Utbildning för ledare - allmänt

En utbildning för ledare är så mycket mer än bara ledarskapsträning. Det handlar om att förändra hur människor samverkar med varandra. Syftet är dels att utveckla ledaren, dels att skapa ett starkare och mer fokuserat team.

Yrkesutbildning för ledare i ledarskap och organisation

Ledarens utveckling sätter tonen

Ledarna inom en organisation anger tonen och tankesätten för i princip allt. Att ledaren då är utbildad och informerad om de senaste ledarskapstrenderna är viktigt. Det säger sig nästan självt. Genom utbildning av ledare, med hjälp av relevant ledarskapsutbildning, är det möjligt att bibehålla en god utveckling. Utbildning ger ledaren möjlighet att öva upp sina kunskaper och färdigheter tillsammans med andra deltagare. Det skapar förutsättningar för att utbyta feedback och personliga erfarenheter, vilket i sin tur ytterligare höjer kunskapsnivån.

En utbildad ledare är en stark ledare

Att skapa en starka ledare borde vara en ledstjärna för alla organisationer. Ledarskapsutbildningar kan göra stor skillnad i detta arbete. Genom att öva upp sina personliga färdigheter inom ledarskap kan ledaren bygga upp sin styrka. Med styrka kommer förmågan att medverka till förändringar när de behövs. Ibland behövs förändringar för att stärka organisationen på sikt, men de kan vara tuffa att genomföra. Med rätt kunskapsnivå går det smidigare och med mindre friktion.

Varför en utbildning för ledare?

Innan ni bokar in en utbildning bör ni ställa er frågan varför era ledare behöver utbildningen. Från detta "varför" kan ni sedan skapa en väl genomtänkt utbildningsplan som möter ledare på rätt nivå. Och vad händer sen då, kanske ni frågar er? Efter utbildningsprogrammen kan ni skörda frukterna av ett en höjd kunskapsnivå och ett gott ledarskap på alla plan. Ni kommer att se trivseln öka hos både ledarna och personalen. Målsättningar kommer att uppfyllas och organisationen kommer att gå framåt.

Engagemang för lärande

Det finns ett tydligt engagemang för lärande hos dagens ledare. De vill oftast kunna få mer tid att lära sig nya saker inom ledarskapsområdet. Idag finns många lättillgängliga ledarskapsutbildningar och inlärningsmetoder för ledare. Det ledare av idag mest önskar sig av sin utbildning är att få ta del av utvecklande metoder anpassade för ledare, hjälp att hitta sina ledarskapsstyrkor och extern coaching. 

Utbildning för att växa i ledarskapet

Moderna ledare vill gärna ta del av extern input för att utvecklas och växa med sina färdigheter. En utbildning ger sådan input och ökar kunskaperna. Utbildaren kan dela med sig av både senaste forskningen och från egna erfarenheter. Ledaren kan även få personlig coachning efter utbildningen, för att bygga på kunskaperna ytterligare. Att få input från en extern coach kan bidra till att påskynda lärande och tillväxt. Det stimulerar fram insikter och vilja till förändring.

Övningar för ledaren

Att öva på att leda är en del av utvecklingen för ledare. Under en ledarskapsutbildning får du möjlighet att öva och träna. Detta hjälper ledare att tillämpa sina nya kunskaper och lära genom både egen och andras erfarenheter. Det är även viktigt att organisationen sedan tillåter de nyutbildade ledarna att faktiskt praktisera vad de lärt sig. Efter en utbildning är ledarna sugna på att visa sina nya färdigheter och tillämpa dessa i sitt arbete.

Organisationer som låter sina ledare genomgå ledarskapsutveckling och sedan även tillämpa lärdomarna, är de arbetsgivare som verkligen får valuta för pengarna. Detta synsätt ger även möjligheter för organisationer att kontrollera relevansen av sina utbildningsprogram för sina ledare.

Ledarskapsutbildning – naturlig ledare på några dagar

En ledare är sällan den andra lik. Ledarskap inom arbetet varierar från informell ledare, som leder till exempel en projektgrupp eller ett tillfälligt team, till att vara chef för en större eller mindre avdelning. För att skapa de bästa förutsättningarna för alla typer av ledare erbjuder vi ledarskapsutbildning. Den kan vara skräddarsydd efter flera olika ledarskapsroller, alla anpassade efter uppgifter, ansvar och förutsättningar.

Lär dig leda mot ett gemensamt mål

Ledarens uppgift är att guida och styra sin arbetsgrupp eller sina medarbetare. Under en utbildning i ledarskap lär sig ledaren att på ett effektivt sätt driva sin grupp mot ett eller flera gemensamma mål. Kunskapen att leda andra människor, som alla har olika egenskaper och personligheter, kräver övning. En utbildning lägger basen för din tid som ledare eller chef. Du får rätt kunskaper och verktyg för att kunna leda och samarbeta med olika människor. Know-how och septskompetens inom ledarskapsområdet bidrar till en stabil grund från första ledaruppdraget.

Ledande egenskaper

En ledare kommer, som alla människor, alltid bära på personliga egenskaper som kan användas i ledarskapet. Dessa hjälper till att skapa ett personligt och unikt ledarskap. En utbildning i ledarskap uppmuntrar till att utveckla dessa egenskaper, men tränar också upp nya färdigheter som knyter ihop ledarskapet. En ledare ska komma på kreativa lösningar på ständigt uppkommande utmaningar. Denne ska kunna också framhäva eller rikta om förslag på ett uppmuntrande och ärligt sätt. En av de största uppgifterna en ledare har är att se till att styra sitt lag i rätt riktning, något som en utbildning lär ut viktiga verktyg för.

Att lära om det oförutsägbara

Den som ansvarar för en grupp människor måste vara beredd på det oförutsägbara. En del av ledarskapsutbildningen tar upp konflikthantering. Det är ett ovärderligt verktyg som kommer vara till användning redan från dag ett som ledare. Att du lär dig att hantera konflikter och osämjor är grundläggande kunskaper i ledarskap.

Hantera nya och gamla grupper

Om arbetsgruppen är helt ny, till exempel en projektgrupp, uppstår lätt både tydliga och dolda konflikter redan tidigt i arbetet. Med rätt kunskaper kan du tygla konflikten och kväva den innan den slår rot. På en avdelning som existerat en tid kan konflikter i stället växa fram under en period eller vid nyanställningar. Om du då är utbildad i konlfikthantering vet du hur du kan identifiera och lösa konflikterna på ett effektivt sätt som kan stärka gruppen.

Kunskaper om att hålla lätta och svåra samtal

Medarbetare och gruppmedlemmar ser till sin ledare för stöd och råd. De kommer att ställa frågor som gäller detaljer såväl som större sammanhang. En utbildning inom ledarskap hjälper ledaren  att vara påläst och medveten om behoven hos sina medarbetare. Med fackkunskap inom ledarskap och med verktyg för planering, genomförande och uppföljning av olika samtal kommer samtalen att bli konstruktiva. I utbildningsprogrammen i ledarskap ingår också hantering av svårare samtal som kan handla om till exempel låg prestation eller ett oönskat beteende. Rätt utbildning kan minska stressen som uppkommer vid dessa samtal, vilket underlättar i både genomförande och problemlösning.

Utbildning förbereder dig inför din ledarroll

En utbildning i ledarskap förbereder dig som är ny i ledarrollen likväl som dig som ska ta nästa steg i ditt ledarskap. Konsten att samla medarbetare att sträva mot ett gemensamt mål stärks av både inlärda och personliga egenskaper. Att lära sig vara redo för det oförutsägbara och hantera alla typer av samtal stärker självförtroendet i ledarrollen och ger en naturlig början, eller fortsättning på livet som ledare.

Utbildning skräddarsydd för ledare

Att utbilda sig till ledare är det första steget mot ett starkt ledarskap. Läran om verktyg, metoder och strategier skapar självförtroende hos såväl den nya ledaren som den erfarna chefen. Men hur väljer man rätt utbildning? Här följer en grundlig genomgång av utbudet som finns idag, för att hjälpa till att hitta rätt inom utbildning för ledare.

Formellt ledarskap

Först ut är den formella ledarskapsutbildningen, också kallad chefsutbildning. För den som precis ska påbörja, eller nyss har påbörjat sin resa som chef, finns utbildningar i flera steg. Denna utbildning för ledare går igenom de grundläggande teknikerna som används av chefer idag, samt viktiga verktyg som förstärker ledarskapet från dag ett. Även om ett brett innehåll ofta tas upp under en chefsutbildning, kan ledaren utöka sina chefskunskaper med separata utbildningar. Här fokuserar hela utbildningstillfället ofta på ett specifikt tema inom en chefs åtaganden. Exempel på dessa utbildningar är strategier och verktyg för de viktiga samtal en chef behöver hantera eller en heltäckande genomgång av arbetsrätt för att skapa en allsidig förståelse kring lagar och regler.

Informellt ledarskap

Härnäst presenteras utbildning inom informellt ledarskap. En utbildning som denna passar den som har eller kommer ha en ledarroll som inte innebär att vara chef. Här ligger fokus på ledarskapstekniker och kommunikation, något som varje ledare bör prioritera högt. Till skillnad från utbildning i formellt ledarskap, lär sig i stället ledaren att delegera och ta beslut utan chefsmandat. Det finns flera typer av informellt ledarskap och en utbildning som denna förbereder för ett brett spektrum av dem.

Specifika ledarroller

Utbildningar för ledare finns även för specialiserade ledarroller, såsom projektledare eller arbetsledare. En projektledarutbildning går igenom alla stadier i ett projekt, från planering och målformulering till styrning och uppföljning. Inom projektledning hamnar också utbildningens fokus på att stärka sitt team och dess kommunikation, både inom teamet och med andra målgrupper. I en utbildning riktad till arbetsledare ingår detsamma som för ett informellt ledarskap, Extra fokus läggs dock på planering av arbetsvardagen och de prioriteringar en arbetsledare ställs inför att göra dagligen.

Utbildning baserad på ledarskapstyp

Vissa ledarskapsutbildningar baseras på vilken typ av ledarskap som ska läras ut. Ett exempel är tillitsbaserat ledarskap, som fokuserar på medarbetarnas potential. Denna typ av ledarskap stärker arbetsmotivation och driver varje medarbetade att utvecklas. Utbildningen går bland annat igenom chefens och medarbetarnas roller och hur man som ledare kan styra om sitt ledarskap mot ett tillitsbaserat sådant. Den tillitsbaserade inriktningen är extra framgångsrik på en arbetsplats som kombinerar distansarbete med arbete på plats, där tillit är en mycket viktig del i samarbetet.

Välj rätt utbildning

Utbildning för ledare finns i alla typer av former. En chef gagnas av utbildning i formellt ledarskap, medan verktygen som lärs ut i informellt ledarskap ger nytta åt den som ska leda utan att vara chef. För ledaren som har en välkänd informell ledarroll finns också specialiserade utbildningar inom till exempel projektledning eller arbetsledarskap. Om det dessutom finns en strävan att grunda eller utveckla sitt ledarskap efter en specifik ledarskapstyp, finns utbildningar inom exempelvis tillitsbaserat ledarskap. Oavsett ledarinriktning finns ett brett utbud av utbildningar från en stabil grund till detaljrika tillägg. Allt för att skapa bästa möjliga förutsättningar för framtidens ledare.

Utbildning som passar dig

Välj ett ledarskap och en utbildning i ledarskap som passar dig som person. Eftersom ledarskap är ett brett ämne, som kräver anpassning till dina medarbetare och till företaget du arbetar på, är det inte alltid lätt. Du behöver gå en utbildning där du får möjlighet att utforska alla aspekter av din personliga ledarstil. Du behöver reda ut såväl korta som långa mål. Ta reda på vad du behöver ta tag i på en gång och vad som kan vänta.  En bra utbildning för ledare fokuserar på dig i ledarrollen. Du får hjälp att komma fram till din egen kommunikationsstil och din nuvarande inställning till ledarskap. Tillsammans med utbildningsledaren tar du reda på hur du vill uppfattas som ledare och hur du kan utveckla ett ledarskapstänkande.

Utveckling av dina färdigheter som ledare

Under en utbildning inom ledarskapsområdet kan du bland annat sätta fingret på just dina färdigheter och egenskaper som ledare. Du inser att det är skillnad på ledning och ledarskap och förstår hur du påverkar andra genom ditt sätt att leda. Din empatiska förmåga utvecklas liksom din emotionella ledarkapacitet. Under utbildningen får du hjälp att plocka fram dina personliga motivationsfaktorer. På hemmaplan kan du sedan stämma av om de passar tillsammans med företagets affärsmål. Kort och gott lär du dig konsten att leda andra, vilket låter enkelt, men det kräver ett öppet sinne och kunskap.

Lär dig att motivera din personal

Under en del av en utbildning för ledare tar du fasta på färdigheter, kunskaper och attityder som du behöver för att kunna leda dina medarbetare. Du lär dig att motivera, delegera och ge feedback. Här är din inverkan på andra i fokus och hur du gör för att uppfattas som en verklig ledare för gruppen. Här lär du dig bland annat om skillnaderna mellan att förklara vad du vill ha gjort och tala om vad du vill ha gjort. Du lär dig hur du kan öka produktivitet och effektivitet i gruppen genom coachning. Du får metoder som hanterar de jobbiga samtalen och de utmanande situationerna. Hur du utvecklar ett högpresterande team som vill mer tas också upp.

Lär dig att leda din verksamhet

Som ledare ska du inte bara leda din personal, du ska även kunna tänka strategiskt och bidra till verksamhetens utveckling och framgång. Under en lutbildning i ledarskap lär du dig att tänka i det bredare perspektivet. Du får hjälp att identifiera de färdigheter, kunskaper och attityder som krävs för att lyfta blicken. Du behöver jobba fram en tydlig vision för din grupp av vart ni är på väg. Om inte målen är klara blir det svårt att leda framgångsrikt. När du sätter målen för din verksamhet är det bra att väva in en beredskap för att hantera förändringar. Skapa en vision i ditt team, baserat på nyckelkomponenter som är viktiga för er verksamhet. Anpassa sedan visionen till det bredare sammanhanget. På detta sätt får du nyckeltal att följa upp och har god kontroll över om ni går åt rätt håll.

Lär dig att implementera din ledarvision

För att implementera din ledarvision i ditt team är det av stor betydelse att du kommunicerar den på ett inspirerande sätt. Du behöver lära dig hur du kan presentera den så att den får avsedd effekt. Använd ett klart och tydligt språk och nyttja gärna exempel som dina medarbetare kan identifiera sig med. Metaforer och bildspråk kan vara mycket användbara, om de används i rätt mängd och på rätt sätt.

Framtidens utbildning för ledare

Framtidens utbildning i ledarskap behöver ta hänsyn till att det blir fler som väljer att arbeta efter dagens pensionsålder. En vanlig situation kommer förmodligen att vara att äldre chefer kliver åt sidan efter 65, för att trappa ner och ta det lite lugnare. Detta medför att den nya chefen kommer att vara är 20 år yngre än medarbetaren och det blir därmed upplagt för krockar. Finns det en beredskap ute i näringslivet för hur det blir när pensionsåldern justeras uppåt? Svårt att svara på, men förmodligen inte. Klart är dock att dagens erfarna chefer gör klokt i att hålla sig à jour med vad som händer inom ledarskapsutvecklingen.

Framtidens utbildningar kommer att ge mer kött på benen om kommande ledarskap. Att generationer kommer och går är i sig inget nytt på arbetsmarknaden. Men den tekniska utvecklingen har gjort att gapet mellan de äldsta och de yngsta nu är stort. Det gäller inte minst informationshantering och användningen av sociala medier.

Så här säger våra kursdeltagare: