Varför en utbildning i ledarskap?

Varför ska du gå en utbildning i ledarskap?

Det finns många bra anledningar till att gå en utbildning anpassad för ledare. Här går vi igenom fem av dem.

Varför ska du gå en utbildning i ledarskap?

Ledarskapsutbildning låter ju som en bra idé, men varför är det egentligen bra att gå en utbildning för ledare? Jo, en ledarskapskurs hjälper dig att ta tillvara just dina egenskaper som ledare och att utveckla dem på bästa sätt. Här ger vi dig ytterligare fem bra anledningar.

1. Ledarutbildning ger dig kunskaper om ledarskapsmodeller

En modern och uppdaterad ledare behöver känna till aktuella modeller och metoder som används inom ledarskapsområdet. Det ökar din trovärdighet och ger dig framför allt fler möjligheter i ditt ledarskap. Ju fler modeller du känner till, desto större sannolikhet att du hittar fler infallsvinklar som passar just dig. Exempel på modeller är coachande ledarskap, kommunikativt ledarskap och agilt ledarskap. Olika metoder har fokus på olika delar av ledarskapet och när du lär dig hur de fungerar kan du avgöra om de skulle passa för dig och för din organsation.

2. Du lär dig hur en grupp fungerar

Det är A och O för en ledare att förstå hur en grupp eller ett team fungerar. En utbildning i ledarskap ger dig insikter om hur individerna i gruppen fungerar samt hur gruppen som enhet fungerar. Du utvecklar dina kunskaper om vad som driver andra människor och vad det är som får dem agera som de gör. Hur skapar du motivation för arbetsuppgifterna? Hur hanterar du olika personligheter och vad ska du göra när gruppen inte fungerar? Detta är mycket viktiga frågor att hitta svaren till och där är en ledarutbildning ovärdelig.

3. Ledarskap är kommunikation - lär dig kommunicera

Det går inte att komma runt det; att leda innebär att kommunciera. En utbildning för ledare tar alltid upp kommunikation, eftersom det är så centralt att lära sig. Utan fungerande kommunikation blir det svårt att nå målen, att samverka, att motivera osv. Du som ledare behöver utveckla dina färdigheter inom kommunikationens område för att nå fram till din grupp. Du behöver lära dig hur du får teamet att lyssna och även hur du får din chef att förstå er arbetssituation.

4. Du blir en modigare ledare

Med kunskap kommer mod. Under en utbildning ökar du dina kunskaper om ledarskapet i stort och om dess olika detaljer. Du blir varse vilka dina starka sidor är som ledare och hur du bäst använder dig av dessa. Dessutom förstår du de mer svaga sidorna och hur dessa påverkar och ibland kanske hämmar dig i ditt ledarskap. Att leda andra kräver kunskap, vilja och mod. När du utbildar dig inom ledarskapsområdet får du lärdomar som är direkt användbara i din vardag. Det ökar din säkerhet och stärker ditt mod att leda.

5. Du kan ställa just dina frågor om ledarskap

Under utbildningen får du många möjligheter att ta upp saker som du har funderat på. Under övningarna kan du diskutera situationer som uppstått i ditt ledarskap. Du kan bolla frågor som du har funderat på, både med utbildningsledaren och de andra deltagarna. Det är mycket värdefullt att få andras synvinkel och hjälp med att se på saker på olika sätt. Du kommer att upptäcka att att andra ledare tampas med samma eller liknande problem som du, och att ni kan lära av varandra.

En utbildning i ledarskap är en bra investering

Som du förstår är en utbildning inom ledarskapsområdet väl investerad tid. En utbildning är helt enkelt en genväg till ett bättre och enklare ledarskap. Du får viktig kunskap om ledarskapet i stort och ökar din medvetenhet om dig själv och ditt sätt att leda.

Våra utbildningsledare guidar dig genom utbildningarnas innehåll på ett pedagiskt och motiverande sätt. Du får tid att ställa frågor och bolla problem som du har upplevt. Andra deltagare bidrar med sina upplevelser av ledarskap och du lär dig även från diskussioner med dem.

Boosta dina kunskaper inom ledarskap med utbildning

En ledarskapsutbildning är ett mycket bra sätt att underhålla och förnya kunskaperna inom ledarskap, kommunikation och personlig utveckling. Speciellt värdefullt är detta för dig som är ny som chef eller ledare. Som nytillträdd är det en mängd områden att sätta sig in i. Det handlar om dag-till-dag-drift av verksamheten med arbetsledning, delegation och möten, personalfrågor inom löneområdet, arbetsmiljöområdet och allmänna trivselfrågor. Mycket på en gång och ofta kort om tid till eftertanke, kunskapsinhämtning och andrum.

Sätt din egen prägel på ditt ledarskap

En annan viktig aspekt för dig som är ny som ledare eller chef är det faktum att du ofta tar över efter någon annan. Kanske får du t.o.m. tillfälle att gå parallellt med din företrädare några veckor innan du ska stå på egna ben. Risken är stor att du går direkt i hans eller hennes fotspår, kanske inte för att du egentligen vill, utan för att det är ett enkelt och snabbt sätt att komma in i arbetet.

En ledarutbildning i inledningen av din nya tjänst motverkar risken att du fastnar i föregångarens arbetssätt och metodik. Med ordentlig vetskap om hur du kan lägga upp ditt ledarskap är det mycket enklare att staka ut din egen, personliga väg.

Lär dig om gruppers samspel

Som ledare och chef ansvarar du även för dina medarbetares utveckling och arbetsförhållanden. Du behöver se till att såväl individerna som grupperna i din verksamhet arbetar mot uppställda mål. Att sätta samman effektiva och välfungerande team är en av utmaningarna du ställs inför.

Det gäller att du har god kunskap om gruppdynamik och samspel mellan olika individer, för att rätt kunna ta till vara olikheter, erfarenheter och kunnande. En utbildning i ledarskap har alltid med ett avsnitt om att utveckla team och grupper, eftersom det är grundläggande kunskaper att ha som ledare.

Kunskaper gör dig till en mer kapabel ledare

Utbildning är ett bra sätt för ledare på alla nivåer att förbättra sina ledaregenskaper, inspirera sina team och uppnå enastående resultat. En framgångsrik ledare kan bidra till att förändra  organisationer, skapa effektivitet och engagemang hos sina medarbetare och öka värdeskapandet. Men det krävs ordentligt med kunskaper för att förändra på djupet, kunskaper som du skaffar dig under ledarutbildning.

Bra konsekvenser av en utbildning för ledare

En utbildning för ledare bidrar ofta med insikter som gör att ledaren:

  • enklare hittar nya, innovativa sätt att utveckla, motivera och inspirera sina medarbetare
  • får kunskaper som leder till hållbar utveckling av nya affärer och möjligheter
  • lär sig att hantera olika personligheter och får strategier för att rätt använda allas olika egenskaper

Ledarskapsträning som fungerar

Att utveckla sina färdigheter som ledare genom utbildning är ett beprövat och väl fungerande sätt att nå framgång i ledarskapet. Kunskaperna du får med dig från en utbildning ger dig stora fördelar, jämfört med andra som inte genomgår något utbildningsprogram. På ett enkelt och roligt sätt tränar du upp din förmåga att hantera olika ledningssituationer. Dessutom skapar du användbara kontakter med både utbildningsledare och andra deltagare.

En utbildning för ledare ger dig fördelar

Efter genomgången utbildning kommer du att på egen hand  kunna formulera och genomföra effektiva ledarskapsstrategier, som passar för just dig. Du kommer enklare att kunna utveckla funktioner som är nödvändiga för att förbättra ditt teams produktivitet. En utbildning sätter nämligen fingret på vad du behöver ha runt omkring dig för att öka engagemanget, vilket i sin tur skapar ett starkt och enat team.

Ledarutbildning hjälper dig hitta din ledarstil

Under utbildningen får du stöd i arbetet med att identifiera och förbättra din ledarstil. Du får goda insikter i hur kan jobba fram din egen stil och stå för den. En viktig aspekt av en ledarutbildning är utvecklingen av dina kommunikationsfärdigheter. Genom praktiska verktyg lär du dig att behärska konsten att förhandla, påverka och hanteran konflikter.

Allt sammantaget blir resultatet av en utbildning att du blir mer självsäker som ledare. Du kommer att hitta nya sätt att påverka de team du leder och du utvecklar förmågan att både ge feedback och söka feedback från ditt team.

Utveckla ledarstilen under utbildning

En ledarskapsutbildning kan hjälpa dig att utveckla din högst personliga ledarstil. För att bli mer effektiv som ledare är det bra att bli medveten om sin stil som ledare. Kanske finns det utrymme för förändringar, så att du hittar ett ledarskap som är optimalt anpassat till den egna personligheten. Du kan även behöva göra några justeringar för att din stil ska fungera inom den organisation du arbetar. Under en utbildning finns det mycket kunskap att diskutera om i detta intressanta ämne.

Olika kategorier av ledarstilar

Det finns många olika sätt att kategorisera en ledarstil. Det finns stilar som är styrande, stödjande, transformativa, karismatiska, delegerande och transnationella. Du behöver inte lära dig om alla, men det är bra att ha en hum om vad respektive stil innebär. Under en utbildning i ledarskap kan du lära dig mer om olika stilar.

Vad är transformativt ledarskap?

För några av ovan stilar är definitionen ganska självklar, men ett par kräver lite utförligare förklaring. Vid ett transformativt ledarskap fokuserar man mycket på att förmedla och genomföra visioner. Chefen har höga förväntningar både på sig själv och sin personal. Transnationellt ledarskap är en ledarstil som lägger vikt vid belöningar, men som inte detaljstyr. Denne ledare ingriper bara om det blir problem. Om du känner igen dig i någon ledarstil har du förmodligen egenskaper som stämmer överens med huvuddragen i stilen. Därmed inte sagt att du kan byta stil, vilket inte är ovanligt efter att man gått en utbildning om ledarstilar.

Kunskap om att anpassa sin ledarstil efter situationen

Under en chefsutbildning får du ofta lära dig mer om det situationsanpassade ledarskapet. En sådan ledarstil är mycket flexibel och anpassar sig till organisationens och individens aktuella behov. Beroende på den anställdes grad av kompetens och engagemang, och relationen mellan dessa två, hittar ledaren rätt nivå när det gäller att stödja och uppmuntra medarbetaren.

En utbildad ledare är förberedd

I varje ögonblick under arbetsdagen ställs ledaren inför situationer där denne ska tolka situationer och fatta beslut. Genom att utbilda sig i ledarskap blir ledaren väl förberedd. Under utbildningsdagarna får han eller hon möjlighet att arbeta fram genomtänkta handlingsplaner. Plus att bakgrundskunskaperna om ledarskap blir påfyllda. En utbildad ledare kan utforma både taktik och strategi för att bli handlingskraftig, samtidigt som man visar ett visst mått av flexibilitet.

Höj upp kunskapsnivån i ledarskapet

En utbildning i chefskap eller ledarskap ökar självkännedomen samtidigt som den höjer kunskapsnivån. Ju mer medveten du är om ditt ledarskap och din ledarstil, desto bättre resultat kan du uppnå. Högre kompetens hos ledaren bidrar alltså även till att tillvarata och öka kompetensen hos varje individ inom organisationen.

Hitta balansen

Som ny på din post behöver du tid att reflektera och, inte minst, smälta alla nya intryck och arbetsuppgifter som nu ligger på ditt bord. Det kan vara lätt att tappa bort sig själv. Därför är en utbildning för dig som ledare ett mycket bra sätt att få nödvändig faktakunskap om ledarskap. Du lär dig även metoder och modeller samt får tips och idéer om hur du får till den nödvändiga balansen mellan ledarskap-personlig utveckling och fritid-arbetstid.

Så här säger våra kursdeltagare:

Kursen innehåll är sammanhängande och ger en bra grund till att reflektera på sin egen roll och agerande.
Bra och anpassat innehåll. Utbildaren en erfaren person, det märktes.
Väldigt relevant innehåll.

Våra utbildningar i ledarskap

Välj bland våra utbildningar för ledare och chefer:

Ny som chef - lär dig grunderna i att vara chef. Utbildningen går igenom förväntningar och krav, kommunikation, feedback, konflikthantering mm

Ny som chef steg 2 - bygger vidare på lärdomarna från grundutbildningen och ger ännu fler ledningsverktyg

Ny som arbetsledare - få kunskaper i hur du arbetsleder din grupp på ett både effektivt och motiverande sätt

Att leda utan att vara chef - för den informella ledaren som leder från sin position mellan chefen och arbetsgruppen

Att leda utan att vara chef steg 2 - fortsättning och fördjupning på basutbildningen för informella ledare

Certifierad ledare - för den mer erfarna ledaren som behöver ny energi och uppdaterade kunskaper i ledarskapet

Ny som projektledare - ger en helhetsbild över vad rollen som projektledare innebär, inkl praktiskt projektarbete och ledarskap

Chefens samtal - en utbildningdag som lär dig att hålla både goda medarbetarsamtal och att hantera jobbig samtal

Tillitsbaserat ledarskap - få bakgrund, teorier och praktiska metoder på plats för att kunna införa tillit som bas för ditt ledarskap

Anpassad utbildning i ledarskap - ett bra alternativ när flera ledare eller chefer behöver utbildas hos er.