Att leda ett team

Teamutbildning för informella ledare

För att kunna ta dig en roll som teamledare behöver du kunskaper och därför finns vår utbildning Att leda utan att vara chef. Som ledare för ett team förväntas du ha färdigheter inom ledarskap. Helst ska du även behärska kommunikation, coachning och konflikthantering. Ovanpå detta ska du förstå hur du leder utan att vara formell chef. Att utbilda sig inom området att leda ett team utan att vara dess formella chef, besparar dig både oro och tid.

Kunskaper om teambuilding

För att kunna leda din grupp mot uppställda mål behöver du bland annat ha kännedom om teambuilding. Sedan tillkommer kunskaper om svåra samtal och förhandling. Dessutom behöver du grundförståelse för budget och kostnadsuppföljning. Detta är områden som spänner över en stor bredd. Din uppdragsgivare räknar med att du känner till detta. Vår utbildning är speciellt framtagen för dig som behöver bygga på dina kunskaper med den informella ledarens speciella frågeställningar och förutsättningar. Du kan gå denna ledarskapsutbildning på distans eller i klassrum.

Att utveckla ett starkt team

En ledarskapskurs i att leda ett team hjälper dig att utveckla ditt mod som ledare och att våga vara den ledare du själv vill vara. Som teamledare ansvarar du för att en grupp medarbetare utför sina uppgifter korrekt och i rätt tid. Samtidigt ska du upprätthålla kontakten med ledningen, kunderna och övriga intressenter. Att du har ett starkt team omkring dig är viktigt för att du ska nå framgång. Med lärdomar från vår utbildning blir det lättare att forma ett framgångsrikt och starkt team.

Lär känna dina styrkor

Det är betydelsefullt att du lär dig vilka faktorer som påverkar din grupp att prestera, inte bara goda, utan exceptionella resultat. Du som ledare för teamet har en nyckelroll och det är av stor vikt att du lär känna både dina styrkor och svagheter i olika situationer och händelseförlopp. Det gäller att hela tiden förbättra förmågan att svetsa samman en grupp. Din uppgift är att få dess medlemmarr att känna samhörighet med varandra och har förtroende för dig som deras ledare.

Hitta ett personligt ledarskap

När du är ny som teamledare är det lätt att följa i föregångarens fotspår. Det är dock inte alls säkert att det är det bästa vare sig för gruppen eller dig som ledare. Det är angeläget att du bygger upp ditt eget, personliga ledarskap. Det ska vila på just dina specialiteter och starka sidor. Snegla gärna på ledare som du ser upp till och fundera på vad det är som utmärker deras ledarskap. Men omvandla deras sätt att leda till ett ledarskap som du själv kan stå för. Under en kurs för nya ledare får du tillfälle att reflektera över dessa frågeställningar. Utbildningen skapar det utrymme du behöver för att utveckla ditt personliga ledarskap.

Kunskaper om kommunikation är nyckeln

Ibland sker stora förändringar som medför omställningar och anpassningar till nya förhållanden för både dig och ditt team. Det ställer krav både på flexibilitet och förmåga att effektivt och tydligt kommunicera förändringarna till medarbetarna. En utbildning lär dig använda retorik för bättre genomslag i din argumentation. Kursen ger dig nya insikter om hur du kan använda kroppshållning för att förstärka ett budskap och nå större framgång i samband med presentationer och förhandlingar.

Kommunikation är nyckeln

Nyckelordet inom ledarskap är just kommunikation. Som informell ledare behöver du behärska både en-till-en-kommunikation likväl som att kunna tala inför större grupper. Du ska kunna hålla obekväma och besvärliga samtal med teamets medlemmar. Du ska även kunna förklara invecklade och komplicerade sakfrågor för ledning, kunder och ibland också media. Att du har lärt dig så mycket som möjligt inom kommunikation underlättar ditt jobb att leda.

Utbildning förbereder dig

Ett framgångsrikt ledarskap består av tydlighet, lyhördhet, flexibilitet och förändringsbenägenhet. Alla dessa delar är nödvändiga för en framåtsträvande karriär som ledare. Förbered dig på förväntningar och krav från medarbetare, ledning och intressenter genom att gå utbildningar för nya teamledare. Det kommer att stärka din roll och öka dina möjligheter som informell ledare.

Få lärdomar som hjälper ditt ledarskap

När du går en ledarskapsutbildning får du ta del av lärdomar och kunskaper som hjälper dig i ditt ledarskap. Det är svårt att föreställa sig några nackdelar med att gå en utbildning. Den största vinsten är att du blir en bättre ledare. Organisationer som ser till att deras informella ledare regelbundet får gå utbildningar blir belönade. De får förbättrad produktivitet, ökat medarbetarengagemang och personal som stannar kvar. Ta er därför tiden att leta upp en bra teamutbildning, det kommer att löna sig.

Teamutbildning ger modern kunskap

Teamutbildning använder sig av modern forskning inom viktiga  ledarskapsområden. Deltagarna får ta del av kunskaper om vad som påverkar ledarskapsförmågor som till exempel kommunikation, coaching och beslutsfattande. Detta är grundläggande i ledarskapet och viktigt för att kunna leda och bygga upp ett team. Tydlig kommunikation är en särskilt viktig färdighet och du kan utveckla den flera snäpp under en utbildning i att leda team.

Förbättra självmedvetenheten 

Deltagare i ledarskapsprogram kan uppleva att deras självmedvetenhet som ledare ökar efter utbildningen. Ju bättre du känner dig själv, och förstår dig själv, desto enklare blir det att leda. Det är en ofta använd sanning att det är svårt att leda andra om man inte kan leda sig själv. Och så är det verkligen. Som teamets ledare behöver du identifiera både dina styrkor och dina begränsningar.

Utveckla styrkan i ledarskapet

En utbildning lär dig att använda dina starka sidor och gör dig medveten om det som du behöver jobba med. På så sätt kan befintliga styrkor utvecklas och nya färdigheter läggas till. Deltagare på utbildningar i ledarskap kan få flera aha-upplevelser när de lär känna sig själva. Som deltagare i en teamutbildning kan du utveckla dina ledaregenskaper och tillföra nya insikter.

Motivationen ökar efter teamutbildningen

När du kommer tillbaka till jobbet efter teamutbildningen har motivationen att leda ökat. Det är roligt att lära sig nya saker, det får oss människor glada och motiverade. En framgångsrik ledare ser sig själva som livslånga elever i ledarskapsskolan. De uppskattar att ta med sig nya, kreativa och innovativa sätt att leda när de kommer tillbaka till sitt team. Att få prova sina nya kunskaper är spännande. Då får du ser hur dina lärdomar i ledarskap faktiskt fungerar i praktiken. Det är en aha-upplevelse i sig.

Vem har nytta av en utbildning i att leda team?

Teamutbildning är fördelaktigt för både ledaren, teamet och organisationen. Arbetsgivare bör alltid vara proaktiva när det kommer till att utveckla ledare. Teamledare som visar intresse för att vidareutbilda sig är värda att satsa på. Utbildningen kommer att göra dem mer självsäkra i sina ledningsroller, vilket gör nytta i hela organisationen. Men det är inte bara befintliga och blivande ledare och chefer som kan dra nytta av utvecklingsprogram i ledarskap. Ledare är nödvändiga på alla nivåer. Företag behöver många människor som tar en aktiv roll i att forma morgondagens organisation.

Den informella teamledaren

Det är inte ovanligt att det, utöver den formella ledare, även finns en stark informell ledare i ett team. Som formell ledare gör du klokt i att använda denna person på ett bra sätt. Låt denne nyttja sin ledarskapsförmåga för att hjälpa dig att mer effektivt hantera olika uppgifter. Det kan vara tillfälliga projekt, att kommunicera budskap till ditt team, vara behjälplig i att lösa konflikter med mera. Den informella teamledaren är en guldgruva för en stark formella ledare. Låt därför även han eller hon delta i olika teamutbildningar, för att ytterligare stärka upp kunskapsnivån.

Fyll i kunskapsluckor

Kanske vet du att du behöver fräscha upp dina digitala färdigheter, men du är inte säker på var du ska börja. Behöver du en Excelkurs eller lära dig om Project? Eller så vet du att du behöver förbättra dina färdigheter i konflikthantering. Detta eftersom ditt team kämpar med osämja. Då är en kurs i att ta hand om en konflikt näst intill nödvändig att gå. Välj en utbildning som har rätt innehåll för dig. Tänk på vilka kunskapsluckor behöver du fylla i. Kontrollera sedan vilka utbildningsföretag som erbjuder utbildningen. Se över kursens recensioner. Vad säger tidigare deltagare om den? Välj fortbildning som stämmer överens med var du befinner dig, både i ledarskapet och på den allmänna kunskapsskalan.

Att leta efter i en utbildning i att leda team

Det är viktigt att du vet vad du letar efter i en utbildning i att leda ett team. Välj ett program som du tycker verkar trovärdigt i både utformning och innehåll. Läs igenom beskrivningen noggrant, eftersom det ger dig information om programmet. Där kan du se vilka ämnen som ingår, om det förekommer övningar och så vidare. Kostnaden är heller inte oviktig, så kontrollera utbildningens pris och hur lång den är. Om det står information om utbildaren är det bra att kontrollera dennes bakgrund och erfarenhet.

Vad vill du lära dig?

Det är bra att fråga dig själv vad du hoppas lära dig under utbildningen. Fundera igenom varför dessa kunskaper är viktiga för din fortsatta utveckling som ledare. Siktar du på att gå vidare i din karriär kan det vara bra att kontrollera om det finns en fortsättningsutbildning. Genom att du har tänkt igenom både vad du vill lära dig just nu och i framtiden blir det enklare att välja teamutbildning. Använd dina tankar som ett filter genom vilket du tittar på utbudet av kurser i att leda team.

Du kan även lära av andra kursdeltagare

Om du vill lära dig om ledarskapskvaliteter som är specifika för ditt område kan du välja utbildning som fokuserar på din bransch. Dock är det så att samma färdigheter i ledarskap gäller inom de flesta olika områden. Att delta i en ledarskapskurs med deltagare från olika branscher kan också ge dig några nya perspektiv. Kan vi göra på annat sätt i min bransch? Vad kan vi lära oss från andra? Som aktiv ledare är det viktigt att inte stanna kvar i en komfortzon. Våga utmana dig själv och din organisation. Om det inte finns någon uppenbar anledning till gamla sätt att leda, så ifrågasätt.

Forma ditt dröm-team

Ditt team kanske redan idag är en bra och presterande grupp, men du känner att det finns mer att ge. Hur gör du för att transformera ett bra team till ett dream-team? Vad behöver du göra för att försäkra dig om din grupp presterar på topp, även i framtiden när mycket kan ha förändrats? Här gäller det att skapa ett flow i teamet som lyfter fram såväl de enskilda individerna som gruppen som helhet. Ett sådant team överträffar ofta förväntningarna, eftersom det använder medlemmarnas unika egenskaper på allra bästa sätt. Kreativiteten flödar och entusiasmen likaså. Hur du gör? En utbildning i ledarskap kan visa vägen.

Föds någon till ledare?

Känner du någon som verkar vara född till ledare? Det kan vara någon på din arbetsplats, på en kompis arbetsplats, någon i familjen eller en tidigare kollega. Kanske till och med din egen chef är en verklig ledare, som verkar ha ledarskapet i blodet. Vilka egenskaper tänker du främst på, när du placerar in personen i kategorin "Född till ledare"? Är det egenskaper som går att lära sig? Ja, alla kan lära sig att bli goda ledare. Med vilja och uthållighet kan du utveckla ditt ledarskap i rätt riktning.

Ta hand om teamets potential

En bra ledare tar vara på den potential som finns i teamet och hjälper individerna att utvecklas. Detta är mycket mer effektivt än att enbart leta efter nya förmågor utanför organisationen. Det är både kostnadseffektivt och smart. Genom att erbjuda utbildningsprogram till varje medarbetare i teamet kan individerna nå nya höjder. Som ett plus kommer och du som ledare av teamet att ses som en motpart att lita på. Det är helt enkelt värt att stanna kvar eftersom utveckling är möjlig och potential tas till vara.

Utbildning ökar ditt och din grupps engagemang

Utan engagemang skapas inte framgång, så enkelt är det. Detta är en grundpelare i all utbildning i ledarskap. Varför är det då så? Personal som är engagerad är dubbelt så benägen att vilja hjälpa andra. De stannar ofta kvar sent för att utföra en arbetsuppgift. De presterar på topp, även då det inte förväntas av dem. Engagerad personal stannar dessutom kvar längre på en arbetsplats. Det är alltså helt klart värt att vara en ledare som strävar efter att engagera sin personal.

Var en tydlig teamledare

Hur är då en teamledare som inte skapar motivation och engagemang? En sådan ledare är otydlig och har svårt att fatta beslut. Skyller gärna på andra när det går fel och överreagerar ofta. Delegerar inte. Har favoriter inom gruppen. Kommer med tomma löften som inte infrias. Vem vill ha en sådan ledare? Nej, se till att du är ledaren som insett att utbildning är nyttigt, eftersom det ger kunskaper om hur du skapar den viktiga motivationen i ditt team.