Tillitsbaserat ledarskap

Lär dig hur du utövar ett tillitsbaserat ledarskap i praktiken och se hur samverkan och samarbete stimuleras och förbättras på arbetsplatsen

Utbilda dig i tillitsbaserat ledarskap och lär dig leda med tillit

Tillitsbaserat ledarskap tar tillvara medarbetarnas potential

Tillitsbaserat ledarskap är ett ledarskap som tar till vara medarbetarnas fulla potential på ett bättre sätt än vad ett mer kontrollerande ledarskap gör. Det väcker den inre motivationen hos medarbetarna i en organisation och får människor att växa och utvecklas.

Denna utbildning erbjuder vi som intern utbildning, där utbildaren kommer till er och håller kursen. Alternativt kan den hållas på distans. Kostnad mot offert.

Lär dig framtidens styrmodell för ledarskap

Vår ledarskapsutbildning i tillitsbaserat ledarskap lär dig hur denna form av ledarskap fungerar i praktiken. Du får kunskaper om varför tillit är den framtida styrmodellen. Utbildningen lär dig metoder för att gå från detaljkontroll till större handlingsutrymme för dina medarbetare. Du får kunskap om vilka förutsättningar du som ledare behöver skapa i ditt team för att möjliggöra framväxt av tillit. 

Genom att minska på detaljstyrningen och låta handlingsfriheten öka, kan ni ta tillvara på medarbetarnas kompetens och kunskaper på ett bättre sätt. Denna utbildning lär dig hur ni kan åstadkomma detta.

Led på ett hållbart sätt genom tillitsbaserat ledarskap

Det tillitsbaserade ledarskapet medför utveckling för verksamheten på ett hållbart sätt. Tilliten är central och är ett ansvar för alla. Den utgår från ledningen och cheferna i organisationen. Att leda genom tillit är ett ledarskap som strävar efter att chefer, ledare och medarbetare stimuleras till helhetstänkande och lärande. Du som ledare lär dig att se potentialen i varje individ på ett nytt sätt.

Introduktion till tillitsbaserat ledarskap

 • Grunderna i tillitsbaserat ledarskap
 • Hur skiljer sig det tillitsbaserade ledarskapet från andra  ledarskap?

Tillitsbaserade ledarskapet i praktiken

 • Grunderna i hur du går tillväga
 • Att vara chef i en tillitskultur
 • Att vara medarbetare i en tillitskultur
 • Samspelet mellan chefer, ledare och medarbetare

Kritiska faktorer

 • Balansen mellan kontroll och tillitsbaserad styrning
 • Skapa psykologisk trygghet i hela organisationen
 • Tonvikt på tillitskultur och ledarskap

Så bygger du en tillitskultur

 • Chefens olika roller i det tillitsbaserade ledarskapet
 • Medarbetarnas roll i det tillitsbaserade medarbetarskapet
 • Hur skapas trygghet i en organisation?
 • Förändringsledarskap mot det tillitsbaserade

Underhålla en tillitskultur

 • Tillitsbaserad styrning som ett bestående tillstånd
 • Att utveckla verksamheten i en tillitskultur
 • Kvalitetssäkring i den tillitsbaserade styrningen
 • Utveckla och motivera medarbetare
 • Målstyrning med ett tillitsbaserat ledarskap
 • Verktyg och metoder att använda

Utbildningen Tillitsbaserad ledarskap

Under utbildningen lär du dig dels de teoretiska grunderna inom tillitsbaserat ledarskap, dels hur du gör för att implementera den tillitsbaserade styrningen och ledningen i praktiken.

Du lär dig bl a:

 • Vad innebär tillitsbaserat ledarskap?
 • Grunderna i hur du går tillväga i praktiken
 • Skillnader mellan tillitsbaserat ledarskapet kontra övrigt sätt att leda
 • Kritiska faktorer för att få tilliten att fungera
 • Vad innebär psykologisk trygghet?
 • Så skapas en tillitskultur i organisationen

Tillitsbaserat ledarskap frigör potentialen

Utbildningen lär dig att leda dina medarbetare genom tillit, vilket frigör deras potential och ökar både prestationer och arbetsglädje. Dina kunskaper om vad som har betydelse för motivation ökar och du lär dig metoder som bättre tar till vara personalens kompetens. Resultatet kommer att bli ett bättre samspel mellan dig som ledare och din personal.

Bakgrund till tillitsbaserad styrning och ledning

Från början kommer tanken om det tillitsbaserade ledarskapet från den offentliga sektorn. Där har man länge använt modeller för styrning som baserats på mätning av resultat för att uppnå uppställda mål. Kontrollfunktioner har upprättats och rapporteringen till de som satt målen har blivit alltmer omfattande. Men resultatet har inte blivit vad man tänkt sig. Detaljstyrningen och administrationen har ökat plus att samverkan mellan verksamheter försvårats. Individens möjlighet till egna initiativ och handlingsutrymme har minskat och synen på verksamhetens helhet har kommit i skymundan. Det är med anledning av detta oönskade resultat av detaljstyrningen som idén till det tillitsbaserade ledarskapet uppkom.

Tillitsdelegationen

Regeringen tillsatte Tillitsdelegationen, som under lång tid har arbetat med att komma fram till ett nytt slags ledarskap. 2018 kom deras förslag till en tillitsbaserad styrning och ledning: ”Tillitsbaserad styrning och ledning är styrning, kultur och arbetssätt med fokus på verksamhetens syfte och brukarens behov, där varje beslutsnivå aktivt verkar för att stimulera samverkan och helhetsperspektiv, bygga tillitsfulla relationer samt säkerställa förmåga, integritet och hjälpvillighet.” Under åren har tankesättet utvecklats och används numera även utanför offentlig verksamhet, eftersom det medför flera positiva effekter. Bland annat en ökad frihet för medarbetaren och en bättre samverkan.

Utbildningen vänder sig till

Vår utbildning vänder sig till alla som vill lära sig att förstå det tillitsbaserade ledarskapet och lära sig hur man implementerar och arbetar in det i ledningsprocessen. Utbildningen passar för både offentlig sektor och privata företag.

Så här säger våra kursdeltagare:

Välj vilken typ av utbildning ni vill ha:

 • fysisk utbildning
 • distansutbildning