Utbildning för erfaren ledare

En utbildning för ledare ger dig sakkunskaper i ledarskap

Förslag till utbildningar som passar för dig som arbetat som ledare ett tag

Utbildningar som säkerställer fortsatt utveckling för ledaren

När du har arbetat som ledare ett tag är det lätt att dagarna till stor del går åt till möten och återkommande rutiner. Det är då lätt att fastna i sitt ledarskap och i gamla hjulspår. En ledarskapsutbildning för mer erfarna ledare hjälper dig då att uppdatera dig inom ledarskapsområdet och släppa in nya impulser. Under utbildningen fräschar du upp dina ledarskapsmetoder och dessutom utökar du ditt nätverk.

Insikter om ditt ledarskap

Under en utbildning som vänder sig till dig som är mer erfaren lär du dig fler metoder att använda i ditt ledarskap. Minst lika viktigt är att du får tid att pausa och reflektera en stund. Vart vill du komma i ditt ledarskap, vilken sorts ledare vill du vara och behöver du justera något för att komma dit du vill?

Varför ska du gå en utbildning nu?

Det finns alltid utrymme för förbättringar och som ledare är det bra att hela tiden finslipa sin ledarskapsförmåga, utveckla sina talanger och hitta sina kärnkompetenser. Med uppdaterade kunskaper kan du lättare möta dagens komplexa utmaningar som ledare. Du får nya perspektiv och en injektion till att se saker på ett nytt sätt.

Utbildningar för olika inriktningar

Vilken utbildning ska du då välja? Vi har dels tre ledarskapsutbildningar, dels ett antal utbildningar som ger spetskompetens inom specifika områden. Om vi börjar med utbildningarna inom ledarskap kan de delas in i två stycken steg-2-utbildningar och en fristående utbildning.

Steg 2-utbildningar

Här har vi utbildningarna Ny som chef steg 2 och Att leda utan att vara chef steg 2. Här väljer du utbildning efter om du har chefsansvar eller om du leder utan chefsmandat. Många som går dessa utbildningar har även gått våra respektive grundutbildningar, men det är inget krav.

Ny som chef steg 2

Välj denna utbildning om du är relativt ny som chef, men har hunnit jobba ett tag och utövat ditt ledarskap. Sannolikt har du stött på frågor och problem som du inte riktigt hittat svaren till.

Under denna utbildning får du möjlighet att ta upp sådant som du har funderat på. Du får information om dagens trender inom ledarskap och får ta del av senaste ledarskapsforskningen. Programmet tar upp hur chefsrollen ser ut idag och hur ledningsprocessen fungerar. Du lär dig att hantera olika ledningsprinciper, där vi bland annat tittar på medarbetarskap, processinriktning, motivation, kommunikation och kvalitetskultur.

Som chef arbetar du hårt och det finns en risk att du har så fullt upp med dag-till-dag-verksamheten att du glömmer din egen utveckling. En utbildning blir då ett välkommet och nyttigt avbrott, där du fyller på med nya infallsvinklar och kan diskutera ledningssituationer du varit med om.

Att leda utan att vara chef steg 2

Det är alltid en utmaning att leda utan chefsmandat och på mångas begäran tog vi fram denna steg 2-utbildning. Här får du bland annat lära dig mer om hur du kan använda hjärnforskning för att leda din personal. För hjärnan är det främst fyra saker som skapar motivation och under utbildningen går vi igenom vilka dessa är.

Det här en utbildning som går på djupet i ledarskapet och tar upp sådant som rädslor, stress och mod. Du får verktyg för att minska stressen, öka modet och lär dig att lägga mer fokus på det positiva och det som fungerar bra. Praktiska modeller för grupputveckling tas upp, bland annat djupdyker vi i FIRO. Där går vi igenom gruppens olika faser enligt FIRO-modellen och det kan vara en ögonöppnare för många. Att lyssna är viktigt som ledare och att lyssna aktivt är ännu bättre. Utbildningen går igenom hur du kan använda ett aktivt lyssnade till att resultera i att medarbetaren själv kommer fram till svaret.

Fristående utbildning

Utbildningen Certifierad ledare ska du gå om du vill utveckla de sidor hos dig som driver dig i ditt ledarskap. Det är viktigt att vara medveten om sina egna behov och drivkrafter, eftersom det styr hur du agerar som ledare. Det är lätt hänt att du fastnar i arbetsvardagens bestyr och inte hinner med din egen utveckling. Utbildningen blir ett andningshål och en möjlighet att styra bort från invanda hjulspår.

Utbildningen hjälper dig att utveckla din förmåga att leda och påverka och lär dig att ta dig tiden att vara nyfiken. Du får tid att reflektera över dina egna starkaste drivkrafter, men även på vad det är som driver dina medarbetare. Du kommer att förstå att det som sporrar dig kanske inte betyder lika mycket för medarbetarna. Du får lära dig att både ta hand om din egen utveckling, samtidigt som du får ledtrådar till hur du kan hjälpa din personal att hitta sin egen motivation. På så sätt skapar du starka team som kommer att föra verksamheten framåt.

Det här är utbildningen som ställer frågor som får dig att stanna upp och fundera på ditt ledarskap. Hur är din situation idag? Vad är bra och vad kan bli bättre? Vilket är ditt mål? Hur märker andra att du nått ditt mål? Hur påverkas andra områden i ditt liv när du nått målet?

Kontinuerligt lärande

Att vara ledare innebär ett stort ansvar för den verksamhet man leder. Det spelar ingen roll om du är chef för en mindre avdelning eller är VD för ett stort börsnoterat företag, att vara ledare innebär ett stort ansvar. Många tror att det viktigaste att hålla reda på är den ekonomiska biten och det är viktigt, men du får inte glömma det som driver lönsamhet och själva affären i företaget. Affären drivs av verksamheten och verksamheten drivs av människor. Alla anställda är verksamheten och påverkar den. Det är därför det är otroligt viktigt att vara i ett konstant lärande. En utbildad ledare får tillgång till många verktyg att plocka fram i olika situationer i ledarskapet.

En lärande organisation

För att ditt företag ska se lärande som en naturlig del i verksamheten måste arbetsklimatet vara tillåtande och kreativt. För att skapa en sådan miljö måste det finnas en trygghet för medarbetaren att öppet dela sina idéer och att medarbetaren känner att chefen tillsammans med kollegor lyssnar. Att ha ett aktivt lyssnande innebär att du lyssnar koncentrerat och verkligen tar in vad personen framför dig säger. Aktivt lyssnande är ofta en del som ingår i utbildning för chefer. Det är något du som chef måste träna på och tänka på i vardagen. Att utöva aktivt lyssnande är ett mycket användbart verktyg. 

Lärdomar om att lyssna

Genom ett aktivt lyssnande känner sig medarbetaren sedd och tryggare i att dela med sig av sitt tänk kring olika lösningar. När du som chef visar att din medarbetares åsikter betyder något växer förtroendet för dig som ledare. När du har ett förtroende hos medarbetaren så blir det lättare att hantera all sorts kommunikation med medarbetare. Det blir mycket lättare att leda om du som chef har skapat en miljö där medarbetaren känner förtroende för dig. Det blir lättare att korrigera eventuella felaktiga beteenden om man har en bra grund att stå på, som bygger på tillit.   

Kunskaper ger ett framgångsrikt ledarskap

För att bli en framgångsrik ledare i ett framgångsrikt företag krävs det idag att du har en förståelse för hur marknaden ser ut. Att du tillsammans med dina medarbetare lär er att snabbt anpassa er till förändringar. Att arbeta kreativt med utveckling tillsammans och att lära er nya saker som främjar den egna verksamheten. Att gå en utbildning för chefer är en bra start, och sen måste du fortsätta att utveckla ditt ledarskap. Medarbetare behöver känna att de är sedda och betydelsfulla för företaget. Det är din uppgift som chef att möjliggöra det. 

Utveckla dina medarbetare genom coaching

En grundläggande färdighet för en ledare är att kunna coacha sina medarbetare. Många chefer och ledare har insett vikten av att tillämpa ett coachande ledarskap, där medarbetare kan växa och ta eget ansvar. Genom utbildning lär sig dagens ledare hur de får sin personal att känna sig mer delaktig. Genom studier i coachning får du dom ledare god kännedom om vad det innebär att utöva ett coachande ledarskap i teori men framför allt i praktik.

Kunnighet i professionell coachning

Professionell coachning i ledarsituationer har ofta en direkt avgörande effekt på medarbetarnas motivation. Om du är kunnig i teorin bakom coachningen får du verktyg för att öka motivationen men också förmågan hos personalen att ta egna initiativ. Ett coachande ledarskap utmärker sig genom att vara mycket inspirerande. Du lär dig att det dessutom fungerar motiverande, i syfte att stimulera till delaktighet och inte minst kreativitet. Ledaren eller chefen visar då personlig omtanke genom att ge stöd. Men också genom att försiktigt pusha i ett gott syfte, både för medarbetaren och för företaget.

Med coachning på schemat kommer du långt

En utbildning med coachning på schemat blir en kurs som utvecklar ditt ledarskap. Genom att du lär dig utöva ett coachande ledarskap stöttar du dina medarbetare till att komma vidare i sina roller. Det sker genom delaktighet, engagemang och inte minst ömsesidig respekt. Med kunskaper om optimal coachning kan du inspirera dina medarbetare till ökad medvetenhet och utökat ett eget ansvar. Du kommer att upptäcka att de maximerar sina prestationer och fortare uppnår företagets mål men även sina egna mål.

Lär dig coachningens metodik

Ett utbildningprogram för ledare består till viss del även av coachning. Då lär du dig en vilken metodik i coachprocessen du kan använda. Ett coachande ledarskap handlar som sagt om att stärka och utveckla medarbetare. Medarbetarna mår då bättre, känner större arbetsmotivation och företaget får en lönsammare verksamhet på köpet. En chef eller ledare som vill ha ett coachande förhållningssätt måste lära sig att växla mellan att vara instruktör, handledare och mentor. Du behöver kunskaper om hur du kan variera ditt ledarskap, beroende på situationen och medarbetarnas behov. Du behöver även insikter om hur själva metodiken i coachprocessen bäst blir genomförd.

Få engagemang på köpet

Mer lojal och engagerad personal genom ett coachande ledarskap, det får du på köpet. Medarbetare behöver bli sedda och uppskattade för vad de gör och vilka de är. Beröm och feedback på utförda arbeten är av stor vikt. Målet är att öka självinsikten och självkänslan hos den anställde som individ för att den i sin tur ska fungera bättre i gruppen. Ett lyckat coachande ledarskap leder till en ett större självförtroende och en känsla av inflytande hos personalen, vilket i sin tur leder till mer lojala medarbetare.

Lärdomar om öppna frågor

Ställ öppna frågor och frågor som börjar med Hur? Var? Varför? När? Vad? Hur detta går till i praktiken lär du dig när du bokar in dina utbildningsdatum och går en kurs. Du inser att du vill ställa frågor som det inte går att svara ja eller nej på. Därmed får du medarbetaren själv att fundera och tänka. Du måste sedan vara aktiv i ditt lyssnande och alltid ställa följdfrågor som leder personen vidare i sin tanke. Använd de öppna frågorna och styr medarbetaren till att berätta mer om ”Varför tror du att du reagerade på det sättet?" "Vad hade hänt om du gjort tvärtom?" och så vidare.

Träning i att ställa bra frågor

En bra ska med att gå utbildning är att du får träning i att ställa bra frågor. Du inser att du ska ställa förhörsfrågor, utan frågor som får medarbetaren att tänka själv. Det svåra kan vara att låta bli att svara på frågorna själv, men med aktiv utbildning och träning i frågeteknik kommer du vidare. Var även närvarande i nuet, det är viktigt, och visa med både ord och din kropp att du är här och nu. Att lyssna handlar givetvis också om att lyssna aktivt, inte passivt och samtidigt titta i mobilen eller fundera i egna tankar. Ditt kroppsspråk betyder mycket och är ett starkt verktyg för att lyssna, och medarbetaren upplever ett starkare från din sida intresse och inte minst din närvaro engagemang. Detta kan aldrig nog mycket understrykas i ett coachande ledarskap.

Kunskaper ger ett bättre coachande ledarskap

Genom de kunskaper du får om coachning under en ledarskapsutbildning kan du bli en bättre coach. Du lär dig hur du sätter dig in i medarbetarens sits och blir nyfiken på att förstå, men inte berätta svaret. Ett coachande förhållningssätt handlar om att få andra att växa och med vägledning av frågor hitta en väg mot målet. I en aktiv coachroll är den som coachar och blir coachad överens om vad målet är med samtalet, och coachens roll är att vägleda mot målet.

Så här säger våra kursdeltagare:

Utbildning för chefer och ledare

Utbildningar i ledarskap är nödvändig för att hela tiden utveckla och förbättra sin förmåga att leda andra människor. Dina medarbetare behöver också lära sig nya saker och du bör föregå med gott exempel. Förändringstakten på marknaden är väldigt hög idag och företagen måste vara snabbfotade samt förändringsbenägna.

Ledarskap handlar också om att vara i ständig förändring och få med sig sina medarbetare på resan. Många större förändringar företag gör, misslyckas ofta. Därför underlättar det om du går en ledarskapsutbildning för chefer inriktad på förändringsledning eller liknande. Som chef behöver man allt stöd man kan få i att skapa en lärande organisation.