Utveckla din ledarskapsförmåga

Utveckla ledarens färdigheter genom ledarskapsutbildning

Utveckla dina ledarskapsförmågor under en utbildning i ledarskap. Öva upp dina talanger och bli medveten om dina fördelar som ledare.

Ledarskapsförmågan kan utvecklas och förfinas med utbildning

Genom ledarskapsutbildning hos oss kan du utveckla dina naturliga färdigheter och egenskaper samt lära dig hitta nya. Det finns många färdigheter som du som ledare behöver ha för att verkligen lyckas i ledarrollen. Att delegera, fatta beslut och hantera konflikter är några sådana färdigheter. Här tittar vi närmare på några mycket viktiga egenskaper som ledaren behöver arbeta med. Under en utbildning tar vi upp vikten av att du hittar och använder dina talanger som ledare.

Lär dig konsten att delegera

Det finns många aspekter av delegering som en utbildning i ledarskap kommer att gå in på i detalj, eftersom det är viktigt område. Som ledare vill du ofta gärna göra allt. Men du hinner helt enkelt inte göra allt. En av de svåraste sakerna du behöver göra som ledare är lära dit att delegera ut uppgifter. Kanske tycker du att det bästa sättet att få bra resultat är att göra allt arbete själv, men som ledare måste du fördela arbetsuppgifterna för att orka i längden.

Få kunskap om delegeringens olika steg

Olika utbildningar i ledarskap kan visa dig hur du delegerar på olika sätt, men de allmänna stegen för delegering är dessa:

 • Definiera den aktuella uppgiften
 • Se till målet med uppgiften är SMART, dvs specifikt, mätbart, accepterat, realistiskt, tidsbestämt
 • Hitta den eller de bästa teammedlemmarna för uppgiften
 • Tala noga om varför just den eller de har valts
 • Förklara mål som ska uppnås i begripliga termer
 • Diskutera hur arbetsuppgiften kan utföras
 • Kom överens om en tidsram
 • Kommunicera regelbundet under tiden uppgiftens varar
 • Ge feedback efter att uppgiften är genomförd

Utbildade ledare kan motivera sitt team

Studier visar att positiv motivation är ett bra sätt att förbättra en medarbetares effektivitet. Detta är knappast förvånande. Alla vill känna att de blir erkända för sitt arbete och att ambitioner uppskattas. När du utbildar dig inom ledarskapsområdet får du du kunskaper om hur du kan motivera ditt team. Du får bland annat ett enkelt tips som skapar motivation och det är att säga "tack!" Det är bara ett ord, men underskatta inte hur mycket det gör för dig och ditt team. Att visa att du är tacksam för ditt teams arbete leder till att du ses som en empatisk person. 

Genom lärande skapas kunskaper

Lärande ger kunskaper inom ledarskap som du behöver under din ledarskapsresa. Kunskaper medför att du ökar din förståelse för ledarens betydelse och roll. Detta i sin tur leder till att dina medarbetare kommer att vara mer intresserade av att kommunicera med dig och bygga en relation. 

Så vad driver då motivationen hos ett team och en individ? Engagemang och motivation stärks av:

 • En möjlighet att fatta egna beslut
 • Att målen är realistiska
 • Att man blir erkänd för sina prestationer

Motivation ingår som en del av våra utbildningar för ledare

Dessa är grunderna för att hålla dina teammedlemmar motiverade och engagerade. När medarbetarna är positivt motiverade förbättras deras effektivitet, vilket underlättar för teamet att nå sina mål. Detta är win-win för alla, både för dig som ledare, för teamet och för organisationen.

Motivation för individer och team tas upp i alla våra utbildningar för ledare, eftersom det är ett så viktigt område.

Träna dig i beslutsfattande

Som ledare är det viktigt att kunna fatta bra och ibland snabba beslut. Genom träning kan du öva upp ditt sätt att ta beslut. Beslutsfattande är en av hörnstenarna i ledarskap och en av de viktigaste färdigheterna du kan lära dig som ledare. När ni ställs inför ett problem i gruppen kommer lösningsförslag att ges av dina teammedlemmar, men det är bara du som fatta det slutliga beslutet. Precis som vi alla har en personlighetstyp har vi också en beslutstyp. En del håller sig till en viss typ av beslutsfattande, medan andra är använder en kombination av olika metoder. Man brukar prata om analytiskt, beteendemässigt, konceptuellt och direkt beslutsfattande.

Utbildning tar upp vikten av att kunna ta beslut

Utbildade och analytiska beslutsfattare undersöker noggrant informationen de har innan de fattar sitt beslut. De förlitar sig på den kunskap de fått via utbildning i ledarskap samt fakta. De studerar situationen noga, precis som de fått lära sig. Om man använder sig av beteendemässigt beslutsfattande vill man först få teamets reaktioner, innan man bestämmer sig för det bästa tillvägagångssättet. Ett konceptuellt beslutsfattande är mer socialt och integrerar kreativt tänkande och samarbete från teamet. De baserar sina beslut på många olika perspektiv och försöker se in i framtiden när de fattar ett beslut.

Direkta beslut på schemat

Under en utbildning för ledare kan du även få lära dig om att fatta direkta beslut. De som fattar direkta beslut är rationella och snabba. De baserar sina beslut utifrån sin egen kunskap och har förmågan att fatta blixtsnabba beslut, men ser sällan situationen ur fler än ett perspektiv.

När du har hittat din egen beslutsstil kan du även använda de andra metoderna för att fatta vissa beslut. Då kan du tillämpa dem på den situation där de bäst passar.

Lär dig hantera konflikter

Genom utbildning kan du lära dig konflikthantering för ledare. Detta är mycket viktigt, eftersom i princip alla ledare förr eller senare måste ta tag i en konflikt. Det behöver inte alltid handla om personkonflikter. Det kan vara en naturlig reaktion efter mycket hårt arbete i teamet. Alla är trötta och ni har arbetat hårt för att hålla en deadline och i sista minuten går allt om intet. I ett sådant här läge är du som ledare mycket viktig så att inte spänningarna börjar öka. Annars är det bara en tidsfråga innan oenigheter bryter ut. Men om du har lärt dig hur du ska hantera dessa och andra konfliktsituationer har du redskap som du kan sätta in direkt.

Ledarens utbildning om konflikter

Att hantera konflikter kan vara ett av de tuffare ämnena inom ledarskapets område. Konsten ligger i att lära sig att hålla sig lugn och kommunicera. Men det är en av de färdigheter för ledare som vanligtvis är lättare i teorin än de är i praktiken. Den typ av tekniker du kommer att lära dig på en bra utbildning i ledarskap kan till exempel innehålla:

 • Att våga ta tag i situationen
 • Hitta samarbeten för att lösa problemen
 • Förstå varför oenighet och konflikt uppstår
 • Förstå olika personligheters reaktioner i en konflikt
 • Hantera din egen och andras stress och känslor

Kunskaper gör konflikten lättare att hantera

När du ledare får verktyg för att hantera konflikter får du även redskap för att hantera stressen som konflikter medför. Höga stressnivåer har en dominoeffekt på din hälsa och din prestation. Stress kan orsaka minnesproblem, bromsa förmågan till inlärning och försvaga immunförsvaret. Det är således bättre för alla att ledaren vet hur han/hon ska ta itu med konflikter när de uppstår. De flesta utbildningar för ledare lär dig hur du hanterar konflikter.

Lär dig använda din kommunikativa förmåga

Att kunna kommunicera med dina medarbetare är själklart mycket viktigt. För en modern chef är det en nödvändig kompetens. Du behöver därför putsa på din kommunikativa förmåga, för att på så sätt uppnå större förtroende inom personalgruppen. God kommunikation genomsyrar alla sidor av verksamheten. Bra information underlättar förståelsen för visioner, målsättning och andra övergripande värderingar. Plus att det gör det enklare att genomföra beslut, även de besvärligare besluten.

Utveckla dialogen under en konflikt

God kommunikationen är mycket viktig vid konflikthantering, eftersom det handlar om dialog och feedback. En ledare bör ta initiativet till personliga samtal. Det gäller både spontana och förberedda sådana, speciellt när det finns underliggande konflikter. Samtal för dialogen framåt, istället för att ignorera problemen och hoppas att de går över av sig själv. Samtidigt bör du som ledare vara medveten om att det kan bli en viss turbulens när du lyfter fram problem som tidigare har tigits ihjäl. Även om det kan vara jobbigt är det bättre att få igång en diskussion om problemet och till slut hitta en lösning.

Utveckla färdigheter i att skapa delaktighet

Att lära sig att skapa ett öppnare klimat och ökad delaktighet är ett av många syfte med att utveckla den kommunikativa färdigheten. Detta kan få långsiktiga positiva följder. Om medarbetarna vet att det går att ta upp viktiga frågor med dig som ledare, och därmed kunna påverka sin arbetssituation, ökar det arbetsglädjen. En närvarande ledare kan bidra till en ökad känsla av ansvar och delaktighet. En ledare som uppmärksammar individerna utöver de vanliga utvecklingssamtalen och en bra dialog skapar mera aktiva och självständiga medarbetare. Detta är naturligtvis är en tillgång i dagens arbetsliv. Det är dessutom ett känt faktum att lönsamheten ökar när personalen blir mer engagerad.

Verktyg i kommunikation

Det finns många verktyg som du som ledare kan lära dig att använda för att bli mer kommunikativ. Samtalet är dock fortfarande ofta det primära. Detta bland annat på grund av att du då kan få igång ett växelspel, oavsett om du talar till gruppen eller till individen. Ökad delaktighet blir en självklar följd av ett bra samtal, och det kan vara mycket inspirerande för båda parter.

Ett nytt landskap

En ledarskapsutbildning av idag ser inte ut som den gjorde förr. Mer fokus ligger på utvecklingen av ledaren som människa, varvat med kunskap om modernt och nyskapande ledarskap. Dagens verksamheter symboliseras av platta organisationer med fler tillfälliga gruppkonstellationer, som löses upp och nybildas med jämna mellanrum, allt efter behov. Arbetsuppgifterna utförs numera inte enbart på kontoret utan också hemma, på kontoret, i sommarstugan, på tåget, på flyget osv.

Bli en flexibel ledare

Att vara ledare idag ställer helt nya krav på flexibilitet och anpassbarhet och innebär också att du behöver kunna anställa medarbetare som du kan lita på och som är öppna för coaching, utveckling och snabba förändringar. Hos oss är en ledarskapskurs detsamma som en kurs som följer med utvecklingen av ledarskapsprocessen och som innehåller det du behöver för att bli en närvarande, harmonisk och empatiskt ledare.

Lär dig de grundläggande ledarskapskompetenserna

Vilka är kärnledarkompetenserna? De är specifika färdigheter som varje ledare bör utveckla för att effektivt vägleda sina team. Det finns tre kategorier kärnledarkompetenser: Först har vi de mellanmänskliga kärnkompetenserna. Dessa handlar om hur du som ledare interagerar med ditt team och hur teammedlemmar interagerar med varandra. Starka mellanmänskliga färdigheter främjar kommunikation, vilket bidrar till den övergripande motivationen i ett team. Exempel på dessa färdigheter är emotionell intelligens, förmågan att bygga relationer och att hantera konflikter.

Utveckla dina färdigheter

När du utbildar dig utvecklar du dina färdigheter om logistiska kärnkompetenser. Här pratar man om färdigheter som en ledare använder för att planera och genomföra olika arbetsuppgifter. Beslutsfattande och delegering av uppgifter hör till denna kärnkompetens. Du lär dig även om interna kärnkompetenser. Detta är en kompetens som avgör hur du som ledare uppfattar dig själv. Interna kompetenser innefattar färdigheter som gör det möjligt för en ledare att bedöma sig själv, vilket är avgörande för professionell utveckling. Självreflektion och att ta eget ansvar för den man är hör med andra ord till dessa kompetenser.

Stegen som leder till utveckling

Det går att förbättra och förfina sina grundläggande ledarfärdigheter genom utbildning som utvecklar din ledarkompetens. Ofta pratar man då om att jobba med olika steg:

 • Utveckla den emotionella intelligensen
 • Känn dig bekväm med att delegera
 • Bygg upp relationer med ditt team
 • Öva upp förmågan att fatta beslut
 • Avsätt tid för dig själv och din ledarskapsutbildning och utveckling
 • Bli bättre på att hantera konflikter
 • Öka modet att ta ansvar som ledare

Bra egenskaper hos en ledare

Som ledare behöver du ha många förmågor och egenskaper, vissa har du med dig från tidigare erfarenheter, andra lär du dig så småningom. Det finns dock några utmärkande karaktärsdrag som man ofta ser hos en framgångsrik ledare:

Utåtriktad – du behöver inte vara rummets medelpunkt, men du tycker om att samtala med människor och är intresserad av både individers och gruppers utveckling.

Rak – du är ärlig och rakt på sak och framför ditt budskap med pondus och säkerhet, men du kan också lyssna och ta till dig av andras åsikter.

Inbjudande – med detta avses att du låter dina medarbetare vara med i din utveckling, vara en del i din utveckling. De står inte utanför och tittar på, de är med på insidan och arbetar med dig. 

Närvarande – när du rör dig bland dina medarbetare ser du dem och lyssnar på dem, ärligt och uppriktigt.

Framåtseende – du är en visionär som kan se ”utanför lådan” och tänka kreativt och nytt.