Ekonomi för icke ekonomer

Ekonomi för icke ekonomer

GRUNDKURS I EKONOMI FÖR DIG SOM INTE ÄR EKONOM

Förstå ekonomin i ett företag

Kursen lär dig grunderna i företagsekonomi. Du kommer att förstå de ekonomiska sambanden i ett företag och se hur allt hänger ihop och påverkar varandra.

Du lär dig viktiga ekonomiska begrepp och om principerna för bokföring. Vi går bl a igenom nyckeltal, budgetering, kalkylering och att förstå ekonomiska rapporter.

Få helhetsbilden som gör att du verkligen förstår

Kursen sätter allt i sitt sammanhang. Det gör att du får en god helhetsbild över företagets ekonomi. Du lär dig hur det område du arbetar inom samverkar med andra delar av företaget, ekonomiskt sett. Vår kurs Ekonomi för icke ekonomer ökar din säkerhet i ekonomiska diskussioner och lär dig att använda ekonomiska verktyg direkt i din verksamhet. 

Ekonomi för icke ekonomer ger dig kontroll över ekonomin

Efter kursen kommer du att ha enklare för att diskutera ekonomi med ekonomer och andra. Du får tillgång till redskap för uppföljning och granskning. Det ger dig god kontroll över intäkter och kostnader. Vår erfarna utbildare lär dig hur du arbetar med olika ekonomiska parametrar, som ytterligare underlättar styrning och kontroll.

Innehåll i kursen Ekonomi för icke ekonomer

GRUNDERNA I FÖRETAGSEKONOMI

• Redovisningens syfte
• Affärsidé
• Företagsformer och vad som kännetecknar dem
• Regelverk att följa
• Räkenskapsår
• Bokföringen och dess principer
• Kontoplanens konstruktion och funktion

BEGREPP OCH TERMINOLOGI

• 3 viktiga begreppspar och vad de innebär:
- Utgift / Inkomst
- Utbetalning / Inbetalning
- Kostnad / Intäkt
• Olika typer av kostnader:
- Rörliga och fasta kostnader
- Sär- och samkostnader
- Direkta och indirekta kostnader
• Resultat och täckningsbidrag
• Tillgångar, skulder och eget kapital
• Avskrivning
• Periodisering

REDOVISNINGEN OCH DESS RAPPORTER

• Hur ställs en resultat- och balansräkning upp? Vilka poster ingår?
• Sambanden mellan resultat- och balansräkningen
• Bokslut - avslutning av den löpande bokföringen:
- Årsbokslut
- Periodbokslut
- Delårsrapport
- Bokslutsdispositioner
• Årsredovisningen och dess innehåll:
- Resultat-, balansräkning och noter
- Förvaltningsberättelse
- Revisionsberättelse
• Kassaflödesanalys och finansieringsanalys

ATT FÖRSTÅ EKONOMISKA SAMMANSTÄLLNINGAR

• Den praktiska nyttan av att förstå ekonomiska rapporter 
• Vad visar en resultat- resp. en balansräkning?
• Vad kan du utläsa ur en årsredovisning?
• Nyckeltal - vad säger de mig?
- Täckningsgrad / Debiteringsgrad
- Rörelsemarginal / Vinstmarginal
- Soliditet / Likviditet
- Räntabilitet

BUDGETERING - FÖRE, UNDER OCH EFTER BUDGETEN

• Varför är budgeten viktig?
• Olika slags budgetar
• Resultat-, försäljnings- och kostnadsbudget
• Investeringsbudget
• Likviditetsbudget
• Hur gör jag en budget?
• Efter budgeten
• Kontroll och avvikelserapportering
• Att upptäcka avvikelser i god tid
• Vad bör du göra om budgeten inte kan hållas?

ANVÄNDBARA EKONOMISKA KALKYLER

• Kalkylernas syften och användningsområden
• Vilka olika kalkylmodeller finns?
• Kostnads- och intäktskalkyler
• Investeringskalkyler
• Begrepp som används inom kalkylering
• Anskaffningsvärde och restvärde
• Kalkylränta
• Ekonomisk livslängd
• Prissättning och lönsamhet - vad kostar det att producera en produkt?
• Kalkylering i tjänsteföretag

Ekonomi för icke ekonomer lär dig grunderna

Målet med kursen är att lära dig grunderna inom företagsekonomi och hjälpa dig att förstå de ekonomiska sammanhangen i ett företag.

Du lär dig bl a att:

  • förstå och tolka ekonomiska termer och begrepp
  • applicera ekonomiska verktyg på din verksamhet
  • dra slutsatser ur ekonomiska rapporter, t ex resultat- och balansräkningen, årsredovisningen m fl
  • arbeta med olika sorters budgetar
  • förstå och använda viktiga nyckeltal
  • använda kalkyler för t ex prissättning

Få en god överblick över ekonomin

Det här är en kurs som ger dig kunskaper om allt från affärsidé och företagsformer till redovisningens syfte och regelverk. Du lär dig om bokföringens principer och hur kontoplanen är uppbyggd. Du får kunskaper om ekonomiska rapporter, budget, uppföljning och kalkylering. Ekonomiska termer och begrepp förklarade och insatta i sitt sammanhang, så att det blir lätt att förstå.

Praktiska övningar

Kursen varvar teori med praktiska övningar, så att dina nya kunskaper i företagsekonomi verkligen får fäste. En heltäckande kurs i företagsekonomi, helt enkelt!

För dig som behöver grundläggande kunskaper i företagsekonomi

Ekonomi för icke ekonomer är framtagen för dig som vill öka din förståelse för företagsekonomi. Du vill kunna förstå se de stora dragen och se alla sambanden. Du vill lära dig att läsa ekonomiska rapporter så att du förstår dem och du vill kunna arbeta med nyckeltal för effektiv styrning.

Du behöver inte ha några speciella förkunskaper, därför passar kursen alla som saknar eller har liten erfarenhet av ekonomins område.

Du kan t ex vara:
• Chef
• Projektledare eller projektmedlem
• Arbetsledare eller gruppledare
• Ekonomiassistent
• Specialist

Förbättra den ekonomiska kommunikationen

Sist men inte minst vill du kunna kommunicera med ekonomer och delta i ekonomiska diskussioner, och känna dig trygg i att du använder rätt termer och uttryck.

Varmt välkommen till vår kurs Ekonomi för icke ekonomer!

Är du ledare och vill veta mer om utbildningar för ledare hos oss? Klicka här: ledarskapsutbildning.

Så här säger våra kursdeltagare:

Oerhört pedagogisk och lättsam. Förstår samband nu och kan hitta uppgifterna själv i bokslut t ex. Fint med så få deltagare. Nivån var helt anpassad efter oss i gruppen, superbra!
Väl genomtänkt och bra innehåll. Mycket skicklig föreläsare och bra erfarenheter som han kan exemplifiera. Träffade några nya intressanta människor som jag fick kontakt med. Mycket bra genomförd kurs som gav mig det jag var ute efter.
Bra tempo. Bra kopplingar till verkligheten, case och anekdoter. Inga problem att hålla sig vaken. Mycket bra. Man höll lätt fokus hela dagen trots vissa torra och trista avsnitt.

Deltagaravgift och tider

9.980 kr exkl moms. Lunch, fika och dokumentation ingår.

Tider:
Dag 1: 09.15-16.30  |  Dag 2: 09.00-16.00

Kurstillfällen

  • Stockholm
  • 19 - 20 nov 2024
    Centralt i Stockholm, lokal meddelas senare