AB 04 och ABT 06 - Entreprenadjuridik

Deltagaravgift

10.980 kr per person inklusive luncher, för- och eftermiddagskaffe samt dokumentation. Moms tillkommer.

Gå 4 betala för 3!

Tider:
Dag 1 kl 09.15-16.30
Dag 2 kl 09.00-16.00


 • Boka 11 - 12 nov 2020
  Stockholm
  Centralt i Stockholm, lokal meddelas senare

Entreprenadjuridik - kunskap för trygga enpreprenader

Det juridiska regelverket för entreprenader är mycket viktigt att känna till för att undvika både problem och onödiga kostnader. Denna kurs i entreprenadjuridik ger dig en heltäckande genomgång av hur standardavtalen AB 04 och ABT 06 ska tillämpas i praktiken. Kursen tar även upp ABT-U 07 och AB-U 07 samt ABK 09. Du får mycket värdefull juridisk grundkunskap och insikt i alla de juridiska regler som gäller för entreprenadverksamhet.

Målgrupp:
Kursen vänder sig till dig som är utförare eller beställare av entreprenader. Du vill få kunskaper om standardavtalen AB 04 och ABT 06 och vilka juridiska regler det finns att förhålla sig till i samband med utförandeentreprenader och totalentreprenader.

Målsättning:
Kursens mål är att ge dig en helhetsbild av de juridiska regler som gäller i samband med en entreprenad - från upphandling och organisation till slutavräkning och besiktning. Du får bl a svar på frågorna:

 • Vad är ett standardavtal?
 • Vad innebär de olika entreprenadformerna?
 • Kan man neka att utföra tilläggsarbeten?
 • När kan garantitiden förlängas?
 • När kan innehållande av betalning ske?
 • Vad händer om entreprenaden inte godkänns?
 • Vilka möjligheter finns att lösa tvister?


INNEHÅLL

 • Allmänt om standardavtalen AB 04 och ABT 06
 • Genomgång av entreprenadformer
 • Upphandling och organisation
 • Samordningsansvaret
 • Avtal enligt AB 04 och ABT 06
 • Motstridiga bestämmelser i kontraktshandlingarna
 • Allmänt om avtalets förutsättningar - ansvar för lämnade uppgifter
 • Allmänna skyldigheter efter avtalets ingående - tidplan, möten mm
 • Allmänt om skriftlighetskravet
 • Ändrings-, Tilläggs-, Avgående arbeten (ÄTA)
 • Utförandet - kravet på fackmässighet
 • Hinder och men, rätt till tidsförlängning
 • Ansvar för fel och avhjälpandeskyldighet
 • Garantiansvar - ansvarstid, garantitid
 • Ekonomiska frågor - betalning, säkerhet, preskription
 • Att framställa skadeståndsanspråk
 • Skyldighet att ha försäkringar
 • Besiktningar
 • Allmänt om hävning av entreprenadavtal, entreprenadtvister
 • Allmänt om underentreprenörers ställning i förhållande till general- eller huvudentreprenör och AB-U-07 och ABT-U 07
 • Allmänt om ABK 09

Kunskap om skyldigheter, rättigheter och risker i entreprenadavtal säkerställer att entreprenaden genomförs på ett både professionellt och lönsamt sätt. Välkommen!

Undvik misstag - säkra entreprenaden

Oavsett om du är entreprenör eller beställare behöver du ha kunskap om de juridiska regler som gäller i samband med en entreprenad. Kursen ger en helhetsbild ur ett juridiskt perspektiv, från upphandling och organisation till slutavräkning och besiktning.

Adress & Kontakt Hjärtum Utbildning AB | Karlaplan 9B | 114 60 Stockholm | Tel: 08-660 21 60 | info@hjartum.se