Vad är företagsekonomi?

Företagsekonomi berör alla som arbetar i en organisation och ju fler som har ekonomikunskaper, desto bättre är det

Utbildning i företagsekonomi

Vad är företagsekonomi?

Vad handlar företagsekonomi om, egentligen? Sett ur ett större perspektiv handlar det om att använda och nyttja organisationens resurser på ett så optimalt sätt som möjligt, så att målen blir uppnådda och verksamhetsplanerna infriade. Nyckelordet här är lönsamhet, det vill säga att företagets resurser blir använda på ett sådant sätt att de genererar avkastning och vinst. Med resurser avses både likvida medel, tillgångar och anställd personal. Allt samverkar och hör ihop. En viktig del av företagsekonomin handlar om att förstå helheten för att kunna effektivisera och förbättra på detaljnivå.

Basbegrepp inom ekonomins värld

Grunden för att förstå vad företagsekonomi går ut på lägger du genom att se till att du har basbegreppen klara för dig. Här pratar vi om bland annat intäkter och kostnader, inbetalningar och utbetalningar, inkomster och utgifter, likviditet och soliditet. Det kan vara svårt att hänga med i ekonomiska diskussioner och att fatta lönsamma beslut om inte den grundläggande kunskapen finns. Ett sätt att få alla basdelar på plats är att gå vår utbildning Ekonomi för icke ekonomer. Den behandlar de viktiga fundamenten som ekonomikunskapen vilar på.

Det här med bokföring

En viktig grundpelare inom företagsekonomin är bokföringen. Den innehåller företagets alla ekonomiska transaktioner i kronologisk och systematisk ordning. Den består av verifikationer, grundbok och huvudbok, resultaträkning och balansräkning samt ett årsbokslut. Ibland ingår också en årsredovisning (gäller aktiebolag, ekonomiska föreningar, vissa stiftelser med flera). Ganska ofta kommer förändringar inom bokföringens område, varför det är viktigt att ha adekvat kunskap och kännedom om alla nyheter. Med uppdaterade kunskaper kan du trygga att bokföringen blir korrekt och regelrätt skött. Detta är av stor betydelse, både för att få en rätt bild av hur verksamheten går och för att företaget tillämpar lagar och regler på ett riktigt sätt.

Bygg på kunskaperna

När basen är på plats kan du bygga vidare genom att välja den inriktning som passar för just dig. Kanske ska du göra bokslut och deklarera för första gången. Då är kursen Bokslutsarbete och deklaration ett bra val. Om du arbetar med löner ger Lönedagarna en mycket värdefull uppdatering om nyheterna inom löneområdet. Om du är chef med resultatansvar rekommenderar vi utbildningen Ekonomi för ledare. Den är speciellt anpassad för dig som ansvarar för ekonomin för en grupp, enhet eller ett helt företag. Här får du grundläggande förståelse för hur företagsekonomin fungerar.

Gemensamt för alla våra ekonomiutbildningar är att de leds av rutinerade utbildare, som arbetat länge med företagsekonomi. De har både förmågan att lära ut och att ge målande exempel från verkligheten som underlättar förståelsen.

Håll koll på lagar och regler

Lagar, regler och rekommendationer blir justerade och uppdaterade hela tiden. Det kan vara svårt att hinna ta reda på alla fakta, samtidigt som du har dina arbetsuppgifter att utföra. Här är en utbildning inom företagsekonomi till stor hjälp. Du får alla nyheter på en gång och kan också passa på att ställa frågor, relevanta för just din arbetssituation. En kurs i företagsekonomi kan i många avseenden vara skillnaden mellan att spara tid och pengar genom att göra på rätt sätt från start, mot att lägga ner timmar och energi på att rätta i efterhand. Se till att vara up-to-date och säkerställ att du har den senaste kunskapen.

Anpassad utbildning i företagsekonomi

Är ni flera som behöver samma kunskaper är en företagsanpassad utbildning att rekommendera. Alla våra ekonomiutbildningar kan fås som företagsinterna kurser, antingen med ordinarie innehåll eller med innehåll anpassat efter er verksamhet och era specifika önskemål.  En företagsanpassad utbildning är ofta ett kostnadseffektivt alternativ, då det sparar på rese- och logikostnaderna och dessutom möjliggör djupare interna diskussioner och dryftande av företagsinterna frågeställningar.

Ekonomi för alla

De allra flesta inom en organisation har stor nytta av att lära sig företagsekonomiska grunder. Ju fler som har kunskapen, desto fler förstår nyttan av att sträva mot till exempel kostnadseffektivisering, riktiga debiteringsunderlag och produktivitetshöjande åtgärder. Att utbilda sig i företagsekonomi blir en långsiktigt lönsam affär för medarbetare på alla nivåer inom företaget. Det gäller både ledare, chefer, ekonomer och icke ekonomer.

Ekonomi för ledare och chefer

Det finns en speciell utbildning som ger ledaren kunskaper i företagsekonomi. Kursen kan heta Ekonomi för icke ekonomer eller Ekonomi för chefer. En ledare behöver behärska många olika områden och gärna ha en bred kompetens inom företagsekonomi. Genom att gå en kurs i ekonomi för de som inte är ekonomer lär sig ledaren eller chefer grunderna för att lättare förstå vad ekonomerna pratar om.

Företagsekonomi viktigt för alla i organisationen

En kurs i företagsekonomi är alltid en god investering. Särskilt för dig som inte arbetar direkt med ekonomin i verksamheten, men som behöver baskunskaper för att kunna fatta strategiskt viktiga beslut. Att gå en grundläggande ekonomiutbildning lär dig de viktigaste ekonomiska begreppen. Dessutom får du förståelse för hur olika rapporter ska läsas och tolkas. Detta är ovärderligt för att du ska kunna ta aktiv del av ekonomin i företaget. Att förstå sambanden mellan resultat- och balansräkning underlättar den ekonomiska förståelsen. Att kunna utläsa vad som verkligen står i årsredovisningen är kunskaper som möjliggör väl underbyggda beslut för verksamheten. 

Utbildningar på basnivå

Ekonomiutbildningar på basnivå innehåller oftast även genomgångar av olika kalkylmodeller. Detta för att deltagarna ska lära sig att göra riktiga bedömningar av till exempel lönsamheten för olika investeringar. Att göra en verklighetstrogen budget, som kan följas upp av månatliga prognoser, är också viktiga kunskaper. Då kan du kontrollera och stämma av hur verksamheten går och kan sätta in åtgärder i tid. En företagsekonomisk grundkurs kan ta upp både hur du gör en budget för verksamhetens intäkter och kostnader samt för in- och utbetalningar. Detta sistnämnda kallas för en likviditetsbudget. Båda är mycket viktiga uppföljnings- och styrinstrument.

Kunskaper om nyckeltal och kassaflöde

Nyckeltalen är en annan viktig aspekt av företagsekonomin. Det är ett bra instrument för att kunna se hur företagets olika grenar och dess helhet utvecklas över tid. En ekonomiutbildning tar upp hur nyckeltalen är uppbyggda och hur du själv kan sätta samman egna nyckeltal, relevanta för just din verksamhet.

Att lära sig göra en kassaflödesanalys är ytterligare ett område inom företagsekonomin. Här fokuserar man på betalningsströmmarna i verksamheten och vilka poster som ingår, hur strukturen är uppbyggd och vilka modeller som finns tillgängliga. Sammansanfattningsvis är kunskaper i företagsekonomi en av de mest användbara lärdomar du kan skaffa dig. Ekonomin genomsyrar och styr alla verksamheter och god kunskap ökar förutsättningarna för framgång och positiv utveckling.

Så här säger våra kursdeltagare:

Bra kursledare, bra att förklara. 5 av 5 möjliga poäng.