Coachande ledarskap

Coachande ledarskap - vägen till ökade prestationer

Kursen lär dig hur du som ledare kan coacha dina medarbetare till att utveckla sina styrkor och förbättra sina förmågor. Genom coachingen skapar du nya insikter hos medarbetaren, vilket bidrar till att nya mål kan nås. Motivationen ökar och en process startar som genererar eget ansvarstagande, kreativitet och verklig förändring.

Utveckling och motivation genom coachande ledarskap

Syftet med ett coachande ledarskap är att stärka medarbetarnas förmåga att agera självständigt, att utvecklas och växa genom att själva komma fram till sina lösningar. Ett coachande ledarskap leder dessutom till större delaktighet, medarbetare som presterar mer och en bättre arbetsvardag för dig som är chef och ledare.

Lär dig coacha dina medarbetare så att de hittar sina drivkrafter och får ut hela sin potential!


Coachande ledarskap | Innehåll:

Coachingens grunder

• Vad är coaching?
• Skillnaderna mellan att coacha-leda-styra
• Vad innebär ett coachande förhållningssätt?
• Coacha enskilt eller i grupp?
• Vilka är nyckelfaktorerna i framgångsrik coaching?
• Passar det coachande ledarskapet i alla situationer?

Rollen som coach och vad den innebär

• Utgångspunkter för coaching
• Samtalsteknik
• Relationer
• Jag är unik – precis som alla andra
• Förtroendet – hur ökar jag det?
• Coachande företagskultur – hur skapas det?

Modeller för coaching

• Helhetsmodellen: Tanke, kropp och känsla – hur hänger de ihop?
• Minnesmodellen – är kartan verkligen verkligheten?
• Andra modeller för coaching

Verktyg för coachsamtalet

• Roller och ansvar i samtalet
• NÖHRA-modellen
• Sortera – frågor som bringar klarhet och förståelse

Coacha mot förbättrad prestation

• Att som coach bidra till förbättrade prestationer
• Ge nya insikter för att utveckla styrkor och förmågor
• Att se på sin situation från olika synvinklar
• Hur högt ska ribban läggas?
• Att göra mer än ”så gott man kan”
• Att nå ändå fram till ökat lärande och förbättrad prestation

Skapa motivation genom coaching

• Klargör förväntningar, vad före hur
• Nuläge och önskeläge
• Förstå först innan du vill bli förstådd
• Förankra mål med känslor
• Integrera målen - låt det undermedvetna jobba
• Ha tillit till medarbetaren

Konsten att ställa frågor för att påverka i rätt riktning

• Frågorna som leder fram mot målet
• Rätt frågor vid rätt tillfälle
• Frågor som delegeringsverktyg
• Frågor som lyfter fram interna och externa resurser
• Skapa vilja istället för måsten
• Konsten att medvetandegöra, utmana och motivera

Att förändra på rätt nivå

• Skapar du förändring på rätt nivå?
• Vad är viktigast att skapa tydlighet kring?
• Utveckling, inveckling eller avveckling?
• Rädd för förändring eller för ändring?
• Problemlösning
• Värderingar - Attityder - Beteenden

Att sätta mål

• Att hitta och sätta relevanta mål
• Målformuleringar
• Framsteg och ansvarstagande
• Skapa medvetenhet

Handlingsplan för att nå målen

• Utforma en personlig handlingsplan för fortsatt utveckling
• Att skapa en rörelse framåt mot önskat resultat
• Uppföljning viktig
• Vad gör du om målen inte nås?


Välkommen till utbildningen Coachande ledarskap! 

Coachande ledarskap – professionellt ledarskap

Coachande ledarskap handlar om en mer informell ledarskapsstil som kanske mest passar den trygga och modiga chefen eftersom det handlar om att delegera och släppa taget genom att låta människor ta eget ansvar samtidigt som chefen coachar under resan. Den anställde känner sig mer delaktig i företaget genom att den får nya utvecklingsmöjligheter som den annars inte skulle ha fått.John Whitmore, som grundade begreppet Coachande ledarskap, ställde alltid fyra frågor till sina medarbetare för att de skulle fundera igenom innan de tog tag i ny arbetsuppgift:
1. Vad vill du?
2. Hur ser det ut nu?
3. Vad kan du göra?
4. Vad kommer du att göra?Kortfattat kan man säga att Coachande ledarskap och coaching handlar nästan om självklarheter för ett professionellt ledarskap, som att som ledare vara närvarande och lyssna, ställa frågor, återkoppla, delegera och ge arbetsuppgifter. Allt för att få medarbetaren på företaget att prestera bättre genom ökad motivation, ansvarstagande och känslan av delaktighet.

Coachande ledarskap - att komma igång?

Här får du fem kortfattade och beprövade tips som du kan börja använda i din roll som ledare.
1.    Ställ frågor / var engagerad 
2.    Släpp tyglarna / dela ut verktyg
3.    Återkoppla mål och delmål
4.    Ge ansvar / delegera
5.    Utmana medarbetarna / skapa insyn

Coachande ledarskap för chef och ledare

Hur vägleder jag mina medarbetare så att de får tillgång till sin fulla potential, förbättrar sina resultat och ökar sin produktivitet? Hur kan jag hjälpa någon att hitta nya lösningar? Hur kan jag få andra att ta större ansvar i sin uppgift? Hur påverkar jag andra genom mitt sätt att fråga, vara och lyssna?

Kurs i Coachande ledarskap 

Att åstadkomma resultat genom andra. Som ny chef och ledare har du många ansvarstaganden, bland annat för Dina medarbetares prestationer och resultat. Du ska kunna påverka dem att göra ett så bra arbete som möjligt för att nå uppsatta mål. Du ska åstadkomma resultat genom andra. Här finns tydliga likheter med idrottens värld
– coachen kan inte göra målen själv.

Ledarskapsutbildning i Coachande ledarskap   

Effektiva ledare skapar motivation i sina arbetsgrupper och team. Det leder i sin tur
till nöjdare kunder genom nöjda medarbetare, och därmed ökad lönsamhet för företaget.
Allra viktigast för en bra ledare är att fokusera på rätt saker och göra det på rätt sätt.
Det handlar om medvetenhet, förståelse, organisation och struktur och om att kunna coacha sina medarbetare så att teamet uppnår sina mål. Kurs i Coachande ledarskap är en ledarskapsutbildning som gör deltagarna till effektivare ledare.

Adress & Kontakt Hjärtum Utbildning AB | Karlaplan 9B | 114 60 Stockholm | Tel: 08-660 21 60 | info@hjartum.se
Chat is :