Utveckla dina färdigheter med utbildning i ledarskap

Utveckla viktiga ledningsfärdigheter under en utbildning i ledarskap

Utveckla ledarens färdigheter

Ledaregenskaper kan utvecklas och förfinas med utbildning

Det finns många färdigheter som du som ledare behöver ha för att verkligen lyckas i ledarrollen. Genom ledarskapsutbildning hos oss kan du utveckla dina naturliga färdigheter och egenskaper samt lära dig hitta nya. Här tittar vi närmare på några mycket viktiga egenskaper som ledaren behöver arbeta med.

Lär dig konsten att delegera

Det finns många aspekter av delegering som en utbildning i ledarskap kommer att gå in på i detalj, eftersom det är viktigt område. Som ledare vill du ofta gärna göra allt. Men du hinner helt enkelt inte göra allt. En av de svåraste sakerna du behöver göra som ledare är lära dit att delegera ut uppgifter. Kanske tycker du att det bästa sättet att få bra resultat är att göra allt arbete själv, men som ledare måste du fördela arbetsuppgifterna för att orka i längden.

Olika utbildningar i ledarskap kan visa dig hur du delegerar på olika sätt, men de allmänna stegen för delegering är dessa:

 • Definiera den aktuella uppgiften
 • Se till målet med uppgiften är SMART, dvs specifikt, mätbart, accepterat, realistiskt, tidsbestämt
 • Hitta den eller de bästa teammedlemmarna för uppgiften
 • Tala noga om varför just den eller de har valts
 • Förklara mål som ska uppnås i begripliga termer
 • Diskutera hur arbetsuppgiften kan utföras
 • Kom överens om en tidsram
 • Kommunicera regelbundet under tiden uppgiftens varar
 • Ge feedback efter att uppgiften är genomförd

Lär dig att motivera ditt team

Det finns ett mycket enkelt sätt att skapa motivation och det är att säga "tack!" Det är bara ett ord, men underskatta inte hur mycket det gör för dig och ditt team. Att visa att du är tacksam för ditt teams arbete leder till att du ses som en empatisk person. Detta i sin tur leder till att människor kommer att vara mer intresserade av att kommunicera med dig och bygga en relation. Studier visar att positiv motivation är ett bra sätt att förbättra en medarbetares effektivitet. Detta är knappast förvånande. Alla vill känna att de blir erkända för sitt arbete och att ambitioner uppskattas.

Så vad driver då motivationen hos ett team och en individ? Engagemang och motivation stärks av:

 • En möjlighet att fatta egna beslut
 • Att målen är realistiska
 • Att man blir erkänd för sina prestationer

Dessa är grunderna för att hålla dina teammedlemmar motiverade och engagerade. När medarbetarna är positivt motiverade förbättras deras effektivitet, vilket underlättar för teamet att nå sina mål. Detta är win-win för alla, både för dig som ledare, för teamet och för organisationen.

Motivation för individer och team tas upp i alla våra utbildningar för ledare, eftersom det är ett så viktigt område.

Träna dig i beslutsfattande

Som ledare är det viktigt att kunna fatta bra och ibland snabba beslut. Genom träning kan du öva upp ditt sätt att ta beslut. Beslutsfattande är en av hörnstenarna i ledarskap och en av de viktigaste färdigheterna du kan lära dig som ledare. När ni ställs inför ett problem i gruppen kommer lösningsförslag att ges av dina teammedlemmar, men det är bara du som fatta det slutliga beslutet. Precis som vi alla har en personlighetstyp har vi också en beslutstyp. En del håller sig till en viss typ av beslutsfattande, medan andra är använder en kombination av olika metoder. Man brukar prata om analytiskt, beteendemässigt, konceptuellt och direkt beslutsfattande.

En analytisk beslutsfattare undersöker noggrant informationen de har innan de fattar sitt beslut. De förlitar sig på fakta och studerar situationen noga. Om man använder sig av beteendemässigt beslutsfattande vill man först få teamets reaktioner, innan man bestämmer sig för det bästa tillvägagångssättet. Ett konceptuellt beslutsfattande är mer socialt och integrerar kreativt tänkande och samarbete från teamet. De baserar sina beslut på många olika perspektiv och försöker se in i framtiden när de fattar ett beslut. De som fattar direkta beslut är rationella och snabba. De baserar sina beslut utifrån sin egen kunskap och har förmågan att fatta blixtsnabba beslut, men ser sällan situationen ur fler än ett perspektiv.

När du har hittat din egen beslutsstil kan du även använda de andra metoderna för att fatta vissa beslut. Då kan du tillämpa dem på den situation där de bäst passar.

Lär dig hantera konflikter

Genom utbildning kan du lära dig konflikthantering för ledare. Detta är mycket viktigt, eftersom i princip alla ledare förr eller senare måste ta tag i en konflikt. Det behöver inte alltid handla om personkonflikter. Det kan vara en naturlig reaktion efter mycket hårt arbete i teamet. Alla är trötta och ni har arbetat hårt för att hålla en deadline och i sista minuten går allt om intet. I ett sådant här läge är du som ledare mycket viktig så att inte spänningarna börjar öka. Annars är det bara en tidsfråga innan oenigheter bryter ut. Men om du har lärt dig hur du ska hantera dessa och andra konfliktsituationer har du redskap som du kan sätta in direkt.

Att hantera konflikter kan vara ett av de tuffare ledarskapsutbildningsämnena. Konsten ligger i att hålla sig lugn och kommunicera. Men det är en av de färdigheter för ledare som vanligtvis är lättare i teorin än de är i praktiken. Den typ av tekniker du kommer att lära dig på en bra utbildning i ledarskap kan till exempel innehålla:

 • Att våga ta tag i situationen
 • Hitta samarbeten för att lösa problemen
 • Förstå varför oenighet och konflikt uppstår
 • Förstå olika personligheters reaktioner i en konflikt
 • Hantera din egen och andras stress och känslor

När du ledare får verktyg för att hantera konflikter får du även redskap för att hantera stressen som konflikter medför. Höga stressnivåer har en dominoeffekt på din hälsa och din prestation. Stress kan orsaka minnesproblem, bromsa förmågan till inlärning och försvaga immunförsvaret. Det är således bättre för alla att ledaren vet hur han/hon ska ta itu med konflikter när de uppstår. De flesta utbildningar för ledare lär dig hur du hanterar konflikter.

Så här säger våra kursdeltagare: