Vad är ett coachande ledarskap?

att coacha andra utbildning coaching

COACHING ÄR EN EFFEKTIV LEDARSTIL FÖR LÅNGSIKTIGA RESULTAT

Coaching ger ökat engagemang och motivation

Coachande ledarskap bidrar till långsiktig hållbarhet genom att utveckla medarbetarnas färdigheter och förmågor. Genom att stödja medarbetarna i deras utveckling formar den coachande ledaren ett team som kan möta framtida utmaningar och behov. Detta bidrar till organisationens långsiktiga framgång och tillväxt.

Ett coachande ledarskap är en effektiv ledarskapsstil, som aldrig blir omodern. Att coacha andra innebär att du fokuserar på att stödja och utveckla dina medarbetare, så de uppnår sin fulla potential. Denna ledarstil betonar lyhördhet, empati och stöd snarare än att styra, ge order och kontrollera. 

Grundprinciper för det coachande ledarskapet

Det finns fem principer för vad som kännetecknar den coachande ledarstilen. Här ska vi kort beröra var och en av dessa.

1. Det aktiva lyssnandet

En coachande ledare lägger stor vikt vid att lyssna aktivt på sina medarbetare. Detta innebär att inte bara höra orden som sägs, utan också att förstå intentionerna och meningen bakom dem. Genom att lyssna aktivt kan ledaren bättre förstå medarbetarnas behov, utmaningar och mål.

2. Ställ kvalitativa frågor

Istället för att ge direkta lösningar eller instruktioner, ställer en coachande ledare frågor som hjälper medarbetarna att tänka själva. Fokus är att de ska hitta sina egna lösningar. Exempel på kvalitativa frågor är "Vad tycker du att nästa steg borde vara?" eller "Hur skulle du vilja hantera den här situationen?". Den typen av frågor uppmuntrar medarbetarna att reflektera och utveckla sitt eget tänkande.

3. Ge konstruktiv feedback

Att feedback ska vara givande är knappast en nyhet. Men eftersom feedback är en central del av det coachande ledarskap är det ändå värt att poängtera detta. Den coachande återkopplingen är konstruktiv och fokuserar på beteenden och resultat, snarare än på personliga egenskaper. En coachande ledare ger feedback som hjälper medarbetarna att förstå vad de gör bra och vilka områden de kan förbättra.

4. Stöd ett självledarskap

Ett mål med coachande ledarskap är att utveckla medarbetarnas förmåga till självledarskap. Genom att uppmuntra självreflektion och ansvarstagande, hjälper ledaren medarbetarna att bli mer självständiga och att ta initiativ i sitt arbete.

5. Håll fokus på utveckling

Coachande ledare lägger stor vikt vid medarbetarnas personliga och professionella utveckling. De identifierar styrkor och utvecklingsområden hos varje individ. De arbetar tillsammans med dem för att sätta upp utvecklingsmål och skapa planer för att nå dessa mål.

Hur gör du i praktiken för att coacha?

I den praktiska tillämpningen av det coachande ledarskapet hittar vi först och främst att hålla regelbundna enskilda samtal. Coachande ledare har regelbundna samtal med sina medarbetare. Dessa samtal är till för att diskutera framsteg, utmaningar och utvecklingsmål. Under dessa möten ställer ledaren öppna frågor, ger feedback och stöttar medarbetarnas utveckling. Samtalen leder så småningom fram till en utvecklingsplan för medarbetaren. Denna plan innehåller specifika mål, åtgärder och tidsramar för att uppnå det önskade resultatet. Ledaren följer regelbundet upp utvecklingsplanen för att säkerställa att medarbetarna gör framsteg.

Kulturen på arbetsplatsen 

Ett coachande ledarskap främjar en stödjande och öppen arbetskultur. Målet är att medarbetarna ska känna sig trygga att dela sina idéer och utmaningar. Ledaren uppmuntrar en miljö där lärande och utveckling är centralt, och där misstag ses som en möjlighet till lärande. När du använder dig av det coachande ledarskapet kommer samarbete och teamarbete att förbättras. Genom att uppmuntra medarbetarna att arbeta tillsammans och lära av varandra, skapar du en stark teamkänsla. Detta i sin tur förbättrar den övergripande effektiviteten i teamet.

Den coachande ledaren är en förebild

Var noga med hur du själv beter dig och tänk på att du är en förebild för dem du coachar. Ditt sätt att agera visar vägen för det beteende du vill se hos dina medarbetare. Genom att du själv är lyhörd, empatisk och ansvarstagande i ditt eget beteende, inspirerar du medarbetarna att vara detsamma.

Fördelar med en coachande ledarstil

Ett coachande ledarskap har många fördelar. Det bidrar till högre medarbetarengagemang och motivation. Detta eftersom medarbetarna känner sig hörda och uppskattade. Det leder också till bättre prestationer, då medarbetarna utvecklar sina färdigheter och blir mer självgående. Dessutom främjar det en positiv arbetsmiljö där lärande och utveckling står i centrum, vilket kan bidra till att attrahera och behålla talang inom organisationen. 

Ledaren är den stödjande kraften

Sammanfattningsvis innebär ett coachande ledarskap att ledaren fungerar som en stödjande och utvecklande kraft inom teamet. Genom att lyssna aktivt, ställa frågor, ge feedback och uppmuntra självledarskap, hjälper coachande ledare sina medarbetare att nå sin fulla potential och bidrar till organisationens framgång. Det är därför som coachingen fortfarande är så populär och användbar för ledare i hela världen.

NÖHRA FUN - modell för stark coaching

Under vår utbildning Coachande ledarskap går vi bland annat igenom NÖHRA FUN. Detta är en modell för den coachande ledaren, som bygger på sex grundläggande principer: Nuläge, Önskat läge, Hinder, Resurser, Agera och Följa Upp När. Trots att dessa koncept inte är nya, är deras enkelhet och bevisade effektivitet det som gör dem mycket användbara. De ger en tydlig ram som hjälper den coachande ledaren att navigera genom alla situationer, välja rätt fokus och sätta en framgångsrik kurs mot sina mål.

Utbildning som lär dig att coacha

Om du vill lära dig hur du gör för att coacha andra kan du gå vår utbildning Coachande ledarskap. Den ger dig de grunder du behöver för att börja använda coaching som ett sätt att utveckla, stödja och guida dina medarbetare och ditt team.

Två utbildningsdagar plus uppföljning

Själva utbildningen är två dagar, men den är inte slut där. Alla deltagare får en unik möjlighet att fortsätta sin utveckling inom coaching, genom att delta i uppföljningen efteråt. Läs mer på utbildningens sida.