Kommunikation för ledare

Kommunikation viktigt i ledarskapet

Välkommen till Hjärtum Utbildning och vårt utbud av ledarskapsutbildning. Under våra utbildningar kommer du att lära dig om kommunikation för ledare. Att ha en dialog med sina medarbetare är fundamentalt inom ledarskapet. Du kan inte leda utan att kommunicera på något sätt. Vad innebär det då att kommunicera som ledare? Det första vi kan konstatera är att när ledaren kommunicerar handlar det inte om envägskommunikation. En del tror att det är uteslutande chefen som ska meddela, informera och prata. En verklig ledare vill istället ha en dialog och bjuder in personalen till informationsutbyte.

Låt alla komma till tals

I en grupp är det viktigt att alla känner sig engagerade och får komma till tals. Som med det mesta är praktisk träning det bästa sättet att starta upp kommunikationen. Under en utbildning för ledare får du tips och stöd för att komma igång. Finslipa sedan din teknik på hemmaplan. Ju mer du övar, desto bättre kommunikatör blir du. Det finns en hel del knep och trix som du kan använda dig av och som du kan få tips om under en ledarskapskurs.

Få rätt verktyg under en utbildning

Använd de verktyg du får under en utbildning i ledarskap och se hur du blir allt vassare i ditt sätt att kommunicera. En god kommunikativ ledare engagerar och motiverar sina medarbetare genom att föra en aktiv dialog. Några av verktygen du kan använda efter ledarskapsutbildningen är att du söker och ger återkoppling. Vidare kan du låta medarbetarna vara involverade i beslutsfattandet. Sist men inte minst kan du se till att vara öppen och närvarande som chef.

Vad är kommunikativt ledarskap?

Det finns ingen tydlig definition av vad kommunikativt ledarskap egentligen står för. Det finns dock vissa riktlinjer du kan gå efter, vilka leder en bra bit på väg. På en utbildning i ledarskap får du flera rekommendationer och vägvisare för att utveckla det kommunikativa ledarskapet. Det är egentligen inga märkvärdiga lärdomar, men om du inte blir medveten om dem kan du inte använda dem.

Utbildning i kommunikation för ledare

Ofta ingår kommunikation som en del av en utbildning för ledare. Det finns också kurser som enbart fokuserar på kommunikationen. En sådan utbildning kan vara bra att genomföra företagsanpassat. Då kan ni reda ut var i er organisation som dialogen behöver blir bättre. Den första punkten i utbildningen belyser vikten av att definiera vilka värderingar och förväntningar det finns inom företaget. Om ni inte känner till dessa, vet ni heller inte hur man ska arbeta för att kunna nå de uppsatta målen.

Utvärdera ditt sätt att kommunicera

Den andra viktiga punkten handlar om att regelbundet utvärdera ledarens kommunikation och kommunikationsmiljön inom organisationen. Det är en grundförutsättning för att kunna utveckling ska kunna ske inom området. Att utveckla ett system för rådgivning och handledning är den tredje punkten. Satsa på enkelhet och lättillgänglighet så att råden blir lätta att följa. Den sista punkten är att öka samarbetet mellan HR- och de övriga avdelningarna på företaget. Lär dig mer om detta genom en företagsanpassad utbildning i kommunikativt ledarskap.

Forskningen inom området

Det tillkommer hela tiden ny forskning inom områden som kommunikation och information. Som ledare och chef är det svårt att hitta tiden för att hålla dig uppdaterad. En utbildning är då en effektiv metod att få aktuell kunskap inom området kommunikation i ledarskapet. Den som utbildar och föreläser är alltid uppdaterad om vad den senaste forskningen kommit fram till. Bland annat kan du få ta del av hur dina medarbetare tar till sig och bearbetar information. När du känner till detta kan du anpassa både innehåll och kommunikationsmetod, så att ditt budskap verkligen får fäste. 

Fördelarna med god kommunikation

Det finns många fördelar med jobba med sin kommunikativa förmåga som ledare. Den ena är att du lär dig att du lär dig att kommunicera så att andra gärna lyssnar till dig. Det andra är att du kommer att inge förtroende och skapa tilltro till ditt budskap. Du lär dig att ta ledningen i rummet och får redskap för att kunna informera tydligt och framgångsrikt. Genom att välja en utbildning i kommunikation för ledare får du verktygen för att bli en skicklig kommunikatör. Du lär dig knep som fångar uppmärksamheten. Du väcker dina medarbetares intresse, känslor och engagemang.

Förbered dig för god kommunikation

Under utbildningen lär du dig hur du gör nödvändiga förberedelser för att skapa bra förutsättningar för god kommunikation. Men minst lika viktigt är kunskaperna om hur du kan inspirera dina medarbetare, förstärka ditt budskap samt att hantera ifrågasättande. Använd kommunikation i ledarskapet på rätt sätt, det kommer att underlätta ditt ledarskap. Det kommer även att spilla över på ditt sätt att kommunicera utanför arbetet. Även privata kontakter kan bli bättre med rätt kommunikation.

Är kommunikation allt?

Det är kanske att hårddra det att säga att kommunikationen är allt i ledarskapet. Men det spelar en betydande roll, så mycket står klart. Som en röd tråd går det genom en ledares vardag. Från dagens första "god morgon", genom olika möten och samtal till avslutningens "hej då". Hur du sköter denna kommunikation i vardagen är mycket betydelsefullt. En av de viktigaste lärdomarna från en utbildning i ledarskap är att aldrig lämna någon utanför. Se till att alla får den information de har rätt till.

Situation där kommunikation spelar stor roll

Låt oss anta att du är chef för en grupp. Ni är ansvariga för att införa ett nytt datasystem i verksamheten. Det är dags att kalla till det inledande uppstartsmötet. I din grupp jobbar några heltid på kontoret och några arbetar hemma. Under en fika före mötet pratar du med de som är där fysiskt. Du får frågan om vilka som ska jobba med supporten av det nya datasystemet, efter det är infört. Du säger att det inte bestämt ännu, men frågar om någon är frivillig? Ett par svarar då genast att de gärna sitter i supporten. Bra, säger du. Mötet börjar och när punkten om supporten kommer säger du att Stina och Ali har sagt OK och kommer att ingå i den. De som då är med på distans ser förvirrade ut. När ställdes frågan om vilka som ville ingå i supporten?

Tydlighet är viktigt

Ovan är ett klassiskt exempel på hur enkelt det kan bli fel i kommunikationen. De som arbetar på distans känner sig förmodligen nu förbisedda. Och med rätta. Ett korrekt agerande från chefen hade varit att säga till de som var fysiskt närvarande att frågan om supporten ännu inte är bestämd. Det kommer att diskuteras på mötet. Då hade alla fått samma information samtidigt. A och O i all kommunikation som ledare är att inte utelämna någon. 

Lär känna dig själv under en utbildning

Du som söker dig till en utbildning i ledarskap har ofta en önskan om att skapa tydlighet i ditt ledarskap. Du vill veta både vart du själv är på väg, och hur du bäst leder dina medarbetare. Som bekant måste du känna dig själv för att kunna vara en god ledare. En utbildning lägger ytterligare bitar till ditt personliga ledarpussel. Att bli en certifierad ledare ökar din trygghet i ledarskapet och ger dig många fler verktyg att arbeta med.

Utbildning som tränar upp dig

Att vara en ledare kräver träning, något som du får under en ledarskap utbildning. Att lära känna sig själv är av fundamental betydelse. En utbildning ger dig tid och möjlighet att komma närmare dig själv. Ledare blir du nämligen genom ditt sätt att vara och ditt sätt att vara påverkar andra. Du kan vara anställd som chef sedan många år, eller du kan ha börjat förra veckan. Din formella position gör det inte självklart att kunna utöva ett ledarskap som är optimalt för både verksamheten och de enskilda medarbetarna. Du kan även behöva uppdatera dina kunskaper så att du blir en trygg ledare.

Så här väljer du de bästa kurserna i ledarskapsutveckling

Det finns många bra kurser för ledare. Var ska du börja du när du försöker välja en för dig? Kontrollera först om det finns några utbildningar som är specifikt inriktade på ditt område. Det finns gott om ledarskapsutvecklingskurser som är skräddarsydda för olika områden. Det finns även de som vänder sig till specifika branscher. Du bör också undersöka utbildningar som specialiserar sig på ett område som du har identifierat som en svaghet. Det kan t ex handla om kommunikation i ledarskapet. Att kunna kommunicera är mycket viktigt. Därför bör du tillse att du har tillräckliga kunskaper inom området.

Kommunikation en viktig del av ledarskapet

Under en ledarskapsutbildning ingår kommunikation som en viktig del av utbildningen. När du är ny som chef kanske detta är lite av ett outforskat område för dig. Genom att du går utbildningen ny som chef kan du skaffa verktygen du behöver. Ett kommunikativt ledarskap är exakt som det låter, det vill säga ett ledarskap där kommunikation står i centrum. Med kommunikation menas då att du som chef genom dialog, samtal och feedback motiverar och involverar dina medarbetare i verksamheten. Detta är viktiga verktyg att utveckla i chefsrollen.

Lär dig om den kommunikativa ledarstilen

Den kommunikativa ledarstilen ligger som en röd tråd i ett ledarskap. Det finns flera olika ledarstilar du som är ny som chef kan välja att utöva men det kommunikativa ledarskapet är en av de vanligaste. Det mest utmärkande med denna stil är lyhördhet och att du som ledare är öppen och närvarande. Genom utbildning kan du ta del av olika sätt att föra en god dialog med dina medarbetare. Detta främjar samarbete och förståelse inför arbetsuppgifterna.

Din makt som ledare

Att vara chef och ledare innebär att vara en förebild. Dina medarbetare ser upp till dig och blir påverkade av allt du säger och gör. När du är ny som chef kanske du inte alltid inser den makt som kommer med ett chefskap. Då är det extra viktigt med en utbildning, så att du förstår vilken effekt din roll egentligen har på din omgivning. Med rätt kunskaper använder du makten till något positivt, som gagnar både dig, medarbetarna och företaget.

Kommunikation för nya chefer

Att hitta en kurs som innehåller kommunikation för nya chefer är lätt. Det finna ett stort utbud att välja bland. Gå en utbildning som passar dig i både utformning och upplägg. Under utbildningen får du en bra bas att stå på och lägger grunden för en god balans i ledarskapet. Du som är ny som chef måste försöka hitta en balans mellan resultat och relation. Som chef har du det yttersta ansvaret för att leverera bra resultat samtidigt som du ska vårda relationen med dina medarbetare.

Olika tekniker för kommunikation

Kommunikation är nyckelordet under en utbildning för dig som är  både nya och erfaren som chef. Du kommer att vinna i längden om du inser vikten av att samla så mycket kunskap du kan om ämnet och dess olika tekniker. Om du lär dig behärska några av dem är framgången ett faktum. Din främsta uppgift som chef är att se till verksamhetens bästa. Ditt sikte är att få denna att blomma och det är inget du kan fixa helt på egen hand. Du är beroende av dina medarbetare. Därför ska ditt fokus ligga på dina medarbetare, deras behov och hur du kan skapa de bästa förutsättningarna till att de ska kunna göra ett så bra jobb som möjligt.

Utbilda dig i argumentationsteknik

Det finns spetsutbildningar för dig som vill lära dig hur du argumenterar på ett bra sätt. Du kan öva upp förmågan att föra en diskussion eller en förhandling, samtidigt som du upplevs som trevlig, lyhörd och mottaglig för andras åsikter. En utbildning kan lära dig tekniker som hela tiden styr motparten till att själv inse fördelarna med dina argument, utan att personen känner sig överkörd. Det gör att du kommer att uppfattas som trovärdig,  tydlig och dessutom sympatisk när du argumenterar för din sak. 

Bli skicklig i att kommunicera som ledare

En kurs i kommunikation och argumentation vänder sig till alla som behöver nå ut med sina argument. Som ledare behöver du kunna vinna gehör för sina åsikter, t ex i samband med diskussioner,  möten, förhandlingar eller försäljningssituationer. Varför inte ta ett snabbspår och utbilda dig i en argumentationsmodell? Då lär du dig steg för steg att öka din skicklighet i att föra fram dina åsikter och idéer på ett framgångsrikt sätt. Du kommer att kunna lägga  större tyngd bakom din argumentation och det kommer att bli lättare att få gehör från din omgivning.

Bemöta andras invändningar

En del av hemligheten med god kommunikation i ledarskapet är att välja rätt argument till rätt tillfälle. En avslappnad after-work är inte ett bra tillfälle att börja diskutera stora förändringar. När tillfället är rätt för att starta kommunikationen ska du uttrycka dig klart och välformulerat. Var förberedd på invändingar och bemöt dem effektivt och sympatiskt. Konsten ligger i att få alla att lyssna och ta till sig dina argument. Inse att bland de som lyssnar finns många olika personlighetstyper. Dessa kan behöv bemötas på olika sätt. Ofta vet du från början vilka du kommer att få mothugg från. Fundera igenom i förväg hur du ska möta någon som är arg, otrevlig eller ledsen. Det finns gott om retoriska hjälpmedel som kommer att höja kvalitén i diskussionen.

Varför är kommunikation bra för ledare att kunna?

Att kunna kommunicera är en viktig färdighet för ledare att kunna. Kommunikationen i ledarskapet påverkar många aspekter av både företagets framgång och medarbetarnas trivsel. En anledning till varför kommunikation är bra för ledare att kunna är att det hjälper till att förmedla visionen. Alla ledare bör ha en vision, både för sitt ledarskap och för organisationen. Denna vision med tillhörande mål behöver även medarbetarna förstå. Annars bet de inte vad de ska göra och framför allt förstår de inte varför de ska göra det.

Kommunikation för ledare skapar motivation

När du som ledare kommunicerar på rätt sätt kan du skapa motivation, engagemang och tillit bland din personal. Du visar att du är intresserad av medarbetarna och av vad de ha att tillföra verksamheten. En kommunicerande ledare har lärt sig att lyssna på ett aktivt sätt och vet hur man ger feedback. När beslut ska fattas ser den kommunikativa ledaren till att engagera och involvera personalen i beslutsfattandet. God kommunikation främjar såväl samarbete som självledarskap. Att tänka nytt och innovativt blir uppmuntrat och skapar dialog och framåtsträvande. Att utbilda sig och dela sin kunskap blir självklart och främjar kreativitet i personalgruppen. En viktig bonus med den goda kommunikation en är att den kan förebygga konflikter. Missförstånd och problem i teamet kan lösas enklare när ledaren kommunicerar tydligt och med respekt för alla parter.

En grundläggande färdighet för ledaren

Kommunikation är en grundläggande färdighet för ledare och chefer. Att ledaren använder en tydlig och kontinuerlig dialog är en av förutsättningarna för att driva ett företags verksamhet framåt. Med rätt kommunikation kan du skapa förutsättningar för dina medarbetare att bli framgångrika. Ledarskap handlar ju i grunden om att leda och styra mot uppsatta mål. Kommunikation är då en av stöttepelarna i detta arbete. Det finns åsikter om hur kommunikationen ska gå till på arbetsplatsen. Under en utbildning får du kännedom om konkreta verktyg och metoder att använda i ditt dagliga arbete. Du inser att det viktigaste av allt är att förstå hur du själv kommunicerar. Hur uppfattar andra dig? När du vet det, kan du förbättra det som fungerar och jobba vidare med det som inte gör det. Nyckeln ligger i förmågan för ledaren att ta in ny information och anpassa sig när det är nödvändigt.

Exempel på när kommunikationen brister

Det finns många faktorer som kan leda till problem i kommunikationen. Detta kan i sin tur leda till missförstånd mellan  dig som ledare och dina medarbetare. Här kommer några exempel:

  • Förväntningar som inte blir infriade. Om du som ledare inte kommunicerar tydligt vad du förväntar dig av ditt team, kan det leda till missförstånd och frustration. Det är viktigt att du är tydlig och klar i din kommunikation. Din grupp måste till fullo förstå vilka dina förväntningar är. Först då kan de leva upp till dem. Du måste även ta till dig av vilka deras förväntningar är. 
  • Bristande feedback. Dina medarbetare är inte tankeläsare. Du måste ge adekvat och relevant feedback till ditt team. Annars finns risk för missförstånd, som kan leda till frustration. Tala om för dina anställda vad de gör bra och vad de kan förbättra. Gör detta på en konstruktivt sätt.
  • Olika kulturella normer. Om du som ledare och dina medarbetare har olika kulturella bakgrunder, kan det vara en källa till missförstånd. Skillnaderna mellan olika kulturer kan leda till problem i kommunikationen. Det som du uppfattar som solklart kan någon annan tycka vara flummigt. Det är viktigt att ledaren och alla anställda förstår varandras kulturella bakgrunder. Prata gärna om dem och arbeta tillsammans för att undvika missförstånd.
  • Brister i ledarskapet. Om du som ledare inte har rätt utbildning och därmed saknar kunskaper i ledarskap, kan missförstånd uppstå. En bra och kommunikativ ledare är välutbildad och känner till grundläggande metoder i såväl ledarskap som kommunikation.

Kommunikation för ledare avgörande

Att du behärskar kommunikation för ledare avgör hur väl du lyckas i ditt ledarskap. Så viktigt är utbildning inom detta område. Kommunikationen bidrar till att forma tilliten mellan dig och dina medarbetare. Dina kunskaper i kommunikation kan vara det som fäller vågskålen i rätt riktning. När personalen får rätt information och på rätt sätt bygger du upp förtroendet för ditt ledarskap. När du är tydlig med mål och förväntningar kan medarbetarna se vilken roll de själva spelar i uppfyllelsen av dessa. Motivationen att göra ett gott arbete ökar när de förstår vad de faktiskt bidrar med. 

Att kommunicera vid förändringar extra viktigt

När förändringens vindar blåser måste du som ledare ta en framträdande position. Boka in din på en utbildning som lär dig kommunikation för ledare. Hur du informerar i samband med justeringar i verksamheten kan nämligen antingen hjälpa eller stjälpa förändringsarbetet. Din skicklighet i att kommunicera kan inte nog framhävas. Det finns många exempel på goda intentioner för att ändra i en organisation, men där man misslyckas på grund av bristande kommunikation. Organisatoriska förändringar måste gå hand i hand med tydliga budskap som förmedlas på ett lättfattligt sätt. 

Missa inget genom dålig kommunikation

Det är tråkigt att gå miste om försäljningar, avtal eller bra tillfällen på grund av undermålig kommunikation. Du som tar kommunikation för ledare på allvar ser till att utbilda dig, så att ingenting går om intet. Med rätt kunskaper ser du till att din organisation når sina mål och vinner de flesta anbud och säljtillfällen. Var en smart ledare, som genom utbildning skaffar goda kommunikativa kunskaper. Och glöm sedan inte bort att förbättra och förfina din skicklighet. Att vara en ledare är att vara en god kommunikatör. Ledare som når hela vägen till toppen studerar noga konsten att kommunicera.

Öva upp din förmåga att kommunicera som ledare

Att öva upp din kommunikationsförmåga när du har en ledande position är ett snabbspår mot ett framgångsrikt ledarskap. Under en utbildning i ledarskap och kommunikation för ledare övar du upp din förmåga att kommunicera. Steg ett handlar om att spetsa öronen och lyssna. Det är när du lyssnar på vad din personal säger som du hittar guldkornen. Om du verkligen har hört vad en medarbetare säger kan du återkoppla på ett förtroendeingivande sätt. Kanske kommer någon i teamet med ett förslag till ny metod. Om du lyssnat aktivt kan du avgöra om förslaget är genomförbart eller inte. Efter en prövoperiod ger du feedback och låter övriga i gruppen komma till tals. 

Korrekt och tydlig i ledarskapet

Kort och koncis är ett bra uttryck. Det sammanfattar hur du som ledare bör vara i ditt sätt att kommunciera. Att anstränga sig med att vara tydlig, korrekt och koncis i sitt budskap som ledare gör missförstånden färre. När du ser till att alla har förstått vad de ska göra kommer resultaten att bli bättre. En uppgift i detta arbete är att faktiskt kontrollera att det du sagt nått fram. Ställ kontrollfrågor eller be någon sammanfatta. Var observant på kroppspråk och gester. Undviker någon ögonkontakt? Gäspar eller tittar ut genom fönstret? Om du märker att någon enskild inte förstår, ta denne åt sidan och gör en personlig genomgång.