Utbildning för nya projektledare

Utbildning för projektledare

SKA DU BÖRJA LEDA ETT PROJEKT? VÄLJ EN UTBILDNING FÖR NYA PROJEKTLEDARE

Projektledaren har dubbelt ansvar

Att bli projektledare innebär att du axlar en speciell typ av ansvar och att du behöver vissa kunskaper. Du behöver dels få kunskap om själva projekthanteringen, dels hur du leder medlemmarna i projektet. Du får ett dubbelt ansvar, kan man säga. Ofta blir man projektledare för att man vet mycket om området eller ämnet som projektet handlar om. Denna kunskap är viktig, men den behöver kompletteras med utbildning i praktisk projekthantering och ledarskap. Du kan läsa om hela vårt utbud av utbildning i ledarskap här: ledarskapsutbildning.

Olika sorters projekt

Projekt kan komma i många olika skepnader. Från det lilla projektet som klaras av på en vecka, till omfattande arbeten som kan pågå under flera år och involvera hundratals människor. Ett litet projekt kan handla om att planera och genomföra ett besök hos en kund. Ett stort kan vara att bygga ett nytt bostadsområde eller anlägga en ny vägsträcka. De flesta projekt följer samma rutiner med planering, genomförande, riskhantering, förändringshantering, uppföljning och kunskapsåterföring efter avslutet.

Ny som ledare av projekt

När du är ny i rollen ger dig vår utbildning Ny som projektledare en mycket bra start som projektledare. Den är grundläggande och passar för de flesta typer av projekt och branscher. Utbildningsledaren är en erfaren projektledare, som dessutom arbetar aktivt med att leda projekt. Innehållet är därför uppdaterat och följer dagens synsätt på projektarbete.

Vidareutveckling av rollen att leda projekt

Vår utbildning Ny som projektledare - steg 2 har fokus på ledarskap och metodik i projekt. Syftet med utbildningen är att bygga på dina grundläggande kunskaper i projektledning och ge djupare insikter. Vi går bland annat djupare in i områdena kommunikation och coachning i projekt. I slutet av kursen tar du fram en handlingsplan för din roll som ledare av projekt. Den kan sedan ligga till grund för din fortsatta utveckling. 

Agil projektledare

Om du vill arbeta på det agila sättet som projektledare lär dig vår nya utbildning i agil projektledning hur du gör. Att arbeta agilt innebär att vara flexibel, snabb och lättrörlig. Just dessa saker kommer väl till pass i ett projekt. Projektledare råkar ofta ut för att hantera plötsliga förändringar och har behov av att kunna agera snabbt och effektivt. Då är det agila arbetssättet mycket praktiskt och användbart.

Lär dig vad rollen som projektledare innebär

I rollen som projektledare handlar det mycket om att samordna det operativa arbetet och på ett organiserat sätt leda de övriga projektmedlemmarna. En utbildning för nya projektledare kan vara allt från övergripande till specifik för en viss typ av projekt. Vår utbildning är mer övergripande, så att den ska passa som basutbildning för de flesta typer av projekt.

Utbildning i projektledning lär dig planera projektet

Redan från första arbetade timmen i projektform gäller det att ha en hållbar projektplan för att se till att samtliga medlemmar i projektgruppen drar åt samma håll. En projektplan ska inte bara innehålla vad varje person ska göra utan också när det ska göras. Vår utbildning ger dig praktiska kunskaper om hur du som ansvarig gör en plan på bästa sätt.

Lär dig parera oväntade situationer

Att arbeta i projektform innebär att du behöver vara flexibel. Du behöver lära dig att hantera plötsliga händelser och att parera oväntade situationer. Med en utbildning i bagaget är du betydligt bättre förberedd, än om du kastas direkt i hetluften. En utbildning för projektledare lär dig hur du gör en plan och vad du ska göra när olika händelser påverkar planen. Du vet vilka du måste informera och hur du ska göra det.

Få alla att jobba mot projektmålet

Med rätt kunskaper i projektledning ökar du din förmåga att på ett bra sätt få en grupp att arbeta mot samma mål. Genom en duktig ledare kommer projektets medlemmar att känna engagemang. En gemensam grupp är starkare än en enskild individ. I teorin kan det låta väldigt enkelt att sätta ihop en grupp och styra mot ett gemensamt mål, men det är inte lika enkelt i praktiken. Du som projektledare behöver utveckla dina färdigheter så att du kan driva gruppen på ett både motiverande och effektivt sätt.

Innehåll i en utbildning för projektledare

En utbildning för projektledare är precis det; en utbildning av en person som ska agera ledare för ett projekt. På pappret är det enkelt men i verkligheten är det en utmaning. Som ledare är det viktigt att kunna få gruppmedlemmarna att se resultatet framför sig, men också analysera risker och möjligheter. Under vår utbildning för nya projektledare tränar du upp din förmåga att leda ditt projektteam.

Lär dig att återföra kunskaper

När projektet är avslutat för de vanliga gruppmedlemmarna ska ofta hela projektet analyseras och värderas av projektledaren. Vad gjorde vi bra och vad kan vi göra bättre nästa gång? Kunskapsåterföring är också en del av vår utbildning för dig som projektledare.

Genomgripande utbildning för projektledaren

Som projektledare är det många bollar du ska hålla i luften samtidigt. Vår utbildning för nya projektledare är en genomgripande projektledningskurs, som tar upp alla delar av projektledarskapet. En viktig del är att du som projektledare har kontroll över såväl projektets kostnader som tidsplan. För att få detta behöver du bra rutiner för uppföljning. Ofta lägger du mycket tid ner på att förbereda projektets olika delar. Detta är naturligtvis är nödvändigt, men när arbetet väl är i gång finns en risk att uppföljningen inte blir av.

Lär dig hålla projektets tidsplan

Ett projekt som håller tidsplanen och rullar på enligt schemat kanske inte följs upp, då allt verkar vara frid och fröjd. Men en bra fråga att ställa är om de resurser som lagts ner för att hålla tiden motiverar kostnaden. Verklig projektledning innebär att projektets mål ska uppfyllas i rätt tid men också inom de givna resursramarna. Om kostnaderna blir för höga ökar riskerna för bakslag, även om tidsplanen hålls. Avvikelser från den ekonomiska planen, budgeten, måste flaggas för i god tid.

Lär dig ta ditt ansvar som projektledare

Du kan bli tvungen att revidera uppdraget eller tillföra mer medel. Som projektledare måste du se till att detta görs under projektet gång, så att det inte kommer som en otrevlig överraskning på slutet. Det finns flera modeller för hur uppföljning kan utformas, som du kan lära dig. Är du dessutom intresserad och kunnig i Excel finns massor av möjligheter att kunna göra dina egna mallar. Vår utbildning visar också hur du skapar bra rutiner kring dokumenthantering, vilket underlättar livet som projektledare.

Lär dig de tre viktiga delarna i ett projekt

Det är i framför allt tre saker som måste vara på plats för att hela projektet ska lyckas. Det första är att projektets mål ska vara tydligt definierat. Du måste veta vad projektet ska mynna ut i. För det andra ska tidsplanen vara förutbestämd och realistisk. Se till att tiden är ordentligt avsatt och att nödvändiga resurser finns tillgängliga. Det tredje är att uppföljningen av kostnader och resurser måste ske under hela projektets livslängd. En bra uppföljningsplan gör att du slipper några negativa överraskningar på slutet. 

Utbildning förbereder dig för alla delarna

Att leda ett projekt i praktiken innebär ett stort och viktigt åtagande. Var därför ordentligt förberedd genom att gå en utbildning i god tid, helst före målen för projektet formuleras. När dessa tre delar är helt klara finns förutsättningarna för att genomföra ett lyckat projekt. Livet som projektledare blir betydligt mindre komplicerat när både du och beställaren är klara över dessa tre saker. Annars finns en risk att projektet inte blir färdigt eller att fel förväntningar uppstår.

Att vara ny i rollen som projektledare

Är du ny i rollen som projektledare och behöver projektledarutbildning? Under vår utbildning får du lära dig hur du gör för att kunna leda projektet på ett framgångsrikt sätt. Vår utbildning är grundläggande och hjälper dig att få kontroll. Du får kunskap om allt från målformulering till genomförande och uppföljning. Du lär dig bland annat:

  • Arbetsformen projekt - vad innebär det?
  • Vilka olika projektmodeller finns?
  • Hur kommunicerar jag bäst internt och externt i projektet?
  • Att leda ett projekt - hur leder jag projektmedlemmarna mot målet?
  • Att styra projektet
  • Formulera mål som är realistiska
  • Så planeras ett projekt
  • Vilka risker finns för projektets genomförande?
  • Vilka är de utomstående intressenterna?

Två intensiva utbildningsdagar

Under två intensiva utbildningsdagar får du både teori och fakta om projektarbete och ledarskap i projekt. Du lär dig praktiska verktyg att börja jobba med på hemmaplan. Inga speciella förkunskaper behövs och vår utbildning passar de flesta branscher, små och stora projekt.

En praktisk utbildning för dig som ska leda projekt

Vår utbildning för nya projektledare har dig som är ny i rollen i fokus. Du får kunskaper om hela bilden över vad det innebär att axla projektledarrollen. Vår utbildningsledare går till exempel igenom ledningsfunktionen. Här handlar det om vad som förväntas av dig som ledare av projektet och dess medlemmar. Utbildningen tar också upp den viktiga planeringsfasen. Denna del behandlar vikten av att göra en bra förstudie, en projektplan med milstolpar och en verklighetsnära tids- och resursplan.

Kunskaper om koordinering i projekt

Utbildningen går även igenom hur du praktiskt koordinerar projektets olika delar. Du lär dig hur roller och ansvar fördelas på ett effektivt sätt. Efter dessa två dagar har du helt enkelt lärt dig hur du förvaltar det nya ansvar som du har fått och hur du använder resurserna du fått på bästa sätt.

För vem passar vår utbildning i projektledning?

Först och främst passar vår utbildning dig som är ny projektledare, och som inte har tidigare kunskaper inom projektledning. Ditt mål är att lära dig vad arbete i projektform innebär. Du vill också lära dig om modeller och metoder som används i projekt. Dessa är viktiga att förstå eftersom de kan hjälpa dig att ta projektet från start till mål, helt på egen hand. Det spelar ingen roll om du arbetar i en liten organisation eller en stor. Vår utbildning passar för båda och för de flesta branscher om områden.

Målsättning med utbildningen i projektledarskap

Målsättningen är att när du kommer tillbaka till din arbetsplats efter vår utbildning har du fyllt på kunskapsförråden med lärdomar om hur du leder och informerar i och kring ett projekt. Du har lärt dig hur du praktiskt ska planera ett projekt från början till slut, från ax till limpa. En del av utbildningen tar upp hur du gör en löpande uppföljning i projektet och vad du bör tänka på när du rapporterar om hur projektet framskrider. Båda mycket viktiga att kunna.

Efter utbildningen för projektledare

Efter utbildningen förstår du vilken information du behöver förmedla till intressenter kring projektet. Det handlar om beställare, styrgrupp, leverantörer osv. Slutligen har du fått mod och kunskap för att våga ta dig an att leda projektet. Du vet hur du ska göra för att hålla projektet inom angiven ram och vad som behövs för att resurserna ska räcka till.

Erfaren utbildningsledare

En av våra utbildningsledare under vår utbildning för nya projektledare heter Ulric. Han är en erfaren projektkonsult som har jobbat med projekt i över 30 å. Hans erfarenheter sträcker sig från såväl operativt som strategiskt projektarbete. Han arbetar till vardags med att samordna projektverksamheten på Högskolan i Gävle. Han har också startat upp arena för projektledare i Gävletrakten som kallas ProjektParken.

Ulric undervisar i projektkunskap och han är mycket omtyckt som utbildare. Det beror inte minst på att han är så engagerad och lyhörd för sina deltagare. Under åren har han arbetat fram en väl avvägd mix av teori och praktik, som lär dig att våga axla projektledarrollen.

Våra deltagare säger

Vi får många fina kommentarer om utbildningen i våra utvärderingar, här är några exempel:

“Föreläsaren var förtroendeingivande."
"Praktiska exempel från verkligheten, förenklar att förstå."
"Mycket professionell kursledare.”
“Mer än nöjd med allt.”
"Har rekommenderats till andra.”

Boka in dig på vår utbildning i att leda projekt

Vi hoppas att du nu vill boka in dig på vår utbildning för nya projektledare. Vi är säkra på att den kommer att hjälpa dig att lyckas och trivas i din nya roll. Utbildningen ger dig även verktyg att ta till när allt inte går som smort. Friktion är oundvikligt när många viljor ska komma överens. Med kunskap kommer du att våga stå på dig, även när det blåser.

Projektledarutbildning förbereder dig

Som ny i rollen som ledare av ett projekt är det värdefullt att gå en utbildning för att få den kunskap du behöver för att effektivt kunna leda projektet. Det är många delar som ska samverka. Det är din uppgift att allt hålls samman. Under vår utbildning vävs viktiga projektbitar ihop till ett lättbegripligt mönster. Du lär dig att arbeta med de viktiga förberedelserna, att genomföra projektet enligt utarbetad plan och sedan avsluta och återföra kunskap.

Ledarskap och projekthantering

Att hantera ett projekt handlar i mångt och mycket om ledarskap. En fråga många nya projektledare ställer sig är om de passar för att leda ett projekt. Det är en relevant fråga, eftersom rollen som projektledare innebär ett stort och viktigt ansvar. Du bör vara beredd att ta på dig ledartröjan och våga ta på dig uppgiften. Ibland kan du behöva fatta jobbiga beslut, ta hand om konflikter och hålla svåra samtal med projektets medlemmar. Om du inte är beredd att hantera även besvärliga uppgifter är kanske inte rollen som projektledare rätt för dig.

Hur blir jag en projektledare?

Du blir projektledare genom att skaffa dig nödvändiga kunskaper du behöver ha för att kunna leda projektet. Det kan innebära att du måste gå utbildning i såväl projekthantering som ledarskap i projekt. Även en ekonomikurs kan vara på sin plats, eftersom projekthantering innebär att ha ett ekonomiskt ansvar. Vidare kan du behöva kunskap om olika administrativa program som hjälper dig att överblicka projektet. Vilka utbildningar du behöver gå styrs av storlek och omfattning på projektet.

Projektledningens innebörd

Vad innebär projektledning? Att vara ledaren för ett projekt innebär kortfattat att ha ansvaret för att projektet genomförs korrekt, på utsatt tid och inom bestämda ekonomiska ramar. Med ett korrekt projekt menas att de uppställda målen blir uppfyllda och att beställaren får det denne sagt att den vill ha. Detta kan låta enkelt, men ibland förstår inte ens beställaren exakt vad som beställts. Det är därför mycket viktigt att sätta projektplanen på pränt och få den godkänd, innan projektet drar igång.

Utbilda dig i att styra projekt

Gå gärna en utbildning i att styra projekt, så att du fullt ut blir medveten om ansvaret som kommer med rollen som projektledare. Du kan till exempel gå en distansutbildning för projektledare, en fysisk utbildning i ledarskap och en webbutbildning i ekonomi. Du väljer den utbildningsform som passar dig. Det kan även finnas speciella kurser för byggprojektledare, vilka kan vara bra om du ska leda projekt inom byggbranschen. Annars kommer du långt med en övergripande projektledarutbildning. En sådan lär dig projektledarskap och tar dig ett steg närmare till att bli en projektledare. En utbildning i att leda projekt ger dig en överblick över vad arbetsuppgiften innebär. Efter utbildningen kan du ta på dig rollen som projektledare och kan till exempel driva förändringsprojekt som chef, implementera ett nytt datasystem eller planera ett event.

Projektledarens vardag

Vad gör då en projektledare en helt vanlig arbetsdag? Arbetsuppgifterna är varierande, vilket är en av anledningarna till att det roligt att vara projektledare. Dels arbetar du administrativt på kontoret, dels är du ute och besöker platser som ingår i projektet. Det kan vara en byggarbetsplats, en beställare, en leverantör eller en anläggning. Under din arbetsdag arbetar du med uppföljning, planering, justering av planer, prislistor, timhantering, fakturering, ledarskap och så vidare. I och med att du måste göra så många olika uppgifter är en utbildning i projektledning viktig, så att du känner dig trygg i rollen. En kurs projektledare hjälper dig att förstå vad en projektledare är och lär dig om ledarskap i projekt. Att läsa till projektledare är roligt och enkelt och det finns gott om utbildningar projektledning att välja bland.

Projektledare kan gå utbildning i Stockholm

I huvudstaden finns flera utbildningar i projektledarskap. Väljer du en ledarskapsutbildning i Stockholm inom projekthantering får du en bra grund att stå på som projektledare. Visserligen fungerar det utmärkt att gå en utbildning för projektledare på distans, men många föredrar ändå att gå fysiskt. Det kan vara lättare att förstå det här med vad projektledning är när du kan diskutera öga mot öga. Även en del övningar kan vara enklare att utföra under en projektledningskurs på plats i till exempel Stockholm.

Så här säger våra kursdeltagare:

Joachim Lövgren som är konstruktör på Franke Futurum säger: "lagom nivå på kursinnehållet."
Miika Lindqvist är tekniker på Etcon El & Styr Entrepenader och tycker "i helhet är jag mer än nöjd med allt."
Bra tempo och upplägg, förklarat på ett enkelt och lätthanterligt sätt. Utbildaren jättebra på att hålla fokus och bryta ner stegen på ett enkelt sätt. Mycket pedagogisk, levererade informationen på ett intressant och engagerande sätt.

Här kan du boka utbildning i projektledning

Lär dig att projektleda från grunden genom att gå någon av våra utbildningar:

Ny som projektledare

Ny som projektledare - steg 2

Utbildning i agil projektledning - endast som företagsanpassad

Några röster från tidigare utbildningar i projektledning:

"Jag tar särskilt med mig kunskapen kring projektledarens omfattande och varierande roll i olika sammanhang."

"Lagom grupp och motiverande. Väldigt bra!"

"Bra att lägga en gruppuppgift i början av kursen så att vi fick bryta isen. Det var också bra att han tog upp vidare utbildningar och certifieringar samt litteratur och i slutet även länkar och sidor på nätet där man kan få mer insikt och kunskaper om projektledare."