Hur blir du en bra ledare?

Så blir du en bra ledare

KAN ALLA BLI BRA LEDARE?

Med kunskap blir du en bra ledare

En utbildad ledare har skaffat sig kunskaper som andra ledare inte har tillgång till. Genom att gå en ledarskapsutbildning får du kännedom om både teorierna bakom ledarskapet och de praktiska metoderna för utförandet. För, handen på hjärtat, ledare finns det gott om, både erfarna och nya. Men frågan är om de är bra ledare? Hur vet du att du är en bra ledare? Att bli bättre i sitt ledarskap är en ständig utmaning. En utmaning som du måste anta om du vill bli långsiktigt framgångsrik.

Utbildning är första steget mot toppen

Att utbilda sig är första steget på ledarskapsvägen och banar väg för det framgångsrika ledarskapet. Utveckling är ett måste för att vara fortsatt aktuell och ha uppdaterade kunskaper. Det gäller såväl dig som dina medarbetare. Ledaren behöver utbildning och utveckling för att medarbetarna i sin tur ska kunna utvecklas. Det är genom en hög kunskapsnivå som du vet vad du ska göra för att möjliggöra utveckling hos dina medarbetare. Om du gör rätt kommer det att återbetala sig i form av förhöjd kreativitet och ökad trivsel.

Bli en kunnig och inspirerande ledare

En vanlig fundering hos nya ledare är hur man blir en inspirerande ledare som medarbetarna gärna följer. Det gäller särskilt om du leder personal utan att vara deras chef. Alla vill vara den starka ledaren, som leder sin personal och inspirerar dem till att vilja gå framåt i den riktning du har satt upp. Men som ledare kan du inte bara gå runt och sprida inspiration. Du behöver kunskaper om hur du gör detta så att ni samtidigt kan leverera resultat. Här är utbildning i ledarskap, coachning, gruppdynamik med mera viktigt.

Gör en utbildningsplan

En utbildningsplan skapar ordning och reda i din utveckling. Den blir ett konkret dokument att visa för chefen och kan enkelt följas upp. Glöm inte bort att komplettera med chefskurser, om du har motsvarande chefens krav på dig. Det kan till exempel handla om att du blir delegerad att rekrytera personal eller effektivisera för att dra ner på kostnader. Det är konkreta arbetsuppgifter som ingår i rollen som chef. Om du förväntas ta på dig sådana uppgifter behöver du först gå utbildning så du får rätt kunskaper.

Utveckling gör dig till en bra ledare

Ledarskap handlar om att bli en bättre ledare genom ständig utveckling. Som ny ledare kan du inte ta för givet att personalen respekterar dig. Respekt är något du förtjänar som ledare. Det är inget som kommer av sig självt. Du måste arbeta för att få det förtroendet från dina medarbetare. Med utbildning kommer en höjd kunskapsnivå om konsten att leda andra. När du känner dig trygg i att leda skapar du automatiskt trygghet även för din personal.

Öka förtroendet för ditt ledarskap

Med en hög kunskapsnivå inom ledarskapsområdet kommer också det goda ledarskapet. När dina medarbetare inser att du är kunnig ökar förtroendet för dig. Detta lägger grunden för en sund arbetsrelation. Ju bättre relation du har med dina anställda, desto lättare är det att hantera besvärliga situationer. Det kan till exempel handla om att korrigera felaktiga beteenden, som hindrar gruppen från att gå framåt.

Forma relationen med medarbetarna

Att arbeta bort sådant kan ta tid. Men om du utbildar dig i ledarskap ökar chanserna betydligt för att du ska lyckas. Ditt uppdrag som ledare måste vara tydligt, målinriktat och begripligt för din grupp. Över tid kan du lära dig att forma en respektfull relation med varje medarbetare. Du lär känna individernas svagheter och styrkor, hittar önskemål och frågeställningar. Det är när du känner din personal som du kan medverka till deras utveckling.  

Ledarskapskurser ger ökad kunskap

Det finns många olika ledarskapskurser att välja bland, så det är ganska lätt att hitta en utbildning som passar dig. Ett tips är att inte vänta alltför länge med att boka din första utbildning i ledarskap. Det är viktigt att så tidigt som möjligt få tillgång till de rätta verktygen, så att du kan börja applicera dem i verkliga arbetslivet. Med övning kommer färdighet och varje gång du blir framgångsrik i en ledarskapsfråga är en seger.

Med grunderna på plats undviker du misstagen

Ju fler gånger du får det resultat du vill ha, desto längre kommer du som ledare. Med tiden kommer erfarenheten att göra dig till en ännu bättre ledare. Börja med att lära dig grunderna i att leda en grupp, så att du inte behöver göra några misstag i inledningen av din karriär. Ju tryggare du känner dig i din ledarroll desto bättre kan du leda ditt team. Osäkerhet smittar av sig. Om du däremot uppvisar säkerhet och trygghet i din roll kommer medarbetarna också att känna sig trygga. 

Utveckla din kompetens i att leda andra

För att bli en bra ledare gäller det att vara öppen för att lära sig nya saker. Att vara prestigelös och våga prova på nya metoder är också viktiga ledaregenskaper. En viktig egenskap som ledare är att kunna erkänna sina misstag. Ibland fungerar det helt enkelt inte som du har tänkt dig. Det som från början såg lovande ut faller till marken i praktiken. Det gör ingenting. Erkänn misstaget och gå vidare för att titta på nästa lösning. Det kommer att inge respekt hos dina medarbetare. När du vinner respekt som ledare, har du en enklare väg framåt för ditt ledarskap. Kompetenssäkra ditt ledarskap för framtiden med en ledarskapsutbildning.

Lyssna till dina medarbetare

Att stanna upp en stund och ta sig tiden att verkligen lyssna till en medarbetare är A och O för ledaren. Det är när du öppnar upp för att ta in feedback från personalen som stora saker kan ske. Ett förslag som kan verka banalt från början kan visa sig vara lösningen på ett problem. En kommentar i fikarummet kan ge dig insikter om stämningen i gruppen. Din personal bär på mycket information om både arbetsuppgifter och arbetsmiljö. En bra ledare tar till vara på denna källa till kunskap om hur väl arbetsplatsen fungerar. Och även om inte alla förslag är bra eller alla kommentarer är viktiga så visar du respekt mot personalen genom att lyssna.

Bra ledare kan hantera en konflikt

Ett gott och stabilt ledarskap kräver att du har kunskaper om konflikthantering. När du vet vad du ska leta efter kan du bli medveten om eventuella underliggande konflikter i din arbetsgrupp. Din ökade kompetens inom konflikthantering kan vara avgörande för om gruppen kan gå vidare efter en konflikt. En av dina viktigaste uppgifter som ledare är ju att få alla inom organisationen att gå framåt och åt samma håll. Då får inte osämja ligga i vägen för gruppens framgång.

Hantera intressemotsättningar

Med kunskaper och övning lär du dig hantera olika sorters intressemotsättningar och konflikter. Du blir varse att det kan finnas motsättningar på många olika plan, som kan vara kopplade till både psykologiska och rent organisatoriska faktorer. Genom lärdomar från en utbildning i att lösa konflikter ser du att de flesta konflikter kan blir mindre och i även så småningom bli lösta. Detta sker genom att meningsmotsättningarna kommer upp till ytan. Med rätt kunskap undviker du situationer där en redan inflammerad situation kan accelerera för att till slut explodera.

Få kunskaper i att hålla konstruktiva samtal

Som ledare behöver du agera på ett förutseende sätt. Ett enkelt sätt är att gå en vidareutbilda sig i konflikthantering. Då lär du dig att ingen konflikt är den andra lik och du behöver kunna använda metoder för konstruktiva samtal. Genom samtal och dialog kan osämjan bli utredd och omhändertagen. Ibland kan det vara bättre med individuella samtal, för att undvika låsningar på grund av att det exempelvis går för mycket prestige i frågan. Hur du lägger upp samtalen får du öva på under en utbildning.

Varför fungerar vissa grupper bättre än andra?

En del arbetsgrupper tar sig an uppgifterna med entusiasm, genomför dem korrekt och i tid och har dessutom roligt under tiden. Vad är hemligheten? Det finns naturligtvis inte en enda sanning, men det finns vissa gemensamma nämnare för en god grupputveckling, vilken bidrar till effektiva och välmående grupper. En bra och välfungerande ledare är det allra viktigaste. Därefter kommer dessa punkter:

Klar målbild avgörande för grupputveckling

Det är av stor vikt att gruppens medlemmar verkligen förstår vad det är de ska åstadkomma och hur uppgiften hänger samman med övriga företagets mål och verksamhet. Utan denna grundläggande förståelse går alltför mycket tid och energi åt till att bara försöka komma fram till vad teamet ska göra och varför de ska göra det.

Rollfördelning

Innan gruppen tar sig an uppgiften ska de olika rollerna inom gruppen definieras och även accepteras av alla gruppmedlemmar. I detta arbete är det bra att ta hänsyn till olika individers starka och svaga sidor, så att gruppens förmågor används på bästa sätt. Det är också viktigt att se till att det inte saknas några roller eller att det finns många individer med likartade roller. Grupputveckling bygger på balans mellan rollerna och antalet individer, först då kan gruppen prestera optimalt.

Grupputveckling genom kommunikation

Utan kommunikation stannar gruppen. Så länge allting fungerar bra och friktionsfritt brukar det inte vara några problem. Men oväntade händelser inträffar kontinuerligt och de olika individerna i gruppen är alla olika personligheter som lägger sin egen personliga tolkning på budskap och situationer. Det är därför av stor vikt att gruppens medlemmar både vågar och kan kommunicera sina åsikter och ståndpunkter och att det finns rutiner för hur man ska gå till väga om konflikter uppstår. 

Utarbeta rutiner

Rutinerna ska vara utarbetade och godkända från början och onödig tid då behöver inte läggas på konfliktsituationer. Oenigheter kan redas ut snabbt och effektivt och gruppen går stärkt ut ur en problemsituation, som de löst och kan lägga bakom sig. Förmågan att lösa konflikter inom gruppen är av stor vikt för grupputvecklingen.

Använd gruppens dynamik

Gruppens dynamik och dess medlemmars interaktion har stor betydelse för grupputvecklingen. Dynamiken i gruppen uppstår genom utbytet av och samspelet mellan de olika individernas kunskaper och erfarenheter men det måste också finnas en acceptans för avvikande åsikter. Det gäller att få individerna att flytta fokus från sig själva och istället se till gruppen som helhet. Det kommer att ge omedelbar utdelning i form av en sammansvetsad grupp, där alla tar gemensamt ansvar för gruppens uppgifter, utmaningar och slutliga mål - grupputveckling när den är som bäst!

Målgrupp för en utbildning i ledarskap

Att lära sig ledarskap kan ta lång tid, när du är ny som chef. Ett effektivt alternativ är att gå vår utbildning Ny som chef. Där ingår alla grunder i ledarskap och kommunikation. Dessutom avslutar vi utbildningen med ett larorikt pass om basen i arbetsrätt. Detta är viktiga kunskaper att ha som chef. Kursen vänder sig till dig som är någon form av chef, till exempel gruppchef, verksamhetschef eller enhetschef. Du kan även vara medarbetare med personalansvar, personalhandläggare eller personalchef. Under två utbildningsdagar får du lära dig basen i ledarskap. Du ökar dina kunskaper om krav och förväntningar som följer med chefsrollen. Om du vill öka din trygghetskänsla när du ska leda personal, då är detta utbildningen du ska gå.

Kursens övergripande mål

Vår kurs för nya chef har som målsättning att förmedla relevanta kunskaper för dig som chef. Vi djupdyker i såväl ledarskap som kommunikation. Den ger dig väl avvägd information för dig som chef. Målet är att ge dig de lärdomar du behöver för att kunna hantera din grupp på ett korrekt sätt. Till dessa grundkunskaper hör att känna till vad som gäller kring gruppdynamik, motivation och delegering. Andra saker som du blir undervisad om är hur du agerar i en konflikt och vilket ditt ansvar är. Osämjor uppstår då och då i en grupp och ansvaret för att hitta en lösning ligger på dig som chef.

Ställ frågor under utbildningsdagarna

Självklart kan du ställa frågor genom hela utbildningen. Kursen avslutas även med en allmän frågestund, där du kan ta upp sådant som du kommit på. Efter vår utbildning kommer du att ha tillräckligt med kunskaper för att kunna leda medarbetare på ett bra sätt. Efter kursen kommer du att kunna svara på medarbetarnas olika frågor, vilket ytterligare kommer att förstärka ditt förtroendekapital.

Utbildade chefer kan leda

Väl utbildade chefer, som kan leda och göra rätt gentemot sin personal, kommer att utstråla säkerhet och pondus. Det skapar trygghet i organisationen när cheferna har rätt kunskaper inom ledarskapsområdet. Ni behöver inte lägga onödig tid och ansträngning på att treva er fram som chefer. Chefer som har ett stort förtroende bland medarbetarna gör dessutom ett bättre jobb. Med lärdomar i konsten att leda kommer säkerhet i ledarskapet. Utbildade chefer förstår varför förmågan att leda sin personal är nödvändig för att teamet ska fungera optimalt.

Träna upp dig som ledare

Under din utbildning för ledare lär du dig framgångsfaktorerna för att bli en dynamisk ledare och tränar upp dina ledarfärdigheter. Du får kunskaper som lär dig förstå mer om gruppdynamik och gruppers utveckling. Hur du coachar ditt team framåt mot maximal prestation och hur du skapar framtidens lärande organisation. Ökad insikt om dig själv och ditt eget agerande lär du dig också. Plus hur detta påverkar andra och du lämnar utbildningen med vetskap om vad som krävs av en riktigt bra ledare.

Skaffa kunskaper om vad teamet behöver

En utbildad ledare har lärt sig vad teamet behöver för att göra sina arbetsuppgifter. Med påfyllda kunskaper blir det även lättare att uppfylla dessutom sina egna mål. Genom utbildningsinsatser som ger värdefulla insikter kring att leda skapar den utbildade ledaren rätt förutsättningar. Denne delegerar uppgifter till sin personal och håller dem ansvariga för att de blir utförda, men de tar också ansvar för om laget misslyckas. Genom ledarskapsträning har ledaren lärt sig att ingen blir en bra ledare om han eller hon vill göra allt själv eller få all ära för att göra det.

Ledaregenskaper och förmågor förbättras

Ett utbildningsprogram för ledare kommer att lära dig nya strategier som förbättra din initiativförmåga och engagemang. Genom att lära dig nya saker kan du växa med dina färdigheter. Det hjälper dig att bli ännu bättre anpassade till din roll som ledare. Ditt engagemang i ledarskapet ökar, eftersom du känner dig motiverad av att införa nya strategier och prova nya färdigheter i din roll. En känsla av aktivt ansvar för att föreslå förbättringar infinner sig och behovet av att förbättra dig ökar. Bra ledare har alltid en plan. De analyserar omständigheterna kring sina ledarskapsmöjligheter. De fastställer mätbara mål som i slutändan kommer att avgöra graden av framgång och effektivitet.

Bra ledare jag mött

Efter att ha förvärvsarbetat ca 35 år har jag träffat på många ledare. Några har varit mina chefer, andra har jag känt till via kollegor eller bekanta. Min första chef var en av de allra bästa jag haft. Han var varm, inkännande och mån om sin personal. Samtidigt var han inte rädd för att strida för sin sak i organisationen. Han sa vad han tyckte och var nog lite av en bråkstake, men han satte alltid sin personal främst. Honom såg jag upp till. Nästa chef satt högre upp i samma organisation. Han var också vänlig, men inte lika rak i sin kommunikation. Jag visste inte riktigt var jag hade honom. Sedan fick jag min första kvinnliga chef. En katastrof. Allt var bra, så länge man inte hade en egen åsikt. Där blev jag inte långvarig.

Nästa chef var också en kvinna. En underbar människa och ledare. Modig, stark och med empati och värme. Det var tur för mig att jag hade henne som chef när jag blev gravid. Efter mammaledigheten bytte jag jobb och blev själv chef för första gången. Här mötte jag min första verkligt usla chef. Kall, hänsynslös och egocentrerad. Varför lyckas dessa personer bli chefer? Jag lärde mig i alla fall hur jag absolut inte ville vara som chef.

Så här säger våra kursdeltagare:

Mycket intressant och användbart. Aktiv och närvarande utbildare, alltid öppen för diskussion. Tar med mig en bra känsla att vilja använda mina nya kunskaper i mitt jobb för att förbättra både för mina medarbetare och mig själv.

Skapa effektivitet i arbetet och balans i livet

Att ha de rätta förutsättningarna för att kunna bli en bra ledare är en sak, men det är många fler faktorer som spelar roll om du ska bli långvarig i rollen. Genom att gå en utbildning i ledarskap hos Hjärtum Utbildning i ett tidigt skede av din nya tjänst skapar du rätt förutsättningar för balans och effektivitet.

Genom att du söker kunskaper om ledarskap lär du dig vad det innebär att vara en ledare. Själva sökandet i sig gör att du öppnar upp för att ta in nya insikter.

Utbildning gör att framtidens ledare säkras

Ni behöver vara strategiska när det gäller att utveckla och vårda framtidens ledare. Utan en plan ges ledarskapstjänster ofta till de mest framåtriktade personerna med dominerande personligheter. Att få ledare med kvalitet handlar om en kombination av rätt kvaliteter och rätt utbildning. Identifiera de personer som har vad som krävs och ge dem riktad ledarskapsutbildning.

När ni vårdar framtida ledare blir det lättare att hela tiden ha bra ledare att tillgå. Ni öppnar upp för karriärvägar till anställda, vilket ytterligare ökar lojalitet och kontinuitet.