Ekonomi för chefer

Praktiskt användbar förståelse för ekonomi

Med ekonomiskt ansvar behöver du ha god förståelse för vad som utvecklar och för företagets ekonomi och lönsamhet framåt. Att kunna läsa och dra slutsatser ur ekonomiska rapporter, att analysera verksamheten ur ett affärsinriktat perspektiv och styra efter rätt nyckeltal är a och o för företagets ekonomiska utveckling och värdefull kunskap för dig som chef.

Målgrupp:
Kursen vänder sig till dig som har ekonomiskt ansvar för en enhet, projekt eller grupp och som vill förstå och använda företagsekonomisk terminologi, kunna tolka och dra slutsatser ur ekonomiska rapporter och få kunskap om modeller för kalkylering, budgetering och styrning.

Målsättning:
Målet är att lära dig grundläggande företagsekonomi, speciellt anpassad för dig med resultatansvar. Du får bl a kunskaper om:
• Ekonomiska grunder - förstå sammanhang, begrepp och termer
• Dra slutsatser - så använder du ekonomisk information
• Budgetering - före, under och efter budgeten
• Styrning - nyckeltal, lönsamhet och strategi


Innehåll

Begrepp och terminologi

• Redovisningens syfte
• 3 viktiga begreppspar och vad de innebär:
   - Utgift / Inkomst
   - Utbetalning / Inbetalning
   - Kostnad / Intäkt
• Olika typer av kostnader:
   - Rörliga och fasta kostnader
   - Sär- och samkostnader
   - Direkta och indirekta kostnader
• Resultat och lönsamhet
• Tillgångar, skulder och eget kapital
• Avskrivning
• Periodisering

Att läsa och förstå ekonomiska rapporter

• Förstå resultaträkningen och dess uppbyggnad
   - Vinstutveckling
   - Jämför utfall med budget
   - Identifiera avvikelser mm
• Förstå balansräkningen och dess uppbyggnad
   - Värdet av maskiner, inventarier mm
   - Fordringar på kunder, skulder till leverantörer
   - Aktiekapitalets storlek, vinster mm
• Sambanden mellan resultat- och balansräkning
• Månads- och kvartalsrapporter
• Årsredovisningens olika delar och vad du kan utläsa ur dessa

Den viktiga lönsamhetsanalysen

• Hur skapar ett företag värde för sina ägare och övriga intressenter?
• Vad är det som driver kostnader och intäkter?
• Operativ lönsamhetsanalys
• Dupont-analyser
• Vinstmarginaler
• Kapitalomsättningshastighet

Kalkylering och prissättning

• Genomgång av olika kalkylmodeller
• Prissättning av produkter, varor och tjänster
• Resultatanalys
• Indirekta kostnader
• Identifiera sådant som driver kostnader
• Totalkostnadsanalyser
• Kund- och leverantörskalkyler
• Investeringskalkylering - syfte och användning

Budgetering i praktiken

• Hur arbetar jag med budgeten?
• Effektivt och praktiskt budgetarbete
• Intäktsbudgetering
• Kostnadsbudgetering, konto för konto
• Gemensamma kostnader

Olika slags budgetar

• Resultat-, försäljnings- och kostnadsbudget
• Investeringbudget – investeringskalkylering
• Hur får investeringar olika effekter på olika budgetar?
• Likviditetsbudget – undvik överraskningar!
• Praktiska exempel på budgetar

Efter budgeten

• Att följa upp, beräkna och kontrollera kostnader
• Budgetuppföljning, månads- och kvartalsrapporter
• Rullande prognoser
• Att vidta åtgärder vid avvikelser

Styr företaget med hjälp av rätt nyckeltal

• Att förstå och tolka nyckeltal
• Vad är lönsamhet och hur skapas den?
• Identifiera viktiga nyckeltal för ditt företag
• Strategi för förbättrad lönsamhet i företaget
• Lönsamhet på kort och lång sikt

Excel - ett bra verktyg för budget och planering

• Budgetering i Excel - bygg din egen modell
• Bra finansiella funktioner
• Gör lättöverskådliga sammanställningar över budget och utfall
• Hitta avvikelser och fokusera på rätt data
• Analysera trender


Teori varvas med praktiska övningar

Kursen inleds med en genomgång av grundläggande ekonomiska begrepp, så att du förstår terminologin och lär dig att uttrycka dig korrekt i ekonomiska termer. Därefter lär du dig att läsa och förstå ekonomiska rapporter och dra egna slutsatser utifrån ekonomisk information. Den viktiga prissättningen ägnas ett särskilt avsnitt.

Du lär dig effektiv och praktisk budgetering och hur du kan följa upp verksamheten med hjälp av relevanta nyckeltal. Kursen avslutas med en matnyttig genomgång av hur du kan använda Excel som hjälpmedel i din ekonomiska planering.

Lär dig allt från grundläggande ekonomiska begrepp och att förstå ekonomiska rapporter till budgetering och användning av nyckeltal! Välkommen!

Adress & Kontakt Hjärtum Utbildning AB | Karlaplan 9B | 114 60 Stockholm | Tel: 08-660 21 60 | info@hjartum.se
Chat is :