Ledarskapskurser - guide

Ledarskapskurser

Välkommen till vår guide till våra kurser och utbildningar i ledarskap

Välj rätt bland våra ledarskapskurser

Vill du gå direkt till alla utbildningar inom ledarskap klickar du på ledarskapsutbildning. Nedan följer en kort sammanställning över några av våra mest populära ledarskapskurser. Vi förklarar vad varje utbildning innehåller och till vem den riktar sig. Om du har frågor hjälper vi gärna till. Mejla då till info@hjartum.se.

Utbildning för den nya chefen eller ledaren

Ny som chef
Detta är en 2-dagarsutbildning speciellt för alla som nyligen tillträtt en chefstjänst eller står i begrepp att göra det. Under utbildningen lär du dig de viktiga grunderna för att kunna leda och kommunicera med medarbetarna. Du lär dig bland annat att hantera krav och förväntningar, lösa konflikter, genomföra medarbetarsamtal och att utveckla ditt personliga ledarskap. Dessutom får du viktiga grunder inom arbetsrätten.

Under två intensiva dagar lägger denna grundutbildning i ledarskap en bra bas för din nya karriär som chef. Utbildningen lär dig hur du praktiskt går till väga för att skapa förutsättningar för att leda din grupp mot framgång, arbetsmotivation och resultat. Genom kommunikation, trovärdighet och tydliga spelregler får du med dig alla på tåget, utan att någon viker av på ett stickspår.

Att leda utan att vara chef
Denna utbildning vänder sig till alla som inte har en formell chefstitel, men som fungerar som ledare i olika sammanhang. Utbildningen lär bland annat ut ledarskapets grunder, coaching, hur du bygger framgångsrika team och hur du hanterar svåra samtal.

Det här är en utbildning för dig som är teamledare, projektledare, arbetsledare eller som leder någon annan gruppkonstellation. Den visar vad du behöver vara medveten om för att lyckas. Du lär dig vad som ligger till grund för själva ledarskapet och hur du får med dig andra i arbetet. Du får redskap för konfliktlösning och svåra samtal. Modeller för att coacha medarbetare och grupper tas upp, liksom hur du tar fram just din grupps potential och omvandlar den till praktiskt resultat.

Arbetsledarutbildning
Utbildningen vänder sig speciellt till alla som är nya i rollen som arbetsledare. Den tar till exempel upp ledarskapets grunder, praktisk arbetsledning och konflikthantering. Utbildningen hjälper deltagaren att bli trygg i sin nya arbetsledarroll och att planera effektivt i arbetsvardagen. 

Det här är en utbildning för dig som är nytillträdd på posten som arbetsledare för en grupp. Nu ska du plötsligt gå från att vara en del av gruppen till att leda den och ansvara för dess framgång, motivation och goda prestation. Hur ska du göra, vad får du göra och vad förväntas du göra? Tre frågor som besvaras under denna utbildning och som gör att din roll blir tydlig och dina befogenheter synliga, både för dig själv och dina medarbetare.

Skillnader mellan Att leda utan att vara chef och Arbetsledarutbildning

Den största skillnaden ligger i att Arbetsledarutbildningen är mer fokuserad på praktisk arbetsledning, arbetsfördelning och prioritering och passar dig som till exempel är teamledare, koordinator eller samordnare.

Utbildningen Att leda utan att vara chef har större fokus på själva ledarskapet och hur du leder och coachar din grupp mot målet. Den passar för gruppledare, projektledare eller enhetsledare med flera.

Ny som projektledare
Utbildningen är en 2-dagars grundutbildning i projektledning.  Den går igenom projektledarens roll och ansvar, från starten av projektet till avslutningen. Du lär dig alla delar som behövs för att självständigt kunna agera som projektledare. Du lär dig vad projektet som arbetsform innebär och får ta del av praktiska projektmodeller, arbetsmetoder, mallar och checklistor. Detta är bra redskap som gör att du efter utbildningen kommer att kunna planera och genomföra projekt på egen hand.

Ledarskapskurs när du vill vidareutveckla ditt ledarskap

Certifierad ledare
En gedigen utbildning för dig som arbetat en tid som ledare och som vill ha fler verktyg för att kunna genomföra det du vill i ditt ledarskap. Du vill få fler ledningsredskap, så att du fullt ut kan nyttja din kapacitet som ledare och enklare möta behoven från medarbetare och organisation, utan att göra avkall på din egen utveckling.

Denna utbildning syftar till att vidareutveckla ditt ledarskap och ta ditt ledarskap till nästa nivå. Här handlar det om att använda pedagogik, kommunikation och mental styrka för att leda rakt in i framtiden! Är du redo? Stämmer den vision du har satt upp för ditt ledarskap med den som kommer att förväntas av dig? Denna ledarskapsutbildning vill hjälpa dig att ta till dig av det möjlighetsorienterade ledarskapet och flytta skärpan från ”problem” till att ställa in siktet på ”lösning”. Det gäller att kunna anpassa sitt ledarskap efter den situation som råder, utan att förlora arbetsglädje, motivation och målfokus. Utbildingen hjälper dig att förstå vilka krafter som ligger bakom ett framgångsrikt ledarskap och visar hur du kan utveckla dina egenskaper som ledare.

Ny som chef steg 2
En fortsättning på utbildningen Ny som chef och passar för dig som arbetat en tid som ledare och vill hitta områden som kan förstärkas och förbättras. Här får du kunskap om hur framtidens ledarskapstrender ser ut och fördjupar dina kunskaper i hur du kan utveckla individen, såväl som gruppen, du leder. Du får tillgång till modeller för att skapa tydlighet och trygghet i organisationen och får insikter i hur ska göra för att sikta rätt i ditt ledarskap och nyttja hela din potential. 

Att leda utan att vara chef steg 2
Fortsättningen på utbildningen Att leda utan att vara chef. Du lär dig att hitta nya infallsvinklar som ledare och att motivera och utmana dig själv att nå ännu längre i ditt ledarskap. Du fördjupar kunskaperna i modigt och kommunikativt ledarskap och utbildningen avslutas med att du arbetar fram en plan för ditt ledarskap att arbeta vidare från.

Ny som projektledare - steg 2

Utbildningen vidareutvecklar dig som projektledare och sätter fokuset på just ledarskapet. Vi går djupare in i vad det innebär att vara ledare av ett projekt och tittar bl a på coachande ledarskap. Vidare lär du dig ännu mer om projektmetodik och blir uppdaterad om det agila sättet att projektleda.

Tillitsbaserat ledarskap
Utbildningen Tillitsbaserat ledarskap erbjuder vi som företagsanpassad kurs. Under utbildningen lär du dig grunderna i att leda och styra med tillit som främsta verktyg. Denna typ av ledarskap syftar till att aktivt främja samverkan och helhetsperspektiv genom att bygga upp tillitsfulla relationer i din organsiation.

Det tillitsfulla ledarskapet handlar om mjuka värden, såsom kultur och motivation, men det handlar även om styrning och utvärdering. Det är viktigt för ledaren att förstå att alla i organisationen, på alla nivåer, har ett ansvar för att aktivt bygga tillitsfulla relationer. Det är alltså inte enbart en chefsfråga, men möjligheten till det tillitsfulla synsättet måste komma från ledningen. 

Rätt använt leder en tillitsfull styrning till ökat engagemang och effektivt användande av talanger och förmågor hos medarbetarna.

Spetskunskaper för ledaren och chefen

Chefens samtal
Detta är en 1-dagskurs för chefer som både tar upp medarbetarsamtalet och det svåra samtalet. Efter denna kursdag har du således lärt dig två viktiga saker du bör kunna som chef. Du har fått kunskaper om hur du planerar och genomför ett givande samtal med medarbetaren. Dessutom lär du dig hur du följer upp det och tar upp lösa trådar. Under kursen får du också kunskaper om hur du kan hantera de svåra samtalen. Du får redskap för att prata om dåliga prestationer, ständiga förseningar, mobbing mm. Med rätt metoder leder samtalet till förändringar och förbättringar.

Utbildning i agil projektledning
Under två utbildningsdagar lär du dig vad det agila arbetssättet innebär för ett projekt och för en projektledare. Dagarna innehåller både fakta och praktiska övningar. På så sätt kan du se hur den agila projektledaren agerar i olika situationer. Vi går bland annat igenom arbetsgången för att strukturera upp ett agilt projekt. Du lär dig hur ett effektivt agilt projektteam kan komma till stånd och om hur du leder projektmedlemmarna. 

Det finns alltid risker i alla projekt och kursen går igenom hur du arbetar med kontroll och hantering av risker. Att vara agil betyder att vara flexibel och kunna hantera förändringar på ett bra sätt. Detta är användbara egenskaper i ett projekt. Det är därför som agil projktledning är så användbart.

Ekonomi för icke ekonomer
Chefens dagar är inte bara fyllda av ledarskap och chefskap. Du ska även förstå och ha kontroll över ekonomin för din enhet, grupp, avdelning, projekt och så vidare. Vår ekonomikurs för chefer är en dag lång. Den ger de viktigaste baskunskaperna som du som chef behöver ha inom företagsekonomi.

När du förstår hur ekonomin är uppbyggd och samverkar i din organisation, kan du också vara med och påverka dess utfall. För att kunna gå med vinst behöver du veta hur vinst genereras. För att kunna genomföra nödvändiga förändringar behöver du kunna räkna på deras inverkan på resultatet. Detta är en viktig kurs för chefer som inte får bli bortglömd.

Strategisk planering och styrning

Det här utbildningen för dig som arbetar med en enhets eller  verksamhets strategiska utveckling. Den syftar till att hjälpa dig att hitta nya områden för att utveckla er affär. 

Vi går igenom affärsidén och ger infallsvinklar till hur den kan möta kundernas efterfrågan på bästa sätt. Tillsammans med vår erfarna utbildningsledare tittar vi på ert varumärke och öppnar dörren för utveckling både inom och utom befintlig produkt/tjänst. Vi tittar bland annat på prissättning, innovation och expansion.

Ledarskapskurser som ökar din kompetens

Oavsett vilken ledarskapskurs du väljer kommer du att få nya och fräscha kunskaper inom ledarskapsområdet. Du kommer att utvecklas som ledare och öka din trygghet i din roll att leda andra. Efter en utbildning har du fått nya infallsvinklar på ledarskapet och lärt dig om både dina starka och svaga sidor som ledare. Du kan utveckla dina färdigheter ännu mer och jobba med de områden som behöver förstärkas.

Vidareutbildning för ledare

Utbildning inom ledarskapsområdet är ett effektivt sätt att få kunskaper om vad det betyder att vara ledare. Du lär dig vilket ansvar som vilar på dig, men får även insikter om vilka förutsättningar som behövs i din organisation. Dina färdigheter som ledare blir mer tydliga efter en utbildning och det blir lättare att utveckla dem vidare.

Utbildning för den moderna ledaren

För att du ska kunna bedriva ett modernt ledarskap behöver du gå en modern utbildning i ledarskap. Det är det mest tidseffektiva sättet att snabbt få insikt i vad ledarskap egentligen handlar om. Dessutom knyter du värdefulla och användbara kontakter med andra som är i samma situation som du.

Kunskaper om olika verktyg i att leda

En utbildning med fokus på ledaren borgar för att du får tillgång till verktyg, metoder och modeller som fungerar och som kan börja användas direkt när du kommer tillbaka till arbetsplatsen. Går du en utbildning hos oss får du kunskaper som är up-to-date och redskap som är anpassade efter just dina behov som ledare. Våra ledarskapskurser är mycket omtyckta och får fina betyg från våra deltagare.

Undervisning ger nya insikter

Att gå en ledarskapsutbildning är ett av de bästa sätten att föra sin utveckling och sin karriär framåt. Fördelarna är många, här ger vi några exempel. Du avsätter tid för dig själv, något som kan vara mycket svårt att få till stånd på arbetsplatsen. Du får lyssna till utbildare som är proffs inom ledarskapsområdet. Under en utbildning får du många tillfällen att ställa frågor till både ledarskapsutbildare och andra deltagare. Du tar del av ny kunskap och får många nya insikter och aha-upplevelser.

Lärande är en pågående process

Att utvecklas inom ledarskap innebär en pågående process i lärande. Du lär dig metoder som du kan applicera direkt när du kommer tillbaka till arbetet. Kontentan är att en utbildning inom ledarskapsområdet främjar din roll som ledare och visar vägen mot det nya och innovativa, det ständigt pågående och framåtsträvande ledarskapet.

Utbildning i ledarskap är ett vitt begrepp

I begreppet utbildning för ledare ligger flera saker. Självklart tar själva området ledarskap en stor och central plats, men som ledare behöver du vara mångfacetterad och ha goda kunskaper inom vitt skilda områden. Grundläggande arbetsrätt är ett sådant område. Du måste veta vilka lagar som gäller på arbetsmarknaden och hänga med i de förändringar som sker. Misstag kan bli dyra och ta mycket energi, som du behöver till annat.

Lär dig förstå mänskliga beteenden

Att kunna handskas med och förstå mellanmänskliga beteenden är mycket viktigt. När du leder en grupp, leder du helt olika individer, som ska förmås att samarbeta på ett sätt som är fördelaktigt för verksamheten. Konflikter kan blossa upp och osämja uppstå, händelser i medarbetarnas liv sker ständigt och färgar av sig på arbetet, förändringar i konjunktur, världshändelser, regionala händelser osv påverkar direkt och indirekt och du som ledare måste kunna handskas med dem alla.

Utbildningar för arbetslivet

Självklart kan du inte förbereda dig för alla eventualiteter. En utbildning i ledarskap ger dig dock många kunskaper som du behöver i arbetslivet. Du behöver ha grundläggande konfliktkunskap, förmåga att hantera besvärliga situationer och lyhördhet inför det som sägs och görs både utanför och på arbetsplatsen. En utbildning inom området ledarskap ger dig insikt om vilket ansvar du har. Den ger också verktygen du behöver för att klara av det, utan att förlora arbetsglädjen och entusiasmen i ditt ledarskap.

Så här säger våra kursdeltagare:

Väldigt bra utbildning, fick med mig många bra verktyg och tankar som jag kommer att använda mig av.
Den absolut bästa ledarutbildningen jag deltagit i. Tack Martin.
Martins kunskap, brinnande intresse och pedagogiska sätt som får alla att vara fullt närvarande och delta i intressanta ämnen som är viktiga för att utveckla sig själv i sitt ledarskap och sina medarbetare.

Vilken kurs i ledarskap ska jag välja?

Ibland är det inte lätt att veta vilken kurs i ledarskap du ska välja. Vi hoppas att du ska få vägledning genom denna översiktliga sammanställning över några av våra mest populära utbildningar inom ledarskapsområdet.

Utbilda dig och få nya infallsvinklar på ledarskapet

Att gå en ledarskapskurs är nyttigt för ditt sätt att se på ledarskapet. En utbildning kommer att ge dig många nya infallsvinklar inom ledarskapsområdet och lära dig grunderna i att leda andra. Under utbildningsdagarna lär du dig hur du kan förbättra och utveckla ditt ledarskap. Detta gynnar både dig som person och den grupp du leder. Förutom att den ger många nya kunskaper ger en ledarskapskurs även ny inspiration i ledarskapet.

Få svar på frågor

En bra utbildning kan vara nyckeln du letar efter för att låsa upp olika frågeställningar och funderingar som du har kring att leda andra. Du kan ta upp kniviga situationer du hamnat i och få nyttig input från utbildningsledaren. Genom övningar och workshops lyfter ni tillsammans olika frågor och söker svar gemensamt. Detta ger ofta nya sätt att se på problem och bidrar till problemlösning.