Kan en utbildning lära dig att leda?

Utbildning lär dig att leda

En utbildning i att leda underlättar både starten i ledarskapskarriären och den fortsatta utvecklingen som ledare

Kan en utbildning i ledarskap lära dig att leda?

En ledarskapsutbildning kan ge dig verktygen så att du kan leda andra. En utbildning förbättrar dina färdigheter inom ledarskapsområdet och stärker ditt självförtroende som ledare. Med nya kunskaper och utvecklande lärdomar blir du bättre förberedd för att möta ditt team. Du kan enklare tackla oväntade situationer och hantera förändringar. En ledarskapskurs ger dig ett sunt sätt att se på yrkesrollen ledare och gör dig medveten om dess olika sidor.

Med ökade kunskaper kommer ökad säkerhet

När du tränar upp dina ledarfärdigheter, genom att gå en utbildning för ledare, ökar din egen säkerhet som ledare. Du både blir och upplevs som mer trygg i ditt sätt att leda. Ditt mod som ledare ökar och du vågar börja leda på ditt eget sätt. Det blir enklare för dig att hitta din väg till ett personligt ledarskap, som är både starkt och hållbart. Visst kan det vara bra att snegla på andras ledarskap, men i slutänden måste du vara dig själv.

En utbildning ger dig nya kontakter

När du går en utbildning får du även nya kontakter. Du lär känna de andra kursdeltagarna och kan börja bygga upp ditt nätverk. Att skapa nya kontakter och nätverka med andra som är i samma situation som du är användbart på såväl kort som lång sikt. Passa på att byta kontaktuppgifter och fortsätt att kommunicera med varandra i olika arbetsrelaterade frågor, även efter utbildningsdagarna.

Du lär dig om gruppens utvecklingsfaser

När du ska leda en grupp behöver du kunskaper om hur grupper fungerar. Detta lär du dig under en utbildning i att leda. Ett team som ska arbeta tillsammans går igenom olika utvecklingsfaser. Som ledare är det ditt ansvar att bygga upp teamet på din arbetsplats. Med kunskaper om dessa olika faser och vad som kännetecknar dem blir ditt arbete enklare. Du slipper bli förvånad över sådant som är en naturlig del av gruppens utveckling.

Genomgång av fasernas kännetecken

Under en utbildning för ledare får du en genomgång av de olika faserna och vad som utmärker dem. Här ger vi lite kort information. Den första delen handlar främst om att lära känna varandra i gruppen. Några har kanske aldrig träffats förut, andra känner varandra. Du som ledare är den gemensamma faktorn för den nya gruppen. Därför vilar ett stort ansvar på dig att jobba samman alla till ett team. I början är de flesta trevande. Man observerar, lyssnar och känner in de andra.

Få med alla på samma tåg

Under fas två har själva arbetet rullat igång. Uppstarten är genomförd och du som är ledare har fullt upp med få din roll att ”sätta sig”. Kanske har ni haft en kick-off och lärt känna varandra under lättsamma former. Du kommer nu att notera att mindre undergrupper börjar bildas. Medarbetare grupperar sig, till exempel beroende på arbetsuppgifterna, för att de känner varandra eller för att de helt enkelt trivs ihop.

Minns ditt uppdrag som ledare

Kom ihåg ditt uppdrag, att bygga upp hela teamet. Det innebär att dessa mindre grupper inte kan tillåtas ta för stor plats. Det är teamet som helhet som gäller först och främst. Var tydlig med att det viktiga är att teamet blir lyckosamt i sitt uppdrag. Därför måste alla dra åt samma håll. En utbildning ger mycket matnyttig information om hur du får med alla på samma tåg. Om du märker att någon inte kan acceptera den väg som du stakat ut, behöver du lotsa tillbaka denne igen. Om inte det går, kan enda alternativet vara en omplacering.

Utbildning lär dig om auktoritet

Som ledare kan du ibland råka ut för att bli ifrågasatt av någon gruppmedlem. Det kan till och med gå så långt att du helt enkelt blir motarbetad och att din auktoritet undergrävs. Sätt stopp för detta i tid. En utbildning ger dig bra verktyg för att ta tag i sådana saker innan de går för långt. Att bygga upp ett team och att hålla samman detta som en enhet förutsätter en enda ledare. Om du märker att någon försöker ta din roll, ta genast tillbaka kontrollen. Markera tydligt vem det är som fattar besluten. Ta genast tag i problemet, annars kommer det att ta fokus från arbetsuppgiften.

Lär dig hantera din ledarroll

För att undvika att hamna i en situation som ovan, är det bra om du som ledare redan från början verkligen tar på dig rollen som ledare. Under en utbildning i att leda lär du dig att om du tidigare var en i teamet, är din roll annorlunda nu. Det måste du förstå fullt ut. Det blir svårt för dig att bygga upp ett bra team om du står med ena foten i gruppen och den andra i ledningen. Att släppa taget om det trygga och invanda kan vara svårt. Ledarrollen kan verka ensam, men när du blir varm i kläderna kommer du att känna dig hemma. Du hittar andra att dela frågeställningarna med.

Att fatta svåra beslut

Speciellt svårt blir det när du behöver fatta obekväma beslut. Även svåra samtal med en gruppmedlem som tidigare var din kollega blir komplicerade. Du behöver förbereda dig på att jobbiga situationer kan inträffa. Skaffa dig kunskap om hur du ska tackla dem genom att gå en utbildning som är anpassad för ledare. Kommunikation är jätteviktigt för ledaren och du kan inte lära dig för mycket om detta ämne.

Utbildning i att leda ger modern kunskap

För ledare är det viktigt att gå en utbildning i att leda andra med jämna mellanrum. Det finns många olika utbildningar att välja bland. Du får bland annat kunskap om nästa generations krav. Under en modern ledarskapskurs diskuterar man framtiden och vilka krav som nästa generation har på ledarskapet. Detta är nyttiga infallsvinklar som den framsynte ledaren ser till att få ta del av.

Nya generationens ledare

Även i media talar man om vad den nya generationen kommer att ställa för krav på framtidens arbetsplatser. I och med detta är området ett viktigt inslag under en utbildning i ledarskap. Det man vet är att den nya generationen vill ha engagerande chefer som lyssnar och ger feedback. De vill inte styras, utan kunna påverka sin egen utveckling och arbetssituation. Etik och socialt engagemang blir allt viktigare, liksom att miljöfrågor blir belysta.

Efterfrågad ledarroll

Chefs- och ledarrollen de efterfrågar kan nog liknas med en mentor. Det vill säga en klok och erfaren person som bidrar med kontakter, stöd och goda råd. Långt ifrån alla arbetsplatser är rustade att möta den nya generationen. En lämplig första åtgärd är att låta unga lovande ledarämnen gå utbildningen Att leda utan att vara chef. Där får de grunderna i ledarskap. Låt dem sedan bygga på med fler utbildningar så att de får en bra grund att stå på.

Lär dig om framtidens ledarskap

Historiskt har ledarskap handlat väldigt mycket om styrning genom vad man kallar klassiskt ledarskap. Dagens utbildningar handlar istället om andra saker. Idag gäller det att vara närvarande, skapa dialog och ge feedback. Det låter bra, eller hur? Men problemet är att dagens chefer och ledare lägger väldigt liten tid på dialog och coachning av medarbetare. Istället är det möten, affärsplanering och operativt arbete som är prioriterade. Detta är traditionella uppgifter för en ledare, vilka tar mycket tid. Visst kan dessa saker behöva bli utförda också. Men parallellt behöver ledaren jobba med de mjuka värdena, som samtal, feedback och vägledning.

Utbildningsinsatser viktiga

Här är det nödvändigt med en omvärdering och flera utbildningsinsatser på många företag. Det går inte att leda människor genom siffror. Du behöver skapa tillit, närvaro, engagemang och öppna samtal. Det är det som man med andra ord kallar för själslig eller emotionell intelligens. Detta ledarskapsområde kommer att bli allt viktigare i framtiden. Områden som nudging och coachning växer allt mer, eftersom det har god effekt på verksamheten.

Hur bra är du på kommunikation?

Att kunna kommunicera är nödvändigt i ledarrollen. Kommunikationens byggstenar är kunskaper, vilja och verktyg. Du måste förstå vad det innebär att vara en kommunikativt ledare. Bland annat behöver du fundera igenom dina argument och vad de innebär. Vilka argument passar för olika situationer och målgrupper? Skiljer sig män och kvinnor åt i sitt sätt att argumentera? När du ska kommunciera för att övertyga behöver du förbereda dig och bygga upp din argumentation steg för steg. Ledordet är kunskap, vilket ger säkerhet.

Formulera dina argment väl

Du behöver lära dig hur du formulerar starka och övertygande argument. Ta en stund och tänk igenom hur du ska kommunicera och vilken din målgrupp är. Tänk på att inte tvinga på andra dina åsikter. Tryck skapar mottryck och ingen vill bli pressad att tycka som du. Säg aldrig att motparten har fel, eftersom det avslutar  kommunikationen. Jobba istället för att göra din idé till deras idé. Uttryck dig klart och välformulerat, tydlighet är viktigt. Se till att behålla initiativet till kommunikationen och låt dig inte bli  bortdribblad. Till sist är timingen viktig och att välj rätt argument vid rätt tillfälle.

Lärdomar om hur grupper fungerar

Du får du en närmare beskrivning av gruppens olika utvecklingsfaser under en utbildning i ledarskap. Här ska vi titta lite ytligare på de olika stadierna. Dessa handlar om fasen för tillhörighet och trygghet och fasen för opposition och konflikt. Därtill kommer stadiet som handlar om tillit och struktur samt fasen arbete och produktivitet. Avslutningsvis kommer stadiet avslut. Alla dessa är viktiga pelare i arbetet med att bygga uppe en välfungerande grupp. Du lär dig mer under en utbildning i att leda andra.

Få kunskap om fasen för tillhörighet och trygghet

I denna första fas av utvecklingen i gruppen råder osäkerhet. Gruppmedlemmarna känner inte varandra, och är osäkra på sina roller och mål. Detta känner du även första timmarna under en utbildning. Där är alla nya för varandra inledningsvis. Fasen handlar om välvilja inför varandra och uppdraget. Gruppen är i denna fas starkt beroende av ledarskapet. Därför är det så viktigt att du har fått färdigheter genom utbildning som gör dig redo att leda en ny grupp.

Tydlighet är viktigt

Som chef behöver du i denna fas vara tydlig och visa gruppen vart de ska och vad som är ok i organisationens kultur. I denna fas är gruppen i regel väldigt vänlig och försiktig mot varandra. Du kan jämföra det med att du är på mingelparty. Diskussionerna är ofta ganska ytliga och du tycker att de flesta är trevliga. Du är ofta fylld av vilka trevliga människor du har runt dig. Alla kan fungerar tillsammans under en kväll. Det är när ni ska börja utföra saker tillsammans som ni verkligen ser vad alla går för.

En utbildning för ledare om opposition och konflikt

Nästa fas för gruppen kallar vi också ibland för rollsökningsfasen. Under en utbildning för ledare får du praktiska kunskaper om hur du hjälper till under denna fas. Här söker de olika gruppmedlemmarna sina roller i förhållande till varandra, och också till dig som ledare. Fasen kan innehålla konflikter och behov av att hävda sin position. En utbildning i att hantera konflikter kan vara bra före gruppen går in i fas två. Det uppstår slitningar och den trevliga stämningen från fas ett verkar vara bortblåst.

Utbildning ger dig förståelse

Som ledare är det viktigt att förstå vad som händer i de olika faserna i en konflikt. Att hitta lösningar blir enklare för dig om du ser till att inhämta kunskap genom att gå en utbildning för ledare.  Du lär dig bland annat att konflikter inte alltid behöver vara av ondo. Ibland är de en del av gruppens utveckling och kan till och med vara nödvändig för att gruppen ska bli utvecklad. Då pratar vi inte om konflikter som uppstår till följd av mobbing, trakasserier, skitsnack eller liknande. Dessa typer av osämja måste alltid tyglas i ett tidigt skede, då de inte leder till någon utvekling.

Ta fram en plan att förhålla er till

Ett avsnitt under en utbildning för ledare kan vara att lära dig ta fram en plan för att hantera osämja och konflikter. Du får vetskap om att det är viktigt att planen är förankrad hos alla dina medarbetare. Som ledare är du ansvarig för att arbetsklimatet är gott och att osämja, mobbing och konflikter hålls på avstånd. Ett bra sätt att undvika en dålig arbetsmiljö är då att ta fram en plan. Den ska beskriva hur såväl chefen som varje individ ska gå tillväga när ni märker att något negativt håller på att hända i gruppen.

Medvetenhet gör er förberedda

Det bästa sättet att mota bort konflikter och osämja är att alla på arbetsplatsen är medvetna om vilka åtgärder som kommer att vidtas om så blir fallet. Det ger känslan av en väl förberedd och aktivt konflikthämmande miljö. Det är viktigt att förmedla inställningen att motsättningar inte accepteras. Du som chef står i spetsen för detta arbete. Din inställning till och beredskap för konflikter är avgörande för arbetsplatsens sunda atmosfär.

Så här säger våra kursdeltagare:

Det va en otroligt bra utbildning!
Mycket bra och intressant innehåll. Otroligt duktig kursledare som gjorde det hela mycket intressant och lätt att ta in. Lärorik och givande kurs. Välinvesterad tid och planerar gå del 2 under hösten.

Tips på utbildningar för nya ledare och chefer

Titta gärna närmare på dessa 2-dagarskurser för dig som är ny som ledare eller chef:

Ny som chef - en snabb start till chefsskapets olika områden

Att leda utan att vara chef - för dig som ska bli en informell ledare

Arbetsledarutbildning - lär dig att arbetsleda din grupp

Ny som projektledare - det du behöver för att kunna leda ett projekt

Ledare för första gången

Kliver du in i en ledarroll för första gången? Vi vet hur utmanande detta kan vara. Därför erbjuder vi utbildningarna ovan som hjälper dig att bli en ledare för ditt team. Kanske ska du börja leda en grupp som du tidigare varit medlem i. Då var du en specialist i gruppen. Nu ska du leda samma grupp. Hur gör du för att plötsligt styra över de som nyss var dina kollegor? Våra utbildningar är framtagna för att hjälpa dig att få rätsida på den nya ledarens olika utmaningar.

Erfaren i rollen som ledare

Även du som har arbetat som ledare en längre tid behöver fylla på med uppdaterade kunskaper emellanåt. Det händer mycket inom ledarskapsområdet och det gäller att hänga med. Nedan ser du våra utbildningar för dig som innehaft ledarrollen en tid.

Certifierad ledare - nya och uppdaterade verktyg i ditt ledarskap

Ny som chef - steg 2 - väx med chefsrollen och fördjupa dina kunskaper

Att leda utan att vara chef - steg 2 - bli ännu mer trygg och modig i ditt informella ledarskap

Ny som projektledare - steg 2 - utveckla projektledarskapet och projektmetodiken