Utbildning till chef

Utbildning till chef i Stockholm, Malmö eller Göteborg

Hjärtum Utbildning erbjuder utbildning till chef i Stockholm, Malmö och Göteborg samt på distans. Vår omtyckta grundutbildning heter kort och gott Ny som chef. Tillsammans med andra nya chefer får du lära dig om vilka krav du har på dig din nya funktion. Utbildningen blir en bra start på din chefsutveckling och även på din utveckling som ledare. Att vara chef medför ett stort ansvar att leda. Med rätt kunskaper kan du ta på dig ledartröjan och leda både effektivt och med omtanke.

En del av ett team av andra chefer

Som chef är du oftast en del av ett team av chefer och ledare. Förmodligen är en av dina uppgifter att vara medlem i en ledningsgrupp, styrgrupp eller annan ledningskonstellation. Ni har alla det gemensamt att ni leder medarbetare. Rollerna inom ledningsteamen varierar, beroende på funktion. Produktionschefen och driftschefen har fler rent verksamhetsmässiga uppgifter. De ansvarar för att varor produceras respektive att utrustningen som krävs för detta är funktionell. Ekonomichefen och personalchefen har fler stödjande och bistående uppgifter, men också fordrande uppgifter. Inom deras ansvarsområde ligger regelbundet återkommande moment. Det kan vara insamlande av underlag till månadsrapporter och fakturering samt anställningar och löneunderlag. 

Utbildning till chef tar upp chefsroller

Det finns självklart många fler roller. Gemensamt för dem är att de alla kräver både lika och olika ledarutveckling. Lika därför att alla är ledare med personalansvar, olika därför att rollerna mellan dem som ledare inte är desamma. En grundläggande chefsutbildning av typen Ny som chef ser till att alla nyanställda chefer får rätt förutsättningar att ta ansvar för chefsrollen. Förmågan att vara chef kan du träna upp och underhålla genom regelbunden input av ny kunskap. En utbildning ger både lärdomar, idéer och utveckling genom diskussioner med utbildaren övriga deltagare.  

Håll koll på framtidens chefskap

Ytterligare en dimension av chefsrollen är förmågan att se framåt och viljan att utveckla både sig själv och andra. Din egen, personliga ledarutveckling måste få vara en del av din vardag. Du behöver kontinuerlig näring och påfyllning av impulser. En ledarskapsutbildning kan vara en del. Mer eller mindre alla i en verksamhet har ett outtalat ansvar för att bidra till organisationens framåtskridande. Chefen har dock ett väl uttalat krav att göra detta. Förmågan till visionärt tänkande och, inte minst viktigt, tiden till det, är av avgörande betydelse för såväl chefs- som verksamhetsutveckling.

Träna upp din effektivitet som chef

Tiden för din utveckling i chefsrollen måste du själv se till att få och här kommer personlig effektivitet med i bilden. Gå en utbildning där du lär dig planera din tid. Du behöver lära dig att skilja på vad som är viktigt, vad som är bråttom och vad som kan vänta. Lär dig att använda tekniken, genom optimalt nyttjande av Excel, Word, Outlook m fl programvaror. Ofta använder vi bara en bråkdel av alla finesser som finns. Mycket tid skulle kunna sparas, om du som ett led i din ledarutveckling planerade in exempelvis en Excelkurs.

Möt kraven med en utbildning anpassad för chefer

Att vara chef och ledare är utvecklande, stimulerande och kanske ett eftersträvansvärt mål för många. Men på chefens bord ligger också mindre trevliga arbetsuppgifter. Dessa ställer stora krav på omdömesförmåga, tydlighet och mod. Här kan det röra sig om konflikter som blossar upp, neddragningar av personal, avskedanden och stora organisationsförändringar. I din ledarutveckling bör du lägga in tid för en utbildning i konflikthantering respektive arbetsrätt, för att nämna några exempel. Det är oerhört viktigt att ha rätt faktakunskaper och också vetskap om hur du ska tillämpa lagar och regler.

Lär dig att argumentera och presentera

Speciellt viktigt är detta när du måste utföra uppgifter som direkt berör dina medarbetares anställningsförhållanden. Skicklighet i att uttrycka negativa budskap på ett klart, tydligt men också empatiskt sätt går att träna upp genom utbildning. Här finns utbildning i retorik, argumentationsteknik och presentationsteknik. Se detta som en viktig del av din chefsutveckling. Det kommer att ge dig mycket tillbaka i form av ökad säkerhet, trygghet och pondus.

Chefsutbildning för ett framgångsrikt ledarskap

Det är viktigt att du stannar upp ibland och stämmer av din ledarutveckling. Har du uppfyllt dina personliga mål? Har du varit den ansvarsfulla och coachande ledaren du ville vara för dina medarbetare? Gick du den där utbildningen som du hade föresatt dig att göra? Avstämningen av din utveckling som chef och ledare är värdefull ur flera aspekter. Den kanske viktigaste är om du ärligt och uppriktigt känner dig nöjd med det du åstadkommit, så här långt. När ditt ledarskap känns meningsfullt och resultatskapande kommer också känslan av glädje och framgång. Detta i sin tur sporrar dig vidare, mot ett än mer framgångsrikt och lyckosamt chefskap.

Utbildning för chef om psykologisk trygghet

Idag är psykologisk trygghet på allas läppar, men vad innebär det? Att det handlar om att känna trygghet på sin arbetsplats torde vara självklart, men mer då? Hur viktigt tycker medarbetarna att det är? Under vår utbildning Ny som chef steg 2 tar vi upp nyheter som är aktuella inom ledarskapsområdet. Psykologisk trygghet kommer från den sk privata psykologin, men börjar mer och mer anammas av chefer och ledare. Detta för att fler och fler inser vikten av att känna trygghet, men inte vilken sorts trygghet som helst. Här handlar det om tillit till att våga prata om misstag och olika problem. Som medarbetare ska jag känna att jag vågar diskutera något som jag tycker inte stämmer på arbetsplatsen. Vidare ingår i den psykologiska tryggheten att man litar på chefen, gruppen och individerna i teamet. Det ska känna tryggt att lyfta upp nya förslag och testa oprövade idéer.

Att ha kul tillsammans inte alltid ett tecken på trygghet

Det är vanligt att tro att bara för att vi skrattar och har kul på jobbet så är vi psykologiskt trygga. Detta är dock inte alltid sant. Allt kan löpa på fint i goda tider, men om något händer, hur är det med tryggheten då? Sopas konflikter under mattan, bara för att upprätthålla bilden av gemenskap? Eller vågar medarbetarna lyfta ett problem och riskera att punktera fasaden? Ett team som har roligt tillsammans är bra, men det är ingen garanti för att misstag hanteras rätt eller att problem blir utredda.

Forskning om misstag

En stor del av dagens forskning i psykologisk trygghet på jobbet har arbetats fram av Amy C. Edmondson. Hon är professor i ledarskap vid Harvard Business School. I hennes fokus ingår bland annat det här med misstag. Hon menar att det finns framför allt tre olika sorters misstag:

Intelligenta misstag

Denna typ av misstag uppstår när en grupp eller en individ vågar prova något nytt. Det är ju inte alltid som det nya fungerar, eller i varje fall inte fungerar omedelbart. Det kan handla om en ny rutin, ett nytt datasystem eller en ny utbildning. Det kan även ske misstag vid omfördelningar av arbetsuppgifter och vid upprättandet av en helt ny tjänst.

Komplexa misstag

Under denna rubrik hamnar misstag som ingen kunnat förutse men som har stor påverkan. Det kan vara den mänskliga faktorn som gör en misskalkylering eller att en medarbetare blir långvarigt sjuk. Sådana händelser kan ni inte påverka och det är svårt och komplext att finna lösningar.

Förutsägbara och misstag som ni kan undvika

Låg eller fel kompetens, tidsbrist eller brist på personal. Detta är exempel på saker som kan resultera i misstag som hade kunnat undvikas. Misstagen är förutsägbara på så sätt att man medvetet tar en risk, fast man vet att det kan gå fel. En ny chef som inte fått grundläggande utbildning i att leda är ett exempel på en medveten risk, som ofta orsakar onödiga misstag.

Rätt misstag är inte farliga

Ni varken måste eller ska undvika att våga göra misstag. Det viktiga är att ni lär av dem och att de hör till typen intelligenta misstag. Att våga kasta sig ut i ovissheten och prova nya saker är det som driver framgång. Misstagen blir då en väldigt naturlig del av utvecklingsprocessen. Ett tryggt och välutbildat team ser på misstagen som ett sätt att lära sig, rätta till och göra bättre nästa gång.

Utbildning till chef om rollen att leda

Ytterligare en dimension av ledarrollen är förmågan att se framåt och viljan att utveckla både sig själv och andra. Ledarens egen, personliga ledarutveckling står i centrum här. Den behöver kontinuerlig näring och påfyllning av impulser. En utbildning till chef kan vara en del i detta. Mer eller mindre alla i en verksamhet har ett outtalat ansvar för att bidra till organisationens framåtskridande. Chefen har dock ett väl uttalat krav att göra detta. Förmågan till visionärt tänkande och, inte minst viktigt, tiden till det, är av avgörande betydelse för ledarutveckling och verksamhetsutveckling.

Träna upp dig som ledare genom utbildning

Din förmåga att leda kan du träna upp och underhålla. En utbildning till chef ger dig input av ny kunskap, nya idéer och givande diskussioner med andra. Tiden för den konkreta planeringen måste du själv se till att få och här kommer personlig effektivitet med i bilden. Gå en utbildning där du lär dig planera din tid. Du behöver lära dig att skilja på vad som är viktigt, vad som är bråttom och vad som kan vänta. Lär dig att använda tekniken, genom optimalt nyttjande av Excel, Word, Outlook m fl programvaror. Ofta använder vi bara en bråkdel av alla finesser som finns. Mycket tid skulle kunna sparas, om du som ett led i din ledarutveckling planerade in exempelvis en Excelkurs.

Möt kraven på rätt sätt med en utbildning anpassad för ledare

Att vara ledare är utvecklande, stimulerande och kanske ett eftersträvansvärt mål för många. Men på ledarens bord ligger också mindre trevliga arbetsuppgifter. Dessa ställer stora krav på omdömesförmåga, tydlighet och mod. Här kan det röra sig om konflikter som blossar upp, neddragningar av personal, avskedanden och stora organisationsförändringar. I din ledarutveckling bör du lägga in tid för en utbildning i konflikthantering respektive arbetsrätt, för att nämna några exempel. Det är oerhört viktigt att ha rätt faktakunskaper och också vetskap om hur du ska tillämpa lagar och regler.

Lär dig argumentera och presentera

Speciellt viktigt är detta när du måste utföra uppgifter som direkt berör dina medarbetares anställningsförhållanden. Skicklighet i att uttrycka negativa budskap på ett klart, tydligt men också empatiskt sätt går att träna upp genom utbildning. Här finns utbildning i retorik, argumentationsteknik och presentationsteknik. Se detta som en viktig del av din ledarutveckling. Det kommer att ge dig mycket tillbaka i form av ökad säkerhet och pondus.

Ledarens utbildning för ett framgångsrikt ledarskap

Det är viktigt att du stannar upp ibland och stämmer av din ledarutveckling. Har du uppfyllt dina personliga mål? Har du varit den ansvarsfulla och coachande ledaren du ville vara för dina medarbetare? Gick du den där utbildningen till chef, som du hade föresatt dig att göra? Avstämningen av din ledarutveckling är värdefull ur flera aspekter. Den kanske viktigaste är om du ärligt och uppriktigt känner dig nöjd med det du åstadkommit, så här långt. När ditt ledarskap känns meningsfullt och resultatskapande kommer också känslan av glädje och framgång. Detta i sin tur sporrar dig vidare, mot ett än mer framgångsrikt och lyckosamt ledarskap.

Utbildning till en modern chef

En chefsutbildning ger dig verktygen du behöver för att kunna blir en modern och relevant chef. I en utbildning för nya chefer kan du får stöd och input till innebörden av chefskapet. Du kan diskutera  tillsammans med andra nya chefer vad chefens roll bör vara. Bryt sedan ner detta till vad det innebär konkret för dig och vad du behöver göra för att nå ändra fram. Du får effektiv och relevant kunskapsinhämtning under en utbildning. Du får sätt att enklare involvera dina medarbetare i att uppnå dina mål. Det är väl investerad tid för att i efterhand slippa hantera missförstånd och bristande motivation.

Få kunskap om att leda andra

Det är bra att skola in sig i chefsrollen med hjälp av olika utbildningar, speciellt anpassade för chefen. Som chef är det av vikt att veta vilket ansvar du har att företräda dina medarbetare. Du ska även företräda din del av organisationen i din ledningsgrupp. Under en utbildning till chef ingår att lära dig att du inte är en i gänget längre. Detta kan vara svårt, speciellt i början av uppdraget. Utbildaren kan då belysa vad du bör tänka på. Dina medarbetares kunskaper är en värdefull resurs, som du behöver ta vara på. För att du ska kunna göra det behöver du vinna deras förtroende.

Skaffa dig nya insikter

Det kan handla om att få bättre insikt i vilka beslut som behöver fattas, för att verksamheten ska gå framåt mot sina mål. Det kan också handla om huruvida du som chef behöver arbeta på din kommunikation, om det visar sig att det uppstår missförstånd. Att som chef vara väl förankrad i och kunna förmedla gruppens mål är nödvändigt. När chef och grupp hamnar i krävande situationer är det viktigt att kunna luta sig mot den riktning i vilken ni är på väg. På så sätt finner du motivation och mening. Du som chef ska kunna hjälpa din grupp att bli påmind om detta.

Utbildning för chefer ger perspektiv

Ett par utbildningsdagar ger dig bra perspektiv på rollen som chef och hjälper dig att planera din tid. Som ledare är du ofta belastad av en hel del arbetsuppgifter och människor som behöver din tid. Du lär dig att arbetet som chef ofta handlar om att balansera mellan att vara strategisk och operativ. Du samlar på dig kunskap om att du som chef ska leda ditt team i riktning framåt mot er vision. Några dagar borta från arbetsplatsen, i en kurslokal, kan vara det du behöver för att få nya perspektiv.

Utveckla ett vinnande ledarskap genom rätt kunskaper

Komplettera gärna din chefsutveckling med en givande ledarskapsutbildning. Under utbildningsdagarna får du ny input till ledarrollen, lär dig skapa effektiva och vinnande team och ökar din kommunikativa förmåga. Din insikt om dig själv och hur du är som ledare ökar och skapar utrymme för reflektion och förändring. Det är enklare att utveckla ett långsiktigt vinnande ledarskap när du har fått rätt kunskaper. Så enkelt är det. När du vet hur du ska agera blir ledarskapet smidigare och andra kommer att uppfatta dig som trygg och säker i din ledarroll.

Lär dig att motivera din personal

Som chef är en av dina stora utmaningar att entusiasmera och motivera dina medarbetare. För att kunna göra det helhjärtat måste du själv känna motivation och engagemang för ditt arbete och för företaget. Brinner du för något märks det i ord och handling och medarbetarna kommer att uppfatta ditt intresse som äkta och lättare engagera sig. I det här sammanhanget är du säljare av det egna företagets idéer och köparna är dina medarbetare. En del i din chefsutveckling bör innehålla kontinuerlig uppmuntran och belöning av dina anställda, för visad framåtanda, goda uppslag och delaktighet i företagets utveckling.

Väck intresset i teamet

Att leda och utveckla team är en viktig del av en ledarskapsutbildning. En utbildning ger dig grundläggande kunskaper och verktyg för att forma och leda effektiva och framgångsrika team. Du får  bland annat lärdomar om hur du kan väcka och bibehålla intresset för arbetsuppgifterna i teamet. Olika ledarskapskurser hjälper dig att se varje persons individuella behov och att använda olikheterna i gruppen till kreativitet och utveckling. Du lär dig hur grupputveckling går till i praktiken och får kunskaper om hur du utvecklar både ett redan etablerat team och en helt ny grupp. Du lär dig se alla vinster som en stark och modig arbetsgrupp för med sig och får verktyg för att arbeta fram den viktiga teamkänslan.