Gruppledarutbildningar

Utbildningar för gruppledare, arbetsledare, teamledare med flera

Gruppledarutbildning, gruppledare utbildning

Utbilda dig till gruppledare

Du som är ska leda en grupp människor utan att vara dess chef kan sägas stå med en fot i två olika världar. Du behöver lära dig att hantera den svåra uppgiften att balansera mellan att vara ledare och kollega. En gruppledarutbildning, som vår Arbetsledarutbildning eller utbildningen Att leda utan att vara chef, vill guida dig genom uppgiften. Båda är speciellt framtagna för dig som är gruppledare, arbetsledare eller teamledare. Speciellt knepigt är det när du är ny i rollen som ledare. I vissa situationer förväntas du fatta beslut, tala om vad alla ska göra och klart och tydligt agera som en ledare. I andra lägen ska du vara en i gruppen, hinna ta en fika och småprata med alla. Då underlättar det att ha fått gå en ledarskapsutbildning som visar dig hur ledarens vardag kan hanteras.

Lär dig hur grupper fungerar

I dagens pressade arbetsmiljö kan det vara prövande att sitta på stolen mellan ledningen och medarbetarna. Du kan känna att du inte hör hemma i varken i ledningen eller bland medarbetarna. En gruppledarutbildning ger dig då ett värdefullt tillskott i kunskapsbanken. En utbildning kan visa dig hur du blir en flexibel och framgångsrik gruppledare. Med rätt kunskaper innanför västen kan du lättare se hur du kan ta fram gruppens oanade tillgångar. Du får insikter om att optimera gruppdynamiken och öka på teamkänsla. En utbildning för gruppledare och teamledare ger dig både faktakunskaper och praktiska färdigheter. Du lär dig om ledarskap, teamutveckling, problemlösning och kommunikation. Utbildningarna handlar också om modet att leda och förändra, så att gruppen blir motiverad och konstruktiv och uppfyller målen på bästa sätt.

Ställ frågorna du behöver svaren på

En av svårigheterna med just gruppledarsituationen är att du befinner dig mellan ledningen och medarbetarna. För att du ska kunna känna trygghet i ditt ledarskap av gruppen behöver du avsätta en stund för att kritiskt analysera dina ledningsförutsättningar. En gruppledarutbildning ger dig just denna viktiga tid för eftertanke och begrundande. Det är av stor vikt att du förstår och accepterar de villkor du har i din roll. Ställ dig följande frågor för att börja få en bild av hur din situation ser ut: Har du full delegationsrätt av arbetsuppgifter? Eller är du beroende av andra i ledande ställning för godkännande? Är du medlem av ledningsgruppen? Eller får du nödvändiga riktlinjer och information enbart från din närmaste chef? Kan du beordra övertid? Har du inflytande över medarbetarnas löner och förmåner?

Kunskaper ger ökad trygghet i ledarrollen

En utbildning för teamledare och gruppledare hjälper dig att se på din roll med nya ögon. Du lär dig att formulera frågeställningar som syftar till att klargöra hur pass fri du är att fatta självständiga beslut i din roll. Det finns säkert många fler frågor, som är relevanta just för din arbetsplats. Försök finna tid att formulera dessa före du går en utbildning. Då kan du ta upp dem under utbildningen och klargöra din egen bild av dig som ledare för en grupp eller ett team.

Lär känna dig själv först

När din självkännedom blir större, ökar också din säkerhet i ledningssituationer. Din tillförsikt och tilltro till att du klarar uppgiften växer i takt med insikterna om dina starka och mindre starka sidor. Våra kurser inom kategorin gruppledarutbildning hjälper dig att bli medveten om vad du kan och behöver förbättra. Det ökar dina chanser att verkligen genomföra nödvändiga åtgärder, som leder till önskad förändring. En gruppledare som känner sig själv och är väl förtrogen med sin egen läggning, kraft och specialitet utstrålar trygghet. Detta smittar av sig på medlemmarna i gruppen och skapar en gynnsam atmosfär. Fördelen med att gå en gruppledarutbildning är att du får de viktiga teoretiska grunderna och de senaste rönen inom ledarskap och kommunikation. Dessutom får du möjlighet att samtala med andra teamledare och utbyta erfarenheter.

Så hanterar du de dolda kraven

Just det faktum att du inte har en formell chefstitel gör din arbetssituation speciell och ibland utsatt. Din ställning som gruppledare beror till stor del på de i ledande position som du har runt omkring dig. Kanske har du gått från att vara en medlem av guppen till att bli dess gruppledare, utan att ha fått gå någon gruppledarutbildning. Kanske har du inte ens fått någon egentlig introduktion till din nya yrkesroll. Att bli ny som ledare är självklart smickrande men också utmanande. Du kan behöva kunskaper för att fullt ut kunna svara upp till de dolda kraven som ledningen har på dig. Troligtvis är förväntningarna höga på att ska klara av din ledningsfunktion. Du är ju en duktig specialist inom ditt arbetsområde och har gjort bra ifrån dig i arbetsgruppen. Men är det självklart att du därmed vet hur du ska leda? Naturligtvis inte. Du behöver en utbildning i ledarskap för att till fullo förstå vilka krav som kommer att ställas på dig. Du behöver även inse vilka befogenheter du faktiskt har i din nya kapacitet som ledare. Det är inte bara ledningen som kan göra anspråk på förväntningarna. Även du som ny gruppledare har rätt att ha förhoppningar och utsikter inför din nya karriär. 

Få vetskap om balanser i grupper

En grupp som fungerar optimalt åstadkommer toppresultat. Den har god balans mellan roller, kunskapsnivå, arbetsbelastning och trivsel. Men ibland blir det oenigheter, konflikter och osämja. Det är därför som våra utbildningar för gruppledare och teamledare innehåller avsnitt om konflikthantering. Du som gruppledare hamnar ofta mitt i skottlinjen för gruppmedlemmarnas dispyter. Så blir det ofta även om du inte är direkt inblandad i sakfrågan. Du ska både träda in som kollega och gärna ta parti för någondera parten, samtidigt som medarbetarna vänder sig till dig för att du ska finna en lösning på konflikten. I denna besvärliga situation är det av yttersta vikt att du känner dig trygg. Du behöver känna trygghet både i dig själv och i din roll som gruppledare. Att i detta läge ha en utarbetad plan för hur du ska agera är mycket värdefullt. En gruppledarutbildning ökar din säkerhet som ledare och lär dig ett förhållningssätt som gör det enklare att ta upp känsliga frågor på ett professionellt och konstruktivt sätt.

En utbildad ledare är en respekterad ledare

En förutsättning för att du ska kunna fungera som gruppledare är att du blir respekterad som ledare. Med rätt kunskaper kommer du också att ha förmågan och möjligheten att verkligen agera som en sådan. En utbildning i ledarskap tar fasta på det viktiga faktum att teamet behöver en tongivande person i ledningen. Då kommer gruppen att kunna prestera maximalt. Du som gruppledare behöver kunna axla rollen som frontfigur. Som sådan behöver du utveckla ditt kunnande inom ledarskap och kommunikation. Du har även behov av att förstärka din förmåga att lyssna, coacha och lotsa medarbetarna framåt. Samtidigt ska du behålla din känsla för empati och medkännande. Låter det mycket? Med en utbildning får du hjälp att få bitarna på plats. Med nya lärdomar kommer förmågan att forma en arbetsgrupp som är i balans och där gruppdynamiken blir använd på bästa sätt.

Att utveckla gruppen

Hur gör du för att verkligen ta till vara gruppens styrkor, olikheter och erfarenheter? En gruppledarutbildning pekar ut riktningen. Den ger dig redskap för att styra teamet mot framgång och måluppfyllelse. Du får vetskap om hur du initierar en positiv grupprocess. Detta kommer att bli utslagsgivande för gruppens kreativa utveckling. En utbildning i ledarskap för gruppledare hjälper dig att skapa en stimulerande arbetsmiljö, där teamrollerna är tydliga, målen realistiska och flexibiliteten stor.

Din personliga utveckling

Det är du som gruppledare som har vardagsansvaret för teamets medlemmar. En utbildning inom ledarskapets olika områden lär dig hur du ser till att alla utför ålagda arbetsuppgifter. Du har även lärt dig hur du kan utveckla och stimulera gruppmedlemmarna i sina respektive roller. Det är minst lika viktigt att du inte glömmer din egen, personliga utveckling som arbetsledare. När du har lagt grunden med en bra utbildning är det av stor vikt att du fortsätter att bygga upp din kompetens. Du kan till exempel gå en kurs i ekonomi för icke ekonomer eller en projektledarutbildning. Det ökar dina spetskunskaper ytterligare, vilket är mycket användbart när du till exempel ska diskutera ekonomi eller leda ett projekt. Gör en utbildningsplan tillsammans med din chef och försök att följa den så att du fortsätter din utveckling mot ett starkt ledarskap.

Så här säger våra kursdeltagare: