Ubildningar i företagsekonomi

Utbildning i företagsekonomi

Företagsekonomi berör alla som arbetar i en organisation och ju fler som har ekonomikunskaper, desto bättre är det

Vad är företagsekonomi?

Vad handlar företagsekonomi om, egentligen? Sett ur ett större perspektiv handlar det om att använda och nyttja organisationens resurser på ett så optimalt sätt som möjligt, så att målen blir uppnådda och verksamhetsplanerna infriade. Nyckelordet här är lönsamhet, det vill säga att företagets resurser blir använda på ett sådant sätt att de genererar avkastning och vinst.

Samband mellan resurser och resultat

Med resurser avses både likvida medel, tillgångar och anställd personal. Allt samverkar och hör ihop. En viktig del av företagsekonomin handlar om att förstå helheten för att kunna effektivisera och förbättra på detaljnivå.

Basbegrepp inom ekonomins värld

Grunden för att förstå vad företagsekonomi går ut på lägger du genom att se till att du har basbegreppen klara för dig. Här pratar vi om bland annat intäkter och kostnader, inbetalningar och utbetalningar, inkomster och utgifter, likviditet och soliditet. Det kan vara svårt att hänga med i ekonomiska diskussioner och att fatta lönsamma beslut om inte den grundläggande kunskapen finns. Ett sätt att få alla basdelar på plats är att gå vår utbildning Ekonomi för icke ekonomer. Den behandlar de viktiga fundamenten som ekonomikunskapen vilar på.

Det här med bokföring

En viktig grundpelare inom företagsekonomin är bokföringen. Den innehåller företagets alla ekonomiska transaktioner i kronologisk och systematisk ordning. Den består av verifikationer, grundbok och huvudbok, resultaträkning och balansräkning samt ett årsbokslut. Ibland ingår också en årsredovisning (gäller aktiebolag, ekonomiska föreningar, vissa stiftelser med flera).

Håll koll på nyheterna

Ganska ofta kommer förändringar inom bokföringens område, varför det är viktigt att ha adekvat kunskap och kännedom om alla nyheter. Med uppdaterade kunskaper kan du trygga att bokföringen blir omhändertagen på ett korrekt och regelrätt sätt. Detta är av stor betydelse. Dels är det viktigt för att få en rätt bild av hur verksamheten går, dels för att säkerställa att företaget tillämpar lagar och regler på ett riktigt sätt.

Bygg på kunskaperna

När basen är på plats kan du bygga vidare genom att välja den inriktning som passar för just dig. Kanske ska du deklarera för första gången. Då är utbildninen Deklaration i aktiebolag ett bra val. Om du arbetar med löner ger Lönedagarna en mycket värdefull uppdatering om nyheterna inom löneområdet.

För chefer och icke ekonomer

Om du är chef med resultatansvar rekommenderar vi utbildningen Ekonomi för ledare. Den är speciellt anpassad för dig som ansvarar för ekonomin för en grupp, enhet eller ett helt företag. Här får du grundläggande förståelse för hur företagsekonomin fungerar.

Utbildning med verkliga exempel

Gemensamt för alla våra ekonomiutbildningar är att de leds av rutinerade utbildare, som arbetat länge med företagsekonomi. De har både förmågan att lära ut och att ge målande exempel från verkligheten som underlättar förståelsen.

Håll koll på lagar och regler

Lagar, regler och rekommendationer blir justerade och uppdaterade hela tiden. Det kan vara svårt att hinna ta reda på alla fakta, samtidigt som du har dina arbetsuppgifter att utföra. Här är en utbildning inom företagsekonomi till stor hjälp. Du får alla nyheter på en gång och kan också passa på att ställa frågor, relevanta för just din arbetssituation.

Kurs i företagsekonomi kan spara pengar

En kurs i företagsekonomi kan i många avseenden spara pengar åt företaget. Utbildnignen kan vara skillnaden mellan att spara tid och pengar genom att göra på rätt sätt från start, mot att lägga ner timmar och energi på att rätta i efterhand. Se till att vara up-to-date och säkerställ att du har den senaste kunskapen. Det lönar sig i längden.

Anpassad utbildning i företagsekonomi

Är ni flera som behöver samma kunskaper är en företagsanpassad utbildning att rekommendera. Alla våra ekonomiutbildningar kan fås som företagsinterna kurser, antingen med ordinarie innehåll eller med innehåll anpassat efter er verksamhet och era specifika önskemål.  En företagsanpassad utbildning är ofta ett kostnadseffektivt alternativ, då det sparar på rese- och logikostnaderna och dessutom möjliggör djupare interna diskussioner och dryftande av företagsinterna frågeställningar.

Ekonomi för alla

De allra flesta inom en organisation har stor nytta av att lära sig företagsekonomiska grunder. Ju fler som har kunskapen, desto fler förstår nyttan av att sträva mot till exempel kostnadseffektivisering, riktiga debiteringsunderlag och produktivitetshöjande åtgärder. Att utbilda sig i företagsekonomi blir en långsiktigt lönsam affär för medarbetare på alla nivåer inom företaget. Det gäller både ledare, chefer, ekonomer och icke ekonomer.

Ekonomi för ledare och chefer

Det finns en speciell utbildning som ger ledaren kunskaper i företagsekonomi. Kursen kan heta Ekonomi för icke ekonomer eller Ekonomi för chefer. En ledare behöver behärska många olika områden och gärna ha en bred kompetens inom företagsekonomi. Genom att gå en kurs i ekonomi för de som inte är ekonomer lär sig ledaren eller chefer grunderna för att lättare förstå vad ekonomerna pratar om.

Företagsekonomi viktigt för alla i organisationen

En kurs i företagsekonomi är alltid en god investering. Särskilt för dig som inte arbetar direkt med ekonomin i verksamheten, men som behöver baskunskaper för att kunna fatta strategiskt viktiga beslut. Att gå en grundläggande ekonomiutbildning lär dig de viktigaste ekonomiska begreppen. Dessutom får du förståelse för hur olika rapporter ska läsas och tolkas.

Rapporter kan vara svårtolkade utan rätt kunskaper

Detta är ovärderligt för att du ska kunna ta aktiv del av ekonomin i företaget. Att förstå sambanden mellan resultat- och balansräkning underlättar den ekonomiska förståelsen. Att kunna utläsa vad som verkligen står i årsredovisningen är kunskaper som möjliggör väl underbyggda beslut för verksamheten. 

Utbildningar på basnivå

Ekonomiutbildningar på basnivå innehåller oftast även genomgångar av olika kalkylmodeller. Detta för att deltagarna ska lära sig att göra riktiga bedömningar av till exempel lönsamheten för olika investeringar. Att göra en verklighetstrogen budget, som kan följas upp av månatliga prognoser, är också viktiga kunskaper. Då kan du kontrollera och stämma av hur verksamheten går och kan sätta in åtgärder i tid.

Följ de likvida medlen

En företagsekonomisk grundkurs kan ta upp både hur du gör en budget för verksamhetens intäkter och kostnader samt för in- och utbetalningar. Detta sistnämnda kallas för en likviditetsbudget. Båda är mycket viktiga uppföljnings- och styrinstrument.

Kunskaper om nyckeltal 

Nyckeltalen är en annan viktig aspekt av företagsekonomin. Det är ett bra instrument för att kunna se hur företagets olika grenar och dess helhet utvecklas över tid. En ekonomiutbildning tar upp hur nyckeltalen är uppbyggda och hur du själv kan sätta samman egna nyckeltal, relevanta för just din verksamhet.

Vad är ett kassaflöde?

Att lära sig göra en kassaflödesanalys är ytterligare ett område inom företagsekonomin. Här fokuserar man på betalningsströmmarna i verksamheten och vilka poster som ingår, hur strukturen är uppbyggd och vilka modeller som finns tillgängliga.

Ekonomin genomsyrar allt

Sammansanfattningsvis är kunskaper i företagsekonomi en av de mest användbara lärdomar du kan skaffa dig. Ekonomin genomsyrar och styr alla verksamheter och god kunskap ökar förutsättningarna för framgång och positiv utveckling. Att ha uppdaterad kunskap om ekonomi kan vara skillnaden mellan vinst och förlust.

Förståelsen viktig för beslutsfattare och chefer

Du som är chef och beslutsfattare har ett stort ekonomiskt ansvar. De beslut du tar kan direkt påverka organisationens lönsamhet, nyckeltal och kassaflöde. En ekonomiutbildning ger dig kunskaper i  bl a ekonomiska termer och samband. Du lär dig att läsa och förstå en resultat- och balansräkning och att analysera resultat och lönsamhet. Vi förklarar vad kassaflödet är och hur olika nyckeltal  är konstruerade och varför. Efter utbildningen kommer det att vara lättare för dig att aktivt delta i diskussioner om ekonomi och att fatta ekonmiskt fördelaktiga beslut.

Så här säger våra kursdeltagare:

Bra kursledare, bra att förklara. 5 av 5 möjliga poäng.

Vanliga termer inom företagsekonomi:

Nedan ser du några vanliga termer inom företagsekonomins värld samt en kort förklaring till varje begrepp.

Omsättning

Ett företags omsättning visar de sammanlagda intäkterna i verksamheten, som kommer från de varor som sålts och/eller de tjänster som utförts under en viss period.

Vinst

En vinst uppstår när skillnaden mellan intäkter och kostnader är positiv. I samband med bokslut brukar termen resultat användas.

Avskrivning

En avskrivning utgör periodens kostnad för en införskaffad anläggningstillgång, t ex en maskin. Det finns regler för vad som anses vara en anläggningstillgång, bland annat att den är tänkt att användas under en längre period.

Soliditet

Soliditet är ett nyckeltal. Det visar hur stor andel av företagets tillgångar som blivit finansierade med hjälp av eget kapital. Nyckeltalet används för att bedöma företagets förmåga att klara sina betalningar på lång sikt.

Likviditet

Även likviditet är ett nyckeltal. Det mäter hur väl företaget kan betala sina kortfristiga skulder. Här tittar man på de likvida medlen och sätter dem i förhållande till skulder som snart måste betalas.

Bokföring

Att bokföra innebär i korthet att sammanställa alla ekonomiska transaktioner som en verksamhet har. Varje transaktion utgör en affärshändelse som måste bokföras. Det kan vara en inbetalning från en kund, ett köp av material, utbetalningar av löner etc. Varje transaktion måste ha ett dokument som styrker att den har genomförts. Detta dokument kallas för en verifikation.

Årsredovisning

Årsredovisningen är en sammanställning av företagets räkenskaper. Den visar hur man förvaltat ekonomin under ett räkenskapsår. Det finns regler för hur årsredovisningen ska vara uppställd. Avsikten är att ge en rättvisande bild över verksamheten. God redovisningssed ska följas, redovisningen ska vara systematiskt och lättillgängligt presenterad.