Hitta din egen ledarstil

Hitta din ledarstil under en utbildning

Vilka olika ledarstilar finns och vilken ska du välja? Här berättar vi mer om olika sätt att leda och ger tips om olika stilar.

Olika typer av ledarskap

Det finns flera olika sorters ledarskap och varje ledare kan ha sin egen ledarstil. Dock finns det ett antal typer av ledarskap som är mer vanliga än andra. Till exempel kan du vara en demokratisk,  autokratisk eller coachande ledare. Du måste själv välja vilken typ av ledare du vill vara. En ledarskapsutbildning kan ge dig värdefulla kunskaper om vilken stil som passar för dig. Din stil brukar vara något som växer fram, i takt med att du lär dig mer om ledarskapet och utvecklas som ledare. Ju längre tid du leder team och grupper i en organisation, desto bättre kommer du att förstå vilken ledarstil som passar dig bäst. Det är sunt att då och då reflektera över sitt ledarskap och fundera över vilken typ av ledare du är just nu och vilken du vill vara i framtiden.

Ledarskapsstilar

Någon gång under din tid som ledare kommer du troligtvis att fråga dig vad ledarskap egentligen är. Det svar du kommer fram till avslöjar en hel del om vilken ledarstil du vill utöva. Det finns många olika sorters ledarstilar. Din egen personlighet hjälper dig att avgöra vilken stil du vill använda. Ditt val är även påverkat av det team du är satt att leda. Din förståelse för de olika typerna av ledarskap och de olika ledarstilarna är ofta avgörande för din inverkan du som ledare har i din organisation. Avsätt därför tid för utveckling och utbildning, så att du verkligen blir medveten om de val du har i ditt ledarskap.

Ledarskapets grunder

Ledarskapet kan bygga på olika grunder. Om det har sin grund i väl underbyggda kunskaper är de fast förankrade i fakta och moderna metoder. Det är därför som en utbildning är bra. Det ger de lärdomar framför allt den nya ledaren behöver. Ledarskapet kan också vara inspirerat av andra ledare. Då tar den nya ledaren över den gamlas både bra och dåliga ledarskapsmetoder. Sedan kan ett ledarskap också bygga på ledarens helt egna idéer. Ett sådant ledarskap är riskfyllt, då det ofta saknar input från vedertagna ledarskapsteorier.

Vad innebär det att leda andra människor?

Att leda innebär att motivera människor och grupper i en organisation att arbeta mot ett och samma mål. Att vara en ledare är en konst. Det innebär att kunna kommunicera effektivt med personalen och uppmuntra dem att ta ansvar. En bra ledare låter sina medarbetare växa. Därmed läggs en bra grund för att kunna leda företaget mot tillväxt. För att du ska bli en inspirerande och framgångsrik ledare är det viktigt att du utvecklar vissa kritiska färdigheter. Med dessa på plats i kunskapsbanken kan du styra ditt team mot tillväxt. En sådan kritisk färdighet är din ledarstil.

Ledarskapet är anpassningsbart

Ledarskap i sig själv är en anpassningsbar princip. De flesta ledare anpassar sin ledarstil så att den fungerar i den situation de befinner sig i just nu. Ju längre de leder, desto mer engagerar de sig med sina anställda och anpassar sin ledarstil. För att bli en framgångsrik ledare måste du därför förstå var du befinner dig för närvarande. I den här artikeln kommer vi att berätta mer om vad ledarstilar är och titta på några av de vanligaste ledarstilarna och hur effektiva de är.

Utbildning går igenom olika ledarstilar

Under en utbildning i ledarskap ingår oftast att gå igenom olika ledarskapsstilar. Det kommer att ge dig en förståelse för de ledaregenskaper du har och hur de passar för en viss stil. Ibland kommer du fram till att den stil du trodde att du hade inte alls stämmer överens med dig som person. Då finns det en risk för att dina medarbetare inte uppfattar dig så som du tror att de uppfattar dig. En utbildning fyller här en viktig funktion i att medvetandegöra eventuella differenser mellan upplevd ledarstil och verklig stil. Vilka olika stilar finns då att tillgå? Här går vi igenom några av de vanligaste.

Demokratiskt ledarskap

Detta ledarskap kallas ibland för ett deltagande ledarskap. Med en demokratisk ledarstil fattar ledaren beslut demokratiskt. Besluten är baserade på input och feedback från medarbetarna och alla åsikter räknas. Denna ledarstil är av de mest effektiva och gör det möjligt för anställda att ha en röst som också blir hörd. Som medarbetare blir man involverad i beslutsprocessen och ledaren lyssnar på förslag och idéer. Ledarstilen används av ledare som är inkluderande. De har en välutvecklad och god kommunikationsförmåga och kan dela med sig av sin makt. Ledarstilen är populär, eftersom den hjälper till att bygga förtroende hos medarbetarna. Personalen blir uppmuntrad att dela med sig av sina idéer, vilket ökar trivsel och utveckling.

Söker lösningar istället för skuld

Teamet som har en demokratisk ledare känner oftast ett stort kollektivt ansvar för att uppgifter blir genomförda. Detta leder ofta till en gemensam ansträngning i gruppen för att ta tag i problem. Fokus ligger på att arbeta fram lösningar, istället för att söka efter individuell skuld för problemet.

En vanlig svensk ledarstil

Den demokratiska ledarstilen är mycket vanligt i Sverige och har genom åren fungerat bra. På senare tid har dock vårt sätt att arbeta förändrats, på grund av Covid-19. Teamen har blivit mer spridda och sitter inte tillsammans på samma sätt som tidigare. Detta gör denna ledarstil svårare. Stilen bygger på en spontan och öppen kommunikation. När medarbetare arbetar på distans och oftast ses genom en datorskärm, blir denna stil utmanande att upprätthålla.

Autokratiskt ledarskap

Detta är motsatsen till demokratiskt ledarskap. Den autokratiske ledaren tar ingen större hänsyn till åsikterna från de anställda. Denna ledarstil har som motto att andra ska följa de beslut ledaren tar och inte ha någon egen uppfattning. Auktoritativa ledare är ofta visionärer och ser sig själva som de som visar vägen för sina medarbetare. För att inte bli förväxlat med det auktoritära ledarskapet, lägger auktoritativt ledarskap vikten på "följ mig"-sättet. De bestämmer vägen och uppmuntrar teamet och andra i omgivningen att följa den.

Med motivationen som morot

Denna ledarstil använder motivation och inspiration som redskap för att få andra att gå i den riktning de vill. De ger gärna feedback och kommer med vägledning, men är inte mottagliga för förslag till förändringar av den utstakade vägen. Den auktoritativa ledaren är beroende av att lära känna alla sina medarbetare. Ledaren vill påverka och vägleda på ett personligt plan, eftersom det ökar möjligheterna till att få alla dit man vill. I takt med att teamet växer blir detta arbete allt mer omfattande och tar mycket tid för den auktoritativa ledaren.

Auktoritativt ledarskap kan vara praktiskt, men är hämmande för kreativa medarbetare som vill förverkliga sina idéer. Denna ledarstil har en tendens att detaljstyra, vilket begränsar individernas handlingsutrymme.

Delegativt ledarskap eller laissez-faire

Laissez-farie är franska och betyder ungefär "låt dem göra". Denna stil är väldigt avslappnad, och den minst påträngande formen av ledarskap. En sådan här ledare låter de anställda själva i princip sköta sig själva helt och hållet. Ledaren har minimal påverkan på de dagliga uppgifterna och ansvaret ligger hos medarbetarna. Denna stil kan verka behaglig och enkel, men kan vara förödande om alla medarbetare inte är självgående. Om personalen har förmågan att leda sig själv och ta nödvändiga initiativ kan stilen dock fungera. Ansvaret vilar på personalen så det gäller att de både har kompetens och vilja att axla ansvaret.

Stil som litar på personalen

En ledare som använder denna stil har stort förtroende för sina medarbetare. Den delegativa ledaren förlitar sig på att de anställda gör sitt jobb. Det finns ingen detaljstyrning eller större involvering. Feedback, coachning eller vägledning ingår inte i denna stil. Istället ger denna typ av ledare sin personal väldigt stor frihet. De kan ganska fritt använda förmågor, resurser och erfarenheter för att utföra arbetsuppgifterna.

Denna typ av ledarstil kan leda till osämja mellan individerna i teamet och kan bidra till splittring av gruppen. Särskilt nyanställda kan ha svårt att anpassa sig till denna ledarstil. Det kan vara svårt att förstå vem som egentligen är ansvarig för resultaten.

Det transformativa ledarskapet

Den ledare som använder sig av det tranformativa ledarskapet vill omvandla och förändra funktioner och förmågor. Medarbetarna blir involverade i utvecklingen av verksamheten. De blir uppmuntrade att ständigt jobba med förbättringar och förändringar. Den transformativa ledaren lever som den lär och vill vara en förebild för medarbetarna. Han eller hon leder med hjälp av tydliga målbilder och visioner. Det är viktigt att alla i teamet känner sin roll och förstår hur alla bidrar till helheten. Transformationsledare blickar alltid framåt och fokuserar på hur man ska uppnå organisationens mål. De inspirerar och motiverar sina medarbetare att göra detsamma.

Effektivt ledarskap vid omvandlingar

Denna typ av ledarskap kan vara effektivt i samband med stora förändringar eller omvandlingar. En transformationsledare är en ledare som gärna kommunicerar med gruppen och skapar en gemensam vision. Banden och samhörigheten i gruppen är viktiga och liksom att skapa energi och införa passion.

En transformationsledare tar till vara på potentialen i var och en av sina medarbetare. Han eller hon strävar efter att utveckla de individuella förmågorna såväl som teamets styrkor.

Coachande ledarskap

Denna ledarstil är mycket vanligt och välfungerande. Denna ledarstil uppmuntrar enskilda teammedlemmar att fokusera på sina styrkor och talanger. Den coachande ledaren erbjuder stöd och vägledning för sina medarbetare. Målet är att ta fram det bästa i varje individ och i teamet som helhet, genom att vägleda genom hinder och mot målet. Denna ledarstil är motsatsen till autokratiskt ledarskap, vilket bygger på beslutsfattande uppifrån och ner. Den coachande ledarstilen vill lämna den styrande ledarstilen och istället rikta in sig på individens egen förmåga att åstadkomma utveckling. Ledaren ska endast guida och varsamt styra tillbaka på vägen, om medarbetaren vacklar eller styr snett.

Uppfattas oftast positivt

Här handlar det om att ta hand om varje individ och att vårda inlärningsprocessen som leder framåt. Den coachande ledaren tänker långsiktigt och förstår värdet i bestående förbättringar. Vilka är då fördelarna och nackdelarna med en coachande ledarstil? Stilen ses i allmänhet som en positiv och effektiv form av ledarskap. Men det betyder inte att den passar för varje ledare, individ eller organisation.

Bra för kommunikationen

Fördelarna ligger i att stilen uppmuntrar kommunikation och leder till massor av konstruktiv feedback. Detta i sin tur underlättar medarbetarens såväl personliga som professionella utveckling. Den coachande ledaren ska vara stödjande, inte dömande eller styrande. När medarbetaren själv får ta ett stort ansvar för sin egen utveckling ökar möjligheterna för tillväxt och kreativt tänkande.

En ledarstil som kräver sin tid

Nackdelarna ligger i att denna ledarstil tar mycket tid och energi i anspråk av ledaren. Utvecklingen kan gå mycket långsamt, vilket gör att stilen inte alltid ger effektiva resultat. Stilen kan vara svår att använda i ett mycket resultatdrivet företag, där snabb måluppfyllelse är viktigt.

Tillitsbaserad ledarstil

Det tillitsbaserade ledarskapet är en ledarskapsstil där tillit och förtroende mellan ledare och personal står överst på agendan. Det bygger på att du som ledare ger dina medarbetare ansvar och befogenheter att fatta sina egna beslut. Personalen måste dock hålla sig inom er organisations ramar, mål och värderingar. Som ledare är du mer en coach än en chef. Du finns tillgänglig för att vägleda och stödja personalen. Utveckling och tillväxt sker genom konkret feedback. Vilka är då fördelarna med ett tillitsbaserat synsätt på ledarskapet? De organisationer som infört det upplever ett ökat engagemang hos medarbetarna. Motivationen blir större och med det följer högre produktivitet. Även lösningsförmåga och innovation blir större bland medarbetarna.

Ett tillitsbaserat ledarskap bygger på en trygg ledare

För att du som ledare ska bli framgångsrik i det tillitsbaserade ledarskapet är ett stort mått av mod och trygghet nödvändigt. Att lita på sina medarbetare kräver att ledaren verkligen vågar släppa taget om kontrollen. Om du då är trygg i din ledarroll ökar sannolikheten för att du ska lyckas. Andra bra egenskaper är empati och lyhördhet. Vidare är det nödvändigt att alla i ledningen har samma syn på ledarskapet, för att det tillitsbaserade sättet att leda ska fungera. Rutiner måste vara på plats för att ge medarbetarna kontinuerlig återkoppling och feedback. Möjligheterna att kunna fatta beslut och påverka mål och strategier måste vara reella. När denna ledarstil fungerar bidrar den till att främja samarbetet och samordningen i organisationen. Även öppenhet och intresse för utveckling och lärande blir större..

Varför är det viktigt att känna till din egen ledarstil?

En ledarstil hänvisar till dina metoder som ledare. Den avgör hur du agerar när du styr, motiverar och interagerar med ditt team. Din stil som ledare är den avgörande faktorn för hur du utvecklar din ledarstrategi, genomför planer och svarar på förändringar. Den ligger till grund för hur du hanterar olika intressenters förväntningar. Din ledarstil är också avgörande för teamets välbefinnande. Om du tittar på människor som du tänker på som stora ledare, kan du omedelbart se att det är stora skillnader mellan hur varje person leder.

Stilen ska rimma med styrkorna

Som ledare är det mycket viktigt att du inser vilken din egen ledarstil är. Det först när du förstår dig på din egen ledarstil, som du kan se vilken inverkan du har på dem som du leder. Insikten hjälper dig även att hitta dina styrkor som ledare och definiera vilka egenskaper du behöver jobba mer med.

Be om feedback

Ett enkelt sätt att ta reda på vilken din ledarstil är att be om feedback från dem du leder. För att det ska fungera behöver du acceptera att den återkoppling du får kanske inte alltid är den du räknat med. Du ska be dina medarbetare om att ge dig öppen och ärlig feedback och resultatet kan ibland bli en smula förvånande. Det är dock en hjälpsam övning om du tar det på rätt sätt. Om du gör det kan du anpassa din ledarstil så att den stämmer med ditt dagliga ansvar som ledare.

Hur hittar du din ledarstil?

Oavsett om det team du leder är stort eller litet kommer din stil som ledare att påverka hur gruppen ser dig. Här är några tips som kan hjälpa dig att komma igång. 

Vilket är ditt mål?

Hitta din vision i ledarskapet. Formulera dina mål och vad du vill uppnå. När du har en tydlig väg att följa blir det lättare att kommunicera dina idéer till ditt team. Sedan är det bra att våga experimentera lite. Ledarstilarna är många, och det bästa sättet att hitta din egen är att ta reda på fakta om de olika stilarna och sedan prova dem. Använd olika tillvägagångssätt och se vad som fungerar bäst för dig och din grupp.

Du måste inte vara perfekt som ledare

Kom ihåg att du inte måste vara den perfekta ledaren. Det handlar istället om att leda på ett autentiskt sätt. När du leder utifrån ärlighet, passion och ett tydligt syfte kommer andra att vilja följa dig. Glöm inte att som ledare är det viktigt att vara öppen för feedback från dem du leder och att vara villig att ändra ditt tillvägagångssätt vid behov.

Hitta din egen stil i ledarskapet

När du utbildar dig startar du din resa för att finna din egen ledarstil. Kanske hittar du den under någon av dessa utbildningar:

Att leda utan att vara chef

Ny som chef

Arbetsledarutbildning

Ny som projektledare

Tillitsbaserat ledarskap