Kunskaper för projektledare

Utbildning i projektledning

Vilka kunskaper behöver du ha för att kunna ta på dig rollen att leda ett projekt?

Metoder för projektledaren

En kurs för att bli projektledare tar upp olika principer för projektledning samt metoder som är bra att känna till. En del blir projektledare av bara farten, efter att gradvis ha tagit mer ansvar i sina nuvarande roller. Då är det viktigt att få utbilda sig, så att du kan ta på dig hela projektledningsrollen på ett tryggt sätt.

Projektledaren är även en arbetsledare

En ledare av ett projekt är även en slags arbetsledare. Skillnaden är att för en arbetsledare är själva ledarrollen det viktigaste. Men även en blivande projektledare kan behöva gå en särskild ledarskapsutbildning, som till exempel vår arbetsledarutbildning, just för att verkligen lära sig att leda teamet. Detta kommer utöver att gå en utbildning i projektledning. Kunskaperna i arbetsledning har du stor nytta av när det gäller att skapa motivation och arbetsglädje i projektgruppen. En sådan utbildning lär dig hur grupper fungerar och hur du får dem att samverka på ett bra och effektivt sätt.

Ta vara på de kunskaper du redan har i projektledning

Kanske har du redan gjort hela eller delar av jobbet med att planera, budgetera, schemalägga och genomföra ett projekt. Då har du provat på några delar av projektledningen. Med en utbildning i projektledning kommer du att fylla i glappen i kunskaperna samtidigt som du tar vara på de kunskaper du redan har. Exempel på projektrelaterade situationer är att organiserade ett evenemang på jobbet, samordna en flytt eller införa ett nytt datasystem. Du tänkte nog inte på det som projektledning, men dessa erfarenheter har gett dig en försmak av färdigheter du behöver som projektledare.

Bygg upp kunskaper i att leda under en utbildning i projektledning

Många blivande projektledare får sin start i icke-ledande positioner i ett team. En projektledare inom IT kan till exempel arbeta i flera år som teammedlem eller som stöd till IT-teamet. När det är dags att ta klivet och bli projektledare är en utbildning nödvändig för att fullt ut kunna ta detta viktiga ansvar. Din roll har kanske gradvis blivit större i takt med att du får ökade kunskaper om till exempel branschen. Genom dina talanger i att leda får du allt fler ledningsuppgifter och utvecklar dina organisatoriska färdigheter. Glöm dock inte att en utbildning i projektledning hjälper dig att sortera upp kunskaperna och ger dig fler verktyg. Du blir uppmärksam på din viktiga roll att leda projektmedlemmarna, så att de gör ett bra jobb.

Utbildning för projektledare utvecklar din ledarförmåga

Om du vill bygga upp dina projektledningskunskaper är en utbildning i projektledning ett säkert kort. Under kursen får du både teoretiska och praktiska kunskaper som är lätta att omsätta direkt. Du utvecklar din projektledningsförmåga och vässar dina tekniska och mänskliga färdigheter i projektledning. Här är några färdigheter som du får möjlighet att utveckla under en utbildning:

  • Riskhantering
  • Budgetering
  • Agil projektledning
  • Organisation och ledning
  • Kommunikation
  • Motivation av grupper

Du kan utveckla dessa färdigheter genom att ta olika kurser som är specifika för varje ämne, men oftast är en grundläggande utbildning i projektledning tillräcklig.

Utbildning för nybörjare i projektledning

Välj en utbildning i projektledning som är anpassad för nybörjare, om du är ny i rollen. Det ger dig en chans att gradvis arbeta upp dina kunskaper. Det finns ganska gott om utbildningar för nya projektledare och de är bra för att börja bygga nyckelkompetenser inom projektledning. Utbildningarna passar för dig som idag är koordinator, samordnare, biträdande projektledare eller administrativ medarbetare i ett projekt. Eller som har fått projektledarrollen på ditt bord eftersom du successivt vuxit in i rollen. En utbildning låter de sista pusselbitarna falla på plats och efter kursen är du redo att leda ditt projektteam.

Utbildning för dig som projektledare

När du som projektledare går en utbildning i projektledning för att lära dig hantera projekt får du bland annat lära dig att leda projektet. Projektledning handlar ju till stor del om just ledarskap. Som ledare av projektet behöver du lära dig att nå ut till dina medarbetare med dina visioner, planer och önskemål. Alltför ofta har projektmedlemmarna ingen aning om vad som pågår bakom ledarens dörr. Projektledarens tankar och idéer om nutid och framtid kommer som en överraskning samma dag som förändringar blir aktuella. Men medarbetare av idag vill veta. De vill gärna bli inbjudna till processen och ta del av planeringen för projektet.

Utbildning i projektledning med fokus på ledarskapet

En utbildning i projektledning får dig att bli observant på den ofta outnyttjade stora potential som finns i dina medarbetares samlade kunskaper. Regelbundna personalmöten med tydlig information är mycket viktiga för att inte skapa känslan av ”vi och du”, eller i värsta fall ”vi mot dig”. Att få chansen att komma med input och synpunkter gör att engagemanget växer och skapar en känsla av att varje individ räknas. Då kommer dina medarbetare att bli dina största supportrar och arbeta tillsammans med dig mot målen.

Kunskaper ger bättre motivation i teamet

Ytterligare en fördel med att vara frikostig med att berätta om avsikter och intentioner är att dina medarbetare kommer att arbeta bättre tillsammans, som team. En utbildning i ledarskap för projektledare kan visa på det faktum att genom kännedom om verksamhetens mål och framtidsplaner, har alla medarbetare samma plattform att stå på och samma incitament och motivation till att utföra sina arbetsuppgifter. Utan insikt om meningen med verksamheten och framtiden för densamma, kommer var och en att arbeta efter vad den tror är syftet.

Få kunskaper om konflikter och oenigheter

Ingen vill ha ett projekt där alla drar åt olika håll och i en sådan miljö är det lätt att konflikter och oenigheter får fäste och tar form. Det är bättre att istället är väl känt vilka projekt som är på gång. När projektteamet är medvetet om de strategier som arbetas fram, kan de sträva tillsammans. De slipper fundera på meningen med verksamheten. En utbildning i projektledning eller en annan slags utbildning för dig som ledare hjälper dig som är ny att till fullo förstå fördelarna med detta synsätt och också hur du ska arbeta för att nå dit.

Var beredd på förändring med en utbildning i projektledning

Hjulen snurrar allt snabbare och omvärlden förändras som aldrig förr. En utbildning i projektledning är även en slags kurs i att hantera snabba omsvängningar. Utbildningen sätter projektledarrollen under luppen och förbereder dig på framtidens krav och ändrade spelregler. Ekonomin är ett sådant område som ledaren är hårt ansatt av. De finansiella kraven bara ökar, lönsamhet och resultatnivåer ska uppnås med allt mer slimmade organisationer. Rollen att leda ett projekt omfattar att fatta snabba beslut och kunna genomföra ändringar i rasande tempo. Här kan det agila tankesättet vara praktiskt och en utbildning i agil projektledning lär dig att använda detta sätt att arbeta.

En utbildning för dig som ledare som ger nödvändiga kunskaper

Utmaningen att förankra nödvändiga, och ibland impopulära, beslut ligger på dig som projektledare. Samtidigt vet du att du måste få med dig teamet i förändringsarbetet. Annars finns risk för missnöje, dålig stämning och i förlängningen att personal lämnar projektet. Genom att genomgå en utbildning i projektledning säkerställer du att du har nödvändiga kunskaper för att kunna implementera och genomföra beslut och åtgärder på ett effektivt och personalvänligt sätt.

Lär dig om projektledarens chefsroll

Ledarskapsrollen i ett projekt faller på projektledaren. Se därför till att du har gått en utbildning i projektledning som lär dig åtminstone grunderna i ledarskap. Som ledare av ett projekt ingår även arbetet med att hålla ett öga på konkurrenterna. Det gäller att inte bli förbisprungen och förlora medarbetare till andra. Idag är lyhördhet nyckelordet för att behålla och attrahera bra personal.

Lär dig att vara uppmärksam som projektledare

Som ledare av projektet gör du klokt i att ha en uppmärksam inställning, så att du snappar upp eventuellt missnöje. Lojalitet behöver byggas in i varje enhet inom projektet för att se till att personalen stannar kvar. Om konkurrenten lyckas bättre med dessa viktiga saker finns risken att teammedlemmar lämnar er. Det finns således all anledning att gå en utbildning i projektledning för dig som ledare med fokus på projektledaren viktiga och mångfacetterade roll.

En utbildning i projektledning för nybörjare

En utbildning i projektledning har fokus på vad det innebär att planera och driva ett projekt i praktiken. Om du är ny som projektledare bör du välja en projektledarutbildning som är anpassad för nybörjare. Då får du ta del av ett innehåll som ger dig en heltäckande bild av vad det innebär att ansvara för ett projekts genomförande. Utbildaren går igenom projektmodeller som fungerar i rent praktiskt och dessutom får du ta del av mallar och checklistor. Dessa ger dig total kontroll över arbetet.

Grunder i att bli en framgångsrik projektledare

Detta är en av grunderna i att bli ren framgångsrik projektledare; att ha fullständig översikt och kontroll på alla delar av ett projektet. Vi talar om allt från planering av resurser fram till målgång. Det handlar om att lära sig fördela resurser och använda teknik, medarbetare, kapital, kontor, verkstäder eller vad som än är nödvändigt för projektets genomförande.

Avsätt två dagar för din utbildning i projektledning

Hur får du då en helikopter-vy över projektet? En projektledarutbildning tar dig igenom alla delar du behöver veta för att få svar på denna fråga. Du får nya insikter som hjälper dig att få kontroll över projektet och se helheten. Just helhetssynen är viktig. Först och främst måste du dock förstå vad ett projekt är. Är inte det självklart, undrar du kanske? Det kan låta som en enkel sak, men det är inte ovanligt att en projektledare inte riktigt har förstått innebörden av upplägget med ett projekt. Faktum är att om du inte vet vad som innebörden av ett projekt är, kan du inte genomföra det på rätt sätt. Avsätt därför två dagar för utbildning för nya projektledare och få alla delar på plats. Det kommer att underlätta för dig i  din roll som projektledare.

Projektledning i praktiken

När du utbildar dig i att leda proejkt får du lära dig att definiera ett projekt. Det är ett arbete som är begränsat i tid, med  uppställda resursramar och ett helt avgränsat mål. Om något faller utanför projektdefinitionen tillhör det inte projektet. Detta är av stor vikt att du förstår, annars tenderar ett projekt att blir större och större. Till slut blir till inte hanterbart. En utbildning i projektledning i praktiken ger dig kunskaper om projektarbetets innebörd samt mycket mer som du behöver få kännedom om för att självständigt kunna leda ett projekt.

Ansvaret blir tydligt

Du blir varse vad rollen som projektledare innebär i form av ansvar och ställning i projektorganisationen. Du lär dig att agera som en ledare för projektet och ta ansvar för kommunikation och information. Att känna till vilka möten som är en del av projektet ingår, och hur du kan hantera kriser och ändringar. Utbildningen går även ner på detaljnivå och tar upp arbetssätt, rutiner, standarder, styrdokument och dokumenthantering. Dessa lärdomar har du stor nytta av för att se till att kvaliteten i projektet är hög. 

Vad innehåller en utbildning i att leda projekt?

Innehållet i en projektledarutbildning kan variera men oftast ingår en genomgång av projektdefinitionen, hur du formulerar mål och planerar projektet. Vidare brukar utbildaren visa de olika faserna i projektet. Här talar vi om förstudien, projektstarten, olika milstolpar med mera. När du närmar dig avslutningen av projektet behöver du veta hur du följer upp och återför viktiga erfarenheter.

Projektledning i praktiken

Som projektledare består en stor del av din arbetsdag av praktisk projektplanering. Det centrala i detta arbete är att lägga upp och hantera projektplanen. Det omfattar i sig flera olika uppgifter. Här hittar vi bland annat målformulering, identifiering av olika slags resurser, tidsplanering och budgetering. Du bedömer risker som kan påverka projektet och gör upp handlingsplaner för att möta dessa. Som projektledare är du ansvarig för att kvalitetsmålen uppfylls. Du behöver göra regelbunda kvalitetskontroller som säkerställer att projektet uppfyller kraven.

Kommunikation och ledarskap i projekt

Rollen som projektledare innefattar även den mer mjuka delen att vara en ledare för projektteamet. Ena sidan i detta arbete innebär att samordna arbetet, utse rollerna i teamet, tilldela arbetsuppgifter, följa upp att arbetet blir utfört och hantera frånvaro, sjukdom och ledigheter. Den andra sidan handlar om själva ledarskapet och att vara ledaren för gruppen. Du är den person dit projektets medlemmar vänder sig i både med- och motgång. Du ska coacha, peppa och engagera. Du ska även lösa problem och konflikter. Ditt sätt att kommunicera är centralt i rollen som projektledare och ingår alltid i en utbildning i projektledning.

Grundläggande utbildning i projektledning

Det finns många vägar till att bli projektledare. Ett enkelt sätt är att gå vår utbildning Ny som projektledare, där du lär dig grunderna i projektledning.

Två dagar för nya projektledare

Utbildningen är två dagar och ger dig basen att stå på i din roll som projektledare. Du lär dig om såväl praktisk projektledning som ledarskap i projekt. Två ämnesområden som du behöver kunskaper i för att kunna driva projektet i hamn.