Hur blir du en bra ledare?

Kan alla bli bra ledare? Ja, med rätt kompetens i ledarskap kommer du att kunna leda både effektivt och empatiskt

Så blir du en bra ledare

Med kunskap blir du en bra ledare

En utbildad ledare har skaffat sig kunskaper som andra ledare inte har tillgång till. Genom att gå en ledarskapsutbildning får du kännedom om både teorierna bakom ledarskapet och de praktiska metoderna för utförandet. För, handen på hjärtat, ledare finns det gott om, både erfarna och nya. Men frågan är om de är bra ledare? Hur vet du att du är en bra ledare? Att bli bättre i sitt ledarskap är en ständig utmaning. En utmaning som du måste anta om du vill bli långsiktigt framgångsrik.

Utbildning är första steget mot toppen

Att utbilda sig är första steget på ledarskapsvägen och banar väg för det framgångsrika ledarskapet. Utveckling är ett måste för att vara fortsatt aktuell och ha uppdaterade kunskaper. Det gäller såväl dig som dina medarbetare. Ledaren behöver utbildning och utveckling för att medarbetarna i sin tur ska kunna utvecklas. Det är genom en hög kunskapsnivå som du vet vad du ska göra för att möjliggöra utveckling hos dina medarbetare. Om du gör rätt kommer det att återbetala sig i form av förhöjd kreativitet och ökad trivsel.

Bli en kunnig och inspirerande ledare

En vanlig fundering hos nya ledare är hur man blir en inspirerande ledare som medarbetarna gärna följer. Det gäller särskilt om du leder personal utan att vara deras chef. Alla vill vara den starka ledaren, som leder sin personal och inspirerar dem till att vilja gå framåt i den riktning du har satt upp. Men som ledare kan du inte bara gå runt och sprida inspiration. Du behöver kunskaper om hur du gör detta så att ni samtidigt kan leverera resultat. Här är utbildning i ledarskap, coachning, gruppdynamik med mera viktigt.

Gör en utbildningsplan

En utbildningsplan skapar ordning och reda i din utveckling. Den blir ett konkret dokument att visa för chefen och kan enkelt följas upp. Glöm inte bort att komplettera med chefskurser, om du har motsvarande chefens krav på dig. Det kan till exempel handla om att du blir delegerad att rekrytera personal eller effektivisera för att dra ner på kostnader. Det är konkreta arbetsuppgifter som ingår i rollen som chef. Om du förväntas ta på dig sådana uppgifter behöver du först gå utbildning så du får rätt kunskaper.

Utveckling gör dig till en bra ledare

Ledarskap handlar om att bli en bättre ledare genom ständig utveckling. Som ny ledare kan du inte ta för givet att personalen respekterar dig. Respekt är något du förtjänar som ledare. Det är inget som kommer av sig självt. Du måste arbeta för att få det förtroendet från dina medarbetare. Med utbildning kommer en höjd kunskapsnivå om konsten att leda andra. När du känner dig trygg i att leda skapar du automatiskt trygghet även för din personal.

Öka förtroendet för ditt ledarskap

Med en hög kunskapsnivå inom ledarskapsområdet kommer också det goda ledarskapet. När dina medarbetare inser att du är kunnig ökar förtroendet för dig. Detta lägger grunden för en sund arbetsrelation. Ju bättre relation du har med dina anställda, desto lättare är det att hantera besvärliga situationer. Det kan till exempel handla om att korrigera felaktiga beteenden, som hindrar gruppen från att gå framåt. Att arbeta bort sådant kan ta tid. Men om du utbildar dig i ledarskap ökar chanserna betydligt för att du ska lyckas. Ditt uppdrag som ledare måste vara tydligt, målinriktat och begripligt för din grupp. Över tid kan du lära dig att forma en respektfull relation med varje medarbetare.   

Ledarskapskurser ger ökad kunskap

Det finns många olika ledarskapskurser att välja bland, så det är ganska lätt att hitta en utbildning som passar dig. Ett tips är att inte vänta alltför länge med att boka din första utbildning i ledarskap. Det är viktigt att så tidigt som möjligt få tillgång till de rätta verktygen, så att du kan börja applicera dem i verkliga arbetslivet. Med övning kommer färdighet och varje gång du blir framgångsrik i en ledarskapsfråga är en seger. Ju fler gånger du får det resultat du vill ha, desto längre kommer du som ledare. Med tiden kommer erfarenheten att göra dig till en ännu bättre ledare. Börja med att lära dig grunderna i att leda en grupp, så att du inte behöver göra några misstag i inledningen av din karriär. Ju tryggare du känner dig i din ledarroll desto bättre. 

Utveckla din kompetens i att leda andra

För att bli en bra ledare gäller det att vara öppen för att lära sig nya saker. Att vara prestigelös och våga prova på nya metoder är också viktiga ledaregenskaper. En viktig egenskap som ledare är att kunna erkänna sina misstag. Ibland fungerar det helt enkelt inte som du har tänkt dig. Det som från början såg lovande ut faller till marken i praktiken. Det gör ingenting. Erkänn misstaget och gå vidare för att titta på nästa lösning. Det kommer att inge respekt hos dina medarbetare. När du vinner respekt som ledare, har du en enklare väg framåt för ditt ledarskap. Kompetenssäkra ditt ledarskap för framtiden med en ledarskapsutbildning.

Lyssna till dina medarbetare

Att stanna upp en stund och ta sig tiden att verkligen lyssna till en medarbetare är A och O för ledaren. Det är när du öppnar upp för att ta in feedback från personalen som stora saker kan ske. Ett förslag som kan verka banalt från början kan visa sig vara lösningen på ett problem. En kommentar i fikarummet kan ge dig insikter om stämningen i gruppen. Din personal bär på mycket information om både arbetsuppgifter och arbetsmiljö. En bra ledare tar till vara på denna källa till kunskap om hur väl arbetsplatsen fungerar. Och även om inte alla förslag är bra eller alla kommentarer är viktiga så visar du respekt mot personalen genom att lyssna.

Bra ledare kan hantera en konflikt

Ett gott och stabilt ledarskap kräver att du har kunskaper om konflikthantering. När du vet vad du ska leta efter kan du bli medveten om eventuella underliggande konflikter i din arbetsgrupp. Din ökade kompetens inom konflikthantering kan vara avgörande för om gruppen kan gå vidare efter en konflikt. En av dina viktigaste uppgifter som ledare är ju att få alla inom organisationen att gå framåt och åt samma håll. Då får inte osämja ligga i vägen för gruppens framgång.

Hanter intressemotsättningar

Med kunskaper och övning lär du dig hantera olika sorters intressemotsättningar och konflikter. Du blir varse att det kan finnas motsättningar på många olika plan, som kan vara kopplade till både psykologiska och rent organisatoriska faktorer. Genom lärdomar från en utbildning i att lösa konflikter ser du att de flesta konflikter kan blir mindre och i även så småningom bli lösta. Detta sker genom att meningsmotsättningarna kommer upp till ytan. Med rätt kunskap undviker du situationer där en redan inflammerad situation kan accelerera för att till slut explodera.

Få kunskaper i att hålla konstruktiva samtal

Som ledare behöver du agera på ett förutseende sätt. Ett enkelt sätt är att gå en vidareutbilda sig i konflikthantering. Då lär du dig att ingen konflikt är den andra lik och du behöver kunna använda metoder för konstruktiva samtal. Genom samtal och dialog kan osämjan bli utredd och omhändertagen. Ibland kan det vara bättre med individuella samtal, för att undvika låsningar på grund av att det exempelvis går för mycket prestige i frågan. Hur du lägger upp samtalen får du öva på under en utbildning.

Varför fungerar vissa grupper bättre än andra?

En del arbetsgrupper tar sig an uppgifterna med entusiasm, genomför dem korrekt och i tid och har dessutom roligt under tiden. Vad är hemligheten? Det finns naturligtvis inte en enda sanning, men det finns vissa gemensamma nämnare för en god grupputveckling, vilken bidrar till effektiva och välmående grupper. En bra och välfungerande ledare är det allra viktigaste. Därefter kommer dessa punkter:

Klar målbild avgörande för grupputveckling

Det är av stor vikt att gruppens medlemmar verkligen förstår vad det är de ska åstadkomma och hur uppgiften hänger samman med övriga företagets mål och verksamhet. Utan denna grundläggande förståelse går alltför mycket tid och energi åt till att bara försöka komma fram till vad teamet ska göra och varför de ska göra det.

Rollfördelning

Innan gruppen tar sig an uppgiften ska de olika rollerna inom gruppen definieras och även accepteras av alla gruppmedlemmar. I detta arbete är det bra att ta hänsyn till olika individers starka och svaga sidor, så att gruppens förmågor används på bästa sätt. Det är också viktigt att se till att det inte saknas några roller eller att det finns många individer med likartade roller. Grupputveckling bygger på balans mellan rollerna och antalet individer, först då kan gruppen prestera optimalt.

Grupputveckling genom kommunikation

Utan kommunikation stannar gruppen. Så länge allting fungerar bra och friktionsfritt brukar det inte vara några problem. Men oväntade händelser inträffar kontinuerligt och de olika individerna i gruppen är alla olika personligheter som lägger sin egen personliga tolkning på budskap och situationer. Det är därför av stor vikt att gruppens medlemmar både vågar och kan kommunicera sina åsikter och ståndpunkter och att det finns rutiner för hur man ska gå till väga om konflikter uppstår. 

Rutinerna ska vara utarbetade och godkända från början och onödig tid då behöver inte läggas på konfliktsituationer. Oenigheter kan redas ut snabbt och effektivt och gruppen går stärkt ut ur en problemsituation, som de löst och kan lägga bakom sig. Förmågan att lösa konflikter inom gruppen är av stor vikt för grupputvecklingen.

Använd gruppens dynamik

Gruppens dynamik och dess medlemmars interaktion har stor betydelse för grupputvecklingen. Dynamiken i gruppen uppstår genom utbytet av och samspelet mellan de olika individernas kunskaper och erfarenheter men det måste också finnas en acceptans för avvikande åsikter. Det gäller att få individerna att flytta fokus från sig själva och istället se till gruppen som helhet. Det kommer att ge omedelbar utdelning i form av en sammansvetsad grupp, där alla tar gemensamt ansvar för gruppens uppgifter, utmaningar och slutliga mål - grupputveckling när den är som bäst!

Så här säger våra kursdeltagare: