Utbildning för dig i arbetslivet

Utbildning för dig i arbetslivet

Att regelbundet gå olika utbildningar är viktigt för alla som arbetar och bidrar till hög kompetens och dessutom trivsel på jobbet

Utbildning för dig som arbetar

När du arbetar kommer förr eller senare ett behov av utbildning att uppstå. Kanske ska du ta dig an en helt ny arbetsuppgift och behöver förbättra dina kunskaper inom området. Eller så är du ny som ledare och behöver ledarskapsutbildning för att förstå innebörden av ledarskapet. Utbildning har många fördelar, oavsett när i arbetslivet behovet uppstår. Nya lärdomar och insikter förbättrar prestationerna hos såväl ledare och chefer som medarbetare. En organisation med en positiv inställning till utbildning har oftast en bra kultur och en trevligare arbetsmiljö.

Vikten av utbildning

Att erbjuda sina anställda utbildning leder till vältrimmade processer och god affärstillväxt. I dagens arbetsliv, med en ständigt föränderlig marknad, har vikten av utbildning aldrig varit större. Personalutbildning är ett både enkelt och kostnadseffektivt sätt att hålla organisationen konkurrenskraftig. Alla anställda i en organisation har några svagheter eller luckor i sina yrkeskunskaper. Dessutom är många i yrkeslivet specialister av olika slag och förutsättningarna förändras kontinuerligt inom de flestas specialistområden. Mycket av det som händer i er organisation kommer sannolikt förr eller senare att falla utanför de kunskaper som varje enskild medarbetare har. Då är vidareutbildning lösningen.

Kontinuerlig personalbildning

Genom att boka personalutbildning kontinuerligt gör du det möjligt för en anställd att hela tiden hålla sin kunskaper levande. Detta i sin tur gör personalen mer självgående och du slipper ge konstant hjälp och tillsyn. Vikten av personalutbildning för en organisation kan nog inte bli överskattad. Man kan se kontinuerlig utbildning som en mycket god försäkring och det gör er bättre rustade inför oundvikliga förändringar och oförutsebara behov som kommer att uppstå i organisationen då och då. Företag som investerar i personalutbildning får mycket engagerade anställda, vilket resulterar i bra konkurrenskraft och överlevnadsförmåga.

Utbildning förbereder anställda för större ansvar

Olika utbildningsprogram kan också hjälpa till att förbereda medarbetare som går in i högre roller och tar på sig mer ansvar i organisationen. Dessa program hjälper dem att öva upp de färdigheter som är nödvändiga för att fungera effektivt i sina nya positioner. Det kan till exempel handla om utbildning i ledarskap, coachning och medarbetarsamtal. Det kan även vara en Excelkurs eller en utbildningsdag i en viss programvara som de kommer att använda i sin nya roll.

Visa anställda att de är högt värderade

Genom att satsa på utbildning visar ni som organisation att ni satsar på personalen och är måna om deras utveckling. Att gå öppna utbildningar eller gå en kurs internt på arbetsplatsen hjälper medarbetarna att känna att företaget investerar i dem. Genom att ni möjliggör för personalen att fortsätta lära sig nya färdigheter kommer dera olika förmågor är bli bättre. Med detta kommer ökad prestation och trivsel. Detta i sin tur främjar produktion och effektivitet. Att ta fram individuella utbildningsplaner för alla anställda visar att ni värdesätter personalen och att ni sörjer för deras kompetensutveckling.

Sju fördelar med utbildning

1. Ökad produktivitet och bättre resultat

När medarbetare genomgår utbildning blir deras färdigheter förbättrade och deras kunskaper om arbetsuppgifterna växer. Detta gäller personal på alla nivåer i organisationen. Det egna förtroendet för sina egna förmågor blir större när kunskaperna växer, vilket kommer att förbättra prestationerna och ge goda resultat för företaget.

2. Gemensam syn på arbetsprocesser

När de anställda på en arbetsplats får gå samma utbildning bidrar det till en gemensam syn på hur arbetsprocessen ska gå till. Om alla arbetsledare till exempel får gå samma arbetsledarutbildning, kommer alla att tillämpa och följa samma teorier och synsätt på ledarskap. Det kommer att underlätta för alla, när ledarskapet följer samma väg.

3. Mindre tid nödvändig för kontroll

När medarbetarna har rätt kunskaper för arbetsuppgifterna minskar behovet av vägledning och tillsyn från chefen. Självklart kan utbildning av anställda inte eliminera behovet av tillsyn, men det kan avsevärt minska behovet av kontroll på arbetsplatsen. Det gör att arbetet kan bli gjort både bättre och snabbare.

4. Använd befintliga resurser

När ni som organisation behöver anställa personal med nya eller specifika färdigheter kan ni börja med att titta på befintliga medarbetare. Genom att titta inåt i organisationen kan ni hitta lovande anställda som kan befordras. Låt dem gå utbildning i denna uppsättning nya färdigheter som organisationen behöver, så slipper ni vända er utåt på den externa arbetsmarknaden.

5. Utbildningsplan ger god kunskapskontroll

När ni som företag har ett organiserat system för utbildning av medarbetarna hjälper det er att ha kontroll över kunskapsnivån i organisationen. Ni vet precis vilka som fått gå vilken utbildning och vilka som med en extra utbildningsinsats kan ta på sig nya uppgifter. Det hindrar också de anställda från att lära sig genom trial and error, vilket oftast tar onödig tid i anspråk.

6. Ökad lojalitet och moral

Medarbetare i organisationer som får gå utbildning kommer att känna att de är en del av en stödjande arbetsmiljö. De känner att de blir uppskattade och att de har möjlighet att förkovra sig med nya kunskaper. Detta höjer arbetsmoralen och skapar en hög grad av lojalitet med företaget. Personal som regelbundet får utbilda sig har en större tendens att stanna kvar, eftersom de hela tiden kan utveckla sig.

7. Nöjdare kunder

När anställda får möjlighet till utbildning förbättrar det deras kunskaper och utvecklar deras färdigheter för arbetet. Med en hög kunskapsnivå kan de arbeta mer professionellt och produktivt. Era kunder kommer att känna av denna höga nivå av kunskaper och det kommer att förbättra deras syn på er som organisation. För kunderna kommer personalens kunnighet att skapa trygghet och lugn i köpprocessen.

Ta fram utbildningsprogram för medarbetarna

Ett enkelt sätt att få utbildning att bli av är att ta fram ett utbildningsprogram för varje medarbetare. Det gör att ni dels har god kontroll på allas kunskaper, dels kan planera utbildningsinsatser så att de verkligen blir av.

Ett utbildningsprogram för personalen kommer att ta era anställda till en högre kompetensnivå. Som organisation får ni även bra insikter i den uppsättning av kunskaper och färdigheter som finns. Använd programmet till att laga eventuella svaga kunskapslänkar som kan finnas organisationen. På sikt kommer detta även att göra att arbetsbelastningen blir jämnare fördelad mellan dina medarbetare.