Om ledarskap

Ledning, styrning, makt, coachning ... vad innebär ledarskap egentligen?

ledarskap

Ledarskap är lika med kommunikation

Under en ledarskapsutbildning går vi igenom de områden som du behöver kunskaper om inom ledarskapsområdet. Det kan till exempel handla om förmågan att kommunicera med dina medarbetare. Många säger att ledarskap är lika med kommunikation. Som ledare behöver du gedigna kunskaper om kommunikation. Du kan träna upp din förmåga att tala, informera och lyssna så att du interagerar med din personal på ett bra sätt. Genom övningar under utbildningen utvecklar du dina talanger i att kommunicera och inser vilket kraftfullt verktyg det är.

Vad är egentligen ledarskap?

Vad tänker du på när du hör ordet ledarskap? Kanske är det ord som till exempel kontroll, management; styrning, ledning eller befäl som poppar upp. Eller så tänker du på mer mjuka ord som guidning, coachning eller vägledning. Oavsett hur du själv definierar ledarskap kan vi nog vara överens om att förmågan att leda inte är en egenskap som bara finns. Ledarskap handlar om förmågan att leda andra människor. Så enkelt och samtidigt så svårt är det. Om du har rätt kompetens och uppvisar ett genuint intresse för människor har du kommit en bra bit på väg i ditt ledarskap.

Utbildning en förutsättning för ett gott ledarskap

Du kan ha goda förutsättningar för att vara en naturlig ledare, men det betyder inte att du är färdiglärd. Det betyder att du har en väldigt bra grund att stå på, men du måste fortsätta att arbeta med dig själv för att utvecklas. Det kan du göra enklast genom att gå en utbildning i ledarskap. Under utbildningen tränar du upp ditt ledarskap, bland annat genom övningar. Det finns många bra övningar, som ger värdefull input till ditt sätt att leda. Att gå en utbildning i ledarskap ger dessutom mycket i form av gemenskap och erfarenhetsutbyte med övriga deltagare.

Nya ledare och chefer

När du är en ny ledare behöver du sätta dig in i förutsättningarna för det nya uppdraget. Behovet har kunskaper i ledarskap är stort i början, speciellt om du helt ny i rollen. Det är många olika delar som du behöver ta tag i och ofta är tiden knapp. För att underlätta för dig, och för att inte missa något viktigt, bör du boka in dig till en utbildning i ledarskap. Under en ledarskapskurs får du en god överblick över ditt nya ansvarsområde. Om du ska bli chef brukar områden som lagar och regler kring att leda personal ingå i utbildningen, utöver själva ledarskapsområdet. Det kan till exempel handla om arbetsrätt, arbetsmiljö eller diskrimineringsregler.

Utbildare med stor erfarenhet av ledarskap

Ledarskapsutbildningen leds av en erfaren utbildare, som har upplevt ledarskapet själv och känner till dess olika områden. Du får ta del av exempel från verkligheten, vilket alltid är de bästa exemplen. Du får lyssna till övriga deltagares upplevelser och du kan enkelt dela med dig av dina egna erfarenheter och frågetställningar.  Utbytet med de andra kursdeltagarna är mycket matnyttift och blir ett fint komplement till dina nya faktakunskaper. På en utbildning i ledarskap kan verkligen nya dörrar bli upptäckta och öppnade. Du får en helt annan förståelse för den utmaning som du står inför när du ska axla ett ledarskap.

Förutsättningar för ett hållbart ledarskap

Utbildning är en av förutsättningarna för att du ska kunna bedriva ett hållbart ledarskap. Kunskaper är viktigt för att du ska kunna göra ett bra jobb som ledare, samtidigt som du undviker att bränna ut dig. Även när du har arbetat länge som ledare  behöver du påfyllning av nya lärdomar och moerna synsätt på ledarskap. En utbildning ger dig nya erfarenheter och även ny energi. Som ledare har du en stor inverkan på andra människors vardag. Det kan vara helt avgörande för företagets framgång om din personal trivs eller inte, och mycket hänger på dig som ledare. Det bästa är att försöka ge dig själv de bästa förutsättningar genom att verkligen satsa på ditt eget ledarskap genom utbildning. 

Ledarskapskurser

Det finns många olika ledarskapskurser. De kan vända sig till nybörjare eller mer erfarna. Det finns till exempel utbildningar i coachande ledarskap och i tillitsbaserat ledarskap, som du kan gå när du har varit ledare ett tag. Du behöver oftast landa i din roll innan du kan gå vidare på djupet. Det kan vara bra att ha några exempel på ledarskapsutmaningar som du själv upplevt för att kunna använda det i övningar under utbildningen i ledarskap. Ju fler exempel från verkligheten desto bättre. 

Modernt ledarskap kommer genom utbildning

När du går en utbildning som är anpassad för ledare får du uppdaterade kunskaper inom ledarskapsområdet. Moderna kunskaper är grundbulten för ett modernt ledarskap. Med nya insikter kan du enklare styra företaget eller organisationen mot framtiden. Framtiden blir dock allt svårare att förutse och hänga med i. Ju snabbare utveckling, desto mer nytta har du av en utbildning. Det är helt enkelt ett bra sätt att hänga med i utvecklingen. När du utbildar dig inom ledarskapsområdet får du kännedom om vad som ingår i ett modernt ledarskap. Kunskaper ökar din handlingsberedskap som chef, vilket är viktigt när du har en ledande position.

Inhämta nya kunskaper

Att regelbundet analysera omvärlden och konkurrenterna är viktigt, men nyhetsflödet kan ibland blir för stort. Du känner att du skulle vilja hämta in kunskap om nya händelser och framför allt nya forskningsresultat, men tiden räcker inte. En utbildning i ledarskap kan då vara lösningen. Ofta har du tillgång till utbildningar inom din egen bransch, men kanske inte när det gäller just ledarskap. Då är det bra att det finns utbildningsarrangörer, som vi på Hjärtum Utbildning. Genom moderna utbildningar inom ledarskapsområdet tar du genvägen mot uppdaterad och aktuell kunskap.

Inställning till utveckling viktig för ledaren

Som ledare är inställningen till utveckling viktigt. Viljan till vidareutbildning är viktig. Det ger dig kunskaper om aktuella trender och forskningsresultat och ser till att du kan utöva ett modernt ledarskap. Ju mer du vet om aktuella trender i såväl samhälle som ledarskap, desto bättre rustad blir du. Ditt ledarskap blir mer hållbart och flexibelt. De ledare har intresse, vilja och kunskaper när det kommer till framtidsfrågor har lättare för att parera för förändringar.

Utbildning är en källa till kunskap

Att studera ledarskap genom att gå en ledarskapsutbildning är ett av de bästa sätten att föra sig själv och sin karriär framåt. Fördelarna är många. Du avsätter välbehövlig tid för dig själv, något som kan vara svårt på arbetsplatsen. Du får lyssna till utbildningsledare som är professionella inom sitt område och du får tillfälle att ställa frågor. Under utbildningen tar du del av ny och fräsch kunskap som är relevant för dig som ledare och får många aha-upplevelser och nya insikter.

Studier i ledarskap främjar din roll som ledare

När du studerar ledarskap lär du dig sådant som du kan använda direkt när kommer tillbaka till arbetsplatsen. Kunskaperna du får främjar din roll som ledare och visar vägen mot det innovativa och ständigt pågående ledarskapet. Du får input om ledarskapsteorier såväl som praktiskt ledarskap. Båda delarna är viktiga för att nå framgång som ledare. En ledarskapskurs innebär att du avsätter tid för din egen utveckling som ledare. Detta kommer att främja din roll som ledare, vare sig du utövar ett ledarskap på distans eller fysiskt.

Utbildningens omfattning

I begreppet utbildning i ledarskap är självklart ledarskap en stor och viktig del, men som ledare behöver du ha goda kunskaper inom många skilda områden. Arbetsrätt t ex. Du måste känna till vilka regler som gäller för medarbetarna och förstå de förändringar som sker. Misstag kan bli dyra. De tar dessutom mycket energi, energi som du behöver till annat. Att kunna hantera och förstå mellanmänskliga beteenden är mycket viktigt. När du leder en grupp, leder du helt olika individer, som ska förmås att samarbeta på ett sätt som är fördelaktigt för verksamheten.

Lär dig om konflikter

Konflikter kan blossa upp och osämja uppstå, händelser sker ständigt i medarbetarnas liv, vilket kan färga av sig på arbetet, förändringar i konjunktur, världshändelser, regionala händelser osv påverkar direkt och indirekt. Som ledare behöver du kunna handskas med dem alla. Självklart kan du inte förbereda dig för alla eventualiteter, men du behöver ha grundläggande konfliktkunskap, förmåga att hantera besvärliga situationer och lyhördhet inför det som sägs och görs både utanför och på arbetsplatsen. En utbildning ger dig insikt om både vilket ansvar du har och ger också verktygen du behöver för att klara av det, utan att förlora glädjen i att vara ledare.

Kunskaper för nya chefer

När du ska tillträda en tjänst som chef för första gången kommer du att upptäcka massor med saker som du inte funderat på tidigare. Genom att snabbt gå en utbildning i ledarskap får du en inblick i vad som förväntas av dig. En del känns OK, annat känns inte lika bekvämt. Det kan vara svårt att förstå sig på vissa medarbetares beteende och beteendet kan även bli förändrat över tid. Själv är du ju densamma som innan du tog jobbet, eller? Detta är nog inte riktigt sant, om du tänker efter.

Lärdomar genom utbildning i ledarskap

Både din egen inställning till dig själv och hur andra ser på dig blir förändrade i och med att du blir chef. Även här kan en utbildning spela en viktig roll och bli en ögonöppnare för att allt är inte längre som förut, och nu behöver du lärdomar som tar dig igenom förändringen på ett bra och utvecklande sätt. Plötsligt har du till exempel fått makt. Makt att direkt förändra andra människors arbetsvardag. Med detta kommer ett stort ansvar, som du kan behöva ta dig lite tid till att fundera över. Hur vill du förvalta ansvaret? Vilken sorts chef vill du vara? Vilket avtryck vill du lämna i den organisation som du verkar? Att gå en kurs ger dig tiden du behöver för att ta dig en funderare på detta.

Framtidens ledare - ledarskap och utbildning

Ledarrollen förändras i rask takt och det gäller för framtidens ledare att vara mottaglig för impulser från omvärlden. Att stå stilla innebär i praktiken att röra sig baklänges, i förhållande till den accelererande utvecklingstakten i hela samhället. En modern ledare behöver därför regelbunden input genom ledarskapsutbildningar av olika slag. Under en utbildning som vänder sig ledare får du ta del av moderna metoder och uppdaterade modeller i ledarskap. Detta behöver du för att kunna svara mot förväntningarna framöver.

Utbildningsledare med expertkunskap

Ibland kan vara klokt att skynda långsamt när det gäller att genomföra större förändringar inom en organisation. Skaffa först nödvändig kunskap och var även lyhörd för det som sker utanför kontorets väggar. Att följa nyhetsutvecklingen genom ett bra urval av dagstidningar och tidskrifter, nyhetsprogram i radio och TV och dokumentärer är bra. Men detta räcker oftast inte för att få perspektiv på samhällsutvecklingen. En utbildningsledare inom ledarskap är expert inom sitt område och kan ge dig senaste forskningen snabbt och effektivt.

Komplettera med know-how

Framtidens ledare behöver ta del av aktuell forskning och tiden räcker inte alltid till för att sålla fram det som är relevant just för den egna verksamheten. Det kan förstås gälla branschspecifika ämnen men även inom ledarskap, organisationsteori, IT eller ekonomi. Att regelbundet införskaffa know-how genom föredrag och seminarier är ett bra komplement. Dessutom kan man anlita experter på konsultbasis, som bevakar omvärlden och lämnar skräddarsydda rapporter om aktuella frågor. Att vara välutbildad och välinformerad väcker förtroende och respekt. Detta gäller både bland personalen och hos företagsledningen men även i förhållande till andra samarbetspartners.

Behärska kommunikation och lyhördhet

Modernt ledarskap kännetecknas av begrepp som kommunikation och lyhördhet. Det finns gott om bevis både i teori och praktik för att en dialog med medarbetarna ger bättre resultat på alla plan, inte minst genom att ökat inflytande får varje individ att både trivas och prestera bättre. Det kan vara något av en utmaning att vara öppen och lyssnande, samtidigt som man behåller sin integritet och inte riskerar att man tappar styrfart och inriktning genom att vara alltför påverkbar. En utbildning i ledarskap kan vara en bra hjälp när det gäller att hitta riktlinjer för framtidens ledare.

Att gå på kurs främjar kreativiteten

Att vara ledare handlar inte bara om arbetsledning på ett praktiskt plan. För att göra skillnad krävs det också visioner, som i sin tur växer fram i ett samspel mellan influenser från omvärlden och den egna kreativiteten. Det är viktigt för framtidens ledare att ta sig tid att lyfta blicken från de praktiska och vardagliga sysslorna och låta sig inspireras från många olika håll. Det finns ingen patentlösning när det gäller kreativitet men en grundförutsättning är naturligtvis öppenhet, både inför omvärlden och för de egna impulserna. Idéer kan dyka upp när och var som helst och det är viktigt att ta dem på allvar och se till att åtminstone skriva ner dem, för att kanske senare plocka fram dem och försöka hitta konkreta tillämpningar.

Utveckla dina ledaregenskaper

Men hur visionär man än kan vara måste man alltid hitta sätt att kommunicera sina idéer till medarbetarna. Genom att regelbundet utveckla sina ledaregenskaper får du kunskap om olika sätt att kommunicera. Kanske vill du ha ditt team som bollplank för att förvandla en idé till ett konkret förslag. Då behöver du ha lärdomar om hur du bäst gör detta möjligt. Alternativt vill di hellre skissa hellre vidare på egen hand tills du har tagit fram en hållbar handlingsplan. Lär dig då hur du ska implementera denna plan och få medarbetarna att vilja följa den.

Vägarna är många men målsättningen för framtidens ledare är att arbeta i samklang med utvecklingen eller rentav i framkanten. Då behöver man ha utbildning för ledare, och veta hur man på bästa sätt ska kommunicera, både inom och utanför den egna organisationen.

Så här säger våra kursdeltagare:

Utbildningsfolder

Här får du en samlad översikt och kan hämta vår utbildningsfolder som visar alla våra utbildningar i ledarskap.