Bokslutsarbete och deklaration

Välkommen till vår bokslutskurs - allt du behöver veta för att planera, genomföra och upprätta bokslut, årsredovisning och deklaration

Bokslutskurs

Bokslutskurs inklusive deklaration

Vår bokslutskurs lär dig hur du genomför ett bokslut för ett aktiebolag. Vi går från inledande planering ända fram till årsredovisning och deklaration.

Du lär dig vilka lagar som styr och vilka krav som finns på innehåll och uppställning. Under bokslutskursen arbetar du praktiskt med övningar. Då blir det enklare att verkligen förstå hur allt hänger ihop. Du lär dig att arbeta med checklistor och avstämningsmallar, vilket gör att du får mycket bra kontroll över arbetet.

Bokslutskurs som lär dig genomföra bokslutet

Vår bokslutskurs lotsar dig genom bokslutets olika delar. Vi går från från planering till deklaration. Du lär dig att skapa en realistisk tidsplan, så att bokslutet blir klart i tid.

Vår bokslutskurs tar bland annat upp hur tillgångar och skulder ska värderas. Hur du arbetar med bokslutsdispositioner, eget kaptital, noter och mycket mer. Du lär dig att sammanställa årsredovisningen inklusive bokslutsbilagor. Du kan kontrollera att allt hänger ihop och är korrekt utfört.

INFÖR BOKSLUTSARBETET

Lagar och regler som styr redovisningen och bokslutsarbetet

• Bokföringslagen
• Årsredovisningslagen
• Aktiebolagslagen
• Inkomstskattelagen
• Bokföringsnämnden
• Redovisningsrådet
• FAR

Förberedelser inför bokslutet

• Planering och tidsplan
• Checklistor, avstämningsmallar och andra verktyg
• Tidsfrister och rapportering
• Uppdragsbrev, våga ställ krav!

Årsredovisningens innehåll och uppställningsregler

• Förvaltningsberättelse
• Resultaträkning
• Balansräkning
• Noter
• Finansieringsanalys / kassaflödesanalys
• Vad är nyttan av en kassaflödesanalys?


GENOMGÅNG AV BALANSRÄKNINGEN

Hur ska företagets tillgångar och skulder värderas?

• Anläggningstillgångar – Värdering – Aktivering eller kostnadsföring? – Aktuella avskrivningsregler – Hur hanteras immateriella tillgångar?
• Omsättningstillgångar – Värdering – Hur behandlas aktier, klassificering etc?
• Skulder – Avsättningar – Klassificering av lång- och kortsiktiga skulder – Så beräknar du skatten

Samband

• Vilka samband finns mellan resultaträkning, balansräkning och finansieringsanalys?

Bokslutsdispositioner, eget kapital och obeskattade reserver

• Vilka regler gäller för avskrivning enligt plan och över plan?
• Vilket är syftet bakom periodiseringsfonder?


PLANERING AV BOKSLUTSARBETET

Praktiskt och effektivt bokslutsarbete

• Fällor och fel i bokslutsarbetet
• Planering av bokslutsarbetet och “Kom ihåg lista” som konkret anger vilka bokslutsbilagor du ska upprätta


FÄRDIGSTÄLLA ÅRSREDOVISNINGEN

Årsredovisningen – vad ska den innehålla?

• Förvaltningsberättelsen – Vad ska den innehålla? – Hur mycket bör man ”avslöja”?
• Notupplysningar – Vilka notupplysningar är obligatoriska? – Redovisnings- och värderingsprinciper – Vilken tilläggsinformation bör ges? – Skattenoter – Närstående parter – Finansiella instrument
• Koncernredovisning – Vem är skyldig att upprätta koncernredovisning? – Kort om konsolideringsprocessen
• Konsten att pricka en årsredovisning – Hänger allting ihop? – Rimlighetsbedömning


NYCKELTAL FÖR PRESENTATION

Bokslutets viktiga nyckeltal

• Nyckeltalskategorier
• Exempel på viktiga nyckeltal i bokslutet
• Så här beräknar du likviditet / soliditet / räntabilitet
• Avkastningstal / omsättningstal


DAGS ATT DEKLARERA

Deklaration i aktiebolag – från bokslut till deklaration!

• Kopplingen bokföring, bokslut och deklaration
• Hur är deklarationsblanketten för ett aktiebolag konstruerad?
• Hur upprättar du deklarationen? Praktisk genomgång
• Undvik fällor & fel i deklarationen – vanliga missar
• Vad händer om du gör fel – vilka är sanktionerna?
• Skattetillägg och förseningsavgifter
• Kan jag få anstånd med att lämna in deklarationen?
• Hur arbetar skattemyndigheten med bolagets deklaration?
• Har skattemyndigheten alltid rätt?

Bokslutskurs om bokslutets alla delar

Målet är att ge dig de praktiska verktyg du behöver för att kunna arbeta effektivt och korrekt med bokslutets alla delar, inklusive deklarationen.

Du får bl a kunskaper om:

  • Aktuella lagar, regler och krav
  • Rutiner för att säkerställa att alla underlag blir korrekta
  • Värdering, periodisering och bokslutsdispositioner
  • Ta fram årsredovisning inkl noter och nyckeltal
  • Upprätta deklarationen och förstå kopplingen till bokföringen

Teori varvas med praktiska övningar, så att dina nya kunskaper verkligen får fäste.

Kursen är en grundkurs och vänder sig till dig som vill lära dig att självständigt planera, genomföra och upprätta bokslut, årsredovisning och deklaration för ett aktiebolag.

Du kan t ex arbeta som ekonomiassistent och ska ta klivet till att genomföra bokslutet på egen hand eller bli mer involverad i arbetet.

Kursen passar både för regelverket K2 och K3.

Så här säger våra kursdeltagare:

Toppen, allt var bra!
Mycket bra föreläsare. Bra övningar. Bra underlag, dokument, förklaringar.
Kursen har varit mycket bra.

Deltagaravgift och tider

10.480 kr exkl moms. Lunch, fika och dokumentation ingår.

Tider:
Dag 1: 09.15-16.30 | Dag 2: 09.00-16.00

Kurstillfällen

  • Stockholm (klassrumsutbildning)
  • 23 - 24 nov 2023
    ProfilHotels Central, Vasagatan 38, centrala Stockholm