopplat till nyttan av sådan information i ditt eget företag.

__________________________________________________________________________________

Varmt välkommen till en givande kursdag!

Kurs i Nyckeltalsanalys - varför då?

Med hjälp av nyckeltalsanalys kan du effektivt få en god uppfattning om företagets ekonomiska situation. Du lär dig att snabbt avläsa vad som egentligen står i resultat- och balansräkningen men även det som står ”mellan raderna”, som är så viktigt att förstå. Med hjälp av nyckeltalsanalys kan du identifiera företagets starka och svaga sidor och har en utmärkt bas för det fortsatta arbetet med resultatförbättrande åtgärder.
Vilka nyckeltal som är lämpliga att använda för just ert företag beror på hur stort företaget är, om ni producerar varor eller tjänster, vilken bransch ni verkar inom, hur många anställda ni har, ägarförhållande osv. De allra vanligaste finansiella nyckeltalen är soliditet, kassalikviditet, avkastningsgrad och avkastning på eget kapital. Andra nyckeltal kan vara debiteringsgrad, medeltimpris och arbetskraftskostnad.

Kurs i Nyckeltalsanalys - målgrupp

Kursen vänder sig till dig som är ekonom, controller eller ekonomiansvarig men också till dig som är icke-ekonom, t ex VD, avdelningschef, projektansvarig och inköpare.  Nyckeltalsanalys är ett ovärderligt hjälpmedel för alla som är delaktiga i att utveckla lönsamheten i företaget. Den är mycket användbar som beslutsunderlag i samband med värdering, inriktning och utveckling av organisationen. Att kunna fatta rätt beslut utifrån nyckeltalsanalys kräver dock kunskap om vad nyckeltal är, hur de kan användas och vad de säger oss. Därför erbjuder vi denna praktiska kurs i Nyckeltalsanalys, där du lär dig grunderna som du kan ta med dig och applicera direkt i din verksamhet.

Nyckeltalsanalys - användningsområden

Med hjälp av finansiella nyckeltal kan du mäta företagets lönsamhet och tillväxt, dess finansiella kapacitet, betalningsförmågan och hur väl företaget använder sitt kapital. Dessa områden kan sägas vara byggstenarna i företagets samlade ekonomi och det är av stor vikt att eventuella obalanser och negativa trender snabbt fångas upp och åtgärdas. Med hjälp av kontinuerlig nyckeltalsanalys kan du följa utvecklingen av företaget och du kan också jämföra med branschen och omvärlden, vilket också är av stor betydelse. Du kan t ex se om dina konkurrenter växer snabbare än ni och om de har bättre lönsamhet.

Nyckeltalsanalys i praktiken

Du räknar fram nyckeltalen genom att kombinera olika delar av företagets ekonomiska rapporter med varandra och skapar på så sätt ny information av befintliga underlag. Sedan måste du också kunna tolka informationen du får fram, ha kännedom om var någonstans nyckeltalens storleksordning bör ligga och vad som är normala nyckeltalsnivåer inom branschen. (Det går att beställa branschnyckeltal från Statistiska Centralbyrån och från olika branschorganisationer.)


Sammanfattningsvis kan sägas att nyckeltalsanalys är en av hörnstenarna i den finansiella uppföljningen och kontrollen av ett företags ekonomi. Ett mycket användbart instrument som snabbt indikerar både positiva och negativa tendenser.


Kursdatum anges inom kort
Sagt av tidigare deltagare

-Mycket bra pedagogik, bra övningar

-Konkreta räkneexempel, användbart

-Bra dokumentation, toppenkurs!

-Verkligen bra ekonomikurs! Tack!

Nyckeltalsanalys