Ekonomi för icke ekonomer

Låt kursen Ekonomi för icke ekonomer lära dig hur ekonomin i ett företag är uppbyggd och fungerar

Ekonomi för icke ekonomer

Ekonomi för icke ekonomer ökar din säkerhet

Vår kurs Ekonomi för icke ekonomer ökar din säkerhet i ekonomiska diskussioner och lär dig att använda ekonomiska verktyg direkt i din verksamhet. Kursen ökar din förmåga till affärsmässig helhetssyn och du får insikt i hur det område du arbetar inom samverkar med andra delar av företaget, ekonomiskt sett.

En grundkurs i företagsekonomi

Kursen lär dig grunderna i företagsekonomi och hjälper dig att förstå de ekonomiska sammanhangen i ett företag. Du lär dig viktiga ekonomiska begrepp samt principerna för bokföring, båda mycket viktiga för den fortsatta ekonomiska förståelsen. 

Ekonomi för icke ekonomer - ger dig förståelse för ekonomi

Du lär dig att förstå ekonomiska termer och nyckeltal så att du enklare kan diskutera ekonomi med ekonomer och andra. Du får tillgång till redskap för uppföljning och kontroll och lär dig arbeta med budgetar, kalkyler och nyckeltal.
Kursen Ekonomi för icke ekonomer ger dig den förståelse du behöver för att verkligen förstå hur ekonomin i ett företag hänger ihop och fungerar!

GRUNDERNA I FÖRETAGSEKONOMI

• Redovisningens syfte
• Affärsidé
• Företagsformer och vad som kännetecknar dem
• Regelverk att följa
• Räkenskapsår
• Bokföringen och dess principer
• Kontoplanens konstruktion och funktion

BEGREPP OCH TERMINOLOGI

• 3 viktiga begreppspar och vad de innebär:
- Utgift / Inkomst
- Utbetalning / Inbetalning
- Kostnad / Intäkt
• Olika typer av kostnader:
- Rörliga och fasta kostnader
- Sär- och samkostnader
- Direkta och indirekta kostnader
• Resultat och täckningsbidrag
• Tillgångar, skulder och eget kapital
• Avskrivning
• Periodisering

REDOVISNINGEN OCH DESS RAPPORTER

• Hur ställs en resultat- och balansräkning upp? Vilka poster ingår?
• Sambanden mellan resultat- och balansräkningen
• Bokslut - avslutning av den löpande bokföringen:
- Årsbokslut
- Periodbokslut
- Delårsrapport
- Bokslutsdispositioner
• Årsredovisningen och dess innehåll:
- Resultat-, balansräkning och noter
- Förvaltningsberättelse
- Revisionsberättelse
• Kassaflödesanalys och finansieringsanalys

ATT FÖRSTÅ EKONOMISKA SAMMANSTÄLLNINGAR

• Den praktiska nyttan av att förstå ekonomiska rapporter 
• Vad visar en resultat- resp. en balansräkning?
• Vad kan du utläsa ur en årsredovisning?
• Nyckeltal - vad säger de mig?
- Täckningsgrad / Debiteringsgrad
- Rörelsemarginal / Vinstmarginal
- Soliditet / Likviditet
- Räntabilitet

BUDGETERING - FÖRE, UNDER OCH EFTER BUDGETEN

• Varför är budgeten viktig?
• Olika slags budgetar
• Resultat-, försäljnings- och kostnadsbudget
• Investeringsbudget
• Likviditetsbudget
• Hur gör jag en budget?
• Efter budgeten
• Kontroll och avvikelserapportering
• Att upptäcka avvikelser i god tid
• Vad bör du göra om budgeten inte kan hållas?

ANVÄNDBARA EKONOMISKA KALKYLER

• Kalkylernas syften och användningsområden
• Vilka olika kalkylmodeller finns?
• Kostnads- och intäktskalkyler
• Investeringskalkyler
• Begrepp som används inom kalkylering
• Anskaffningsvärde och restvärde
• Kalkylränta
• Ekonomisk livslängd
• Prissättning och lönsamhet - vad kostar det att producera en produkt?
• Kalkylering i tjänsteföretag

Kursen Ekonomi för icke ekonomer lär dig grunderna

Målet med kursen är att lära dig grunderna inom företagsekonomi och hjälpa dig att förstå de ekonomiska sammanhangen i ett företag.

Du lär dig bl a att:

 • förstå ekonomiska termer och begrepp
 • diskutera ekonomi med ekonomer och andra
 • applicera ekonomiska verktyg på din verksamhet
 • arbeta med olika sorters budgetar
 • använda redskap för uppföljning och kontroll
 • använda kalkyler för t ex prissättning

Kursen varvar teori med praktiska övningar, så att dina nya kunskaper verkligen får fäste.

Det här är en kurs som ger dig kunskaper om allt från affärsidé och företagsformer till redovisningens syfte och regelverk. Du lär dig om bokföringens principer och hur kontoplanen är uppbyggd. Du får kunskaper om ekonomiska rapporter, budget, uppföljning och kalkylering. Ekonomiska termer och begrepp förklaras och sätts in i sitt sammanhang, så att det blir lätt att förstå.

En heltäckande kurs i företagsekonomi, helt enkelt!

Kursen Ekonomi för icke ekonomer - för dig som behöver grundläggande kunskaper i företagsekonomi

Du vill öka förståelsen för ekonomiska begrepp och samband och även kunna kommunicera med ekonomer och delta i ekonomiska diskussioner.

Du behöver inte ha några speciella förkunskaper, därför passar kursen alla som saknar eller har liten erfarenhet av ekonomins område.

Du kan t ex vara:
• Chef
• Projektledare eller projektmedlem
• Arbetsledare eller gruppledare
• Ekonomiassistent
• Specialist

Varmt välkommen till vår kurs Ekonomi för icke ekonomer!

Så här säger våra kursdeltagare:

Bra tempo. Mycket information. Bra dokumentation. Bra kursledare.
Oerhört pedagogisk och lättsam. Förstår samband nu och kan hitta uppgifterna själv i bokslut t ex. Fint med så få deltagare. Nivån var helt anpassad efter oss i gruppen, superbra!
Mycket humor men med allvar. Jättebra balans så att det inte kändes tråkigt alls.

Deltagaravgift och tider

Klassrumskurs: 9.980 kr exkl moms. Lunch, fika och dokumentation ingår.

Distans-/webbkurs: 8.980 kr exkl moms. Dokumentation ingår.

Tider:
Dag 1: 09.15-16.30  |  Dag 2: 09.00-16.00

Välj vilken typ av kurs du vill gå:

 • klassrumskurs
 • distanskurs (du deltar på distans i en klassrumskurs)
 • webbkurs (alla deltar på distans)

Kurstillfällen

 • Stockholm (klassrumskurs)
 • 5 - 6 okt 2021
  Centralt i Stockholm, lokal meddelas senare
 • Distanskurs
 • 5 - 6 okt 2021
  Distanskurs (klassrumsrumskurs på distans)
 • Webbkurs
 • 25 - 26 nov 2021
  Webbkurs (kurs där alla går på distans)