Utbildningar i ledarskap - folder

Utbildningar i ledarskap

ALLA VÅRA UTBILDNINGAR I LEDARSKAP I EN PRAKTISK FOLDER

Alla våra utbildningar i ledarskap i en folder

Här kan du hämta en PDF-fil (4 sidor) som kortfattat presenterar varje ledarskapsutbildning som vi har just nu. Du ser alla datum för våren och hösten 2024, på vilka orter de går, deltagaravgift och en kort beskrivning av innehållet.

Utbildningar för ledare och chefer

Att leda andra ställer stora krav på bland annat ledarförmåga, lyhördhet och kommunikationsförmåga. En utbildning för ledare kan vara ett stöd för dig och förbereda dig för att möta krav och förväntningar. Samtidigt får du kunskaper som gör att du utvecklas och kan växa med rollen. Resultatet blir ett starkt och sunt ledarskap!

Välkommen till våra utvecklande utbildningar för ledare och chefer!

______________________________________________________________________

Röster från deltagare:

"Utbildningen överträffade min förväntningar. Utbildningen gav mig många handfasta råd inom ledarskap som jag kommer att få användning av både i arbetet men även privat.  Mycket bra utbildning med en otroligt kunnig och engagerad kursledare." Anna, handläggare, Bostadsförmedlingen i Stockholm (Att leda utan att vara chef)

"Utbildaren var tydlig och hade många bra exempel på vart och hur materialet kan användas. Utbildningen gav mig insikter om arbetsledarrollen och kommer vara användbar i arbetet för människor på arbetsplatsen och för min personliga utveckling. Martin känns säker och trygg som utbildare. Fina dagar!" Cecilia, Arbetsmarknadsenheten, Töreboda kommun (Arbetsledarutbildning)

______________________________________________________________________

Hitta lösningar på ledarskapsproblem

Att gå en utbildning i ledarskap kan hjälpa till att lösa flera problem som du kan stöta på i din professionella karriär som ledare. Här är några exempel:

  • Svårt att motivera teamet. Våra utbildare lär ut effektiva motivationstekniker och hur du jobbar för att forma en inspirerande arbetsmiljö.
  • Hantering av konflikter. Utbildningar i ledarskap ger verktyg och tekniker för att hantera och lösa konflikter på arbetsplatsen på ett konstruktivt sätt.
  • Problem i kommunikationen. Att kunna kommunicera är avgörande för framgång i ledarskapet. Under en utbildning får du hjälp med att förbättra dina färdigheter inom kommunikation, vilket leder till både mer effektivt och mer givande ledarskap
  • Tidshantering. Du behöver vara rädd om din tid. När du utbildar dig får du lära dig strategier för att effektivt hantera din tid och dina resurser
  • Förändringshantering. I en snabbt föränderlig arbetsmiljö behöver du öva upp de färdigheter som krävs för att framgångsrikt navigera och leda ditt team genom förändringar.

Genom att gå en eller flera utbildningar i ledarskap kan du utveckla dina färdigheter och bli en ledare som utstrålar trygghet. Detta kan i sin tur leda till ökad produktivitet och arbetsnöjdhet inom ditt team.

Utbildningar i ledarskap som ger utveckling

Att leda en grupp människor som samarbetar bra, är opretentiösa och behärskar alla sina arbetsuppgifter är enkelt. Alla ledare vet dock att verkligheten oftast inte ser ut på detta sätt. När du utbildar dig inom ledarskapets område får du en god inblick i ledarens verklighet. Så snart det är människor inblandade så kommer känslor, tidigare erfarenheter och förväntningar att spela stor roll för hur de samverkar med varandra.

Gruppdynamiken viktig

Det är av stor vikt att du som ledare har tillräckligt med kunskaper om gruppers dynamik, för att du ska kunna leda ditt team. Våra utbildningar i ledarskap behandlar området gruppdynamik, eftersom det är så viktigt. Kanske har du två medarbetare som båda har samma spetskompetens i grunden, men deras arbetsuppgifter skiljer sig åt. Den ene ska bidra med just sin specialistkompetens men den andre ingår i teamet för att informera och utbilda inom ämnesområdet. En kollisionsrisk är uppenbar, om du inte är tydlig med vad du förväntar dig av var och en. 

Kommunikation ingår som ett viktigt ämne

Förmågan att kommunicera som ledare är ofta avgörande för om du ska kunna nå fram till dina medarbetare och kollegor. När uppgifter och samtal misstolkas ökar spänningar och oroskänslor på arbetsplatsen. Du blir irriterad för att de gör fel och de blir rädda för att anstränga sig av rädsla av att göra fel. Genom att du som ledare går utbildningar i ledarskap som innehåller kommunikation kan den onda cirkeln brytas. Problemet kan handla om att ni kommunicerar på vitt skilda sätt, trots att ni talar samma språk.

Kommunikation ingår i våra utbildningar i ledarskap

Lösningen på kommunikationsproblemen kan vara att gå en utbildning där kommunikation ingår som en del. Det gör det på de flesta av våra utbildningar för ledare. För att undvika låsningar i er kommunikation måste du som ledare lära dig mer om dina egna svaga sidor. Att ärligt och uppriktigt se på sig själv ur medarbetarens perspektiv är en bra början. Hur framför du dina synpunkter? Hur lyssnar du på personalens åsikter?

Få förståelse för dig själv som ledare

Våra utbildare har kunskaper som hjälper dig att identifiera de områden hos dig själv som du behöver förbättra. Dessutom får du kunskaper som syftar till att lyfta dina starka sidor till att bli ännu bättre. Ledarskap handlar lika mycket om att tala som att lyssna samt inse att olika individer talar på olika sätt. Kommunikation behöver inte bara ske via ord, utan även genom kroppsspråk, tonläge och ansiktsuttryck. Våra utbildningar i ledarskap visar dig hela registret du som ledare har att spela med.

Skapa motivation i ledarskapet

Motivation i ledarskapet är något som är viktigt för en ledare. Med rätt utbildningar i ledarskap kan du få aha-upplevelser om vad som driver dig. Du behöver komma underfund med vad som påverkar och driver motivation och engagemang, både för dig som ledare och för din personal. Som ledare behöver du utveckla förmågan att motivera dig själv plus veta hur du gör för att motivera andra. Detta är viktigt för en ledare. De flesta arbetsuppgifter som åligger ledaren kräver en hög grad av motivation för att bli utförda på bästa sätt.

Andra deltagare ger nya insikter

När du träffar andra som är i samma ledande position som du kan du få ny input till ditt ledarskap. En ledarskapskurs ger dig ett tillfälle att möta andra ledare och lyssna till hur de hittar inspirationen att leda. Självklart är även själva utbildningarna i ledarskap inspirerande i sig, men du kan boosta motivationen genom att ta till dig av andras berättelser.

Motiverade ledare ger konkurrenskraftiga organisationer

För att uppnå sina mål behöver en organisation präglas av både motivation och effektivitet. Såväl ledare som anställda behöver motivation för att känna engagemang för arbetsuppgifterna. Motivation bidrar i allra högsta grad till att människor kan prestera bra på sitt arbete. Företag som har välutbildade ledare kommer att nå längre i arbetet med att skapa en motiverande arbetsplats. Därmed blir de konkurrenskraftiga och klarar eventuella tillfälliga svackor.

Planera in utbildningar i ledarskap i ett tidigt skede

Utbildningar för ledare och chefer bör finnas med i planerna för organisationen i ett tidigt skede och gärna även bokas in. Annars finns risken att vardagens alla sysslor tar över och kompetensutvecklingen skjuts på framtiden. Tidsbrist är vanligt för ledaren av idag. Många olika uppgifter blir inpressade under en arbetsdag och det kan verka omöjligt att få in ännu en sak att göra. Vinsten kommer dock i efterhand, genom bättre och mer effektivt ledarskap, vilket i sin tur frigör tid.

Utbildningar för nya chefer

En chefsutbildning är något som bland annat bör erbjudas till nya chefer. Under en sådan kan den som är ny som chef få nödvändiga kunskaper och färdigheter. De chefer som får möjlighet att gå en kurs får bättre förutsättningar att kunna klara av sitt jobb på ett bra sätt. De får kunskaper som gör att de enklare och snabbare tar sig förbi hinder och problem som kan uppstå. Känslan som kommer av att företaget kostar på cheferna en utbildning gör också att de känner sig behövda och viktiga. Det skapar motivation för verksamheten de jobbar inom.

Engagerade chefer ökar prestationen

Arbetsglädjen ökar och de får incitament för att utföra ett bra jobb. Som en positiv bieffekt har chefer som tycker om sin arbetsgivare och sin arbetssituation oftast en bättre förmåga att inspirera sina medarbetare. På så sätt får även personalen ta del av frukterna från chefens utbildningar i ledarskap, i form av en engagerade ledare som vet vad medarbetarna behöver. Det medför att teamen kommer att kunna prestera bättre och snabbare kan uppnå sina mål samt utföra sina uppgifter och sysslor.

Träna under professionell ledning

Utbildningar i ledarskap innebär att du får möjlighet att träna upp dig som ledare med hjälp av en professionell utbildare. Du kan få hjälp med att analysera och utveckla din ledarstil och utveckla dig själv som chef och ledare. Du får träna på att få det äkta ledarskapet att hända. Som chef är det viktigt att utveckla förmågan att lära sig  och ta till sig nya saker inom många olika områden. Allt handlar egentligen om att förbättra sin kompetens som ledare.

Utbildningar i ledarskap får verksamheten att gå framåt

Att som ledare utveckla förmågan att motivera, engagera och ibland coacha sin personal är en viktig del av ledarskapet. Ta gärna våra utbildningar i ledarskap till din hjälp. Då kommer både verksamheten och organisationen röra sig framåt på ett snabbare sätt. Att leda andra kan kokas ner till en förmåga att få med sig sin grupp i den riktning som verksamheten bestämt. Ju smidigare du får detta att ske, desto bättre kommer personalen att prestera. Du drar igång en god cirkel, som kommer att spinna vidare i rätt riktning.

Anpassad utbildning i kommunikation

Idag handlar ledarskap mer än någonsin om att skapa gemenskap inom en organisation. En viktig uppgift är att se till att alla arbetar i samma riktning, mot en gemensam målsättning. God kommunikation med personalen är den viktigaste metoden för att förankra målsättning och visioner hos varje individ. En anpassad ledarskapsutbildning i kommunikation är därför mycket användbar. Under en sådan utbildning förmedlas mycket kunskap om olika sätt att kommunicera, anpassade till olika situationer i arbetslivet.

Fördelar med utbildning i kommunikation

En anpassad utbildning i kommunikation kan öka viljan till samarbete i hela organisationen. Ju tydligare alla får ta del av visionerna bakom verksamheten och kan identifiera sig med dessa, desto bättre blir samarbetsklimatet. En utbildning kan identifiera vilka kanaler som finns för intern kommunikation. Ni kan få hjälp med hur ni kan använda dessa för att informationen ska bli mest effektiv i varje konkret situation. 

Utbildningar för ledare i att kommunicera

Kanske har er organisation en kommunikationsavdelning, men denna hanterar ofta primärt den externa kommunikationen, exempelvis gentemot media. För ledaren handlar det dock mest om att optimera den interna kommunikationen. Här kan utbildningar i ledarskap hjälpa till att styra upp processerna, så att det blir en relevant internkommunikation, anpassad till företaget.

Informell kommunikation

En anpassad utbildning kan även ta upp hur ni kan arbeta med kommunikation på ett mer informellt sätt. Här handlar det om att vara närvarande ute på i verksamheten och inleda spontana samtal. Då kan ledaren fånga upp intressanta förslag från medarbetarna. Även kritik som annars skulle ligga där latent blir synliga. Sådana synpunkter kommer sällan upp på avdelningsmötena.

Ligg steget före med välutbildade ledare

Som ledare och chef behöver man ligga steget före och kunna få medarbetarna med i alla processer. Genom att utbilda ledare i modern kommunikationsteknik kan de lättare anpassa både innehåll och kommunikationsmetoder. Med hjälp av flera utbildningar i ledarskap lär de sig knep så att deras budskap verkligen når fram.

Forskningen inom ledarskapsområdet

Det tillkommer kontinuerligt stora kvantiteter ny forskning på områden som kommunikation och information. Som ledare är det svårt att finna tillräckligt med tid till att hålla sig uppdaterad. Utbildningar i ledarskap är en effektiv metod att få aktuell kunskap på viktiga delområden. Våra utbildningar bygger på evidensbaserad forskning och möter kraven på adekvat och korrekt information.

Kunskaper håller er uppdaterade

Det blir allt viktigare att ständigt utveckla sig och skaffa sig mer kunskaper. I dagens samhälle går utvecklingen i rekordfart. Kunskaper inom inte minst ledarskapsområdet är nödvändiga för att inte halka efter i utvecklingen. Det handlar inte om att alla måste ha den perfekta högskoleutbildningen, utan om att hålla sig a jour med omvärlden och den ständiga förändringen runt omkring oss. Det är utmärkt att ha en högskoleutbildning att luta sig tillbaka på, men se det som en grund att stå på. Bygg sedan vidare på grunden med utbildningar i ledarskap och bygg upp kompetensen med fler lager av lärdomar.

Desto fler lärdomar desto bättre beslut

Alla som arbetar kommer förr eller senare att ställas inför olika  problem som behöver en lösning. För varje problem ni löser skaffar ni er lärdomar om vad som fungerar och inte. Det blir en form av kompetensutveckling som förhoppningsvis hjälper er framåt. Men för att hålla er uppdaterade med hur marknaden tänker och människor fungerar i dagens samhälle så är rätt kompetensutveckling otroligt viktig. Leta därför fram den utbildning som passar er där ni är just nu. Ju bättre kunskap desto lättare att fatta beslut och kunna motivera varför ni tar just de besluten.  

Utbildningar i ledarskap för varje tillfälle

Det finns en ledarskapsutbildning för varje tillfälle. Försök att hitta hitta den utbildning som passar med vad ni försöker uppnå i er nuvarande situation. Den ska stödja er kompetensutveckling och lära er nya kunskaper. Den ska också ge ett värde i form av bra innehåll som känns relevant och meningsfullt. Förutom att det är givande att läsa sig nya saker, brukar det vara mycket givande att träffa andra människor i liknande branscher. Eller att få helt nya insikter från helt andra branscher. Det finns alltid något att lära sig och det blir ofta givande diskussioner kring aktuella ämnen mellan kursdeltagarna. 

Regelbundna kurser ger hög kompetens

Näringslivet är idag oroliga för att inte hitta den kompetens de behöver för sin verksamhet. Det kan till och med bli affärskritiskt att inte hitta rätt kompetens. Att gå en utbildning regelbundet och bygga på er kompetens är att investera i er framtid. Allt för att bygga ert eget varumärke. När ni dessutom ser till att hela tiden skaffa rätt kompetensutveckling följer ni även den aktuella marknaden och vad som är viktigt just nu. Utbildningsföretag måste hålla sig uppdaterade om vad som är aktuellt på marknaden för att hålla sig relevanta. Det gynnar även dig som deltagare.  

Vetskap håller er relevanta

Kompetensutveckling handlar om att utveckla er och hålla er relevanta. Det finns alla typer av kurser och ni kan även ta distanskurser inom olika ledarämnen. Det viktiga är att ni inte stannar upp i ert arbetsliv och känner er nöjda. Då finns risken att era konkurrenter springer förbi er och lämna er kvar på perrongen. Det blir också väldigt mycket roligare om ni kan hänga med på det som pågår inom er bransch. Alla medarbetare kan tillföra ett värde för ert företag. Utforska vilka utbildningar som finns och skapa ett värde för er och ert företag.  

Så här säger våra kursdeltagare:

Fantastisk! Jag skulle rekommendera den till andra. Väldigt intressant och givande. Jag lärde mig massor!
Tar med mig allt. 5 av 5 poäng.

Hämta foldern med våra ledarskapsutbildningar nedan

(En PDF-fil öppnas i en ny flik.)