Utveckla kompetensen genom utbildning

Kompetensutveckling ger ett hållbart arbetsliv

Att utveckla sin kompetens är viktigt för alla yrkesgrupper i arbetslivet. Det är viktigt för chefer och ledare, för specialister, konsulter och administratörer. Kort sagt; alla medarbetare i en organisation. Ett snabbt och effektivt sätt att säkra kompetensen är att utbilda sig. Utbildningarna kan komma i många olika skepnader och det finns olika typer av inriktningar.

Kunskaper ger nya intryck

Den gemensamma nämnaren är att utbildningarna skapar nya intryck hos dig. Detta i sintur leder till förändring och förbättring. Även det som är bra kan alltid bli bättre. Vi blir aldrig för gamla för kompetensutveckling. Det är spännande att hela tiden utvecklas och upptäcka nya sidor hos sig själv. Ibland blir vi förvånande. Vi hittar egenskaper som vi inte trodde fanns. Om vi inte utsätter oss för nya upplevelser, kan vi inte heller gå framåt.

Utbildningar för ledare och chefer

När det gäller ledarskapsutbildning finns det utbildningar för nya ledare och för sådana som har varit ledare ett tag, men behöver nya kunskaper. Man kan även behöva leda utan att vara chef och då är det extra viktigt att ha den riktiga ledarattityden. Har du någon gång reflekterat över hur du är som ledare? Lyssnar du på andra eller ger du bara order? Känner du till vilka ledarskapsteorier som finns? Det finns mycket att lära om ledarskap och det är viktigt för dig att fylla på med rätt kompetens.

Att leda är komplext

Eftersom ledarskapet är komplext behöver du ofta utbildning för att verkligen lära dig att leda. Det finns så många olika situationer du kan hamna i som ledare och att lära sig att anpassa ledarskapet efter situation är en konst. Genom att du får ta del av ett ledarskapsprogram lär du dig ledarskapets olika områden. Med ökad kompetens inom ledarskap ökar också dina möjligheter att bli riktigt framgångsrik som chef eller ledare.

Kurser för support, kundtjänst och servicepersonal

Alla vet att bemötande och nivå på service är grundläggande för att nå framgång som företag eller organisation. Det kan handla om att knyta nya eller behålla befintliga kunder, att bemöta ett klagomål, att ge information eller att få människor att ge en gåva. Sättet att bemöta kunden, patienten, motparten, givaren och så vidare är avgörande för om du ska blir lyckosam. En kurs i kundservice och gott bemötande lägger grunden för en långsiktigt hållbar och lönsam service.

Att välja ord och uttryck i kundsamtalet

Att tala är silver men att tiga är guld, säger ett gammalt ordspråk. Ibland stämmer faktiskt detta när det handlar om vad vi säger till kunderna. En del uttryck skulle det varit bättre om vi inte hade sagt alls. Dessa kallas mördarfraser och kan vara "som jag redan sagt", "det är inte mitt fel" eller "det är inte mitt bord". Ju mer kunskaper du har om fraser och ordval desto bättre är det. En utbildning lär dig om bra och dåliga uttryck, om kroppsspråk, stresshantering och hur du fungerar i besvärliga situationer, då det är lätt att säga fel saker. 

Kunskaper i ekonomi gagnar hela organisationen

När de ekonomiska grundkunskaperna i en organisation är goda, då fattas bättre beslut och man gör färre ekonomiska misstag. Ekonomikurser är värdefulla, inte minst för ledningen. De behöver till exempel känna till ekonomiska termer, hur en resultaträkning är uppbyggd och vad en årsredovisning säger. Enhetschefen kan styra sin verksamhet bättre om nyckeltal finns i kunskapsbanken.

Projektekonomi

Projektledaren får bättre kontroll över projektets kostnader med goda insikter i projektekonomi. Den enskilde medarbetaren lämnar bättre faktureringsunderlag om denne förstår varför det är viktigt för företagets ekonomi och fortlevnad. Ekonomen som ansvarar för att sammanställa bokslutet gör rätt från början efter en bokslutskurs. Och så vidare. 

Lönedagar ger uppdateringar

För den som arbetar med löner är det viktigt att vara uppdaterad med det senaste inom löneområdet. Därför erbjuder vi varje höst utbildningen Lönedagarna. Under två dagar samlas löneadministratörer från hela landet och tar del av nyheter och uppdateringar inom löneområdet. Dessutom kryddar vi programmet med andra spännande ämnen som inspirerar och utvecklar.

Mer än bara löner

Det kan handla om att ge kunskaper i kommunikation, hur hjärnan fungerar eller stresshantering. Även en föreläsning om ergonomi kan ibland ingå. Detta brukar vara uppskattat, då många deltagare har ett stillasittande arbete. Att få tips och råd om arbetsställningar och utrustning kan då vara värdefullt.

Viktiga spetskunskaper

Vi har även utbildningar för dig som behöver spetskunskaper inom olika ämnesområdet. En Excelkurs är värdefull för alla, inte minst för dig som är nybörjare. Därför har vi valt att rikta vår utbildning i Excel mot just dig som är ny i programmet. Excel är ett makalöst program, men mycket stort och komplext. Att gå en Excelutbildning skapar ett snabbspår till de mest användbara funktionerna.

Håll fantastiska presentationer

Att framföra en presentation kan vara förenat med mycket vånda. Vår utbildning i presentationsteknik ser till att ta udden av nervositeten och lär dig att göra framträdanden som är både intressanta och fängslande. Du lär dig hur du bäst strukturerar ditt framträdande och genomför det på ett engagerande sätt. Du får även lärdomar i hur du kan bemöta återkommande avbrott och störningar på ett bra sätt.

Utbildning anpassad till era förutsättningar

Att värna om medarbetarnas kompetensutveckling är att se till att kunskapsläget hålls på en hög nivå och att kunnandet är aktuellt och up-to-date. Ett utmärkt och enkelt sätt att hela tiden hänga med i utvecklingen är att regelbundet går kurser och utbildningar. Är ni flera som behöver uppdatera er är en företagsanpassad utbildning att rekommendera. Det blir kostnadseffektivt och alla får samma information samtidigt. Dessutom kan diskussioner och grupparbeten handla om just ert företag och kursen blir på så sätt än mer relevant för er verksamhet.

Praktisk utveckling för alla medarbetare

Kompetensutveckling innebär att lägga grunden för ett arbetsliv som fungerar på lång sikt. Som medarbetare ska du sträva efter ett hållbart sätt att arbeta, eftersom det är det bästa sättet att orka i längden. När du är välutbildad är du även väl förberedd och kan se till att du kan jobba utan att tappa bort dig själv. Det kan vara lätt, speciellt när du är nyanställd, att göra allt och ta på dig för många uppgifter.

För ett hållbart arbetsliv

Det är visserligen bra att visa framfötterna, men det är bättre att arbeta hållbart under en lång tid. Sådant lär du dig under en utbildning. Du lär dig också att prioritera och förstå vad som är bråttom och vad som kan vänta. En del kurser går igenom bra hjälpmedel, som till exempel en Excelkurs eller en utbildning i Microsoft 365. Sådana kunskaper är ovärderliga för att snabba upp arbetet och får tid över till utveckling.

För ökad konkurrenskraft

Ett företag som arbetar strategisk och målmedvetet med personalens kompetensutveckling säkerställer verksamhetens konkurrenskraft och attraktionskraft. Risken att bli omsprungen av konkurrenterna minskar i takt med att kunskapsnivån stiger. Medarbetarna stannar också hellre kvar i en levande och utvecklande miljö, som värdesätter initiativ och kompetens högt. Vårt utbud av utbildningar och kurser för er kompetensutveckling sträcker sig över ett stort och varierande område. Vi vänder oss till både chefer, ledare och medarbetare. 

Checklista kollar upp kompetensnivån

Det finns en risk att företagets kompetensutveckling stannar på pappret och inte blir genomförd. Den dagliga verksamheten pockar på det kan vara svårt att få tiden att räcka till. Ett bra sätt kan vara att tillsätta ett projekt, vars mål är att kartlägga kompetensbehovet på arbetsplatsen och komma med förslag till åtgärder. Nedan följer några tips på områden som projektet kan belysa:

  • Genomgång av aktuell kunskapsnivå – har alla medarbetare den kompetens de behöver för att utföra nuvarande arbetsuppgifter på bästa sätt?
  • Den framtida verksamheten – hur kommer arbetsuppgifter, verksamhetsområden eller företagsinriktning att förändras och utvecklas? Vilka specifika behov av kompetensutveckling finns för att möta framtida krav?
  • Nyckelpersoner – finns det medarbetare som har spetskompetens, vilken försvinner om personen väljer att sluta? Hur kan vi förhindra att detta sker?
  • Motivationsnivån inom företaget – vilken är de anställdas inställning till kompetensutveckling? Ser de med glädje fram emot den eller kommer ett motstånd att uppvisas?
  • Alla måste få vara med – det är viktigt att inte utesluta individer eller grupper från satsningar på kompetensutveckling. Finns inte resurser eller behov just nu, så försök göra en framtidsplan för varje person eller grupp så att ingen känner sig utanför utvecklingen.
  • Begränsningar i resurser – tänk igenom vad ni kan göra för att minimera kostnaderna utan att göra avkall på kvaliteten. Tänk nytt! Blir det mer kostnadseffektivt med en företagsanpassad utbildning? Kan vi samla ihop medarbetare från olika delar av företaget och gå tillsammans?
  • Uppföljning – glöm inte den viktiga genomlysningen efter en utbildningsinsats. Behövs kompletteringar? Kan vi använda den nya kunskapen på fler sätt än vad vi tänkte först?

Ett lärande synsätt

För att ni som arbetsgivare verkligen ska lyckas i ert arbete med kompetensutveckling krävs att ni har ett lärande sätt att se på verksamheten. Det innebär att du aktivt arbetar för att medarbetarna, genom tillfällen till diskussioner och dialoger, lär av varandra och delar med sig av sina nyvunna erfarenheter från utbildningar och kurser. Det här är kompetensutveckling när den är som bäst och innebär även ett maximalt användande av utbildningsmedel.

Sakkunskap och samarbete blir bättre

Medarbetare som får visa sin kunskap för andra utvecklas än mer som individer. Om de dessutom får använda lärdomarna i fler sammanhang än i sin normala yrkesutövning blir vinsterna ännu större. Detta eftersom inte bara sakkunskapen verkligen slår rot, utan även förmågan att samarbeta blir bättre. Som ett extra plus övar personalen även på att dela med sig av kunskaper, vilket skapar en positiv känsla i hela organisationen.

För ständigt framåtskridande

Att vara skicklig inom sitt arbetsområde och ha rätt sakkunskaper är viktigt för att individen ska känna sig trygg i sin roll. Kontinuerlig utbildning stärker företagets kompetensutveckling och möjliggör förbättringar av arbetsuppgifter och ger ett nyskapande tankesätt. Med ny input och nya sätt att se på arbetsuppgifterna kommer engagemanget att öka och kreativiteten stärkas.

Gör en plan över utbildningsinsatserna

Det är därför väl investerad tid att göra upp en årsplan för hur företagets utbildningsåtgärder ska se ut. Se även till att förankra förslagen i ledningen och ta kontakt med möjliga arrangörer av utbildningar. Vi hjälper er med er utveckling av medarbetarnas kompetenser. Fråga oss gärna om våra utbildningar och kurser. Vi har ett stort kontaktnät av utbildare och föreläsare och kan hitta rätt person för era behov.

Nya tider kräver ny utbildning

Tiden vi lever i och omgivningens inflytande gör att kunskaper inte är konstanta. Nya tider kräver nya kunskaper. Förändringarnas vindar inom områdena ledarskap, service och bemötande blåser mer än någonsin. Du behöver komplettera dina kunskaper med insikter om globalisering, strukturomvandlingar, ökad konkurrens, svängningar i världsekonomin, valutakursernas berg-och-dalbana. När du studerar får du en nyttig inblick i det senaste inom just ditt intresseområde. 

Kunskapskraven ökar

Vår snabbt föränderliga omvärld ställer höga kunskapskrav på en modern ledare och medarbetare. Du ska vara agil och samtidigt trygg, lyhörd för omgivningen och ändå fylld av integritet. Du ska vara rak men samtidigt diplomatisk. Dessa är egenskaper som du behöver mejsla fram, oavsett om du är en ny på en arbetsplats eller om du jobbat där ett tag. Utan möjlighet till att gå utbildningar kan utmaningarna och arbetsbördan ibland bli nästan omänskliga. Under en utbildning hittar du ett bollplank i form av en utbildningsledare plus övriga deltagare. Med dessa kan du diskutera problem, och få en annan synvinkel på dem.

Lärande får alla medarbetare att utvecklas

När du aktivt arbetar för att hitta utbildningar som skapar lärande, får du perspektiv både på dig själv och på din yrkesroll. Dessutom får du ta del av en del av den forskning som finns inom ditt område. Allt sammantaget gör utbildningen att du har en mycket stabilare grund att stå på. Det handlar om att utvecklas som person, mot ökad mognad och medvetenhet.

Trygg som individ och medarbetare

Kunskaper om dig själv ger bättre självkännedom och leder alltid till bättre och tydligare yrkesroll. Det handlar helt enkelt om att känna sig trygg både som person och medarbetare. I takt med att dina lärdomar om blir fler, ökar även din förståelse för yrkets krav och förväntningar. Därigenom får du ökat förtroende från dina kollegor och din chef.

Kurser innehåller ofta forskning

Utbildning tar fasta på viktiga saker som ökar din motivation och vilja att prestera på topp. Till exempel innehåller en utbildning i ledarskap ofta avsnitt om forskning och visar att sådana faktorer är oerhört viktiga för att öka trivsel och arbetsglädje. Under en kurs i ledarskap lär du dig metoder som ökar prestationen. Detta leder i sin tur till att du kan skapa en arbetsplats med ett positivt samarbetsklimat, vilket lockar till sig duktiga och intresserade medarbetare.

Chefen behöver breda kunskaper om människor

En chef som vet hur man uppmuntrar och stimulerar sina medarbetare kan ta fram oanade resurser. Det handlar om att ha kunskap om hela människan. En bra chef kan behandla personalen med både lyhördhet och respekt. De flesta chefer utanför HR-området har betydligt bättre kunskaper om ekonomi än psykologi. Därför är det klokt att skicka chefen på en utbildning för att vidareutbilda sig i ledarskap.

Lärdomar i att kommunicera viktigt för alla

Att medarbetarskap är lika med kommunikation är viktigt att förstå för alla i en arbetsgrupp. Nästan all utbildning består till olika delar av just att utveckla förmågan att kommunicera. Kommunikationen går ofta som en röd tråd genom utbildningsdagarna. Du får tips om hur du kan använda retorik och kroppsspråk för att få andra att förstå dig. Du får öva på att argumentera på ett professionellt sätt, vilket gör dig väl förberedd på olika diskussioner du kan hamna i.

Gör dig förstådd fullt ut

Oavsett om du är chef, ledare, supportmedlem eller ekonom är förmågan att kommunicera central. Lärdomar inom kommunikation är därför mycket matnyttigt och ser till att du kan göra dig förstådd inom ditt yrkesområde. Riskerna för missförstånd minskar när du kan grunderna i kommunikation. Du inser även att vi människor har olika behov av information. En del tycker att kortfattade meddelanden räcker, andra vill ha långa förklaringar.

Kompetensutveckling ger nya kunskaper

Att gå en utbildning är nyttigt för dig som är ny på din post, men också för dig som är mer erfaren. Det handlar om att få kontinuerlig utveckling. Det finns alltid ny kunskap och ännu mer kompetens att hämta inom ditt område. Lärdomar behöver hela tiden fyllas på, eftersom arbetslivet är i ständig rörelse. Dagens organisationer är mer beroende av starka och självgående medarbetare än förr.

Utbildningsinsatser är en investering

I och med den snabba utvecklingen behövs kunnig och välutbildad personal. Detta bidrar till att skapa struktur och ge mening åt verksamheten. Att utveckla både medarbetarskap och chefskap genom olika utbildningsinsatser är en investering som bara ger positiva resultat. Man måste våga satsa för att vinna. Att skicka hela personalstyrkan på kurs kan vara kostsamt i stunden, men lönande i längden.

Lärdomar om senaste forskningen

Forskning visar att ökad trivsel på arbetet är en av de effektivaste faktorerna, när det gäller att öka produktiviteten och att minska sjukfrånvaro och personalomsättning. Därför är det viktigt att använda strategier i ledarskapet som uppmärksammar gruppdynamiska faktorer. Dit hör till exempel teamwork, arbetsmiljö och trivsel. Det handlar helt enkelt om att hitta metoder för att öka engagemanget och motivationen.

Kompetenshöjning kan undanröja konflikter

Det är av stor betydelse att man inte blundar för eventuella samarbetsproblem inom gruppen. Det är verkligen inte lätt att lösa konflikter. Ofta måste chefen ge sig in på minerad mark. Men det finns beprövade metoder att ta till. En kompetenshöjande utbildning i konflikthantering kan ge stöd och välbehövlig kunskap. Under kursen får du veta mer om hur vi människor fungerar och vad som kan trigga en konflikt. Du får kunskaper inom teambuilding och gruppdynamik. Det är två viktiga områden när kommer till att hålla sams på en arbetsplats.

Distansutbildningar

Nästan alla i dagens arbetsliv har nog vid det här laget kommit i kontakt med information som man får på distans. Det kan vara Teams-möten eller Zoom-utbildningar, information via Google Meet eller andra digitala plattformar. Distansutbildningar och möten via datorn är här för att stanna. De erbjuder ett smidigt, enkelt och ofta prisvärt sätt att skaffa sig nya lärdomar. Dagens distanskurser är väl genomarbetade och beprövade.

Bättre och bättre teknik

Tekniken blir kontinuerligt utvecklad och uppdaterad och fungerar allt bättre. Många uppskattar möjligheten att kunna utbilda sig utan att behöva gå hemifrån. Eller att kunna delta i fortbildning trots en förkylning. Tekniken är fantastisk och underlättar utveckling och kompetenshöjning.

Klassrumsutbildning

Före pandemin funderade vi inte särskilt mycket på att en utbildning skedde i ett klassrum. Vi tog för givet att man kan samlas och tillsammans lära sig nya saker. Pandemin ställde allt detta på ända och vi fick ett nytt sätt att ta in kunskaper, nämligen genom digitala utbildningar. Det var tur att vi var så snabba med att ta till oss den nya tekniken, annars hade vår kompetensutveckling stannat av. Nu kunde vi fortsätta att utvecklas, trots nedstängningar och begränsningar i antal människor i en grupp.

Stort behov av att träffas

Men efter pandemin har behovet av att träffas fysiskt varit enormt. Klassrumsutbildning har återigen blivit förstahandsvalet när det kommer till kompetensutveckling. De flesta håller nog med om att det är både roligt och lärorikt att utbyta erfarenheter genom att komma tillsammans och utbilda sig. Distansutbildning är ett mycket bra alternativ, men som människor trivs vi bäst när vi får mötas.

Kompetensutveckling ett samlingsbegrepp

Kompetensutveckling kan ses som ett samlingsbegrepp för många olika aktiviteter. Gemensamt för dem är att de har som syfte att lära ut tillämpningar av olika kunskaper. En utbildning, till exempel, ska öka deltagarens förmåga att utföra sina arbetsuppgifter. Genom att utveckla kompetensen får han eller hon möjligheten att finslipa och förbättra sina färdigheter. Denna förmåga är viktig, inte minst för att kunna ta till sig av förändringar i teknik, ledarskap och arbetslivet i stort. Ett företag som regelbundet erbjuder sina anställda att utbilda sig har lättare för att både behålla och locka duktiga medarbetare.

Olika typer av lärande

De flesta ser kompetensutveckling som en chans att bli bättre på något. Att vara intresserad av att regelbundet lära sig saker är sunt och skapar många möjligheter. Det finns många olika typer av lärande. Du kan gå en utbildning på dagtid eller en kvällskurs. Du kan söka till ett universitet eller högskola, gå på mässor och konferenser. Vanligast i arbetslivet är att gå kurser som ett utbildningsföretag anordnar. Det är ett smidigt sätt att hålla sin kompetens uppdaterad.