Ledarskapsutveckling

Vad är ledarskapsutveckling?

Ledarskapsutveckling är ett viktigt område för alla som vill bli bättre ledare och nå sina mål. Det handlar om att lära sig nya kunskaper, färdigheter och attityder. Ett sätt att göra detta på är att gå en ledarskapsutbildning hos oss på Hjärtum Utbildning. En utbildning kan hjälpa dig att hitta dig själv som ledare och lär dig att leda både dig själv och andra. Du blir medveten om hur ledarskapet kan bedrivas på ett effektivt och hållbart sätt. I den här texten presenterar vi några av de viktigaste aspekterna av ledarskapsutveckling och ger dig några tips på hur du kan utveckla ditt ledarskap.

Vad är ledarskap?

Först och främst är det viktigt att förstå vad ledarskap är och vad det innebär. Ledarskap är inte en fast egenskap som du antingen har eller inte har. Det är ett beteende som du kan utveckla och förbättra. Ledarskap är heller inte något som bara gäller chefer med formella positioner, utan något som alla kan utöva i olika situationer och roller. Ledarskap innebär att påverka och motivera andra att nå gemensamma mål. Det handlar om att skapa en vision och en strategi för att nå dit, och att hantera de utmaningar och möjligheter som uppstår på vägen.

Skaffa självinsikt

En av de viktigaste aspekterna av ledarskapsutveckling är att ha självinsikt och självkännedom. Det innebär att du vet vad dina styrkor och svagheter är. Du känner till dina värderingar och drivkrafter, och hur du påverkar och påverkas av andra. Genom att ha självinsikt kan du identifiera dina utvecklingsområden. Det blir också lättare att sätta upp realistiska och utmanande mål för ditt ledarskap. Du kan även anpassa din ledarstil till olika situationer och personer, och skapa förtroende och respekt hos dina medarbetare och kollegor. När vi utbildar nya och blivande ledare är självinsikten en viktig del av utbildningen. Detta för att den i princip hela ditt ledarskap vilar på den.

Att ha ett lärande förhållningssätt är viktigt

En annan viktig aspekt av ledarskapsutveckling är att ha ett lärande förhållningssätt. Det innebär att du är öppen och nyfiken på att lära dig nya saker. Utbildningar i ledarskap är en smart genväg till att hålla ditt lärande vid liv. Du söker gärna feedback och reflekterar över dina erfarenheter. Dessutom vågar du prova nya saker och göra misstag. Genom att ha ett lärande förhållningssätt kan du utveckla din kompetens och din kreativitet. Det blir enklare att hitta nya och bättre sätt att leda din personal och att lösa problem. Du kan också inspirera och stödja andra att lära sig och utvecklas. Du blir helt enkelt ett föredöme för andra och bidrar till att skapa en kultur av lärande och innovation i din organisation.

Ledarskap är ett samspel

En tredje viktig aspekt av ledarskapsutveckling är att ha ett relationellt perspektiv. Det innebär att du ser ledarskap som ett samspel mellan dig och andra. Du värdesätter och nyttjar den mångfald och kompetens som finns i ditt team och din organisation. Genom att ha ett relationellt perspektiv kan du skapa goda relationer och ett gott samarbete med dina medarbetare och kollegor. Du kan enklare hantera konflikter och olikheter på ett konstruktivt sätt. Du kan också engagera och involvera andra i ditt ledarskap, och delegera ansvar och befogenheter på ett effektivt sätt.

Ledarskapsutveckling är spännande

Sammanfattningsvis är ledarskapsutveckling ett spännande och utmanande område. Utveckling kan ske genom utbildning i ledarskap och det kan hjälpa dig att bli en bättre ledare och nå dina mål. Genom att ha självinsikt, ett lärande förhållningssätt och ett relationellt perspektiv kan du utveckla ditt ledarskap. Med rätt kunskaper kand du påverka och motivera andra på ett positivt sätt. Det finns många olika sätt att utveckla sitt ledarskap, till exempel genom att läsa böcker och artiklar. Vi rekommenderar att du går kurser och utbildningar, eftersom det ett enkelt och tidseffektivt sätt att utveckla ledarskapet. Att vara delaktig i nätverk och skaffa en mentor är också bra. Sedan utvecklar du dig givetvis genom att praktisera och reflektera över ditt ledarskap i vardagen. Det viktigaste är att du har en vilja och en plan för att utveckla ditt ledarskap. Ta tillvara på de möjligheter och resurser som finns tillgängliga för dig och din utveckling.

Skillnaden mellan chef och ledare

När du utbildar dig blir det klart vilka skillnaderna är mellan att vara en chef och en ledare. När du är ny i någon av dessa professioner kan vara svårt att skilja på betydelsen av ledaren och chefen. En utbildning ger dig insikt om skillnaderna. Att vara chef innebär en formell position inom organisationen. Du har ansvarsområden som resultat, personal, administration, arbetsmiljö med mera. Att vara ledare är att skapa positiva relationer med sina medarbetare. Du ska få gruppen att arbeta mot gemensamma mål. Detta är de mest grundläggande skillnaderna. Det finns fler, vilka tas upp under en ledarskapskurs.

Utveckla insikten om ansvar

När du är ny i ledarrollen inser du inte alltid vilket ansvar du faktiskt har. Detta brukar mogna så småningom, men om du går en utbildning får du ett försprång. Under ett par utbildningsdagar utvecklar du modet och förmågan att axla ditt ansvar. Bland annat ingår i rollen att leverera goda resultat. Dina medarbetare arbetar för dig, och ska hjälpa dig att uppnå de mål som din verksamhet har. Du vill att alla ska prestera och arbeta för så goda resultat som möjligt. Som ledare är din uppgift att motivera dina medarbetare så att detta är möjligt. Ledarskap går ut på att känna de du arbetar med och veta deras potential.

Att agera som ledare

Under din ledarskapsutveckling kommer du allteftersom att förstå hur beroende du är av ditt team. Och de av dig. Du ansvarar för att ge dem meningsfulla arbetsuppgifter så att de känner motivation och inspiration till att göra sitt allra bästa varje dag. Hur gör du det på rätt sätt? Det gäller att hitta rätt avvägning mellan arbete och fritid, mellan jobb och återhämtning. Det gäller självklart även för dig som ledare. I början av ledarkarriären är det lätt att ta i för mycket. Det är roligt att leda och du vill så mycket. Avsätt gärna ett par dagar för vila, utbildning eller annat som laddar batterierna.

Förväntningar på din ledarskapsutveckling

Många har förväntningar på dig som ledare. Dels ska du leda här och nu. Dels ska du hålla dig uppdaterad med nya modeller och forskningsrön inom ledarskapsområdet. Ledarens vardag pendlar mellan att leda i vardagen, parera i förändring och ha ett öra mot rälsen inför framtiden. Låt gärna en utbildning bli en del av din ledarskapsutveckling. Den kan hjälpa dig att möta förväntningarna. Utbildaren har kännedom om de metoder som gäller för tillfället och vad lagar och regler säger. En ledarskapskurs är ett snabbt och roligt sätt att få kontroll över sin utveckling i ledarskapet.

Vad säger ledare om sig själva?

När du ska utveckla ditt ledarskap har du nytta av att lyssna till andra ledares berättelser. Ofta känner du igen dig i deras erfarenheter. Det gör att du känner dig mindre ensam som ledare.  Här kommer några röster från nya ledare:

Karoline, ny som gymnasielärare:

”Bra ledarskap är för mig någon som är tydlig, omtänksam och kunnig. Någon som jobbar hårt och genom det är en förebild för medarbetarna att jobba "hårt". Ett bra ledarskap innebär att ibland ta tuffa beslut men inte beröras för mycket av dem. Det innebär att sätta sig in i nya tankar och forskning inom området och inspirera medarbetarna till kompetensutveckling. Jag tycker att det är viktigt att chefer står stadigt när det blåser hårt. De blir ankaret i ett stormigt hav. De ska vara peppande men komma med konstruktiv kritik. Min förra chef gav en kollega endast positiv feedback men sedan fick hon en medioker löneökning. När hon frågade chefen sa han: ”Ja men lön är väl inte allt”, och menade att hon skulle ha varit glad över komplimangerna.”

Ida, ledare inom statsvetenskap:

”En chef för mig är en person som tar hand om gruppen, och vägleder den mot mål. Att leda en grupp, är att tjäna en grupp. En chef servar sina medarbetare så de kan utföra arbete på bästa sätt. För det krävs enligt mig stor personlig grundtrygghet och ödmjukhet. En ledare ska tillmötesgå individens behov kontra gruppens behov, med en inställning att man aldrig tillsammans är starkare än sin svagaste länk. En chef ska se till att allt fungerar, att alla mår bra, ska inspirera så allas förmågor kommer till sin rätt. En chef ska vara helt prestigelös och ha stor respekt för sina medarbetare.

Att kunna lyssna på ett bra sätt och förmedla kritik och feedback på ett bra sätt är ett måste, tycker jag. En chef behöver inte vara sakkunnig, utan behöver främst vara en människokännare med stor social kompetens. Sen är det ett plus om chefen även känner till branschen.”

Maria, HR-projektledare

”En bra chef har nära till sina känslor, kan reflektera över egna och andras beteende och känslor och även hålla tillbaka sina känslor för att fokusera på teamet eller enstaka individer. En bra chef bör kunna vara empatisk, självmedveten och självkritisk, vilket också innebär att hen ska ha väl utvecklad förmåga att lyssna för att kunna ta emot återkoppling på ett konstruktivt sätt. Med dessa egenskaper och kompetenser kommer också chefens fokus ligga på teamet och individer, vilket också är en förutsättning för att makten som automatiskt följer med en chefsposition inte missbrukas.”

Katrin, chefsjuksköterska

”Så mycket som det går att komplicera går det även att göra en enklare beskrivning om vad som kännetecknar en chef. En chef ska leda arbetet, se till att arbetet görs. Dock måste man kunna nå sina medarbetare, kommunicera med dem på ett bra sätt för att kunna motivera och få dem att göra ett bra jobb.

En del i chefskapet är att kunna leda en arbetsgrupp, visa vägen framåt. En kompetens som vissa har i sig, och kan utvecklas och läras. Det är en strategisk person, en person som kan sätta struktur och organisera arbetet. En chef behöver ha flera egenskaper och förmågan att bolla/ använda olika verktyg för att nå olika sorts personer, för att kunna möta medarbetare på olika nivåer. Det är en flexibilitetsförmåga.

Tydlighet är ett nyckelord, tydlighet i ledarskapet. Personalen behöver vara trygga med att kunna förstå vad chefen säger, även om det är delade meningar. I detta behöver chefen vara redo och kapabel att ta emot kritik och olika åsikter när det kommer till ledarskapet, vision och vägen man väljer framåt. Chefen behöver vara öppen för olika åsikter och vara villig att ändra beslut, om det visar sig inte vara bästa vägen framåt. En chef behöver också kunna stå för sina beslut även om dessa är kritiserade. Detta är en balansgång mellan att vara öppen för andras åsikter och att ta beslut när det är dags att göra så.

Chefen behöver ha en känslighet/ att se och höra sin omgivning och ha förmåga att processa och information och prioritera denna.

Flexibiliteten jag nämnde tidigare ligger i att kunna anpassa framförhållning efter sin omgivnings behov – en människokännare. Chefen behöver förstå sitt ansvar och vara en beslutsfattare. Fylla sin roll som chef och samtidigt ge utrymme till andra.”

Åsa, tekniskt kundansvarig

”För mig är det viktigt med en chefs om har förtroende för sina anställda, som låter dem fatta egna beslut och även göra misstag utan att döma. Hen behöver kunna lyssna och återkoppla på ett konstruktivt positivt sätt. Hen behöver kunna sätta sig själv och sitt ego åt sidan för att se gruppen och dess medlemmar."