Gruppledarutbildningar

Gruppledarutbildning, gruppledare utbildning

UTBILDNING FÖR GRUPPLEDARE, ARBETSLEDARE, TEAMLEDARE MFL

Utbilda dig till gruppledare

Du som ska leda en grupp människor utan att vara dess chef kan sägas stå med en fot i två olika världar. Du behöver lära dig att hantera den svåra uppgiften att balansera mellan att vara ledare och kollega. En gruppledarutbildning, som vår Arbetsledarutbildning eller utbildningen Att leda utan att vara chef, vill guida dig genom uppgiften. Båda är speciellt framtagna för dig som är gruppledare, arbetsledare eller teamledare.

Ny i ledarrollen

Speciellt knepigt är det när du är ny i rollen som ledare. I vissa situationer förväntas du fatta beslut, tala om vad alla ska göra och klart och tydligt agera som en ledare. I andra lägen ska du vara en i gruppen, hinna ta en fika och småprata med alla. Då underlättar det att ha fått gå en ledarskapsutbildning som visar dig hur ledarens vardag kan hanteras.

Lär dig hur grupper fungerar

I dagens pressade arbetsmiljö kan det vara prövande att sitta på stolen mellan ledningen och medarbetarna. Du kan känna att du inte hör hemma i varken i ledningen eller bland medarbetarna. En gruppledarutbildning ger dig då ett värdefullt tillskott i kunskapsbanken. En utbildning kan visa dig hur du blir en flexibel och framgångsrik gruppledare. Med rätt kunskaper innanför västen kan du lättare se hur du kan ta fram gruppens oanade tillgångar.

Lär dig att forma en motiverad arbetsgrupp

En utbildning för gruppledare och teamledare ger dig både faktakunskaper och praktiska färdigheter. Du får insikter om att optimera gruppdynamiken och öka på teamkänsla. Du lär dig om ledarskap, teamutveckling, problemlösning och kommunikation. Utbildningarna handlar också om modet att leda och förändra, så att gruppen blir motiverad och konstruktiv och uppfyller målen på bästa sätt.

Tid att tänka efter

En av svårigheterna med just gruppledarsituationen är att du befinner dig mellan ledningen och medarbetarna. För att du ska kunna känna trygghet i ditt ledarskap av gruppen behöver du avsätta en stund för att kritiskt analysera dina ledningsförutsättningar. En gruppledarutbildning ger dig just denna viktiga tid för eftertanke och begrundande.

Ställ frågorna du behöver svaren på

Det är av stor vikt att du förstår och accepterar de villkor du har i din roll. Ställ dig följande frågor för att börja få en bild av hur din situation ser ut: Har du full delegationsrätt av arbetsuppgifter? Eller är du beroende av andra i ledande ställning för godkännande? Är du medlem av ledningsgruppen? Eller får du nödvändiga riktlinjer och information enbart från din närmaste chef? Kan du beordra övertid? Har du inflytande över medarbetarnas löner och förmåner?

Kunskaper ger ökad trygghet i ledarrollen

En utbildning för teamledare och gruppledare hjälper dig att se på din roll med nya ögon. Du lär dig att formulera frågeställningar som syftar till att klargöra hur pass fri du är att fatta självständiga beslut i din roll. Det finns säkert många fler frågor, som är relevanta just för din arbetsplats. Försök finna tid att formulera dessa före du går en utbildning. Då kan du ta upp dem under utbildningen och klargöra din egen bild av dig som ledare för en grupp eller ett team.

Lär känna dig själv först

När din självkännedom blir större, ökar också din säkerhet i ledningssituationer. Din tillförsikt och tilltro till att du klarar uppgiften växer i takt med insikterna om dina starka och mindre starka sidor. Våra kurser inom kategorin gruppledarutbildning hjälper dig att bli medveten om vad du kan och behöver förbättra. Det ökar dina chanser att verkligen genomföra nödvändiga åtgärder, som leder till önskad förändring.

En utbildad gruppledare känner sig trygg

En gruppledare som känner sig själv och är väl förtrogen med sin egen läggning, kraft och specialitet utstrålar trygghet. Detta smittar av sig på medlemmarna i gruppen och skapar en gynnsam atmosfär. Fördelen med att gå en gruppledarutbildning är att du får de viktiga teoretiska grunderna och de senaste rönen inom ledarskap och kommunikation. Dessutom får du möjlighet att samtala med andra teamledare och utbyta erfarenheter.

En utsatt yrkesroll

Just det faktum att du inte har en formell chefstitel gör din arbetssituation speciell och ibland utsatt. Din ställning som gruppledare beror till stor del på de i ledande position som du har runt omkring dig. Kanske har du gått från att vara en medlem av guppen till att bli dess gruppledare, utan att ha fått gå någon gruppledarutbildning. Kanske har du inte ens fått någon egentlig introduktion till din nya yrkesroll.

Så hanterar du de dolda kraven

Att bli ny som ledare är självklart smickrande men också utmanande. Du kan behöva kunskaper för att fullt ut kunna svara upp till de dolda kraven som ledningen har på dig. Troligtvis är förväntningarna höga på att ska klara av din ledningsfunktion. Du är ju en duktig specialist inom ditt arbetsområde och har gjort bra ifrån dig i arbetsgruppen. Men är det självklart att du därmed vet hur du ska leda? Naturligtvis inte.

Du har rätt att få en utbildning

Du behöver en utbildning i ledarskap för att till fullo förstå vilka krav som kommer att ställas på dig. Du behöver även inse vilka befogenheter du faktiskt har i din nya kapacitet som ledare. Det är inte bara ledningen som kan göra anspråk på förväntningarna. Även du som ny gruppledare har rätt att ha förhoppningar och utsikter inför din nya karriär. 

Få vetskap om balanser i grupper

En grupp som fungerar optimalt åstadkommer toppresultat. Den har god balans mellan roller, kunskapsnivå, arbetsbelastning och trivsel. Men ibland blir det oenigheter, konflikter och osämja. Det är därför som våra utbildningar för gruppledare och teamledare innehåller avsnitt om konflikthantering. Du som gruppledare hamnar ofta mitt i skottlinjen för gruppmedlemmarnas dispyter. Så blir det ofta även om du inte är direkt inblandad i sakfrågan.

Finn lösningen på konflikten

Du ska både träda in som kollega och gärna ta parti för någondera parten, samtidigt som medarbetarna vänder sig till dig för att du ska finna en lösning på konflikten. I denna besvärliga situation är det av yttersta vikt att du känner dig trygg. Du behöver känna trygghet både i dig själv och i din roll som gruppledare. Att i detta läge ha en utarbetad plan för hur du ska agera är mycket värdefullt. En gruppledarutbildning ökar din säkerhet som ledare och lär dig ett förhållningssätt som gör det enklare att ta upp känsliga frågor på ett professionellt och konstruktivt sätt.

En utbildad ledare är en respekterad ledare

En förutsättning för att du ska kunna fungera som gruppledare är att du blir respekterad som ledare. Med rätt kunskaper kommer du också att ha förmågan och möjligheten att verkligen agera som en sådan. En utbildning i ledarskap tar fasta på det viktiga faktum att teamet behöver en tongivande person i ledningen. Då kommer gruppen att kunna prestera maximalt. Du som gruppledare behöver kunna axla rollen som frontfigur. Som sådan behöver du utveckla ditt kunnande inom ledarskap och kommunikation.

Utveckla ditt sätt att ta emot information

Du har även behov av att förstärka din förmåga att lyssna, coacha och lotsa medarbetarna framåt. Samtidigt ska du behålla din känsla för empati och medkännande. Låter det mycket? Med en utbildning får du hjälp att få bitarna på plats. Med nya lärdomar kommer förmågan att forma en arbetsgrupp som är i balans och där gruppdynamiken blir använd på bästa sätt.

Att utveckla gruppen

Hur gör du för att verkligen ta till vara gruppens styrkor, olikheter och erfarenheter? En gruppledarutbildning pekar ut riktningen. Den ger dig redskap för att styra teamet mot framgång och måluppfyllelse. Du får vetskap om hur du initierar en positiv grupprocess. Detta kommer att bli utslagsgivande för gruppens kreativa utveckling. En utbildning i ledarskap för gruppledare hjälper dig att skapa en stimulerande arbetsmiljö, där teamrollerna är tydliga, målen realistiska och flexibiliteten stor.

Din personliga utveckling

Det är du som gruppledare som har vardagsansvaret för teamets medlemmar. En utbildning inom ledarskapets olika områden lär dig hur du ser till att alla utför ålagda arbetsuppgifter. Du har även lärt dig hur du kan utveckla och stimulera gruppmedlemmarna i sina respektive roller. Det är minst lika viktigt att du inte glömmer din egen, personliga utveckling som arbetsledare. När du har lagt grunden med en bra utbildning är det av stor vikt att du fortsätter att bygga upp din kompetens.

Bygg upp din kompetens

Du kan till exempel gå en kurs i ekonomi för icke ekonomer eller utbildningen Ny som projektledare. Det ökar dina spetskunskaper ytterligare, vilket är mycket användbart när du till exempel ska diskutera ekonomi eller leda ett projekt. Gör en utbildningsplan tillsammans med din chef och försök att följa den så att du fortsätter din utveckling mot ett starkt ledarskap.

Utbildning utvecklar ledarens färdigheter

Att leda andra människor är en färdighet som du kan lära dig och finslipa genom att gå en ledarskapsutbildning. Alla oavsett utbildningsbakgrund kan lära sig de färdigheter de behöver för att bli bra ledare. Du kan gå en internutbildning eller välja en öppen ledarskapskurs. Båda varianterna ger dig förståelse för ledarskapets innebörd. Att utbilda sig ger en inblick i ledarens arbetsvardag och du får kännedom om både de goda och jobbiga sidorna av ledarskapet.

Studera ledarskap och öka kunnigheten

Genom att du studerar ledarskap ökar du din kunnighet i ledarskap och förstår vilken makt det innebär att föra befäl över en arbetsgrupp. Det finns ingen färdig manual som kommer med jobbet som ledare. Det är därför du behöver gå en ledarskapsutbildning för ledare för att få handledning i vad arbetet innebär. Med utbildning kommer kunnighet och det är något som en bra ledare behöver ha inom ledarskapsområdet.

Vikten av utbildning i ledarskap

Vi kan konstatera att utbildningar i ledarskap är viktigt eftersom bra ledarskap är viktigt. Att gå en utbildning för ledare är som att ta lektioner i att leda. Du behöver ta ett antal sådana lektioner för att förstå vad ledarskap är. Ett utbildningsprogram innehåller många olika minikurser i att leda och tillsammans blir de en ledarskapsutbildning. När du pluggar till ledare får du handledning av en lärare som även kan fungera som din mentor efter utbildningen.

Få expertis inom ledarskapsområdet

Att skaffa sig expertis och know-how som ledare är en förutsättning för att utöva ett starkt och hållbart ledarskap. En utbildad ledare har stor sakkännedom om vad ledarskap innebär och sätter an tonen i organisationen. Genom en hög kunskapsnivå hjälper den välutbildade ledaren till att upprätthålla en bra företagskultur. Att gå en ledarskapskurs hjälper dig som ledare att behålla inspirationen till att leda och engagera. Du får ny input och möter andra i samma situation som du.

Skolade ledare kan inspirera

Utbildning i ledarskap lär ledaren effektiv kommunikation och utvecklar förmågan att inspirera människor. Konsten att kommunicera är en färdighet som går utmärkt att lära in och det ingår i stort sett alltid i en utbildning för ledare. Naturligtvis är inlärning genom utbildning inte ett universalmedel som magiskt kommer att lära dig att leda. Men om du studerar ledarskap i syfte att verkligen förstå dess innebörd, och är beredd att göra vissa justeringar av ditt beteende, då leder utbildning till ett bättre ledarskap.

Vem ska få utbilda sig?

Vilka är de "rätta personerna" som bör få en chans till att gå en utbildning i att leda? Att låta personalen skaffa sig kunskaper och kompetens i att leda kan vara ganska kostsamt. Vissa företag satsar enbart på att utbilda de högre ledarna. Och visst behöver dessa ledare gå utbildning i ledarskap, så att de blir skickliga ledare. Men det är viktigt att även öka kompetensen hos andra ledare. Att göra ledarskapsutbildning mer allmänt tillgängliga inom en organisation har betydande fördelar.

Fördelar med gruppledarutbildning

Den främsta fördelen är att ni får välutbildad personal på alla nivåer, där alla ledare förstår ledarskapets innebörd. Detta kommer i sin tur att främja ett lösningsorienterat tänkande, där sakkunniga ledare vet hur de får sin personal med på tåget. Utbildade ledare kommer att blir bättre beslutsfattare. Genom hög kompetens inom ledarskapsområdet kommer de att utveckla både sig själva och sina medarbetare. En organisation som satsar på kunskapsträning i ledarskap får fler verktyg att använda i både med- och motgång. Förmågan och skickligheten i att hantera oväntade förändringar blir större och de kan enklare styra sin grupp mot rätt kurs.

Utbildning medför kunskapsförmedling

Att satsa på utbildning inte bara ett sätt att uppdatera tankesätten hos befintliga ledare. Det är ett även sätt att investera i nästa generations ledare. När era ledare har sakkunskaper inom ledarskapets olika områden blir de förebilder för kommande ledare. De kan förmedla sina kunskaper i att leda andra till de yngre ledarna och se till att de är redo att ta över när det är dags. Dessutom visar de att utbildning är ett bra och säkert sätt att skaffa rätt kvalifikationer i ledarskap.

Att utbilda era ledare

När ni väljer ett ledarskapsprogram ska ni se till att det ger toppfärdigheter i att leda. Överväg noga vilka färdigheter som ska bli inkluderade i utbildningen. Till skillnad från vanlig personalutbildning har en ledarskapsutbildning ett större fokus på de så kallade mjuka egenskaperna. Här listar vi några av dessa egenskaper, vilka kan sägas vara några av de bästa färdigheterna att inkludera i ledarskapsutveckling för era ledare.

Kunskap i att ge tydlig feedback

Under en utbildning för ledare är förmågan att ge feedback är en viktig del av inlärningsresan. Om feedback görs på rätt sätt kan den motivera medarbetare att fortsätta att bli bättre. Under utbildningen möter deltagarna en fackman i att ge återkoppling och feedback. Det är nödvändigt med en utbildare som är sakkunnig inom området. Om era ledare ger feedback på att dåligt sätt kan det nämligen allvarligt påverka medarbetarnas prestanda och engagemang. En bra ledare behöver därför lära sig att navigera inom detta expertisområde.

Vetskap om att ledaren är en förebild

Du vet sannolikt att en stor ledare bör föregå med gott exempel. Men visste du att detta är en färdighet som du kan lära dig? Att öva upp sin duglighet i att vara en förebild innebär att lära sig allt om företagets värderingar och vision och därefter följa dessa. Under en utbildning för ledare ingår ofta ett avsnitt om just värderingar och mål och vikten av att följa dessa. När du följer värderingarna kommer även dina medarbetare att göra det. Detta är ett tydligt exempel på att kunskap ger en direkt påverkan på andra.

En instruktion till coaching

Att utbilda sig inom ledarskapsområdet ger även kunskaper inom coachningens område. Att coacha är egentligen en ganska enkel ledarskapsförmåga, men liksom feedback kan den vara potentiellt mycket skadlig  om den inte blir rätt utförd. En ledare som är utbildad i coachning har fått lära sig vissa grundläggande saker i att coacha och handleda andra människor. Ur steg ett i kunskapsbanken för coachning hittar vi att ledaren inte ska vara styrande på något sätt. Det är vad know-how i coachning går ut på; att låta medarbetaren själv vara ansvarig för att utveckla sin fulla potential. Konsten ligger i att lära sig hitta och använda coachbara stunder i det dagliga arbetet. Här är en utbildning ovärderlig och ger metoder som fungerar rent praktiskt.

Utbildning som ger grunderna i arbetsledning

Skaffa dig grunderna i arbetsledning genom att gå en gruppledarutbildning. En utbildning för gruppledare är nyttig för dig som leder grupper, enheter och team och som inte har formell chefstitel. Du lär dig om viktiga ämnen inom arbetsledning som stärker dig i just de uppgifter, åtaganden och arbetsuppgifter som är speciella för dig som arbetsledare. Att ha så mycket ansvar och förpliktelser som arbetsledaren har, men sakna formell chefsfunktion, ställer särskilda krav på dig. Det gäller både sättet att arbeta på hur du ska förhålla dig till medarbetare och ledning.

Förstå relationen till gruppen du leder

En av de första punkterna på utbildningens dagordning är att reda ut hur du bör förhålla dig till din grupp. De är dina medarbetare och du är den som bestämmer vad de ska göra. Men du  är ju inte chef, så förhandlar oftast inte om lön, förmåner och andra anställningsvillkor. Du har alltså piskan, men inte moroten. Hur ska du göra för att alla ska känna sig motiverade och engagerade i uppgiften? Under några kursdagar får du svaren som hjälper dig både tänka och agera som den ledare du faktiskt är.

Bygg upp din kompetens i att leda

När du utbildar dig med inriktning mot gruppledning får du lära dig hur du ökar din förmåga att bygga upp och stärka medarbetarna. För detta finns olika metoder. Du kan till exempel använda ett coachande förhållningssätt. Då använder du modeller för att skapa vilja och kraft i teamet att själva vilja uppnå målen. Din uppgift blir att bistå i denna strävan och förbättra teamets samhörighet och samarbete så att ni kan uppnå resultathöjande effekter. En arbetsledarkurs sätter fingret på just det faktum att du är en ledare nu. Du måste ha mod och tillförsikt att agera som en sådan.

Att förhålla sig till ledningen

Som gruppledare ansvarar du inför din chef och är kanske också medlem av antingen en styrgrupp eller ledningsgrupp. De förväntar sig att bli underrättade om hur arbetet fortskrider och att du ska varna i tid om något håller på att gå snett. En utbildning  för arbetsledarfe innehåller ett avsnitt om det viktiga i att kunna kommunicera på rätt sätt, så att alla förstår vad du vill säga. Kanske behöver du komplettera vår arbetsledarkurs med en kurs i presentationsteknik eller argumentationsteknik. Detta kan vara mycket användbart både i kontakter med ledningen och medarbetarna. Även konflikthantering är mycket användbart, så att du lär dig både förebygga, hantera och efterbehandla oenigheter och tvister.

Tyck om dig själv som gruppledare

Något av det viktigaste du får lära dig under en utbildning i gruppledning är att tycka om ditt sätt att arbetsleda. För att kunna göra det måste du finna ett sätt att förhålla dig till dig själv. Om du är trygg i din roll och säker på dig själv, dina befogenheter och ansvar, kommer det att märkas och inge förtroende. En utbildning hjälper dig på traven och det är också ett bra tillfälle att träffa andra i samma situation och lära av varandra. Det är viktigt att du ser till din egen utveckling och motivation, likväl som dina medarbetares. Glöm därför inte bort din egen kompetensutveckling.

Så här säger våra kursdeltagare:

Jag tycker att det var en mycket givande kurs. Så inspirerande och relevant innehåll. Så bra kursledare, jag har aldrig varit med om dagar som gått så fort. TACK!! (Att leda utan att vara chef)
Det var en supervärdefull utbildning och mycket man kan ha användning av!

Gå direkt till våra sidor om våra utbildningar för gruppledare

ledarskapsutbildning - samlingssida för alla utbildningar i ledarskap)

arbetsledarutbildning - för dig som är ny som gruppledare, teamledare, arbetsledare m fl

att leda utan att vara chef - för nya informella ledare

ny som chef - för dig som är ny i chefsrollen

ny som projektledare - när du ska bli ansvarig för att leda ett projekt

_________________________________________________________________

Förstärk ditt ledarskap

Se en gruppledarutbildning är en möjlighet för att förstärka ditt ledarskap för ett team. Här är några fördelar som en sådan utbildning kan erbjuda:

Stärkt ledarskapsförmåga: Genom en gruppledarutbildning kan du öka din förtroendekänsla som ledare och få verktyg för att hantera känsliga ämnen på ett professionellt och konstruktivt sätt.

Djupare förståelse för gruppdynamik: Utbildning ger insikter som optimerar teamdynamiken och stärker teamkänslan. Du lär dig om ledarskap, teamutveckling, problemlösning och effektiv kommunikation.

Praktiska färdigheter: Träning och utveckling av praktiska färdigheter som behövs för att hantera verkliga situationer som uppstår i rollen som gruppledare. Det inkluderar att skapa förtroende, motivera medarbetare, lösa konflikter konstruktivt och kommunicera effektivt med ditt team.

Teoretiskt fundament: Du får viktiga teoretiska grunder och den senaste forskningen inom ledarskap och kommunikation.

Respekt som ledare: En välutbildad ledare är en respekterad ledare. Att bli respekterad som ledare är avgörande för att kunna fungera effektivt som gruppledare.

Reflektionstid: Möjlighet till reflektion är viktigt när du leder ett team. En gruppledarutbildning ger dig tid att kritiskt analysera dina ledarförmågor och förbättra din strategi för ledning av gruppen.

Genom att delta i en gruppledarutbildning kan du förstärka ditt ledarskap och effektivt leda ditt team mot framgång.