Chefsutbildning

Utveckla dig som chef med en chefsutbildning

Genom att utveckla dig som chef med en chefsutbildning ser du till att hela tiden vara up-to-date med vad som händer inom ledarskapsområdet. Vår utbildning Ny som chef ger dig en bra start i din nya karriär. Vi har utbildat många nya chefer genom åren med just denna utbildning. Deltagarna uppskattar kursledarens genuina intresse för att lära ut ledarskapets olika områden. De tycker också om hans jordnära och praktiska inställning till att leda andra. Vi erbjuder denna ledarskapsutbildning i Stockholm, Göteborg och Malmö och dessutom på distans.

Förändringar vardagsmat

I vårt näringsliv av idag är förändring mer regel än undantag. Chefen är den som ska stå stadigt, även när det blåser. För att inte falla omkull behöver du kunskaper av rätt slag. Här kan en chefsutbildning vara nyckeln. Den hjälper dig att hitta rätt i ditt chefskap, även i orostider. Din personal litar på att du leder dem rätt. Se till att du har rätt utrustning för att kunna leda dem.

Teori omvandlas till verktyg

Under en chefsutbildning arbetar vi med såväl teorier och faktakunskaper som praktiska redskap. Utbildaren visar hur forskning och modeller kan omvandlas till verktyg som går att omsätta i verklig handling. Du får en insikt i människors psyke och beteende och ökar din förståelse för gruppdynamik och individers behov. Ditt team är som en våg i ständig rörelse. Ofta rullar allt på men ibland bryts vågen, antingen på grund av yttre eller inre påverkan. Din uppgift är att använda rätt verktyg för att stabilisera rytmen igen.

Morgondagens krav på chefen

En modern chefsutbildning innehåller ett titt på morgondagens krav på cheferna. Hur påverkar AI-tekniken? Hur blir du en god chef för unga medarbetare? Hur tar du tillvara de erfarnas kompetens? Frågorna kan skapa oro för den nya chefen. Det är därför som en utbildning vill ge en glimt av framtida krav så att du kan förbereda dig. Nya ledarskapsmodeller och strategier kommer och går. Även om du inte kommer att använda alla behöver du känna till vilka som finns. Ju mer lärdomar du samlar på dig, desto lättare kan du möta förväntningar och krav.

Chefsutbildning är starten till ett framgångsrikt ledarskap

I dagens föränderliga affärsliv kan en gedigen chefsutbildning vara direkt avgörande. När du går en utbildning för chefer kommer du att utveckla de färdigheter och den kunskap som du behöver för att leda ditt team med framgång. En chefsutbildning ger inte bara värdefulla insikter i moderna ledarskapsteorier. Den erbjuder också praktiska verktyg. Dessa kan du implementera i ditt sätt att leda, för att på så sätt hantera dagens och morgondagens utmaningar inom ledarskap.

Varför ska du gå en chefsutbildning?

En chefsutbildning är mer än att bara sätta sig i skolbänken och lyssna till en lärare. Att utbilda sig medför att du tar åt dig av nya infallsvinklar på ledarskapet. Dagarna tillsammans med de andra deltagare är en investering i din personliga och professionella utveckling. När du deltar i en chefsutbildning får du möjlighet att:

 • Se på ditt sätt att leda i ett nytt ljus. Du får kunskaper om både ledarskapet och dig själv som ledare. 
 • Få tillgång till strategiskt viktiga färdigheter för att kunna vara en chef som driver verksamheten och teamet framåt.
 • Förstå hur och varför oenighet uppträder i en grupp och lära dig hantera konflikter.
 • Se förutsättningarna för att du ska kunna bygga starka relationer i ditt team.
 • Lära dig mer om emotionell intelligens i ledarskapet, vilket bara blir allt mer viktigt att få med sig i chefens vardag.

Välj utbildning efter dina behov som chef

När du väljer en chefsutbildning är det viktigt att du funderar igenom varför du behöver gå en sådan kurs. Vilka är dina specifika behov och mål? Sök efter utbildningar som innehåller en välavvägd blandning mellan teori och praktik, fakta och workshop. Självklart ska den som håller i utbildningen vara erfaren inom området ledarskap. Han eller hon ska vara en expert på vad det innebär att vara chef och ledare. Var även observant på vilken målgruppen är för utbildningen. Vänder den sig till nya eller erfarna chefer?

Transformera ditt ledarskap

En chefsutbildning kan vara det som ger dig den avgörande pusselbiten för just din karriär. Helt säkert kommer du att inse saker som du inte hade tänkt på tidigare. Genom att satsa ett par dagar på din utveckling som chef ser du till att du är väl förberedd för att möta framtidens utmaningar. Ta därför steget och upptäck hur en chefsutbildning kan transformera ditt ledarskap.

Vad ska du läsa för att bli chef?

Först och främst behöver du läsa om vad chefskap respektive ledarskap innebär. Dessa går hand i hand men kan betyda väldigt olika saker, beroende på vem som är chef eller ledare. Det finns många chefer som också är bra ledare. Sedan finns det gott om bra ledare som inte är chefer. Vilken av dessa är du? Tilltalas du mest av makten som chefskapet medför eller vill du göra skillnad för medarbetarna du leder? Är du den som leder teamet på riktigt, men du har en chef som bestämmer? Det finns många varianter på ledarskap. Fundera igenom vad du vill betyda för ditt team, vare sig du är chef eller ledare.

Fyll på sakkunskaperna 

Ledarskapet står som bekant aldrig stilla, utan behöver ständig påfyllnad för att inte stagnera. De sakkunskaper du har samlat på dig under din tid som chef är av mycket stort värde. De blir ännu mer värdefulla när du kombinerar dem med en nydanande utbildning i chefskap, med siktet inställt på framtiden. En chefsutbildning gör dig med andra ord till en chef att räkna med för lång tid framöver.

Framtidens ledarskap

En ledarskapsutbildning handlar om att utveckla ditt ledarskap. En chefsutbildning vill föra ditt chefskap framåt. Båda typerna av utbildningar vill bland annat vara tåget som ser till att du inte står kvar på den gamla ledarskapsperrongen. Istället följer du med på spåret som leder in i framtidens ledarskap. Nya generationer kommer att ställa helt nya krav. För att hänga med behöver du ta till dig av vad som händer inom ledarskapsområdet.

Var beredd på nya krav

Du blir förberedd på hur du gör för att leda nya generationer av medarbetare. Detta är viktigt då de ofta har nya krav på teknik, flexibilitet, motivation och drivkrafter. Du lär dig att utveckla såväl din sociala kompetens som din mentala styrka som ledare. Du får även kunskap om att se på förändring som en naturlig och nödvändig del av ledarskapet. Under en chefsutbildning får du tillgång till verktyg som gör förändringsarbetet positivt och utvecklande för dina medarbetare.

Exempel på innehåll i en chefsutbildning

När du går en kurs får du tillgång till många olika pusselbitar. Några av dem hjälper dig att nå framgång som ledare och chef genom att du är förberedd på förändringar. Andra hjälper dig att frigöra energi genom att skapa en lärande organisation. Under en utbildning tar utbildaren ofta upp det anpassade ledarskapet och det pedagogiska ledarskapet. Båda dessa typer är bra att få kunskap om. Att utveckla din mentala styrka är ytterligare en pusselbit samt att utveckla en social kompetens. Båda dessa utgör framgångsfaktorer för chefen.

Utbilda dig i samspel i teamet

Ditt team är viktigt för dig som chef. En chefsutbildning ger dig värdefulla kunskaper i utveckling av teamet. Utbilda dig grundligt inom detta område, så att du behärskar det viktiga samspelet inom gruppen och mellan dig och teamet. Du får nya insikter om det optimala teamets sammansättning och lärdomar om det kommunikativa ledarskapet. På schemat står bland annat att öva på praktiska kommunikationstekniker och att få andra att lyssna till vad du har att säga.

Ta fram styrkan i gruppen

Ett antal människor som sätts samman i en grupp skulle kanske var för sig inte komma på tanken att utföra den uppgift som nu ligger framför dem. Tack vare styrkan i gruppen vågar de ta sig an uppgiften. Gruppkonstellationen i sig borgar för konstruktiva grepp, kreativa idéer och ger nydanande tankemönster. Just att kunna sätta samman bra arbetsgrupper är viktigt och du behöver känna till en hel del om gruppdynamik. En chefsutbildning brukar därför innehålla ett avsnitt om denna viktiga kunskap.

Chefsutbildning lär dig om konflikthantering

Konflikter uppstår någon gång under tid som chef. Om du har genomgått en chefsutbildning som även tar upp konflikthantering spar du mycket tid genom att vara förberedd. Dessutom får du ofta öva på en konfliktsituation under utbildningen. Det gör att du inte blir lika stressad och känner igen dina egna reaktioner vid en jobbig situation. Med kunskaper kan du se lösningar på konflikter och besvärligheter och gå från problem till lösning.

Sakkunskap förebygger konflikter

När människor ska arbeta tillsammans är det nästan ofrånkomligt att det skapas friktion då och då. Med utbildning och tydliga regler kan ni mota Olle i grind och slippa massor av obehag. Ni behöver då inte lägga tid på konfliktlösning. Istället kan ni ägna er åt roligare och mer lönsamma saker i er verksamhet. Skaffa därför god sakkunskap om konflikter och varför de uppstår samt hur du arbetar förebyggande.

Övrigt utbildningsinnehåll

En chefsutbildning tar upp många saker som du förmodligen inte reflekterat över i förväg. En sådan sak är konsten att spara tid genom att bli en effektiv mötesledare. Många chefer och ledare tillbringar timme efter timme i möten. Tid som du skulle kunna använda till annat, mer produktivt arbete. Lär dig att bli proffs på att leda möten och få tid över. En annan sak som ofta kommer upp under en utbildning är hantering av andra generationer. Hur ska du anpassa ditt ledarskap så att det fungerar för alla?

Konsten att motivera andra

Att kunna motivera sina medarbetare har alltid varit viktigt och blir än mer viktigt framöver. Hur motiverar du till exempel framtidens medarbetare? I ditt team kommer du sannolikt att ha medarbetare som har vuxit upp med helt andra förutsättningar än du själv. Det gäller både tekniskt och hur de ser på att arbeta. Under en utbildning för ledare får du insikter om att du behöver ha en vision för ditt ledarskap. Du behöver även ställa visioner i relation till vad som är möjligt att genomföra i just ditt team. Fundera på ditt ledarskap och vad som driver dig och hur din vision passar in i din arbetsmiljö.

Öva upp din skicklighet i att vara chef under en chefsutbildning

Du kan öva upp din förmåga och skicklighet i att leda genom lärande och praktiskt ledarskap. En chefsutbildning ger dig lärdomar om att modernt ledarskap bygger på delaktighet och samarbete. Det bygger även på dialog och ömsesidig respekt. Med välutbildade chefer kommer en demokratisk anda att råda, som uppmuntrar till initiativ och innovation. Alla blir uppmuntrade till att komma med förslag och olika former av teamwork eller nätverksarbete befrämjas.

Se till att du har uppdaterade kunskaper

Naturligtvis är inte verkligheten enbart svart eller vit. På många arbetsplatser blandas element av både traditionella och moderna ledarskapsstilar. Här finns en potentiell källa till konflikter. Detta genom att vissa personer i sitt ledarskap håller fast vid metoder som deras kollegor upplever som föråldrade eller ineffektiva. När du utbildar dig får du uppdaterade kunskaper om vad ett modernt ledarskap innebär. Ju fler chefer som utbildar sig, desto öppnare och mer modernt synsätt får organisationen.

Hitta din stil som chef

Det finns också andra uppdelningar man kan göra mellan olika stilar, exempelvis individorienterad, uppgiftsorienterad eller situationsanpassad. Det sistnämnda handlar om att det är den rådande situationen som styr vilken chefsstil som är mest lämplig. Det är ju ganska uppenbart att ett företag som expanderar behöver ett annat slags ledarskap än ett som är i kris och behöver göra neddragningar. Ta reda på vilken stil som är din genom att få mer kunskaper under en chefsutbildning.

Chefsutbildning om senaste forskningen inom ledarskap och chefskap

Något som har blivit ganska omtalat och citerat inom arbetslivsforskning är den så kallade krav-kontrollmodellen. Den kommer från den amerikanske forskaren Robert Karasek. Här analyserar man företag utifrån graden av inflytande, kontroll och meningsfullhet. Det finns fyra möjliga kombinationer, nämligen höga krav och hög kontroll, höga krav och låg kontroll, låga krav och hög kontroll respektive låga krav och låg kontroll. En hög nivå av yttre krav kombinerat med en låg grad av kontroll över den egna arbetssituationen leder till ökad upplevelse av stress.

Att inhämta kunskaper förbättrar arbetsmiljön

Detta sänker produktiviteten, inte minst i ett långsiktigt perspektiv, med konsekvenser som ökad sjukskrivning och personalomsättning. Å andra sidan är det lättare att arbeta med höga krav om man upplever att man har kontroll över sin situation. Rent konkret kan det handla om sådant som arbetstakt, eller utrymme för egna beslut om ordningsföljden på olika arbetsmoment. Med hjälp av sådan kunskap kan man utveckla stilar som skapar en förbättrad arbetsmiljö.

Förståelse som gör skillnad

Att förstå chefsjobbet gör verkligen skillnad. En del människor verkar vara födda till chefer, men långt ifrån alla. Då vissa alltid verkar ha rätt kunskaper om hur de leder sin grupp, har andra svårt att få med sig personalen. Skillnaden stavas chefsutbildning. Studier i chefskap ger till exempel verktyg för att hantera konflikter mellan medarbetare. En utbildad ledare vet hur man coachar individer och grupper så att målen för verksamheten uppfylls och människorna samtidigt utvecklas. De har insikt om att för att leda andra måste de även kunna leda sig själva.

Chefsutbildning ger insikter

Är det verkligen så att vissa chefer helt automatiskt vet exakt hur de ska leda? Sannolikt är svaret att ytterst få kan det här med ledarskap redan från början. Istället har de sett till att de har rätt ledarkunskaper genom att gå en utbildning. De vet att de behöver fakta, insikter och lärdomar om ledarskap och att de kan få det genom att gå att höja nivån på ledarkunskaperna. Dessutom verkar de förstå att de måste ha uppdaterade kunskaper om såväl arbetsledning som informellt ledarskap.

Chefen och konflikterna

"Efter chefsutbildningen visste jag hur jag skulle hantera konflikten." Maria hade problem med en eskalerande konflikt i sin arbetsgrupp och letade efter en kurs som skulle ge henne råd och verktyg. Eftersom hon är chef visste hon att hon hade ansvar för att hitta redskap som löser problemet. Maria väntade inte med att skaffa sig rätt kunskaper i problem- och konfliktlösning. Hon bokade snabbt in sig hos en utbildningsleverantör som hon visste hade kurser som gav flera praktiska ingångar till hur konflikten skulle kunna få sin upplösning.

Kunskaper om att hantera osämja

Under en chefsutbildning fick hon bland annat lära sig att en konflikt är en interaktion mellan minst två parter. De inblandade parterna har önskemål som är alltför betydelsefulla för att ge upp. De upplever att sina möjligheter att få dessa önskemål tillgodosedda är blockerade av motparten. Maria insåg att konflikter finns på alla arbetsplatser och i alla sammanhang där människor ska samverka. Oftast blir konflikterna inte så allvarliga. De som berörs av konflikten kan själva hitta lösningen och gå vidare. Men ibland växer problemet bara och då påverkas arbetsklimatet väldigt negativt, inte bara för de parter som är direkt inblandade. Det var så det var i Marias arbetsgrupp.

Insikter efter studierna

Under chefsutbildningen insåg hon att konflikten hade en systemorsak, dvs den var orsakad av att organisationen hade brister. Hon kunde tydligt se ett mönster av otydlig rollfördelning och svagheter i organisationen i stort, orsakad av växtvärk och oklara uppdrag. Med denna kunskap i bagaget visste Maria vad hon måste göra för att hitta lösningen på konflikten. Hon måste ta upp frågan på ledningsnivå och sedan måste de gemensamt hitta nya och bättre sätt att fördela ansvar, skaffa mer resurser och så vidare. När identifieringen av grundproblemet var gjord kunde de hitta metoder som löste systemfelen. Därmed kunde de även lösa konflikten och förhindra att ny osämja uppstod.

Att bli chef

Även för den mest intresserade chefen är processen att bli en framgångsrik chef ganska mödosam. Resan är givande men knappast avslappnad, då den består av ett kontinuerligt lärande och självutveckling. De första insikterna kommer självklart när du blir chef för första gången. Det är viktigt att reflektera lite när du tar de första trevande stegen. Prövningarna som ingår i övergången från specialist till chef kan i värsta fall få allvarliga konsekvenser för både den nya chefen och organisationen.

Du formas av din första tid som chef

Chefer blir formade av sina första ledande positioner. Långt senare kan de komma ihåg den första tiden som olika chefsdanande upplevelser. Detta kan ibland forma hela deras chefskarriärer. Den ledarskapsfilosofi och stil som du grundlägger i början kommer att påverka dig under hela din karriär. Att gå en chefsutbildning i ett tidigt skede gör att du får en opartisk bild av yrket. Det bidrar till att undvika komplikationer för en organisation. Låt oss säga att en medarbetare har blivit befordrad till chef på grund av sina goda prestationer och fina kvalifikationer. Dock vet han eller hon inte hur ett chefskap fungerar. Då blir det en lång och mödosam väg in i ansvaret som chef.

Första mötet med teamet sätter ribban

Oftast hör vi bara talas om de framgångsrika cheferna. Inte lika ofta får vi ta del av utmaningarna som nya chefer står inför. Från en dag till en annan förväntar sig organisationen att du ska ta på dig chefströjan och börja leda. Ditt team väntar ivrigt på vad du kommer att säga på ert första möte. Det är nu du sätter ribban. På det första mötet med din grupp kommer dina medarbetare att lyssna till varje ord du säger och dessutom lägga till sådant de tycker sig läsa mellan raderna.

Planen för ditt ledarskap realiseras under en chefsutbildning

Gå inte oförberedd till denna träff med ditt team. Boka in dig på en chefsutbildning som förbereder dig. Det hjälper dig att forma en plan för ditt ledarskap och att tänka igenom både vad du ska säga och hur du ska säga det. Ta i förväg reda på så mycket du kan om dina medarbetare och den roll varje individ har. Fundera även på vilken ledarstil du vill anamma. Stilen ska rimma med den du är som person.  

Bra frågor att ställa till sig själv

När du ska göra en övergång från medarbetare till chef behöver du ställa några frågor till dig själv. När du har ställt dem till själv bör du även försöka få svar från någon etablerad chef, helst i en annan organisation. Här är några viktiga frågeställningar:

 • Vad kommer att vara svårt för dig i rollen som chef?
 • Vad behöver du lära dig mer om?
 • Hur ska du gå tillväga för att fylla i dina kunskapsluckor? 
 • Vilka hinder ser du som kan sätta käppar i hjulet för dig?
 • Vilka resurser finns i organisationen som kan underlätta din övergång till chef?
 • Hur ser ledningen på det här med kompetensutveckling? 
 • Finns möjlighet att utbilda sig inom eller utom organisationen?

Ta hand om svaren

Sammanställ svaren på frågorna du ställt till dig själv och till någon annan chef som du litar du. Granska kritiskt och försök inte skyla över någon del där du inte är nöjd med svaret. Om du varit proaktiv och anmält dig till en chefsutbildning kan du även bolla frågorna med kursdeltagarna. Det är bättre att tacka nej och söka ett annat chefsjobb, än att börja hos en arbetsgivare som inte har samma syn på chefskap som du har. Det kan också vara bättre att ta ett steg tillbaka och fylla på eventuella luckor i kunskaperna, före du tar ett chefsjobb. Allt beror på inställningen och möjligheterna som finns i den organisation du är intresserad av. 

Chefsutbildning första gången du är chef

För dig som ska bli chef för första gången är en utbildning som är anpassad för nya chefer ett effektivt sätt att komma in i chefsrollen. Det är många olika områden du behöver kunskaper om när du ska kliva på chefståget. En av de viktigaste lärdomarna du får under en utbildning för chefer är att som chef är du aldrig bättre än summan av medlemmarna i ditt team. Detta blir tydligt i och med de nya insikter du får under din utbildning i ledarskap. Du får förståelse för att gruppen inte heller är starkare än den svagaste länken. Vad innebär då detta? Det lär du dig under kursen Ny som chef.

Som chef arbetar du genom din personal

Som chef arbetar du genom dina medarbetare. Ett team som ägnar sin tid åt konflikter eller en medarbetare som inte presterar på topp sänker resultaten. Därtill innebär detta ofta också en dålig arbetsmiljö för de som är på arbetsplatsen. Om en person underpresterar, eller om några medarbetare i teamet är i konflikt, drabbar detta alla. Hur ska du då som chef arbeta för att alla dina medarbetare kan lyftas och uppmärksammas? Jo, du ska se till att du själv har gått relevant chefsutbildning och att din personal också får adekvat utbildning.

Chefsutbildning gör skillnad för nya chefen

En utbildning i ledarskap ökar på din kunskapsnivå om kommunikation i gruppen. Du lär dig hur du kan vara lyhörd, intuitiv och interaktiv. Som chef kan du göra skillnad genom att under några timmar varje vecka fokusera just på samarbetet och stämningen på arbetsplatsen. Det gäller att vara nyfiken och studera interaktion och kommunikation i gruppen, där kroppsspråk kan vara en viktig indikator på hur trivsel och samarbete fungerar. Som chef bör du underlätta för spontana diskussioner och uppmana till kritiskt och konstruktivt tänkande.

Lär dig utveckla nya rutiner

Kanske kan du införa några nya rutiner och aktiviteter i vardagen, där hela gruppen involveras. Under en chefsutbildning som heter Ny som chef får du tid att reflektera på detta. Det kan vara allt från olika former av veckomöten till aktiviteter utanför själva arbetsplatsen. Fundera även på hur medarbetarnas situation på arbetet bidrar till att de kan lyfta varandra. Finns ett klimat där man faktiskt får visa vad man gjort bra? Är det också ok att berätta om de saker som blev mindre bra?

Skapa utrymme för misstag

Som chef är det viktigt att du ser till att det finns utrymme göra fel och att lära sig av varandras misstag. Ett team som vågar visa båda sina framgångar och misstag för varandra lär sig mycket. Som en positiv bieffekt skapas ett klimat där man både får vara mänsklig och framgångsrik. Allt börjar med dig som chef. Du sätter ribban. Ge feedback som leder framåt om någon tabbar sig. Få ingen att känna sig dum över misstaget, utan skratta MED personen, inte ÅT denne.

Ge uppmärksamhet till alla i teamet

Som chef kan du ta för vana att alltid uppmärksamma alla bra saker som görs. Fira framgångar. Lyft upp alla bra saker dina medarbetare gör. Låt de som behöver utbilda sig. Visa att ni är på väg framåt tillsammans, och att en medarbetares framgång är allas framgång. Detta skapar energi och kämparlust. Be gärna dina medarbetare att själva berätta om vilka framsteg de har gjort och hur de kan vara till hjälp för sina kollegor för att de ska nå samma framgångar.

Chefsutbildning tar upp kulturen

Under en chefsutbildning diskuterar ni ofta kring olika kulturer på en arbetsplats. Att skapa en positiv kultur på arbetsplatsen är något av det bästa du kan göra som chef för att skapa ett starkt team. Genom nya lärdomar lär du dig mycket om teorierna bakom kulturen och varför den ofta sitter i väggarna. Börja med att be de som är trygga i sin roll att dela sina framgångar, för att få andra att våga. Var dock noga med att lyfta alla medarbetare och deras framgångar, oavsett hur små framgångarna är. Du vill inte favorisera någon medarbetare, utan snarare visa att alla i teamet är viktiga utifrån sin kunskap, och att alla har något att lära de andra.

Kommunicerande ledarskap

Den kommunicerande chefen har samtalet som främsta verktyg. Det som utmärker det kommunikativa ledarskapet är dialog och samtal, feedback och återkoppling. Du som chef står i centrum för din personal. Du påverkar deras arbetsvardag på många olika sätt. Det är du som chef som bestämmer både direkt och indirekt. Ibland kommunicerar du själv under till exempel ett möte. Andra gånger sker din kommunikation via till exempel en arbetsledare. Oavsett hur du gör det påverkar ditt sätt att uttrycka dig dina medarbetare. Det griper in i deras vardag och styr vad de ska göra, hur och varför det ska bli utfört.

Ditt sätt att leda

Ditt sätt att leda visar din inställning till företaget och dess mål. Det visar också hur du ser på dina medarbetare och deras arbetsvillkor. Chefens uppgift är att få båda dessa delar att smälta samman till en helhet. Tillsammans drar ni verksamheten framåt mot målen. Kommunikation är här helt avgörande för hur lyckosam du blir. Se därför till att ha tillräckligt med kunskaper i hur du kommunicerar som chef och ledare. En chefsutbildning kan göra stor skillnad och ökar din förståelse för vikten av kommunikation.

Den praktiska kommunikationen som chef

Hur gör du då för att utöva ett kommunikativt chefskap? Vilka är vinsterna med denna typ av ledarskap? En del av svaren på dessa frågor hittar vi i att du är öppen, ärlig och även närvarande som chef. Detta är grunden som du sedan bygger vidare på. Fler byggstenar kan falla på plats under en chefsutbildning och ger en insikt om kommunikationens mycket starka inverkan på en verksamhet och dess medarbetare. Vinsterna är många och ofta även mätbara. Att medarbetarna känner delaktighet och därmed får ökad motivation ger en direkt positiv inverkan på försäljning och resultat. Att du som chef får god och användbar feedback på ditt ledarskap är ytterligare ett resultat.

Chefsutbildning tar upp coachning

Som chef är verktyget coaching mycket effektivt. När du coachar en medarbetare hjälper du denne att både förverkliga sig själv och företagets mål. Att gå en chefsutbildning ger dig de praktiska handgreppen i att coacha. Utbildaren är ofta en erfaren coach, som ser till att kan få ut maximal utdelning i dina coachsamtal med din personal. Under utbildningens gång får du stegvis lära dig processen i coachningen. 

Både den du coachar och du själv utvecklas

Samtidigt utvecklas du även på den personliga nivån. Du lär dig bland annat en god samtalsmetodik, som vaskar fram mål, mening och motivation ur medarbetarens synvinkel. Att coacha kan även medföra att blir medveten om nya sidor av din egen potential. Detta sker ofta samtidigt och som en trevlig bieffekt till att du coachar individen. Att coacha andra bidrar således till att skapa förändring för andra samtidigt som det förändrar dig. Detta gynnar både personen, chefen och organisationen.

Chefsutbildning ger dig ett ramverk för att leda

När du går en chefsutbildning i ledarskap kommer du att få tillgång till ramverk baserat på de senaste insikterna. Kursen täcker in ledarskap, kommunikation med flera relaterade områden. Inom detta ramverk finns studier och forskning om mänskligt beteende. Tillsammans med utbildaren kommer du att förstå hur de gäller för ledarskap och teamledning. Beteendevetenskap har fått en ökad betydelse genom åren. Det får oss att förstå vilka vi är som människor och vad som motiverar oss. Varför är vi t ex benägna att följa vissa människor men inte andra?

Våra utbildningar baseras på vetenskap

Insikter från socialpsykologi, kognitionsvetenskap och på senare tid de snabba genombrotten inom neurovetenskap, har gett vetenskapen en helt ny förståelse för vilka vi är som människor. Men när vi tittar på hur det ser ut i företagsvärlden och de ledarstilar som finns där, inser vi att det finns det ett stort gap mellan två världar. En chefsutbildning kan sägas bygga en bro mellan dessa världar och ger chefer förståelse för vad som driver deras team och verktygen för att agera på det. Du kan bland annat lära dig att:

 • få bättre kontakt med ditt team och inse vad som verkligen motiverar dem
 • förbättra dina coachningsfärdigheter och lära dig använda kraftfulla kommunikationsverktyg
 • öka engagemanget i ditt team
 • skapa förtroende för dig som ledare och öka prestationerna hos teamet
 • öka lojaliteten gentemot företaget och förhindra att medarbetarna går till era konkurrenter

Det bästa med att vara chef

Det allra bästa med att vara chef över en grupp medarbetare är möjligheten att verkligen göra skillnad. Genom att vara lyhörd och inkännande kan du se styrkan hos varje individ. Samtidigt kan du kombinera styrkorna och forma ett framgångsrikt team. Att vara en del av denna utveckling är upplyftande för både dig som chef och gruppen. Det leder också till varaktig framgång. Självklart är inte chefskapet en dans på rosor. Du kommer att stöta på problem med oengagerade medarbetare, konflikter, neddragningar mm. Men om din inställning till chefskapet är att göra skillnad kommer du att komma ut starkare på andra sidan.

Det här behöver du kunna som chef

På ditt bord kommer många olika arbetsuppgifter att hamna. Från den lilla uppgiften att delta i morgonkaffet, till stora, omvälvande förändringar på arbetsplatsen. Som chef behöver du kunna engagera dig i både smått och stort. De små sakerna är ofta de som utgör kittet i verksamheten. Utan pauser, personalmöten, kick-offer, utbildningar eller liknande blir arbetsdagen tråkig. Ditt jobb som chef är att se till att de saker som främjar sammanhållning och trivsel blir utförda. Det måste inte nödvändigtvis vara du personligen som utför dessa. Att delegera är också något du behöver kunna som chef. Men det är ditt ansvar att se till att även de små sakerna blir omhändertagna.