Utveckling för ledare

Utbildning och utveckling för ledare

Att få utbildning och utveckling i sitt ledarskap är givande för alla chefer och ledare. Även den mest erfarna ledaren kan alltid bli bättre. Steg ett är att du ökar din medvetenhet om din ledarsituation. Vilken är din verklighet, i vilken du ska leda verksamheten och dina medarbetare? Att ta sig tiden att gå en ledarskapsutbildning kan ge dig en tydlig bild av vad du behöver i din chefsroll och ledarroll.

Workshop under utbildningen

Under utbildningen kan du reflektera över din situation och även lyssna till hur andra har det. Genom workshops och övningar kommer du till nya insikter och bygger på så sätt upp din ledarskapskompetens. Ofta avslutas utbildningen med att du arbetar fram en handlingsplan för din utveckling framåt. Kanske inser du att någon eller några bitar fattas eller behöver fyllas på bland dina färdigheter. Det kan handla om konflikthantering, arbetsrätt eller presentationsteknik. Inom alla dessa ämnen finns spetsutbildningar som finslipar din kompetens inom respektive område.

Återkommande utveckling för ledare

Att vara chef handlar om att ansvara för både en verksamhet och medarbetarna i denna. Detta är två fokusområden, både lika betydelsefulla för din yrkesroll som chef och ledare. För att vara en bra chef behöver du ha ett intresse för kompetensutveckling för att hela tiden komma framåt. Du behöver ta till dig av moderna metoder för att leda och följa med i tidens ledarskapsanda. Det är många modeller för att leda som har passerat genom åren.

Olika typer av ledarskap

Vi hittar coachande, kommunikativt, tillitsbaserat, agilt och situationsanpassat ledarskap, för att nämna några. Alla dessa typer av ledarstilar fungerar och ofta använder du en mix av allihop. Genom återkommande kompetensutveckling ser du till att du alltid vet vilken modell som är aktuell. De olika metoderna återspeglar tidens sätt att se på både ledaren och medarbetaren. Därför är det viktigt att du är uppdaterad, så att ditt ledarskap ses som fräscht och up-to-date.

Se dina medarbetare

Som chef har du ansvar för både verksamheten och medarbetarna, det håller nog de flesta med om. Det som sker i verksamheten är enkelt att hänga med i. Ofta har du som chef tillgång till mätbara mål, nyckeltal, procedurer och olika system för uppföljning. Dessa kräver din arbetsinsats och engagemang för att fungera och är en naturlig del av din vardag. Dina medarbetare däremot kan vara ett något svårare område. Ha alltid ett fokus på att verkligen se alla dina medarbetare. Bjud in till samtal och dialog, var lyhörd för förändringar i beteende och var inte rädd för att fråga hur det är.

Att se tecknen är en del av utvecklingen för ledare 

En del i ledande befattning uppfattar inte sin personal förrän något inte fungerar som det ska. Det är först när medarbetaren gått in i väggen, säger upp sig eller blir sjukskriven som en del chefer reagerar. Då kan det vara för sent. En viktig del av din utveckling som ledare ligger i att verkligen se dina medarbetare, innan det är för sent. Om du är observant ser du tecknen på att Anna har för mycket att göra. När du tittar efter kan du uppfatta att Jasmine inte deltar lika aktivt i mötena längre. Du kan ställa frågor och söka efter svar, eftersom du bryr dig om din personal.

Ledarens utveckling avgörande för framgång

Att en verksamhet har bra chefer inom alla funktioner är avgörande för dess framgång. En ledare är den som allra mest påverkar sina medarbetare. Han eller hon ansvara för både arbetsmiljö och förutsättningarna för att utföra arbetsuppgifterna. Alla chefer i organisationen måste ha ett intresse för hur medarbetarna trivs och vad som behövs för att deras kompetens ska utvecklas.

Ledaren gör utveckling av medarbetare möjlig

En medarbetare går till sitt arbete med målet att utföra ett professionellt arbete. Som ledare ska du göra detta möjligt. Det innebär att du behöver följa varje medarbetarens utveckling. Genom att du anpassar dina verktyg som chef kan du påverka i olika riktningar. Coachning kan vara en väg att gå, nudging en annan. Kom ihåg att du som ledare har stor betydelse för både medarbetarens och verksamhetens framgång.

Ledaren definierar yrkesrollerna

En pusselbit i att mixa ihop verksamheten med varje medarbetare ligger i att tydligt och klart definiera varje individs yrkesroll. I alla organisationer finns identifierbara yrkesroller. Som ledare är det din uppgift att tydliggöra innebörden av dem alla. De olika rollerna uppstår från början ur olika krav från intressenterna runt omkring verksamheten. Det kan vara krav från kunder, andra delar av organisationen, ägare med flera.

Matcha rätt medarbetare med rätt uppgift

En bra ledare brukar kunna se vilka medarbetare som är mest lämpade för de olika rollerna i en arbetsgrupp. Ledaren ser också potentialen i en person som skulle kunna bli skicklig efter kompetensutveckling. Det är viktigt att du förstår att det faller på din lott att få denna matchning mellan verksamhet och medarbetare att bli lyckosam. Att lägga ner tid på denna matchningsprocess inenbär mindre arbete framöver. Individer som behärskar sina arbetsuppgifter är mer självgående och tar fler egna initiativ. Det i sin tur frigör tid för ledaren och chefen.

Ta vara på den informella ledaren

Att leda utan att vara chef innebär att vara en informell ledare. Förmodligen har du flera i din grupp som passar in på beskrivningen. Ta vara på dessa och utveckla deras kunskaper genom att utbilda dem i ledarskap. Vinsterna för detta hittar vi inom många olika områden. Du som chef kan få avlastning av den informella ledaren. Förutsättningen är att låta medarbetaren gå utbildning i att förstå vilka förväntningarna är på rollen som ledare.

Utbildning ger insikter

Kunskaper i ledarskap ger insikter i maktbalansen mellan dig som chef och ledaren. Vem bestämmer när och i vilka frågor? Vad kan den informella ledaren själv ta beslut om och när ska du kopplas in? Kommunikation är a och o i ledarskapet och går som en röd tråd genom utbildningen. En utbildning lär också självklart ut grunderna inom ledarskap och hur man gör arbetsgruppen till ett vinnande team. Låt ledaren som inte är chef lära sig hur han eller hon gör detta. Det kommer ni båda att tjäna på. 

Coaching och samtal med personalen

Att kunna coacha som informell ledare är användbart och under en utbildning får ledaren lära sig metoder för coachning. Slutligen kan även medarbetarsamtal finnas med som en del. Även om det inte är så vanligt att den informella ledaren håller sådana är det ändå bra att de känner till hur de ska gå till. Det kan avlasta dig som ansvarig för medarbetarsamtalen, när du kan delegera vissa av samtalen till en informell ledare.

Okända kunskaper i ledarskap

Alla ledare behöver förr eller senare förkovra sig genom att gå en utbildning i att leda. Det ger kunskaper om ledarskap som du annars förmodligen inte skulle ha fått kännedom om. Utbildningsledaren tar upp sådana saker som effektivitet i ledarskapet och går igenom konsten att delegera. Din roll vid konflikter gås igenom och du lär dig hur du kan hantera osämja som kan uppstå. Du övar på att våga ta de svåra samtalen och får lärdomar om konsten att lyssna.

Olika ledare har olika stil i att leda

Det finns många varianter på ledarskapsstilar. Man kan dela in dem i två grundtyper. Dessa är traditionellt och modernt ledarskap. Det traditionella bygger på auktoritet. Medarbetarna ska helt enkelt göra som de blir tillsagda. De gör så i stor utsträckning på grund av sin lojalitet med chefen och med företaget. Kanske även för att få belöningar av olika slag. Samarbetet som går horisontellt inom personalgruppen får mindre fokus än det vertikala samspelet. Även om denna modell är ganska otidsenlig gäller den fortfarande på många arbetsplatser.

Ha en strategi i ditt ledarskap

När du arbetar med ledarskap är möjligheterna att påverka gruppens och hela företagets resultat i stort sett obegränsade. Steg ett är att göra en korrekt utvärdering av var man befinner sig idag och vart man är på väg. Därefter kan man välja ledarskapsstrategier som passar situationen. Det är viktigt att både göra en omvärldsanalys och en genomgång av eventuella problem inom det egna företaget.

Visioner viktiga för ledaren

Bakom allt framgångsrikt ledarskap finns det några faktorer som kan vara avgörande. Det handlar framför allt om visioner om vart du vill komma i ledarskapet. För att nå hela vägen fram behöver du ha tillräckligt med människokännedom. Då kan du få fram det bästa ur dina medarbetare och därmed göra visionerna möjliga. I det dagliga arbetet som chef och ledare kan det vara svårt att hinna tänka på sina visioner. Bryt därför gärna av vardagen med en utbildning som ger nytt bränsle till dina strategier i ledarskapet.

Produktiviteten blir bättre

En av fördelarna med en utveckling för ledare är att du kan öka din effektivitet som ledare. En ledare som är och känner sig välutbildad samt kunnig om sin roll kommer att få mer arbete gjort. Ditt självförtroende och ökade produktivitet på jobbet kan inspirera teamet att också få mer gjort. Det finns undersökningar som visar att personalutbildning ledde till en ROI på nästan sex gånger kostnaden för utbildningen. Dessutom ökade lagarbetet och även kvaliteten. Tveka därför inte att boka in dig till en bra utbildning, så att du får chansen att uppnå denna typ av mätbara förbättring.

Öka engagemanget med utbildning och träning

En annan fördel är att ditt engagemang ökar när du känner att företaget satsar på dig och låter dig gå en utbildning. Det är motiverande att få den kunskap du behöver för att bli mer effektiv på jobbet och göra ditt jobb bättre, både på lång och kort sikt. Bra ledare letar alltid efter sätt att lära sig mer och fortsätta växa. De som inte har chansen att fortsätta växa genom kontinuerlig utbildning i ledarskap kommer att känna att de stagnerar. Känslan blir att de inte lever upp till sin potential, vilket gör att de blir olyckliga på jobbet.

Vad går ledarskapsutveckling ut på?

Vad innebär då utveckling för ledare i ledarskap? Jo, det leder till att du som ledare får tillgång till de verktyg du behöver för att fortsätta att förbättra dig. Ökat engagemang leder till att du känner dig uppskattad på arbetsplatsen och brinner mer för vad du gör. Många ledare som slutar sitt jobb anger att "brist på uppskattning" var anledningen till att de gick. Engagerade ledare känner sig uppskattade och stolta över sitt arbete varje dag, så de är mer engagerade i företaget. Ledarskapsutveckling bidrar till detta positiva resultat.

Att utveckla kompetensen är viktigt

Att ni kontinuerligt jobbar med kompetensutveckling i företaget är viktigt. Det gäller inte minst kompetensutvecklingen för ledare. Har ni anställt nya chefer behöver de utbildning för att snabbt ska våga axla chefskapet. Att vara ny som chef innebär många utmaningar. Inte bara för den nye chefen, utan även för övriga medarbetare. Det är därför önskvärt att chefen så snart som möjligt kommer in i chefsrollen, så att arbetet i organisationen inte blit påverkat. Med kunskap får den nya chefen mod att våga utveckla sin enhet eller grupp och det gynnar hela företaget.

Utbildning en viktig del av kompetensutvecklingen

För att påskynda anpassningen till den nya chefsrollen måste den som är ny som chef vara väl insatt i organisationen. Det är även en fördel om den nye chefen känner övriga medarbetare väl. Att det utvecklas respekt för den nye chefen är viktigt för att han eller hon ska kunna leda effektivt. Givet detta, kan vi titta på vad som kan främja en snabbare anpassning. Där ser vi ganska enkelt att utbildning för nya ledare är en viktig del.

Nya ledaren behöver smälta in

En utbildning kan vara direkt avgörande för att den som är ny som chef snabbt ska kunna smälta in. Rätt utbildning för rätt person är viktigt för hur detta avlöper. Alla nya ledare behöver lära sig bakgrunden till ledarskapsområdet och få verktyg att använda sig av. En del av utbildningen kan handla om att förstå samverkan mellan medarbetare. Det är ett vanligt inslag inom så kallad team building att alla ska lära känna varandra. Att den nya ledaren lär sig att riva de osynliga murar som ofta finns mellan chefen och de övriga medarbetarna leder till en informell atmosfär. Oftast gör detta att ledarskapet blir mindre uppstyltat och lättare för alla.

Utveckla dig genom nya metoder

Ledarskap är en viktig förmåga. Du kan utveckla den genom att lära dig nya kunskaper, metoder och färdigheter. Det finns många sätt att bli en bättre ledare. Här är några tips som du kan avända dig av. Det första är att du bör vara tydlig med dina mål och förväntningar. När du är en ledare behöver du kommunicera på ett tydligt sätt vad det är du vill uppnå. Du måste förklara varför det du säger är viktigt. Dina mål bör även vara mätbara och du behöver förklara hur du tänker mäta era framsteg. Vidare behöver du ge feedback till dina medarbetare hela tiden. Tala om för dem vad du tycker om deras prestationer och vad de kan förbättra. När du är tydlig med dina förväntningar ökar ditt förtroende i teamet. Engagemanget och motivationen blir bättre hos din grupp och det blir lättare för dig att leda.

Var inte rädd för förändringar

När du leder andra är det bra att vara öppen för förändringar och innovationer. Som ledare behöver du kunna anpassa dig till en snabbt föränderlig omvärld. Du behöver kunna se och använda de möjligheter som kommer din väg. Du behöver också främja en företagskultur av öppenhet, lärande och nyfikenhet i din grupp. Uppmuntra medlemmarna i ditt team så att de vågar prova nya saker. Lär av eventuella misstag och dela erfarenheter mellan varandra.

Den empatiska ledaren

Är du lyhörd och empatisk i ditt ledarskap? Som ledare behöver du öva upp förmågan att lyssna på dina medarbetare. Ta del av deras åsikter, förstå deras behov och var försiktig med deras känslor. Kontentan är att du tydligt visar att du bryr dig om din personal för de individer de är. Det kan vara lätt att falla i fällan och se gruppen som en slags resurs. Dess medlemmar är först och främst människor, inte spelbrickor som kan flyttas runt. En empatisk ledare är lyhörd inför sina medarbetare. I en sådan arbetsmiljö vågar människorna göra sig hörda och där kan många spännande samtal utspelas.

Ta ditt ansvar som ledare

En del av utvecklingen för alla ledare handlar om att hitta modet att leda och ta ansvar. Utan mod blir varje beslut fyllt av osäkerhet , speciellt om beslutet påverkar andra negativt. Med rätt mått av mod vågar du ta ditt ansvar som ledare och kan enklare ta ansvar för konsekvenserna. En modig och ansvarsfull ledare blir i förlängningen mer trovärdig och lättare att följa för medarbetarna.

Utveckling av ledare är en pågående process

Att utveckla sitt ledarskap är en ständigt pågående process. Det krävs utbildning för att få matchande kunskaper. Du behöver även avsätta tid för feedback till din personal, liksom feedback till dig själv. Som ledare behöver du lära dig vilka dina styrkor och svagheter är, och söka efter möjligheter att lära dig mer och bli bättre. Du behöver också vara ödmjuk och erkänna att du inte kan allt. Kom ihåg din grupp och att du behöver dem för att nå era gemensamma mål. Genom att utveckla ditt ledarskap bidrar du till din egen och din organisations framgång.

Innehåll i en utbildning för ledare

En riktigt utvecklande utbildning för ledare bör bland annat innehålla det senaste inom ledarskap och chefskap. Även coachning som metod för att utveckla individer och/eller grupper brukar ofta ingå. Andra delar av en utbildning för ledare handlar om kommunikationstekniker. Här hittar vi argumentation, presentation och förhandling. Vidare bör utbildningen innehålla konsten att hålla chefens samtal, t ex medarbetarsamtal och lönesamtal. Om det är en längre utbildning finns där även plats för att lära sig om företagsekonomi och grundläggande arbetsrätt.

Många områden för ledaren att kunna

Det finns många områden som kan ingå, när vi pratar om utveckling och utbildning för ledaren. Det som är praktiskt med att gå en ledarskapskurs är att den håller dig uppdaterad inom området ledarskap. Detta är viktigt, eftersom det ständigt kommer nya rön och nya teorier inom ledarskap. I takt med att omvärlden ändrar sig runt oss, förändras även förutsättningarna för dig som är chef och ledare. Kunskap är nyckeln till att hänga med, så att du inte hamnar på efterkälken. En utbildning för ledare säkerställer att du är uppdaterad och ger dig de senaste lärdomarna.

Fysisk utbildning eller online spelar ingen roll

Det spelar ingen roll om du går en fysisk utbildning eller går en ledarskapsutbildning online. Du får lika goda kunskaper i båda fallen. I dagsläget är det många som väljer att utbilda sig på distans, eftersom man slipper resor. Med dagens avancerade teknik blir en distansutbildning lika bra som att delta i klassrummet. Det finns både rena webbutbildning och hybrider. En hybridutbildning är en blandning mellan klassrum och distans och har båda typerna av deltagare. Detta var mer vanligt under pandemins första år. Numera skiljer man oftast mellan de två och har antingen distans- eller klassrumsutbildning.

Skolning för ledaren i coachning

En utbildning för ledare kan ses som en skolning i att coacha. Att coacha en person eller en grupp är ett fantastiskt bra sätt att utveckla både individ, verksamhet och dig själv som coach. Du lär dig så mycket under coachningen. Bland annat att lyssna aktivt och att ta fram det bästa ur den som ska bli coachad. Du kan därmed lära andra att växa genom att själva åstadkomma förändringar. Coachning leder till större delaktighet hos dina medarbetare. Även din egen personliga utveckling blir stärkt av att du coachar andra. Du som chef får glädjen av att följa deras utveckling och se hur de blir allt starkare inom organisationen. Det gör ditt arbete meningsfullt och du ser verkligen nyttan med ledarskapet.

Ämnet kommunikation i ledarskapet

Det kan inte nog understrykas hur viktig kommunikationen är för dig som ledare. En utbildning för ledaren innehåller ofta en stor portion med ämnet kommunikation. Bland annat kan ämnet argumentationsteknik ingå. Detta är bra att kunna, för att kunna vinna diskussioner på ett positivt sätt, utan att motparten känner sig överkörd. Det kan även stå förhandlingsteknik på schemat. Med sådana kunskaper står du väl rustad inför såväl avtalsförhandlingar som löneförhandlingar.

Företagsekonomi viktigt att förstå

Att vara chef utan att ha minst grundläggande förståelse för företagsekonomi är inte att rekommendera. Ekonomi är gott och kort nödvändigt för den framåtsträvande ledaren. Dessa lärdomar är viktigt inslag i din utbildning. För att din enhet ska nå lönsamhet på både kort och lång sikt, behöver du kunskaper om hur de olika delarna i företagets ekonomi hänger ihop. Under ekonomikurser lär du dig hur delarna samverkar till den helhet som utgör företaget. För att kunna utvärdera konkurrenter och hålla koll på marknaden behöver du kunnighet i nyckeltalsberäkning och nyckeltalsanalys. Förmågan att bedöma investeringars lämplighet och lönsamhet är också viktiga kunskaper att ha. Under en längre utbildning för ledare ingår att du lär dig hur företagsekonomin fungerar.