Arbetsrätt - grundkurs

LÄR DIG GRUNDERNA INOM ARBETSRÄTTEN SÅ ATT DU HANTERAR PERSONALVILLKOREN RÄTT - BLI UPPDATERAD OM VAD SOM HÄNDER I LAS-FÖRHANDLINGARNA

Arbetsrätt grundkurs

Arbetsrätten i praktisk tillämpning - från anställning till avsked

Det juridiska förhållandet mellan dig som arbetsgivare och dina anställda regleras i arbetsrättslagstiftningen och det är viktigt att du vet vilka skyldigheter du har att förhålla dig till och även vilka dina rättigheter är.

Denna kurs håller dig uppdaterad med aktuell kunskap inom arbetsrättens område: lagar och regler att förhålla sig till, vad händer i LAS-förhandlingarna, pandemins påverkan mm.

Kursen lär dig det du behöver veta för korrekt hantering av dina medarbetares anställningsvillkor.

ARBETSRÄTTENS GRUNDER

 • Allmänt om lagar som styr
 • Arbetsledningsrätten – rätten att leda och fördela arbetet
 • Det arbetsrättsliga domstolssystemet
 • Att hitta upplysningar om lagar och nyheter inom arbetsrätt
 • Pandemins påverkan

ANSTÄLLNINGSAVTAL OCH ANSTÄLLNINGSFORMER ENLIGT LAS

 • Tillsvidareanställning, allmän visstidsanställning
 • Anställningsavtalets innehåll och utformning
 • Kollektivavtalets påverkan på det enskilda anställningsavtalet
 • Är det möjligt att förändra avtalade löneförmåner?
 • Kan arbetsgivaren sänka lönen och/eller ta bort förmåner?

UPPSÄGNING FRÅN ARBETSGIVARENS SIDA - ALLMÄNNA REGLER

 • Saklig grund för uppsägning
 • Arbetsgivarens omplaceringsskyldighet
 • Formalia kring uppsägningar
 • Lön och förmåner under uppsägningstiden
 • Företrädesrätt till återanställning
 • Genomgång av vägledande domar från Arbetsdomstolen

UPPSÄGNING PGA PERSONLIGA SKÄL

 • Misskötsamhet, samarbetssvårigheter, dålig prestation mm
 • Tillrättavisning och erinran
 • Underrättelse och varsel
 • Formalia kring uppsägning av personliga skäl
 • Ekonomisk eller annan skada för arbetsgivaren

UPPSÄGNING PGA ARBETSBRIST

 • Vad är arbetsbrist?
 • Turordningsregler vid uppsägning pga arbetsbrist
 • Avtalsturlistor genom kollektivavtal
 • Varsel till Arbetsförmedlingen
 • Förhandlingsskyldighet

SJUKDOM OCH REHABILITERING

 • Lagen om sjuklön
 • Vad gäller vid rehabilitering?
 • Kan arbetsgivaren säga upp pga sjukdom?
 • Rehabiliteringsreglerna kontra uppsägningsreglerna

AVSKEDANDE

 • Grovt brott mot anställningsavtalet
 • Underrättelse och varsel
 • Formalia kring avskedanden
 • Rättsverkningar av avskedanden

FÖRHANDLINGS- OCH INFORMATIONSSKYLDIGHET

 • Förhandlingsreglerna i MBL
 • Allmän förhandlingsrätt
 • Primär och sekundär förhandlingsskyldighet
 • Vägledande domar beträffande förhandlingsskyldighet
 • Informationsskyldighet enligt MBL
 • Varsel till Länsarbetsnämnden vid uppsägning pga arbetsbrist

INTEGRITETSFRÅGOR OCH TYSTNADSPLIKT

 • Den personliga integriteten kontra arbetsledningsrätten
 • Vem får kontrollera vad och hur?
 • Drogtester, visitation, kontroll av e-post, loggning mm
 • Tystnadsplikt genom anställningsavtal
 • Lojalitetsplikt och konkurrensklausuler

FÖRETAGSHEMLIGHETER

 • Lagen om skydd för företagshemligheter FHL
 • Vad är en företagshemlighet?
 • Anställds angrepp på företagshemligheter
 • Sanktioner för brott mot FHL

ARBETSRÄTT OCH SOCIALA MEDIER

 • Sociala medier och lojalitetsplikten
 • Arbetstagarens yttrandefrihet
 • Brott mot anställningsavtalet?

DISKRIMINERINGSLAGEN

 • Direkt och indirekt diskriminering
 • Kön, ålder, etnisk tillhörighet, religion mm
 • Vid anställning, befordran, utbildning mm
 • Arbetsgivarens skyldigheter och medarbetarens rättigheter
 • Vad får du inte fråga om vid en anställningsintervju?

NY LAGSTIFTNING - PÅGENDE UTREDNINGAR

 • Regeringens utredning kring arbetsrätten
 • LAS-förhandlingarna
 • Relevanta domar från Arbetsdomstolen

SAMMANFATTNING AV KURSEN

Efter kursen har du fått en bred bas inom arbetsrättsområdet och fått kunskaper om bl a:

• Anställningsavtal - olika anställningsformer
• Lagar - arbetsledningsrätt, företagshemligheter, sjukdom mm
• Integritet - vad får du kontrollera?
• Sociala medier - yttrandefrihet kontra lojalitet
• Uppsägning/avsked - arbetsbrist, personliga skäl
• Förhandlingsskyldighet - reglerna i MBL
• LAS-förhandlingarna
• Pandemins påverkan

Du har kort och gott fått den kunskap du behöver ha för korrekt hantering av dina medarbetares anställningsvillkor.

Kursen vänder sig till alla som kommer i kontakt med arbetsrättsliga frågor. Du kan t ex vara verksamhetschef, enhetschef eller medarbetare med personalansvar, personalchef eller personalhandläggare.

Du vill ha grundläggande kunskaper inom arbetsrättens område för att veta vilka skyldigheter du har, men också för att känna till vilka dina rättigheter är.

Du vill öka din säkerhet inom arbetsrättens område, så att du bl a kan svara på frågor om anställningsavtal, anställningsformer, sociala medier, sjukdom, avsked och uppsägning.

Så här säger våra kursdeltagare:

Ett bra tempo i upplägget. Kunde konsten att få ett tungt ämne att vara roligt.
Väldigt bra innehåll, det är mycket intressanta frågeställningar och diskussioner som dyker upp så att utöka utbildningen till tre dagar hade varit önskvärt. Jag tycker Göran är en otroligt bra föreläsare, en av de bästa jag lyssnat till. Han lyckades fånga min uppmärksamhet under dessa två dagar varenda minut. Görans sätt att lära ut var på ett trevligt och lättsamt sätt och det uppskattar jag enormt. Allt var användbart.
Bra med material framför sig. Entusiasmerande föreläsare. Bra med praktikfall och exempel.

Deltagaravgift och tider

10.980 kr exkl moms. Lunch, fika och dokumentation ingår.

Erbjudande: Gå 4 betala för 3!

Tider:
Dag 1: 09.15-17.00 | Dag 2: 09.00-16.00

Kurstillfällen

 • Stockholm
 • 18 - 19 nov 2020
  Centralt i Stockholm, lokal meddelas senare
 • 26 - 27 maj 2021
  Centralt i Stockholm, lokal meddelas senare