Utbildning för ledare - allmänt

Yrkesutbildning för ledare i ledarskap och organisation

En utbildning för ledare är mycket mer än bara ledarskapsträning. Det handlar om att förändra hur människor samverkar med varandra.

Utbildning för ledare sätter tonen

Genom utbildning av ledare genom relevant ledarskapsutbildning, är det möjligt att bibehålla en god utveckling. Syftet är dels att utveckla ledaren. Dels att skapa ett starkare och mer fokuserat team. Ledarna inom en organisation anger tonen och tankesätten för i princip allt. Att ledaren då är utbildad och informerad om de senaste ledarskapstrenderna är viktigt. Det säger sig nästan självt. 

Höj kunskapsnivån i att leda

Utbildning ger ledaren möjlighet att öva upp sina kunskaper och färdigheter. Att göra det tillsammans med andra deltagare i samma sits ger otroligt mycket. Det skapar förutsättningar för att utbyta feedback och personliga erfarenheter. Utbildningsledaren guidar deltagaren genom viktiga ledarskapsområden och skapar utrymme för diskussion. Att samtala med både utbildaren och övriga deltagare höjer kunskapsnivån ytterligare.

En utbildad ledare är en stark ledare

Att skapa en starka ledare borde vara en ledstjärna för alla organisationer. Ledarskapsutbildningar kan göra stor skillnad i detta arbete. Genom att öva upp sina personliga färdigheter inom ledarskap kan ledaren bygga upp sin styrka. Med styrka kommer förmågan att medverka till förändringar när de behövs. Ibland behövs förändringar för att stärka organisationen på sikt. Dessa kan dock vara tuffa att genomföra. Med rätt kunskapsnivå går det smidigare och med mindre friktion.

Varför en utbildning för ledare?

Innan ni bokar in en utbildning för ledare bör ni ställa er en fråga. Varför behöver era ledare utbildningen? Från detta "varför" kan ni sedan skapa en väl genomtänkt utbildningsplan. Då får ni en plan som möter ledarna på rätt nivå. Och vad händer sen då, kanske ni frågar er? Efter utbildningsprogrammen kan ni skörda frukterna av en höjd kunskapsnivå. Detta leder till ett gott ledarskap på alla nivåer. Ni kommer att se trivseln öka hos både ledarna och personalen. Målsättningar kommer att bli uppfyllda och organisationen kommer att gå framåt.

Engagemang för lärande

Det finns ett tydligt engagemang för lärande hos dagens ledare. De vill oftast kunna få mer tid att lära sig nya saker inom ledarskapsområdet. Idag finns många lättillgängliga ledarskapsutbildningar och inlärningsmetoder för ledare. Vad önskar sig då ledare av idag av sin utbildning? Framför allt vill de ta del av utvecklande metoder anpassade för att just leda. De vill även ha hjälp med att hitta sina ledarskapsstyrkor och få extern coaching. 

Utbildning för att växa i ledarskapet

Moderna ledare vill gärna ta del av extern input för att komma vidare i sin utveckling. De vill växa med sina färdigheter. En utbildning ger sådan input och ökar kunskaperna. Utbildaren kan dela med sig av både senaste forskningen och från egna erfarenheter. Ledaren kan även få personlig coachning efter utbildningen. Detta bygger på kunskaperna ytterligare. Att få input från en extern coach kan bidra till att påskynda lärande och tillväxt. Det stimulerar fram insikter och vilja till förändring.

Övningar för ledaren en del av utbildningen

Att öva på att leda är en del av utvecklingen för ledare. Under en utbildning för ledare får du möjlighet att öva och träna. Detta hjälper ledare att tillämpa sina nya kunskaper. De lär sig genom både egen och andras erfarenheter. Det är även viktigt att organisationen sedan tillåter de nyutbildade ledarna att faktiskt praktisera vad de lärt sig. Efter en utbildning är ledarna sugna på att visa sina nya färdigheter. Ge dem möjligheter att tillämpa dessa i sitt arbete och bra saker kommer att hända.

Utbildning ger valuta för pengarna

Organisationer som låter sina ledare få ledarskapsutveckling genom utbildning är de arbetsgivare som verkligen får valuta för pengarna. Om cheferna sedan även får möjlighet att tillämpa lärdomarna, ja då blir vinsten mätbar. Detta synsätt ger möjligheter för organisationer att kontrollera relevansen av sina utbildningsprogram för sina ledare och chefer.

Ledarskapsutbildning – naturlig ledare på några dagar

En ledare är sällan den andra lik. Ledarskap inom arbetet varierar. Du kan vara en informell ledare, som leder till exempel en projektgrupp eller ett tillfälligt team. Eller du kan vara chef för en större eller mindre avdelning. För att skapa de bästa förutsättningarna för alla typer av ledare erbjuder vi ledarskapsutbildning. Den är skräddarsydd efter de olika ledarskapsroller som finns. Alla blir anpassade efter uppgifter, ansvar och förutsättningar.

Lär dig leda mot ett gemensamt mål

Ledarens uppgift är att guida och styra sin arbetsgrupp eller sina medarbetare. Under en utbildning i ledarskap lär sig ledaren att på ett effektivt sätt driva sin grupp mot ett eller flera gemensamma mål. Kunskapen att leda andra människor, som alla har olika egenskaper och personligheter, kräver övning. En utbildning lägger basen för din tid som ledare eller chef.

Kompetens ger expertis

Med rätt kunskaper och verktyg för att kunna leda ökar din expertis i ledarskap. Du kan enklare samarbeta med olika människor. Know-how och spetskompetens inom ledarskapsområdet bidrar till en stabil grund från första ledaruppdraget. När du förstår hur ledarskapet fungerar blir det också lättare att förstå varför olika medarbetare reagerar som de gör. Du kan läsa av både människa och situation och agera därefter.

Ledande egenskaper

En ledare kommer, som alla människor, alltid bära på personliga egenskaper som kan användas i ledarskapet. Dessa hjälper till att skapa ett personligt och unikt ledarskap. En utbildning i ledarskap uppmuntrar till att utveckla dessa egenskaper. Den tränar också upp nya färdigheter som knyter ihop ledarskapet. Ju mer du kan om ledarens villkor, krav och förväntningar, desto mer kan du uträtta som ledare.

Styr din arbetsgrupp

En ledare ska komma på kreativa lösningar på ständigt uppkommande utmaningar. Denne ska kunna också framhäva eller rikta om förslag på ett uppmuntrande och ärligt sätt. En av de största uppgifterna en ledare har är att se till att styra sitt lag i rätt riktning. Att din arbetsgrupp gör det den bör göra är grundläggande för er framgång. Detta är något som en utbildning lär ut viktiga verktyg för.

Att lära om det oförutsägbara

Den som ansvarar för en grupp människor måste vara beredd på det oförutsägbara. En del av ledarskapsutbildningen tar upp konflikthantering. Det är ett ovärderligt verktyg som kommer vara till användning redan från dag ett som ledare. Att du lär dig att hantera konflikter och osämjor är grundläggande kunskaper i ledarskap.

Hantera nya och gamla grupper

Om arbetsgruppen är helt ny, till exempel en projektgrupp, uppstår lätt både tydliga och dolda konflikter redan tidigt i arbetet. Med rätt kunskaper kan du tygla konflikten och kväva den innan den slår rot. På en avdelning som existerat en tid kan konflikter i stället växa fram under en period eller vid nyanställningar. Om du då är utbildad i konlfikthantering vet du hur du kan identifiera och lösa konflikterna på ett effektivt sätt som kan stärka gruppen.

Kunskaper om att hålla samtal

Medarbetare och gruppmedlemmar ser till sin ledare för stöd och råd. De kommer att ställa frågor som gäller detaljer såväl som större sammanhang. En utbildning inom ledarskap hjälper ledaren  att vara påläst och medveten om behoven hos sina medarbetare. Med fackkunskap inom ledarskap och med verktyg för planering, genomförande och uppföljning av olika samtal kommer samtalen att bli konstruktiva.

Hantera även jobbiga samtal

I utbildningsprogrammen i ledarskap ingår också hantering av svårare samtal. Dessa kan handla om till exempel låg prestation eller ett oönskat beteende. Rätt utbildning kan minska stressen som uppkommer vid dessa samtal. Minskad oro underlättar i både genomförande och problemlösning. Du kan lättare ta in och lyssna till medarbetaren när du är lugn i dig själv. 

Utbildning förbereder dig inför din ledarroll

En utbildning i ledarskap förbereder dig som är ny i ledarrollen likväl som dig som ska ta nästa steg i ditt ledarskap. Konsten att samla medarbetare att sträva mot ett gemensamt mål stärks av både inlärda och personliga egenskaper. Att lära sig vara redo för det oförutsägbara och hantera alla typer av samtal stärker självförtroendet i ledarrollen och ger en naturlig början, eller fortsättning på livet som ledare.

Utbildning skräddarsydd för ledare

Att utbilda sig till ledare är det första steget mot ett starkt ledarskap. Läran om verktyg, metoder och strategier skapar självförtroende hos såväl den nya ledaren som den erfarna chefen. Men hur väljer man rätt utbildning? Här följer en grundlig genomgång av utbudet som finns idag, för att hjälpa till att hitta rätt inom utbildning för ledare.

Formellt ledarskap

Först ut är den formella ledarskapsutbildningen, också kallad chefsutbildning. För den som precis ska påbörja, eller nyss har påbörjat sin resa som chef, finns utbildningar i flera steg. Denna utbildning för ledare går igenom de grundläggande teknikerna som används av chefer idag. Deltagaren får tillgodogöra sig viktiga verktyg som förstärker ledarskapet från dag ett.

Separata utbildningar

Även om ett brett innehåll ofta tas upp under en chefsutbildning, kan ledaren utöka sina chefskunskaper med separata utbildningar. Här fokuserar hela utbildningstillfället ofta på ett specifikt tema inom en chefs åtaganden. Exempel på dessa utbildningar är strategier och verktyg för de viktiga samtal en chef behöver hantera. Det kan också vara en heltäckande genomgång av arbetsrätt för att skapa en allsidig förståelse kring lagar och regler.

Informellt ledarskap

Härnäst presenteras utbildning inom informellt ledarskap. En utbildning som denna passar den som har eller kommer ha en ledarroll som inte innebär att vara chef. Här ligger fokus på ledarskapstekniker och kommunikation. Detta är något som varje ledare bör prioritera högt. Till skillnad från utbildning i formellt ledarskap, lär sig i stället ledaren att delegera och ta beslut utan chefsmandat. Det finns flera typer av informellt ledarskap. En utbildning som denna förbereder för ett brett spektrum av dem.

Specifika ledarroller

Utbildningar för ledare finns även för specialiserade ledarroller, såsom projektledare eller arbetsledare. Utbildningen Ny som projektledare går igenom alla stadier i ett projekt, från planering och målformulering till styrning och uppföljning. Inom projektledning hamnar också utbildningens fokus på att stärka sitt team och dess kommunikation. Det gäller både inom teamet och med andra målgrupper. I en utbildning riktad till arbetsledare ingår detsamma som för ett informellt ledarskap. Extra fokus läggs dock på planering av arbetsvardagen och de prioriteringar en arbetsledare ställs inför att göra dagligen.

Utbildning baserad på ledarskapstyp

Vissa ledarskapsutbildningar baseras på vilken typ av ledarskap som ska läras ut. Ett exempel är tillitsbaserat ledarskap, som fokuserar på medarbetarnas potential. Denna typ av ledarskap stärker arbetsmotivation och driver varje medarbetade att utvecklas. Utbildningen går bland annat igenom chefens och medarbetarnas roller och hur man som ledare kan styra om sitt ledarskap mot ett tillitsbaserat sådant. Den tillitsbaserade inriktningen är extra framgångsrik på en arbetsplats som kombinerar distansarbete med arbete på plats, där tillit är en mycket viktig del i samarbetet.

Välj rätt utbildning

Utbildning för ledare finns i alla typer av former. En chef gagnas av utbildning i formellt ledarskap, medan verktygen som lärs ut i informellt ledarskap ger nytta åt den som ska leda utan att vara chef. För ledaren som har en välkänd informell ledarroll finns också specialiserade utbildningar inom till exempel projektledning eller arbetsledarskap.

Olika typer av ledarskap

Om det dessutom finns en strävan att grunda eller utveckla sitt ledarskap efter en specifik ledarskapstyp, finns utbildningar inom exempelvis tillitsbaserat ledarskap. Oavsett ledarinriktning finns ett brett utbud av utbildningar från en stabil grund till detaljrika tillägg. Allt för att skapa bästa möjliga förutsättningar för framtidens ledare.

Utbildning som passar dig

Välj ett ledarskap och en utbildning i ledarskap som passar dig som person. Eftersom ledarskap är ett brett ämne, som kräver anpassning till dina medarbetare och till företaget du arbetar på, är det inte alltid lätt. Du behöver gå en utbildning där du får möjlighet att utforska alla aspekter av din personliga ledarstil. Du behöver reda ut såväl korta som långa mål.

Ta reda på hur du är som ledare

Ta reda på vad du behöver ta tag i på en gång och vad som kan vänta.  En bra utbildning för ledare fokuserar på dig i ledarrollen. Du får hjälp att komma fram till din egen kommunikationsstil och din nuvarande inställning till ledarskap. Tillsammans med utbildningsledaren tar du reda på hur du vill uppfattas som ledare. Du kommer till insikt om hur du är i rollen och hur du kan utveckla ett ledarskapstänkande.

Utveckling av dina färdigheter som ledare

Under en utbildning inom ledarskapsområdet kan du bland annat sätta fingret på just dina färdigheter och egenskaper som ledare. Du inser att det är skillnad på ledning och ledarskap och förstår hur du påverkar andra genom ditt sätt att leda. Din empatiska förmåga utvecklas liksom din emotionella ledarkapacitet. Under utbildningen får du hjälp att plocka fram dina personliga motivationsfaktorer.

Ha ett öppet sinne för nya lärdomar

På hemmaplan kan du sedan stämma av om de passar tillsammans med företagets affärsmål. Kort och gott lär du dig konsten att leda andra. Det låter enkelt, men det kräver ett öppet sinne och nyfikenhet till att ta in ny kunskap. Just förmågan och vilja att ta till sig av nya lärdomar är utmärkande för den framgångsrika ledaren.

Lär dig att motivera din personal

Under en del av en utbildning för ledare tar du fasta på färdigheter, kunskaper och attityder som du behöver för att kunna leda dina medarbetare. Du lär dig att motivera, delegera och ge feedback. Här är din inverkan på andra i fokus och hur du gör för att uppfattas som en verklig ledare för gruppen. Här lär du dig bland annat om skillnaderna mellan att förklara vad du vill ha gjort och tala om vad du vill ha gjort.

Du lär dig hur du kan öka produktivitet och effektivitet i gruppen genom coachning. Du får metoder som hanterar de jobbiga samtalen och de utmanande situationerna. Hur du utvecklar ett högpresterande team som vill mer tas också upp.

Lär dig att leda din verksamhet

Som ledare ska du inte bara leda din personal, du ska även kunna tänka strategiskt och bidra till verksamhetens utveckling och framgång. Under en lutbildning i ledarskap lär du dig att tänka i det bredare perspektivet. Du får hjälp att identifiera de färdigheter, kunskaper och attityder som krävs för att lyfta blicken. Du behöver jobba fram en tydlig vision för din grupp av vart ni är på väg. Om inte målen är klara blir det svårt att leda framgångsrikt.

Sätt mål som är flexibla

När du sätter målen för din verksamhet är det bra att väva in en beredskap för att hantera förändringar. Skapa en vision i ditt team, baserat på nyckelkomponenter som är viktiga för er verksamhet. Anpassa sedan visionen till det bredare sammanhanget. På detta sätt får du nyckeltal att följa upp och har god kontroll över om ni går åt rätt håll.

Lär dig att implementera din ledarvision

För att implementera din ledarvision i ditt team är det av stor betydelse att du kommunicerar den på ett inspirerande sätt. Du behöver lära dig hur du kan presentera den så att den får avsedd effekt. Använd ett klart och tydligt språk och nyttja gärna exempel som dina medarbetare kan identifiera sig med. Metaforer och bildspråk kan vara mycket användbara, om de används i rätt mängd och på rätt sätt.

Framtidens utbildning för ledare

Framtidens utbildning i ledarskap behöver ta hänsyn till att det blir fler som väljer att arbeta efter dagens pensionsålder. En vanlig situation kommer förmodligen att vara att äldre chefer kliver åt sidan efter 65, för att trappa ner och ta det lite lugnare. Detta medför att den nya chefen kommer att vara är 20 år yngre än medarbetaren och det blir därmed upplagt för krockar. Finns det en beredskap ute i näringslivet för hur det blir när pensionsåldern justeras uppåt? Svårt att svara på, men förmodligen inte.

Håll dig uppdaterad inom området ledarskap

Klart är dock att dagens erfarna chefer gör klokt i att hålla sig à jour med vad som händer inom utvecklingen av ledarskapet. Framtidens utbildningar kommer att ge mer kött på benen om kommande ledarskap. Att generationer kommer och går är i sig inget nytt på arbetsmarknaden. Men den tekniska utvecklingen har gjort att gapet mellan de äldsta och de yngsta nu är stort. Det gäller inte minst informationshantering och användningen av sociala medier.

Modernt ledarskap

En central målsättning för varje modern ledare är att ta vara på resurserna hos varje enskild individ. Om du som ledare ökar din egen kompetens genom att gå en lärorik chefsutbildning kan du komma tillbaka till arbetsplatsen med ny energi och inspiration. Du ser på samtalen med dina anställda på ett nytt sätt och genom nya lärdomar kan du  hitta nya vägar att handleda och uppmuntra din personal. När du fullt ut förstår vikten av att varje medarbetare har betydelse, kan du enklare leda på ett sätt som leder framåt. Det är modernt ledarskap i ett nötskal.

Vikten av din ledarstil

När du går en utbildning för ledare tar du ett steg närmare att hitta din egen stil som ledare. För att bli mer effektiv som både ledare och chef är det bra att lära sig om och bli medveten om sin egen ledarstil. Kanske finns det utrymme för förändringar, så att du hittar ett ledarskap som är optimalt anpassat till både din egen personlighet och organisationen du arbetar inom. Det finns många olika sätt att kategorisera ledarstil. En indelning är i styrande, transformativt, stödjande, karismatiskt, transnationellt och delegerande ledarskap, och när du utbildar dig får du en möjlighet att reda ut begreppen.

Definitioner på ledarstl

För några av dessa ledarstilar är definitionen ganska självklar, men ett par kräver lite utförligare förklaring. Din utbildningsledare hjälper till att förklara skillnaderna. Du lär dig till exempel att vid ett transformativt ledarskap fokuserar man mycket på att förmedla och genomföra visioner. Chefen har höga förväntningar både på sig själva och sin personal. Transnationellt ledarskap är en ledarstil som lägger vikt vid belöningar, men som inte detaljstyr utan bara ingriper om det blir problem. Dessa stilar bara ett litet urval av de ledarstilar du kan lära dig mer om.

Ett ledarskap anpassat till situationen

När du deltar på en utbildning som tar upp stilar kan du även få kunskap om situationsanpassad ledarstil. Du lär dig att där är man mycket flexibel och anpassar sig till organisationens och individens aktuella behov. Beroende på den anställdes grad av kompetens och engagemang, och relationen mellan dessa två, hittar man rätt nivå när det gäller att stödja och uppmuntra medarbetaren. I varje ögonblick under arbetsdagen blir ledaren ställd inför situationer där du ska tolka situationer och fatta beslut. Det är därför en fördel att vara väl förberedd, genom att ha genomtänkta handlingsplaner och dessutom bakgrundskunskaper om ledarskap.

Mejsla fram din stil som ledare

Att avsätta tid för utbildning är att avsätta tid för självkännedom. Du lär dig mycket om dig själv under några kursdagar, samtidigt som du höjer kunskapsnivån i ledarskap. Ju mer medveten du är om ditt ledarskap och din ledarstil, desto bättre resultat kan du uppnå. Högre kompetens hos ledaren och chefen bidrar även till att tillvarata och öka kompetensen hos varje individ inom organisationen. Då kan du utforma både taktik och strategi så att du både kan vara handlingskraftig, samtidigt som du visar prov på flexibilitet.

Ledarens utbildning ger självkännedom

För att du som ledare ska kunna hantera relationerna inom personalgruppen på ett bra sätt är det nödvändigt med god självkännedom. Det är därför som självkänsla och att hitta sig själv ingår i en utbildning för ledare. Genom att du lär dig att vara rak och tydlig i ditt ledarskap kan du fungera som föredöme för de anställda. Om du är undvikande inför problemen, och kanske i grunden konflikträdd, kan problemen bli värre. Att du som ledare ökar din säkerhet och ditt självförtroende är av stor vikt för att lyckas i ledarrollen.

Att vara ledare vs chef

Vad innebär ledarskap och vad innebär chefskap? Är det skillnad mellan dem båda? Ja, att det är skillnad på att vara chef och ledare är nog de flesta överens om. Du kan ha bra egenskaper för att vara en bra chef. Men det är inte säkert att samma egenskaper är bra för att leda. Exempel på  bra ledarskapsegenskaper är förmågan att lyssna, att vara empatisk och vara intresserad av människors utveckling.

Chefsegenskaper att vårda

Bra chefsegenskaper kan vara förmågan att fatta obekväma beslut, delegera ansvar och planera den dagliga verksamheten. En riktigt bra chef har både dessa egenskaper plus ledarens förmågor. En riktigt bra ledare behöver egentligen "bara" ha ledaregenskaperna för att kunna leda. Sedan är det självklart bra om även den som leder till exempel kan fatta svåra beslut. Oftast faller dock denna lott på chefen.

Bli din egen ledare

Att kunna leda sig själv är grunden för att kunna leda medarbetare. Detta har du nog hört förut, men det tål att upprepas. Om du förstår dig på dig själv och känner dina egenheter, då vet du också hur är som ledare. Utan dessa insikter blir det svårt att leda en grupp på ett bra sätt. Om du till exempel vet om att du är konflikträdd kommer du förr eller senare att få problem. Så snart människor samlas i grupper kommer så småningom dispyter att bryta ut.

Var inte rädd för konflikter

Det är du som ledare som ska kunna hantera och lösa konflikterna. Att då vara konflikträdd gör att du inte vågar hantera problemet. Resultatet blir att gruppen kommer att göra ett sämre jobb och på sikt kanske även upplösas. Att vara ledare och inte kunna hantera osämja är inte en bra kombination. Det positiva är att du enkelt kan åtgärda detta genom att boka in dig på en utbildning för ledare. Konflikthantering står ofta på schemat under en sådan kurs.

Utbildning i både ledarskap och konflikthantering

Nästan alla som leder andra kommer att få uppleva någon form av konflikthantering. Som ledare ligger det nämligen på ditt bord att både hantera och helst förebygga konflikter i ditt team. Att vara en ledare utan att någon gång komma i kontakt med osämja är svårt. Om du har gått en utbildning för ledare har du fått praktiska verktyg i bagaget. Det kommer att underlätta väldigt mycket när du ska lösa problem och navigera i en konflikt. Under en utbildning får du många värdefulla verktyg för att såväl förebygga och hantera som att lösa konflikter som kan uppstå.

Lär dig kväva konflikten i sin linda

Ha alltid ett känselspröt ute som aktivt försöker känna av osämja som kan utvecklas till en konflikt. Ibland kan det vara till synes banala händelser som eskalerar till en  konflikt. Alla medlemmar av en grupp har egna personliga erfarenheter, som gör att de tolkar saker på sitt eget sätt. En del är till exempel känsliga för att bli avbrutna och blir tysta och tolkar det som att deras åsikt inte räknas. Andra bryr sig inte alls om det och ger sig gladeligen in i en diskussion för att få tillbaka ordet.

Lär känna din personal

Om du som ledare känner dina medarbetare kan du enklare förhindra att sådana här händelser leder till osämja och otrivsel. För om inte du vågar ta tag i problemen, vem ska då göra det? Det kommer att stärka dig som ledare om du lär dig verktyg för att kväva konflikter, helst medan de är i sin linda. Det spelar ingen roll om konflikten kan verka obetydlig till att börja med. 

Praktisk utbildning lär dig om regler

Genom att gå en praktisk utbildning i att leda andra, som bland annat tar upp konflikthantering, lär du dig hur du kan förebygga genom regler. När det till exempel finns tydliga riktlinjer för hur saker och ting ska skötas i köket blir det enklare för alla att våga påpeka när någon inte sköter sig. Alla ska plocka ur diskmaskinen, det står ju i våra gemensamma trivselregler. Även du har gått med på att följa dessa, kan man säga till kollegan som aldrig plockar ur. Rutinerna ska vara både tydliga och enkla att följa. Tryck på att de finns av en anledning och för att alla på arbetsplatsen ska trivas.

Ha gärna ett möte om trivselregler

Ta upp reglerna under ett möte där alla får säga sitt om dem. Var noga med att uppmuntra till att våga säga om man har problem med att göra vissa saker. Alla tycker inte det är solklart att plocka undan efter sig eller att sätta på nytt kaffe. Uppfostran, läggning  och synen på sig själv inverkar. En del ser det som självklart att man ställer upp och hjälper till, oavsett titel eller arbetsuppgift.

Någon kan dock se sig själv som lite förmer, och att rollen de innehar friskriver dem från enklare sysslor. En del ser överhuvudtaget inte att det är stökigt eller smutsigt. Andra reagerar på varje liten fläck. Du som ledare behöver fånga upp hur dina medarbetare ser på trivselfrågorna och vara tydlig med vad som gäller.

Så här säger våra kursdeltagare:

Jätte bra 👍. Trevlig och kunnig utbildare. Jag är nöjd😀. (Att leda utan att vara chef - steg 2)
Har nog aldrig lyckats lyssnat så intensivt på någon som pratar så länge. Bra jobbat! Kände att jag kunde fylla på min verktygslåda för att bli en bättre ledare med allt som gick igenom.

Vi har flera utbildningar för dig som är ledare:

Ny som chef - en grundutbildning som passar dig som nyss har blivit eller snart kommer att bli chef. En steg 2-utbildning finns.

Ny som arbetsledare - lär dig att planera och prioritera med vår arbetsledarutbildning som tar upp alla aspekter av att arbetsleda en grupp.

Att leda utan att vara chef - för dig som ska leda ett team, men inte har befogenheterna som chef. Steg-2 utbildning finns.

Certifierad ledare - utveckling för dig som är mer erfaren som ledare. Få nya insikter och uppdatera ditt ledarskap.

Ny som projektledare - lär dig planering och metodik i projekt, inkl ledarskap och kommunikation.

Chefens samtal - som chef håller du många samtal med din personal. Här lär du dig att hålla både givande medarbetarsamtal och svåra samtal.

Tillitsbaserat ledarskap - så gör du för att använda det tillitsbaserade ledarskapet på er arbetsplats

Anpassad utbildning i ledarskap - låt oss komma till er och utbilda era ledare och chefer. Ni bestämmer innehåll, upplägg och datum.